KABALA
Žebřík světel(neboli Cabalah Renovata)

Průvodce krok za krokem

---------------------
1.

Schémata věcí

Žijeme ve schématech, protože musíme. Nemůžeme jim uniknout. Vesmír je schéma. Jsme jím i my. Jsou schémata ducha, duše, mysli i těla, rozprostřené všemi stavy existence. Můžeme je nalézt dost snadno kdekoliv. Naše lidská těla jsou magickým bludištěm schémat svou buněčnou stavbou. Stačí, když se podíváme jen na své vlastní špičky prstů, abychom mohli pozorovat svá osobní schémata. A poněvadž schéma čehokoliv může být nazváno symbolem, jsme všichni živými symboly, tvořícími část Velkého plánu, který si můžeme představit jen jako Božský život.

Základní fakta jsou dost jednoduchá. Žijeme mezi dvěma světy nebo stavy existence. Vnější svět obyčejného světského života a tajuplný vnitřní svět myšlenek, pocitů a subjektivních činností, které můžeme neurčitě nazvat „duchovními“. Oba tyto světy jsou ve vztahu k nám skutečné a síly v nich působící je možné přeměňovat a převádět z jednoho do druhého. Schémata utvářená těmito záměnami jsou oněmi schématy, kterými žijeme. Můžeme se měnit změnami svých životních schémat a naopak. My a naše schémata jsme na sobě navzájem závislí.

Kdybychom mohli nalézt nebo formulovat něco, co bychom mohli nazvat Dokonalým schématem a přesně to sledovat, pak bychom se měli stát dokonalými lidmi. To bylo cílem každého náboženství a filosofie, víry, morálního kodexu nebo systému. Díváme-li se na minulost a současný stav lidstva, zdá se být jasné, že se nám nepodařilo něco takového buďto nalézt, nebo následovat. To nám však nemůže bránit, abychom se o to nepokoušeli. V tomto směru bylo učiněno už tolik pokusů, často s velice rozdílnými prostředky, že výběr mezi nimi je pro jednotlivce ponejvíce věcí instinktu nebo náklonnosti.

Bylo i je ideálem každého duchovního systému nalézt tento Dokonalý vzor a použít ho k rozvoji a pozdvižení takových duší, které by mohly zapadnout do jeho rámce. Inteligentní člověk, zkoušející toto schéma na sobě, musí být jistě na cestě ke své vlastní dokonalosti. To bylo účelem okultního zasvěcení, ve kterém byly žákům dávány symbolické plány k postupu světy ducha, duše a těla, tvořícími celý stav našeho bytí.

Vznešenost tohoto pojetí je taková, že ji stěží dokážeme na prvý pohled pochopit. Je to, jako bychom se pokoušeli shrnout celou lidskou řeč do jediného slova. Ve skutečnosti je to symbolizováno bájným Ztraceným slovem, které má vysvětlovat vše, obsahovat vše, které bylo-li jednou vysloveno, činí další výklad zbytečným. S tím je souběžná představa vyjádření celé matematiky jedinou a jednoduchou rovnicí, která by měla řešit jakýkoliv možný problém. Jedna myšlenka, shrnující všechno myšlení. Příčina všech příčin.

Všimneme-li si některých základních systémů v našem okolí, uvidíme, že všechny vytvořily jakýsi druh Mistrovského schématu, které muselo mít určitý stupeň účinnosti, jinak by nemohlo tak dlouho působit na tolik lidí. Nejrozšířenějším snad byl starověký sluneční kříž, neboli kříž v kruhu, uznávaný téměř všemi vírami v té či oné podobě. Křesťanství počalo pod jeho záštitou, kalvarijní kříž je pozdější úpravou. Buddhisté ho ukazují jako Kolo života a dodnes zůstává hlavním symbolem většiny mystických škol. Jako univerzální symbol může být jen těžko předstižen.

Židovská víra přijala nakonec hexagram, neboli Štít Davidův, za mistrovský znak a hloubka jeho uspořádání je schopna neomezeného výkladu. Později došlo k velice složitému rozvinutí čtyřnásobnosti a šestinásobnosti jako deseti emanací z Jediného, uspořádaných do schématu, známého jako Strom života. Jen málo myslí dovedlo nebo dosud dovede pracovat s tímto schématem pro jeho složitost, a proto zůstává téměř výlučně majetkem kabalistických škol. Pravověrný rabínismus ho prohlásil za kacířský. Stalo se však znamením vývoje a k západu obrácené mysli a duše, odklánějících se od statického orientálního pohledu na svět a kulturu, a tím zůstává dodnes.

Symbol Stromu života není statický ani mrtvý. Je rostoucím, ohebným a přizpůsobivým životním schématem, schopným neomezeného rozšíření životem samým ve všech stavech a podobách bytí. To nezahrnuje jen buněčný, organický život, ale veškeré bytí, projevené ve všech možných aspektech. Pokud to neznamená více, není to ani méně. Strom není jen strnulým nahromaděním neúčinných dogmat a nesmyslné symboliky bez významu pro vyvíjející se lidstvo, neboť nabízí stále širší pole víry v rozšiřující se možnosti ducha. Především žije a musí být prožit.

Takzvaná kabala, neboli „předané učení“ je výsledkem víry, zkušeností a vývoje duší, které „kráčely Stezkami“ a uspořádaly své životy podle schémat vytvářených prostřednictvím Stromu. Není to tvrdý zákon ponurého mysticismu, ale způsob života a žití ve schématu, které stále a vědomě usiluje o své vlastní zdokonalení.

Jak rosteme my, roste i Strom. Ve dvacátém století nese jiné ovoce, než jaké přinášel ve století čtrnáctém, ale stále plní svůj smysl. A co víc, jeho plody jsou doslova nevyčerpatelné, neboť se neustále obnovují čerstvým přísunem vnitřní energie. Čím víc ze Stromu trháme, tím hojnější jsou jeho bájné plody.

Po počátečním seznámení se se Stromem a s kabalou je jen přirozené, zeptáme-li se sami sebe, budeme-li ve svém bádání pokračovat, nebo zda přestaneme mrhat časem na něco, co připomíná hromadu smetí v jakémsi opuštěném ghettu. Takovou otázku může zodpovědět jen každý sám sobě. Sebevíc čtení ji nerozřeší. Vše, co si můžeme přečíst, jsou názory a teorie druhých lidí, které nám mohou, ale nemusí pomoci. Každý kabalista si musí upravit Strom podle svého vlastního života. Kdo to nedokáže, nemůže být kabalistou.

Strom skýtá prostředky k navázání kontaktů s vnitřním světem. S typy vědomí normálně nedosažitelnými obyčejné lidské mysli. Jsou to zdroje, z nichž a jejichž prostřednictvím přicházejí „nauky“. A není to samovolný proces, ale výsledek tvrdé a usilovné práce ve všech směrech. Kabala není pro líné, nevýkonné nebo lhostejné okultisty. Nabízí živé schéma, které musíte prožít, a ne se na ně jen dívat.

Takové prožití je možné, jen když se „propracováváme Stezkami“ skrze Čtyři světy. V Acilutu, světě počátků, pracujeme kontemplací, v Beriahu, tvůrčím světě, používáme rozjímání, zatímco v Jecíře, světě tvarů, používáme to, co bývá nazýváno obřadnou magií. A konečně v Asiahu, v projeveném světě, musíme jednat v podmínkách projeveného života. Tak spřádáme kabalistické schéma života, jak nás to učí Strom.

Protože základní význam kabaly je obsažen ve Stromu života, musíme v něm hledat všechny informace. Strom je kabalistovi tím, čím je (nebo by měl být) kříž křesťanovi nebo kolo buddhistovi. Dokud neporozumíme dobře Stromu a jeho působení, nemůžeme se pokoušet využít kabalu, stejně jako se nemůžeme zúčastnit cyklistického závodu, neumíme-li jezdit na kole.

O Stromu a kabale toho bylo za posledních sto let napsáno tolik, že je s podivem, jak málo toho bylo vysvětleno. Celé téma se jeví jako úžasný zmatek. Původně překládali autoři hebrejské spisy důvěřivě se všemi jejich nahromaděnými narážkami a hluboko skrytými významy. Obyčejné mysli, zvyklé myslet přímočaře, s nimi beznadějně zápolily a často zamotaly věci ještě více, než jak byly původně. Další autoři prostě shromažďovali to, co již bylo uveřejněno, a doslova to přejímali a předávali k omezeným účelům. Jen nepatrná část autorů se alespoň pokusila o srozumitelný výklad kabaly. To má do značné míry svůj důvod.

A tento důvod je velmi prostý. Kabalistický Strom a s ním související představy mohou být přirovnány k dobře sestavené křížovce s jejími tajenkami. Celý její význam a cena spočívá v rozumovém cvičení spojeném s jejím sestavením a rozluštěním. Při jejím luštění je třeba značnou měrou zaměstnat mysl, což ji přirozeně zlepšuje a rozvíjí. Představíme-li si Strom jako kabalistickou křížovku, nabídne se nám příležitost k opravdovému rozvíjení mysli i ducha, pokud jen máme dost důvtipu a vytrvalosti k jejímu řešení. Pak musíme považovat to, co bylo o kabale napsáno a zveřejněno, za klíče k záhadě, a ne za její řešení, s výjimkou některých širších významů. Ke skutečnému řešení se musí každý dopracovat sám, neboť to je skryto v duších těch, kteří ho hledají, a nikde jinde.

A protože hlavním klíčem ke kabale je Strom, musíme zaměřit hlavní nápor našeho bádání tímto směrem a vytrvat, pokud se neobjeví alespoň obrysy schématu. To by nám mělo dodat spoustu materiálu k zaplnění prázdných míst, jakmile to budeme potřebovat.

Především, co je to Strom? Je to symbolické znázornění vztahů, o kterých se soudí, že existují mezi nejabstraktnějším božstvím a nejhmatatelnějším lidstvím. Jakýsi rodokmen, spojující Boha a člověka spolu s anděly a jinými bytostmi jako úplně vědomé stvoření. A jelikož je to i symbol, musíme si osvojit určité znalosti o významu, konstrukci a použití symbolů, nebo nám nebude Strom ničím jiným, než trochou čar a bodů na papíře.

Symbol je ztělesněním nějaké myšlenky tak, aby mohla být sdílena různými vědomými jednici, nebo i různými úrovněmi vědomí téhož jedince. Tak je symbol prostředkem směny podobně jako peníze nebo jakákoliv jiná vzájemně přijatelná platidla. Symbol může být považován za měnu vědomí. Nakonec i slova na této stránce jsou jen skupinami symbolů uspořádaných tak, aby přenášela význam od jedné mysli ke druhé.

Symbol Stromu je sám o sobě abecedou symbolů, z níž může být odvozena duchovní řeč, která by měla být srozumitelná bytostem v odlišných stavech existence. Řečeno po staru, bohům, andělům a lidem byl dán společný jazyk. A podle moderní terminologie je umožněno normálnímu vědomí dorozumívat se přímo s pod- a nadvědomím pomocí vzájemně souvisejícího symbolismu. Vytvořit ze Stromu dokonalý dorozumívací prostředek je prací každého kabalisty, protože jakmile jednou navážeme s jeho pomocí kontakt mezi našimi lidskými bytostmi a Velkým vědomím, jehož jsme nepatrnými jednotkami, učiníme skutečně užitečný pokrok v duchu Dokonalého schématu.

Abychom přinutili Strom mluvit tak, abychom ho mohli využít, musíme nejprve spojit jeho kostru s přeložitelnými významy, a to lze učinit jen rozjímáním a praktickou prací se Stromem. Každá sefira a cesta musí být spojena s představami, vedoucími hledající vědomí od jedné dimenze zážitků ke druhé. Tyto pojmy musí být vzájemně přijatelné inteligencím po obou stranách opony, dělící vnitřní světy od vnějších. Jakmile jednou dokážeme myslet, cítit a žít těmito představami, naučíme se doslovně řeči andělů.

Naším prvním úkolem je ovšem pochopit a naučit se zacházet se základními pojmy deseti sefirot a jejich vzájemných vztahů. Ty se dokáže naučit zpaměti kdokoliv za chvíli, ale dokud se nestanou nedílnou částí našich životních schémat, nebudou mít žádný skutečný význam. A toho nelze dosáhnout bez soustavné kontemplace, rozjímání, modlitby a cvičení. Tyto čtyři činnosti tvoří souhrnem jediný pojem – PRÁCE.

Abychom mohli hovořit řečí Stromu, musíme se naučit pronášet její zvuky (sefiroty) a utvářet a pronášet její písmena (cesty) a pak se vyjadřovat jejími slovy, která jsou kombinacemi sefirot a cest. K tomu dojdeme podobnou metodou používání, jako když se dítě učí svou rodnou řeč. Náhodně objevíme sloh a mluvnici Stromu, umožňující uspořádat jeho pojmy v souladu s typy vědomí, nedosažitelnými na běžných lidských úrovních.

Metodou je pracovat v mezích tak, až dosáhneme Bezmezné. Naše myšlení o Stromu je omezeno vzájemným vztahem Pilířů pravé a levé strany, ale jeho rozšíření směrem vzhůru přes Keter do neomezeného EJN SOF ÓR je nekonečnem. V tomto smyslu je Keter jako kýl lodi, stacionární vzhledem k celému plavidlu, ale neustále se nořící do nových vod Věčného oceánu. Jinak si můžeme představit Strom jako potrubí, jehož stěnami jsou Pilíře, jimiž prochází nekonečný, nepřetržitý proud energie. Všechna taková přirovnání nám dávají náměty ke zpracování.

Aby bylo možné pracovat se sefirotickými uskupeními jako s jednotlivými pojmy, byly spojeny s tím, čemu říkáme Cesty nebo kanály. Rozmístění a značení těchto Cest je největší příčinou neshod mezi kabalisty. O sefirotách samých panuje téměř naprostá shoda, ale cesty se staly spíše bojištěm hašteřících se okultistů, než místem míruplných procházek při hledání poznání. Každá jednotlivá škola uznává jiné uspořádání číslic, písmen, znamení zvěrokruhu a tarotových trumfů a přiřazuje tyto sporné symboly Cestám podle vlastních uvážení. Každá vyhlašuje svou neomylnost a potírá všechny nevěřící.

Původní kabalisté nevytvořili tak pevné a tuhé vzájemné vztahy mezi dvojicemi sefirot a hebrejských písmen, takže mohli rozmlouvat se Stromem ve své vlastní řeči. Většina tarotů a dalších přívlastků k Cestám byla přiřazena později lidmi, kterým to tak vyhovovalo, aniž by to muselo být užitečné komukoliv dalšímu. Fakta o tom jsou dostatečně prostá.

Vezmeme-li kterékoliv dva sefirotické pojmy a propojíme-li je navzájem, vznikne v našem vědomí reaktivní výsledek nebo zážitek, vyjadřující naše vlastní vyhodnocení takového setkání. Vezměme třeba Geburah a Chesed, Přísnost a Milost, a podržme je společně nebo střídavě ve svém vědomí. Okamžitě získáme mnoho výsledků. Budeme myslet na rovnováhu, na omezení, na zdravý rozum, odměnu a trest, soud, kontrolu a na celý řetěz asociací. Namísto nekonečného bloudění těmito pojmy se vrátíme k Cestě Geburah – Chesed a uvědomíme si, že její představa jako celku zahrnuje každé možné spojení v naší mysli. Užíváme jedné sefirotické kombinace jako reprezentanta spojujícího a obsahujícího všechny, které k němu náleží.

Jediným důvodem, proč bylo 22 Cest přiřazeno ke Stromu, bylo, že hebrejská abeceda má stejný počet písmen. Různé školy přiřazují tato písmena různým způsobem a všechny tvrdí, že s úspěchem. Jakékoliv spojení písmen přináší nějaké výsledky, ale jen těm, kteří je uznávají. Vážnou překážkou proti využití hebrejských přívlastků je to, že platí jen v hebrejštině. Pro vědce, kteří neznají hebrejštinu, jsou jen velkou brzdou.

Překonání jazykových obtíží bylo hlavním důvodem pro přiřazení čistě ideografických symbolů, jako jsou tarotové karty a znamení zvěrokruhu, k Cestám. To bylo teoreticky v pořádku, ale v praxi se to příliš neosvědčilo, protože se nedosáhlo shody v tom, která karta kam patří. Teoreticky je možné přiřadit celou soustavu Cest k angličtině. Jinak by snad bylo nejlepší očistit Cesty od všech dosavadních asociací a začít znovu s čistými symboly, majícími jasné vztahy k sefirám, o kterých by nebylo možné diskutovat nebo je označovat za nepoužitelné. To může být dobře jakýmsi Velkým dílem budoucích kabalistů.

Strom života působí ve vztahu k vědomí stejně jako počítač. Vkládají se do něj údaje, které se v něm skladují a na požádání opět vybírají. Rozdíl mezi Stromem a počítačem je v tom, že počítač může pracovat jen podle vloženého programu. Strom pracuje prostřednictvím inteligentního vědomí živých bytostí, ať vzdělaných do tohoto světa nebo ne. Působí jako universální centrála prostřednictvím celého řetězu vědomí, účastnících se na jeho schématu, jehož rozsah je nevypočitatelný.

Strom je více schématem myšlení. Je především a ponejvíce schématem života. Budeme-li schopni uspořádat své životy, myšlení a pocity podle něj, měli bychom se tím nepochybně stát lepšími. I jen k započetí tohoto procesu musíme prozkoumat vlastní Strom a uvědomit si jeho možnosti. To již bylo určitě provedeno mnohokrát před námi, i když zpravidla povrchně. Tentokrát máme v úmyslu prozkoumat Strom pečlivě, krok za krokem, směrem vzhůru z našeho obyčejného lidského světa, až dospějeme k vrcholu.

Strom bývá zpravidla popisován od vrcholu k patě, podle pořadí sefirot. Pokud jsme smrtelnými lidmi, měli bychom se asi naučit více stoupáním po Stromu, jako bychom šplhali ze země k nebi. Právě jsme spadli na zem, a proto se vzchopme a začněme šplhat zpět do ráje – můžeme-li!2.

Sefirotický žebřík

Každý kluk ví, že na stromy se leze z větve na větev tak, že se nejprve pevně chytí následující větve, než se pustí té předešlé. Strom není výjimkou z tohoto pravidla. Jeho větvemi jsou jeho Cesty a sefirotické přívlastky. Každou musíme uchopit tím, že spolehlivě porozumíme tomu, čím jsou a jak působí.

Hebrejskému názvosloví, sestávajícímu z jmen božích, archandělů, andělů a planetárních mocností, se můžeme naučit dost rychle, ale nemá smysl tím přestat. Samotná jména jsou bezcenná, pokud se kabalistovi nestanou skutečností, a jediným způsobem, jak je „uskutečnit“, je pracovat s nimi v nepřetržitém rozjímání a cvičení. Pokud nepoznáme s jistotou význam těchto tajuplných „jmen síly“ a způsob, jak jsou navzájem spojena, aby vytvořila dokonalé schéma, nemůžeme je účinně používat. Naším úkolem proto je nalézt tento vzor v celém jeho rozsahu.

Snad bude dobré, zopakujeme-li si zběžně pořadí sefirot: 0. EJN SOF, Nic; 1. KETER, Koruna nebo Vrchol; 2. CHOCHMA, Moudrost; 3. BINAH, Porozumění; 4. CHESED, Milost; 5. GEBURAH, Přísnost; 6. TIFERET, Krása, Soulad; 7. NECAH, Vítězství; 8. HOD, Nádhera; 9. JESOD, Základy; 10. MALKUT, Království; 11. DAAT, Zkušenost. Tyto emanace nebo principy, jimiž souvisí božství s lidstvím, působí z ničeho k hmotnému projevení se skrze Čtyři světy nebo stavy.

Tyto takzvané Světy matou žáky, ale ve skutečnosti nejsou ničím víc než zvolenými oddíly mezi Nicotou a hmotným světem okolo nás. Z Nicoty pochází všechno. Jakákoliv síla nebo zásada je odpovědná za vytvoření toho, co nazýváme „bohem“, pod tím nebo oním jménem. To je společné všem vírám. Kabalista předpokládá čtyři stupně tohoto procesu. Vznikání, tvoření, utváření a vyjádření. To jsou ony čtyři světy, zvané Acilut, Beriah, Jecíra a Asiah.

V Acilutu, ve světě archetypů, vše vzniká nebo začíná být něčím.

V tomto okamžiku je to prostě označováno v nejširším možném smyslu, jako: „Toto nebylo ničím, nyní to bude buněčným životem.“

V Beriahu dochází ke stvoření. To určuje typ bytí do určité kategorie, jako: „Toto bylo buněčným životem, nyní se to stane částí lidské bytosti.“

V Jecíře dochází k utváření a předchozí procesy se zaostřují do ještě ostřejších obrysů jasným určováním povahy výsledku: „Toto byla živá buněčná tkáň, tvořící lidská těla. Nyní bude ztvárněna do špičky levého malíčku, patřícímu tomu a tomu člověku, atd.“

V Asiahu, neboli ve hmotném světě, ve kterém žijeme, se prvé tři procesy promítají do pozemských skutečností. Když splnily svůj účel, jsou pohlcovány smrtí nebo rozkladem a vracejí se zpět do nicoty, než budou znovu počaty.

To znamená, že vše, co bylo počato, musí projít tímto úplným cyklem. Vznikání může dojít jen k následnému stupni (tvoření) a vrátit se zpět z příčin, známých nejlépe jen jejich Tvůrci. To je důležitá úvaha. Pouze malá část toho, co vzniká myšlením Tvůrce, se projevuje až v našich hmotných životech. Jinak bychom byli již dávno zničeni.

Kabala uvážlivě předpokládá čtyřstupňový proces projevení se až na naši lidskou úroveň. To je celé dílem Jedné věčné bytosti, ale taková bytost musí mít tolik aspektů, kolik je typů provedení se. V kabale je těchto základních aspektů deset, označovaných jako sefiroty.

Tím, že se každá sefira promítá čtyřmi světy, vznikají jakési zvláštní podaspekty Věčného, provádějící každou část procesu. Ty nazývá kabala následovně:

V Acilutu vidíme Původce jako přímý aspekt Boha.
V Beriahu je Tvůrce nazýván archandělem.
V Jecíře se utvářející síly nazývají anděly.
V Asiahu se síly propůjčující výraz nazývají planetárními silami.

Všechno je Bůh, otázkou je jen, která část Boha co činí. Kabala ukazuje Věčného jako úplné vědomí bytí, omezující se tak, aby se hodilo ke každé možnosti stvoření. Je-li jeho úmyslem tvořit motýly, pak nejprve vzniká motýlí archetyp a otázky, co, jak, kde, kdy a proč jsou úkolem specializovaných tvůrčích, utvářejících a vyjadřujících sil. Při opačném postupu, čím více se vnitřně vzdalujeme od našeho hmotného světa, tím více se blížíme božské energii, odpovědné za naše vytvoření. Můžeme si dobře představit naše spojení s Božstvím jako směrem DOVNITŘ skrze Světy a VZHŮRU po sefirotách. Opačným směrem dochází ovšem ke zhmotnění při stvoření.

Můžeme-li si v duchu vytvořit obraz Stromu jako trojrozměrné soustavy bytů, kde každá sefira má čtyři pokoje, každý pro jeden Svět, s lidmi, obývajícími přední pokoje pod planetárními vlivy, s anděly, pracujícími v místnostech za nimi, s archanděly, konajícími svou práci za nimi, a konečně s aspekty Boha, kontrolujícími každý úsek ze zadní místnosti, získáváme nepřesný, ale názorný obraz pro naši práci. Je alespoň praktický a dává dobré výsledky, a proto ho můžeme dobře využívat.

V prvém světě (ASIAHU), který vidíme, není příliš těžké si představit různé planetární typy bytostí. Máme dobrou představu měsíčního, marsova, jupiterova, venušina, merkurova, saturnova typu lidí. Proto je můžeme pokládat za prokázané a věnovat více pozornosti mnohem méně známým andělským, archandělským a běžným přívlastkům Stromu.

O povaze a zvláštnostech andělů toho bylo napsáno nesmírně mnoho teology a jinými autory, což je velice pozoruhodné, uvážíme-li, jak zřídka kdy s nimi lidé dokáží navázat vědomý kontakt. Kolik z toho je pravdivé nebo ne, ponechme stranou, ale z dostupného materiálu si můžeme učinit alespoň částečnou představu.

Hebrejsky se anděl řekne MALACH a znamená posla nebo agenta vyslaného za nějakým určitým úkolem. Všichni autoři se shodují v tom, že andělé jsou specializovanými dělníky, uzpůsobenými pro vykonání nějaké zvláštní činnosti a ničeho jiného. Můžeme je nazvat božskými roboty se zabudovanou inteligencí, zaměřenou k jejich činnosti a nic víc. Jasnovidci se mohou jevit v lidské podobě, ale není to nutné, pokud neplní nějaké přesně vymezené úkoly, které by to vyžadovaly. Do té míry jsou mechaničtí a nevyvíjejí se, i když jejich schémata se mohou měnit. Automobil se nevyvíjí, i když jeho tvary a typy se neustále mění podle vědomí jeho konstruktérů. Boží vědomí se vyvíjí a vše, co je jím vytvářeno, se mění s ním, i když základní zdroje zůstávají stejné. Musíme se zbavit špatného návyku dívat se na anděly a archanděly jako na vílám podobné, okřídlené tvory, stvořené výhradně pro dobro lidstva. Jsou to jednotky specializované energie s vlastním vědomím, které jim umožňuje plnit nebo alespoň se snažit plnit původní záměry, které jim byly uloženy. Andělé se spíše podobají řízeným střelám než okřídleným andělíčkům.

Ve vztahu k nám jsou andělé dobří i zlí, podle toho, jak na nás působí. Setkáme-li se s výbuchem ničícího anděla, budou ho naši pozůstalí sotva považovat za dobrého, i když i taková bytost je v kosmické ekologii nezbytná. Jako lidé nemáme na anděly vůbec žádný vliv, neboť jsou podřízeni vůli boží. Jedině když námi působí božská vůle v aspektu, ovládajícím jeho zvláštní obor, poslechne nějaký anděl příkazy, přicházející z pozemské úrovně. Proto, čím více se dokážeme přiblížit božství, tím dokonaleji budou andělské síly plnit své poslání.

Andělé působí ve Světě utváření, což znamená, že působí na projevené bytosti těsně za hranicemi hmoty. Říká se, že s každým člověkem byla stvořena jedna andělská bytost, aby ho spojovala s božstvím. Tento lidský anděl strážce má být jakýmsi průvodcem člověka v jeho vnitřním světě, přinášejícím mu božskou energii a inteligenci, takže se stalo jedním z cílů magie „poznat a hovořit se svatým andělem strážným“. I když jsou andělé bezpohlavní jako stroje, podle obecného mínění mají mít tito strážci co do vzhledu a povahy opačné pohlaví než jejich chráněnci.

Legendy praví, že andělé byli vytvořeni Myslí boží prostřednictvím archandělů, a že jejich pomocí mohou být opět zrušeni. Tak, jak se andělé zabývají tvarem, zabývají se archandělé silou. Při porovnání s tělem můžeme přirovnat anděly k jednotlivým svalům, archanděly k nervovým centrům, která je ovládají, a božský aspekt k vědomí jednice, ovládajícího toto tělo i mysl.

Archandělé působí v tvůrčím světě Beriahu, stupeň za utvářením. Mají mnohem širší pole působnosti než andělé a jsou individualizovanými duchy se značným stupněm sebeurčení, i když s omezenou působností. Jako pozemské vlády se nezabývají podrobnostmi, vykonávanými jim podřízenými anděly, ale širšími nárysy plánu, který mají pod svou přímou kontrolou. Z našeho hlediska se archandělé spíše zabývají lidstvem než jednotlivými lidmi. Jejich činnost ovlivňuje celé národy a lidská seskupení.

Tvůrčí práce archanděla spočívá v přejímání počátečních impulsů od některého z aspektů božství a převádění ho do bodu, kde může být předán andělům k dalšímu utváření. Zde se nám v mysli vynořuje nepěkné, ale účelné přirovnání k práci na běžícím pásu v továrně, jen s tím rozdílem, že práce inspirovaná božstvím je na všech stupních prováděna s láskou a oddaností. V tomto případě se božská prozřetelnost podobá majiteli továrny na určitý druh zboží. Ten si vymyslí nějaký nový výrobek a prostě předá celý nápad konstrukčnímu typu archandělů, který ho převezme a něco z něj vytvoří. Mohou být důvody, pro které je tento nápad nevhodný, a pak ho vyřadí. Podaří-li se jim ho zpracovat na použitelný projekt, předají plány dále výrobnímu týmu andělů. Ti přebírají vytvořenou představu a dávají jí tvar. Zde mohou být další překážky a mnoho modifikací, které zdaleka nemusí být všechny předány do výroby, v našem hmotném světě okolo nás z nich uvidíme jen pouhý zlomek.

Zatímco se andělé zdají být postradatelnými a nahraditelnými bytostmi, archandělé mají zřejmě v božském schématu trvalé místo. Při opětovném porovnání s tělem mohou být andělé považováni za obnovitelné tkáně, ale archandělé jsou nedílnou součástí celku, jako hlavní nervové uzliny nebo dokonce kosti. Jejich porušení se okamžitě dotýká celého těla. Tak ani v těle Boha nemohou být archandělé odstraněni bez narušení celého projeveného světa, který je božským tělem. Ve starodávné pověsti nebyl vzbouřivší se archanděl zničen, ale pověřen jinou funkcí, funkcí „pokušitele“ nebo kontrolora lidstva. Jeho úkolem se stalo přezkušování výrobků božské továrny. Vydrží-li jeho zacházení, hodí se k použití v božském schématu, jestliže se ale nenapravitelně poškodí, musí být úplně vyřazeny a jdou zpět do tavící pece na výrobu nového materiálu. To je právě úlohou takzvaného Ďábla a my jsme jím zkoušenými výrobky.

Zabýváme-li se andělskými bytostmi, nesmíme zapomínat, že ať je jejich povaha jakákoli, jsou kontrolními body v přizpůsobení síly podle nepředstavitelné stupnice pro různé stvořené bytosti. Odpovídají za přizpůsobení energií na bezpečnou mez pro cokoliv a kohokoliv. Kdybychom nebyli například vybaveni zabudovanými prostředky pro udržování naší tělesné teploty v značně přesném rozmezí, brzy bychom se spálili nebo umrzli k smrti.

Aby se bytí mohlo dále utvářet, je působení andělů nezbytné, aby udrželo tvary v té podobě, jakou mají mít. Andělé jako celek pracují na zavedení harmonické výměny energií mezi všemi rozmanitými typy bytí.

Klasickým příkladem této koordinace je představa čtyř archandělů čtyř světových stran, která je základem všech magických obřadů. Různé systémy jim dávají různá jména nebo vlastnosti, ale v podstatě jsou stále stejní. Kabala předpokládá Rafaela na východě, vládnoucího vzduchu, Michaela na jihu, vládnoucího ohni, Gabriela na západě, vládnoucího vodě a Uriela na severu, vládnoucího zemi. Ty si vizualizujeme a jednáme s nimi jako s mocnými, lidem podobnými bytostmi, prostě proto, že je to nejjednodušší způsob, jak s nimi můžeme navázat osobní styk, a proto je oblékáme svými představami o vznešenosti, síle, kráse a nadpřirozené inteligenci, abychom je mohli vzývat nebo s nimi vědomě rozmlouvat.

Tito čtyři archandělé jsou zcela skutečnými bytostmi, které jsou nositeli božského vědomí, působícího těmito čtyřmi způsoby. Lépe jim porozumíme, prozkoumáme-li pouze hmotnou stránku jejich působení.

Úlohou archanděla Rafaela je udržovat rovnováhu v zemské atmosféře. Zahynuli bychom, kdyby v ní poklesl obsah kyslíku. Vichřice a bouře by zničily povrch země, kdyby nebyly tlumeny. Kdyby v ní nebyly neutralizovány jedovaté plyny, ničily by vše živé. K tomu dnes přistupuje problém stroncia 90 a zplodin lidské činnosti. Vše, co souvisí se zachováním našeho ovzduší v nejlepším stavu, spadá do působností inteligence, kterou nazýváme Rafaelem. To se týká psychického i fyzického stavu.

Z jihu řídí inteligence, kterou nazýváme Michaelem, po všech stránkách sílu Ohně, hmotného i jiných. Sama o sobě by ohnivá energie brzy zničila svět takový, jak ho známe. Problémy atomových výbuchů a kosmického záření spadají do Michaelovy působnosti spolu se vším slunečním zářením. Kdyby nebylo světlo ani teplo, přestali bychom žít. Přivádět sílu ohně do vhodného styku se vším je úlohou, svěřenou Michaelovi.

Pokud by vody nebyly rozumně řízeny ze západu Gabrielem, zmizeli bychom z povrchu zaplavené nebo vysušené země. Kdyby moře nevytvářela životní formy, nikdy bychom se nebyli objevili na zemi. V našich tělech i v celé přírodě musí být prvek vody udržován ve správné rovnováze, jinak bychom se utopili nebo vypařili. Většinu našeho těla tvoří voda. Nyní čile otravujeme vodstvo radioaktivními látkami a chemickými ničiteli života a tak přiděláváme ubohému Gabrielovi práci.

Archanděl severu, Uriel, je inteligencí potřebnou k zachování plodnosti země a tvoření v ní, včetně uhlí a ropy. Ať nad zemí nebo pod zemí, jsou plody země Urielovou záležitostí, spolu s chemickou rovnováhou půdy. Vysoce jedovaté postřiky a jiné, lidmi vyráběné jedovaté látky, otravující půdu, musí Uriela velice trápit. Navíc sem patří i podzemní atomové zkoušky. Do oblasti Urielova působení spadají i zemětřesení, sopečné výbuchy a podobné. Větší nerovnováha zemské energie by mohla s jistotou vyhubit značnou část lidstva.

Lidstvo si osvojilo značné vědomosti a zručnosti v zacházení s prvky a tyto vědomosti se získávají prostřednictvím archandělských inteligencí. Lidská mysl postupuje do neznáma určitým směrem a Božská mysl se s ní spojuje prostřednictvím andělských vědomí, specializovaných na tyto záležitosti. Někdy může lidstvu trvat staletí, než se naučí leckdy i jen malé věci, ale dříve nebo později se svým úlohám naučíme. Myslíme si, že jsme tak chytří, že se všemu naučíme sami, ale kdyby naše lidská vědomí nebyla napojena na mnohem dokonalejší bytosti, nežli jsme my sami, nenaučili bychom se vůbec nic. To je velice důležitá úvaha.

Během svého vývoje získával člověk neustále moudrost. Odkud? Proč přibývá lidských vědomostí? Hlupák se nemůže učit od někoho, kdo sám nic neví. Žák musí hledat učitele, který zná víc než on. To je zřejmé. Mohlo se lidstvo naučit samo svému současnému vědění během staletí své pozemské existence? Odpověď zní NE. Neustále se zvětšující moudrost a inteligence získávaná lidstvem během jeho života na zemi k němu přichází z „vnějších zdrojů“. Ty mohou být napojeny na lidské geny nebo i jinak, jsou ale ve své podstatě duchovní. Kabala je označuje jako archanděly a anděly a tyto názvy mají stejnou cenu jako kterékoliv jiné.

Pojmenováním a vizualizováním těchto inteligencí jako zosobněných archandělů jsme schopni postihnout je a jejich působení v sobě i okolo sebe. Proto také většina magických obřadů začíná vzýváním těchto sil, rozmístěných do čtyř světových stran, zatímco my sami stojíme uprostřed kruhu, zahrnujícího teoreticky vše. Činíme se tak středem, okolo něhož by se mělo otáčet Kolo života, podle osy uložení v čepech, tvořených nahoře Bohem a dole člověkem. Při dodržování tohoto základního schématu obřadu doufáme, že se nám podaří ho uskutečnit. Jména vládců čtyř světových stran se v různých systémech liší, ale pracujeme-li s kabalistickým schématem, musíme užívat jména archandělů.

Skutečnost, že mohou mít jiné příznačné vlastnosti, nemění jejich funkce jako vládců. Michael je ničitelem zla, Gabriel poslem a Rafael lékařem a učitelem, zatímco Uriel je mimo jiné dárcem osvícení. Jeden z hlavních rozdílů mezi nebeskými hierarchiemi je v tom, že archandělé mohou mít více různých funkcí (i když všechny ve svém vlastním oboru), zatímco obyčejní andělé mají každý jen jednu zvláštní funkci.

Za archanděly jsou boží aspekty, ke každé sefiře jeden. Nejvyšší Duch je ovšem jen jediný. Proces vycházení aspektů z jediného zdroje je krásně ukázán představou EJN SOF ÓR. To je zpravidla naznačováno na vyobrazeních Stromu, jako by bylo spojeno jen s Keterem, ale ve skutečnosti se týká každé jednotlivé sefiry. Nejlépe si to můžeme představit tak, že vyjdeme z absolutní nicoty EJN, vyzařující absolutní světlo (fiat lux) EJN SOF, které se pak stává bezmezným světlem EJN SOF ÓR, rozloženým do spektra, jehož barvy odpovídají jednotlivým sefirám.

Tyto paprsky se kabalisticky ztotožňují s božími aspekty archetypických nebo počátečních světů a působí tím, že rodí zárodky zvláštních kategorií existence, a tak plní svou funkci. Podle učení kabaly je možné zařadit typ existence někam mezi deset sefirot, čímž se budeme zabývat později. Na Stromu života se dělí božské aspekty na tři obsáhlé oddíly podle Pilířů. Tři aspekty na černém pilíři jsou považovány za záporně ženské, tři aspekty na bílém Pilíři za kladně mužské a tři střední za neutrální. Všech devět spojuje svůj vliv v desátém, v Malkut.

Boží aspekty Acilutu jsou proto prvými určitelnými mezemi, které můžeme chápat a které si uložil Nejvyšší Duch, aby se projevil jinak než sám sebou. Jsou to body, kde vše se stává řadou něčeho. Jsou spojeny s typy vědomí, ležícími daleko mimo vše, co si dovedeme představit, ale každý si ukládá jisté meze, v nichž působí ke svým specifickým záměrům. To vše si můžeme představit jako nekonečné světlo, zaměřující se přímo dolů k nejjemnějším mikroskopickým částečkám existence. Můžeme to shrnout následovně.

Nejprve je Naprosté nic, z něhož vychází stav Bezmeznosti, z něhož vzniká Nekonečné světlo, pak deset obměn světla nebo emanací, utvářejících sefiroty. Tyto aspekty se opět omezují na archanděly, kteří se znovu dále omezují do andělů a ještě dále přes lidstvo, zvířata, nerosty atd., do nekonečného množství pododdílů, které dohromady tvoří Jediný souhrn. Omezení vzrůstá přímo úměrně k projevení se. Můžeme si všimnout, že zde dochází k sedmi stupňům proměn:

0 Nic – EJN
1 Bezmeznost – EJN SOF
2 Nekonečné světlo – EJN SOF ÓR
3 Rozlišená světla – ÓRIM
4 Boží aspekty – ACILUT
5 Archandělé – BERIAH
6 Andělé – JECÍRA
7 Hmotné projevení – ASIAH
Takové je kabalistické podání o vzniku Bytí z Věčného.

Abychom to převedli do pojmů Stromu, můžeme citovat „Kabalistické vyznání“ sestupující podle Stromu od jedné sefiry k druhé, včetně EJN SOF ÓR:

Sestupné
(duch do hmoty)
V NEJZAZŠÍM
NEPROJEVENÉM
se mé NEOMEZENÉ BYTÍ
stává OSVÍCENÍM
JEDINÝM PRAVÝM SVĚTLEM
CHÁPAJÍCÍM vše
rozlévajícím LÁSKU
plně ŘÍZENOU
jako dokonalou KRÁSU
jejíž DOSAŽENÍ
je TŘPYTEM
vynalézajícím svůj ZÁKLAD
V HMOTNÉM VYJÁDŘENÍ
Vzestupné
(hmota k duchu)
V HMOTNÉM VYJÁDŘENÍ
VĚŘÍM
s ROZUMEM
a s POKOROU
v KRASU
oplývající LÁSKOU
jejíž CHÁPAJÍCÍ
MOUDROST je
JEDINÝM SVĚTLEM
OZAŘUJÍCÍM
NEOMEZENÉ BYTÍ
v NEJZAZŠÍM
NEPROJEVENÉM

Toto je schéma života, jak ho chápou kabalisté prostřednictvím Stromu. Můžeme ho pozorovat všemi způsoby a z libovolného úhlu, neboť je všeobecně použitelné. Řečeno v obyčejných psychologických pojmech, projevuje se zde stejné schéma v různých materiálech.

Strom musíme chápat jako vztah mezi normálním bdělým vědomím, jak ho vidíme v Malkut, a nejskrytějším původním egem, vynořujícím se z ne-bytí v Keter. Když vyjdeme z Malkut, zjistíme, že je oddělena od Jesod spodní Propastí. Ta představuje stav spánku a předehru mezi vnější a vnitřní bdělostí. Můžeme ji také považovat za vodivý filtr, kterým přicházejí lidem podněty z nejhlubších úrovní jejich bytostí.

Pak přijde Jesod jako „snové vědomí“, tato podivná astrální míchanice, která je směnárnou mezi vcházející a vycházející pozorností, kde se tyto proudy vědomí vzájemně přizpůsobují pomocí symbolů. Zde je ostrá hranice mezi zdravým rozumem a šílenstvím, znázorňovaná můstkem z ostří meče. Zde je sídlo „automatického vědomí“ a zdroj neustálých potíží při nesprávné funkci. Odtud vycházejí pohlavní a rozmnožovací pudy.

Za Jesodem přichází Hod, sídlo rozumové činnosti. To spojuje příčinu s následkem a ovládá čistě rozumové schopnosti. Na opačné straně Stromu ho vyvažuje Necach, city a žádosti. Nad touto dvojicí motivátorů je Tiferet, „lepší Já“, usilující vyrovnávat vše k lepšímu. Zde je to, co bývá nazýváno „svědomím“ nebo smyslem pro odlišení správného od špatného. Je také hranicí lidské bytosti jakožto osobnosti.

Nyní přicházíme k „vyšší“ stránce mikroskopického jedince. Blížíme se k prvotním silám, spojeným spíše s lidstvem jako s celkem než s jeho jednotlivými příslušníky. Zde je Geburah, vůle k životu, vyjádřená pudem sebezáchovy za každou cenu. Bez tohoto ochranného mechanismu by se byl lidský rod neudržel. Protějškem k němu je Chesed, potřeba existenčních nezbytností a jistoty zahrnující potravu, růst a nedotknutelnost na všech úrovních. Zákony života říkají: „BUĎ, JEZ, BOJUJ, MNOŽ SE.“ V tomto pořadí.

Potom přichází velká Propast neboli hranice mezi životem a smrtí. Za ní jsou schopny působit jen tři nejvyšší sefiroty. Binah je intuitivním porozuměním a spojovacím článkem s nesmírnými oblastmi, nedosažitelnými normální mysli. Přináší poznání minulých informací a v jistém smyslu je i druhou pamětí s genetickými údaji.

Chochma – Moudrost je kladným usměrňováním vědomí, které je výsledkem individuálního a rasového vývoje. Ze zkušenosti ví, co je třeba učinit, a snaží se řídit život podle toho. Uši lidstva zřídkakdy zaslechnou její hlas.

Keter je ovšem podstatou „Já“, nesmrtelným principem života. Můžeme ji považovat za příčinu, dalších osm sefirot za prostředky a konečně Malkut za výsledek, které utvářejí psychologii lidstva.

Můžeme pokračovat a přibližovat se Stromu života kteroukoliv myslitelnou metodou a vždy obdržíme výsledky. Strom můžeme přirovnat k hořčičnému zrnu, o kterém bylo řečeno, že obsahuje celé království nebeské. Představíme-li si Strom jako jakýsi dehydrovaný, superkoncentrovaný a ultrapotentní výtažek vědomí, získáme jakousi představu o jeho možnostech. V takové podobě ho pak můžeme analogicky užívat jako pilulku nebo zasadit jako semeno do lidské bytosti jako stlačený kosmos. Tam pak poroste a bude se vyvíjet na všech úrovních, až obě, jedinec i Strom, se přizpůsobí jedinému dokonalému schématu. A vskutku je prvým úkolem každého, kdo se chce stát kabalistou, zasadit semeno Stromu do své duše. K tomu dochází v každém ze čtyř Světů jinak.

V ASIAHU (hmotném světě) je Strom zasazován a pěstován symboly. Očima vidíme jeho schéma a vyhodnocujeme jeho barvy. Kdekoliv vidíme tyto barvy, měli bychom myslet na sefiroty s nimi spojené.

Můžeme cítit vůně Stromu a nahmatat vlastnosti jeho tvarů. Měli bychom cvičit svůj sluch, aby podle něj třídil i zvuk a řeč. To vše můžeme dosáhnout pomocí obřadů.

V JECÍŘE (mentálním světě) je možné vykonat se Stromem nesmírné množství práce. Můžeme studovat jeho filosofii, poznávat jeho problémy a řešit je, uvažovat o možnostech jeho schématu a učit se postupně úlohám, které inteligentnímu žáku nabízí jeho uspořádání. Neznáme meze jeho mentálních podnětů ani odpovědi, ke kterým lze dospět.

V BERIAHU (duševním světě) přistupujeme ke Stromu na etické a morální úrovni jako kódu vedení a standardů, ztělesňujícímu nejvyšší zásady, které může hledající duše nalézt. Zde se učíme zákonům života v souladu a vyváženém vztahu s veškerým bytím a bytostmi.

V ACILUTU (duchovním světě) přijímá Strom aspekty živého Boha. Zde přistupujeme ke Stromu s úctou, pokorou, modlitbou a s čistou radostí z doteku s projevy Nejvyššího Ducha.

Musím vám však důrazně připomenout, že Strom, ať je jakkoliv podivuhodný, je jen prostředkem a ne cílem. Sám o sobě není předmětem uctívání ani jakýmsi idolem pověrčivé víry. Strom je prostředkem, metodou, plánem a mechanismem, který má pomoci k dosažení cíle, společného všem vyznáním, systémům, mystériím, náboženstvím, kterým je mystické spojení lidství s Božstvím ve velké JEDNOTĚ.

S výhledem na tento věčný cíl začneme šplhat na kabalistický Strom života.3.

Sefira Malkut, Království, 10

ASIAH neboli Svět vyjádření: Člověk, prvky

Zde jsme v každodenním pozemském světě. Ustanoveným zástupcem Božím je zde člověk, jehož úkolem je dokonale ovládnout takzvané elementární duchy a vývojem překonat potřebu obývat těla vytvořená z buněčného materiálu. Tyto „kožené šaty“, které jsme získali při našem „pádu“, sloužily svému účelu tím, že nám ve velkém rozsahu skýtaly přístřeší jakožto inteligentním bytostem, ale jejich možnosti mají své meze.

Ať jsou jakkoliv podivuhodné, ztrácejí naše těla velmi brzo svou dokonalost, jak víme z vlastní zkušenosti. Nakonec se budeme snažit žít v nosičích vytvořených z mnohem jemnějších látek, přizpůsobivějších pro projevy skutečných Já, bojujících v současné době s hromadami masa, které posunujeme po této zemi. Ty sice plní nějaký čas svoji úlohu, ale jejich nevyhnutelný konec v tomto světě je v dohledu. K získání nesmrtelnosti musí lidstvo žít prostřednictvím něčeho jiného, než jsou maso a kosti.

To je první tvrdá lekce, které se musíme naučit u paty Stromu. V křesťanské mytologii viděli lidé, stojící u paty jiného Stromu, Člověka na kříži a nabyli pocitu jistoty, že mohou takovou obětí dosáhnout nesmrtelnosti. Kabalista vidí člověka jako mikrokosmos na Stromě života a cítí, že jeho nesmrtelnost je neoddělitelná od zásad jeho symboliky.

Moderní fyzikové naznačují, že hmota, z níž jsou utvořena naše těla, se rovná jedinému – energii. Duše je energií a my s naším světem nejsme ničím více než energetickými schématy. Žádný kabalista by to nepopíral, protože takové nauky byly známy již dávno před naší dnešní vědou. Jako lidé jsme výsledkem působení vnitřního světa a vracíme na oplátku energii do neznáma. Tak pokračuje kruh stvoření.

Chemici analyzovali složení našich těl podle svých zatříditelných prvků. Filosofické a symbolické prvky kabalistů se nazývají Oheň, Voda, Vzduch a Země. Ty jistě nejsou hmotnými a hmatatelnými projevy, známými pod těmito názvy. V některých okultních spisech bývaly označovány jako „Vzduch mudrců“ atd. Okultní prvky jsou projevy nebo chováním síly, připomínajícími poněkud normální oheň, vzduch, vodu, zemi v přírodě. Proto bývají skutečné hmotné ukázky těchto druhů často používány při obřadech jako symbol vnitřních skutečností.

Tyto čtyři prvky magie jsou vskutku širokými kategoriemi energie, skryté za naší hmotnou existencí, vyvolávající účinky podle své zvláštní povahy. Základní Vzduch bude působit „vzdušné“ účinky v těle, mysli, duši i duchu, a podobně tomu bude i u ostatních prvků. Víme, co je myšleno „vzdušným“, „ohnivým“, „vodním“ nebo „zemním“ typem lidí. Jsme směsí jich všech, jak by nám vysvětlil každý astrolog, a cokoliv je schopné se projevit v našem světě, je složeno působením těchto čtyř sil.

Staří filosofové považovali „prvky mudrců“ za čisté vlastnosti a jako takové je definovali následujícími trojicemi vlastností:

OHEŇ byl jasný, jemný a pohyblivý,
VODA byla tmavá, hrubá a pohyblivá,
VZDUCH byl tmavý, jemný a pohyblivý,
ZEMĚ byla tmavá, hrubá a nehybná.

To není špatný obecný popis, i když nám sotva pomůže k pozitivnímu rozlišení magických prvků. Jediným způsobem, jak je popsat, je říci, že jsou čtyřmi prvky existence v každé její kategorii a jejími vědomými vodiči. Abychom si to objasnili, převedeme si pověst o stvoření světa do magických pojmů.

Na počátku (první pověst) nebylo Nic (EJN), které udržovalo Vše (EJN SOF) jako druh homogenní celistvosti v naprostém nerozlišení. S tím přišel Duch boží (EJN SOF ÓR), bezmezné světlo. Pak se objevil prvotní podnět projevení se, zvaný kabalisty Tvůrčí svět a považovaný za počáteční rytmus bytí. Tento podnět nebo náraz rozštěpil nerozlišené od středu i obvodu na čtyři díly a každá čtvrtina získala vlastní frekvenci, která určila vše další, co se s ní pak dělo. V magické řeči Bůh pronesl své vlastní jméno a sebeurčení počalo tím, že z jednoty se stala dvojnost a z dvojnosti čtyřnásobnost. Kombinací těchto čtyř sil pak vzniklo vše ostatní a v Keteru počaly čtyři světy, Acilut jako Oheň, Beriah jako Voda, Jecíra jako Vzduch a Asiah jako Země.

Prvky mudrců jsou proto čtyřmi prvotními rozdíly mezi projevením se všeho druhu. Číslice 1, 2, 3, 4, dávají sečteny 10 a tak vzniká sefirotické schéma. Jeho výsledky jsou přirozeně kombinací původních čtyř prvků, ale ty si musí zachovat alespoň do určité míry svoji čistotu, aby se kombinace mohly i nadále tvořit a vše se navrátilo znovu zpět do Nerozlišitelného. Bezprostředně za naším stavem hmoty jsou tyto čisté stavy energie nazývány „elementálními duchy“.

Ti byli znázorňováni nebo představováni mnoha způsoby, ale v podstatě to jsou síly skryté za fyzickými silami, nemající své vlastní mysli ani duše, ale působící podle své přirozené povahy, jako kterákoliv síla v akci, působící směrem nejmenšího odporu, jako to energie normálně činí. Zde docházíme k důležité úvaze. Protože elementálové jsou za hmotnými silami, mohou být ovlivněni jinými než čistě hmotnými silami.

Zde přichází na řadu magie. Dosažením a usměrňováním elementálů na a v jejich stavu bytí si můžeme vynutit, aby na hmotných úrovních, které ovlivňují, došlo k odpovídajícím změnám. To není zdaleka tak dramatické, jak to zní. Činíme to ve všech mechanismech, které jsme kdy vymysleli, a čtyři prvky s úspěchem vzýváme vždy, když si uvaříme skromný šálek čaje. Přesto však, kdybychom nebyli schopni zastihnout elementály v jejich čistě duchovním stavu, nikdy bychom nebyli objevili, jak připravit čaj nebo dělat cokoliv jiného s jejich pomocí. Duchovní styk předchází hmotným výsledkům.

Ve známém románu „Comte de Cabalis“ se vypráví pohádka o tom, jak se musí smrtelníci ženit s elementálními duchy, aby dosáhli dokonalosti. Význam skrytý v této pověsti je ten, že se nakonec budeme muset naučit užívat elementální síly na nehmotných úrovních, abychom mohli existovat jako živé bytosti, nezávisle na této zemi. To budou „nové nebe a země“, v nichž musíme přebývat, když nejsme schopni udržet své hmotné tělo. Tvoříme si je sami pomocí andělů, svými vlastními myslemi a dušemi. Může to být nebe, ale také to může být peklo. Vše záleží na nás. Realita a relativita jsou totéž.

Můžeme si proto představit elementální duchy jako čisté jednotky energie, mající charakteristické vlastnosti jednotlivých prvků. Vykonávají své funkce pod dohledem toho, čemu říkáme andělé, dohlížející na to, aby byla zachována kontinuita kosmu v průběhu celého stvoření. Zde vnímáme pokyny inteligentního vědomí působícího na jednotky bytí, a dokážeme-li objevit, jak zapojit svá vědomí do schématu věcí v tomto bodě, bude nám to zřejmě prospěšné.

Toto je důvod, proč tolik starých magických a kabalistických obřadů bylo spojeno s anděly a elementály. Jejich smyslem bylo vložit lidské úmysly mezi příčiny a následky tak, aby se tyto následky změnily ku prospěchu intervenujícího. To není tak nemožné, jak by se mohlo zdát, ale často je to nesmírně obtížné. Do jisté míry to činíme stále, v menších případech, ale ovlivnit přímo nějaký hmotný výsledek pomocí obřadu je velmi nesnadné.

Naše vláda nad prvky je v magii symbolizována prutem pro oheň, pohárem pro vodu, mečem pro vzduch a štítem pro zemi. To se nám může zdát podivné, pokud si neuvědomíme, že tyto věci symbolicky nahrazují mnohem starší a hrubší prostředky. Prut býval oštěpem, který v primitivních dobách sloužíval k rozhrabování popele, se zašpičatělým, ohněm utvrzeným hrotem. Takovými pruty byla udržována ohniště v bezpečných mezích nebo jimi byly přenášeny hořící chomáče troudu k zapalování nových ohňů. K zacházení s ohněm potřeboval člověk hůl nebo prut. Pohárem bývala ovšem miska dlaně nebo roh na pití, kterým bývala voda přenášena z místa na místo. Později se z nich stal hrnec nebo kotel na vaření. Ke spojení meče se vzduchem došlo tak, že místo meče byl původně šíp. Tato vzdušná střela byla podle představ primitivního člověka přenášena duchy vzduchu. Není známo, kdy magický význam šípu převzal později vynalezený meč. Štít pro zemi byl původně rýčem nebo motykou. Rýč a šíp byly pravděpodobně nahrazeny štítem a mečem z prestižních důvodů, protože jsou nářadím zemědělce, kdežto štít a meč patří k vybavení šlechtice. Člověk instinktivně cítil, že celá jeho budoucnost na zemi je spojená s těmito čtyřmi základními prvky, a proto vyvinul každé myslitelné úsilí, aby s nimi navázal co nejtěsnější dotyk. Poznával je tělesně jako světlo a teplo, vlhko, maso a kosti, a plyny nebo výpary. Mohl je cítit okolo sebe i v sobě, když stál za slunečního dne na břehu moře a vzýval je:

„Ó slunce! ó obloho! ó země! ó moře!
Jsme živým středem tvého křížového kruhu.
Žij podobně ve mně!“
Po těchto čtyřech prvcích obrátíme svou pozornost k řádu andělů, kteří je přímo ovládají. Přicházíme nyní k

JECÍŘE neboli Světu utváření: andělé, Cherubíni

Tito andělé se podle popisů skládají z Býka, Lva, Orla a Člověka. Jsou živly samými na vyšší úrovni a odpovídají pevným znamením Býka, Lva, Štíra a Vodnáře.

Cherubíni přímo kontrolují chování živlů a jejich vlastnostmi mají být síla a trpělivost u Býka, odvaha a vznešenost u Lva, hbitost a ctižádost u Orla a rozum a pokora u Člověka. K ovládání živlů a ovlivnění Cherubínů musíme vyvinout tyto vlastnosti v sobě. Pokoušíme-li se zacházet s takovými mocnostmi, aniž bychom je dovedli ovládat, vystavujeme se nebezpečí, že nás zničí.

Cherubíni jsou hmotně bližším ekvivalentem CHAJOT ha KADOŠ, Posvátných živých zvířat Keteru. Musíme pamatovat, že Malkut a Keter jsou „navzájem spojeny různými způsoby“. Malkut jednoho Stromu je Keterem druhého a tak až do nekonečna. Toto poněkud matoucí tvrzení prostě znamená, že kde něco končí, cosi jiného začíná: Konec jednoho života je jen počátkem jiného a každý bod kruhu je současně počátkem i koncem. Plody stromu jsou semenem jiného a tak pokračuje život věčně. Proto nalézáme značnou podobnost mezi Malkut a Keter. Navíc se říká, že Bůh stvořil člověka ke svému vlastnímu obrazu.

Cherubíni jsou také zobrazováni, jak střeží brány původního pozemského ráje, poté, co z něj bylo vyhnáno lidstvo. Základní plán ráje je připomínán jako kruhový kříž. K opětnému získání ráje musí člověk ovládnout živly a jednat s Cherubíny, jelikož ohnivé meče chrání vstup do něj. Byla to schopnost prvotního člověka užívat živel ohně, která ho povýšila nad ostatní tělesné tvory. Žádné zvíře neumí zacházet s ohněm kromě člověka, a proto nás nepřekvapuje, že pokládal oheň za božský živel. O andělech se tradičně předpokládá, že jsou tvořeni z čistého ohně. Nyní se učíme zacházet s nejnebezpečnějším ohněm ze všech, s atomovou energií. Nakolik nám v tom budou moci být cherubíni nápomocni, se teprve ukáže.

Kdekoliv dochází k hmotným úkazům, vidíme dílo Cherubínů. Elementálové ve svém čistém stavu jsou nemyslícími energiemi, působícími slepě. Jsou to Cherubíni, kteří je přivádějí pod kontrolu přírodních zákonů a nechávají je působit v rozumných cyklických mezích. Představme si svět oživovaný pouze elementály. V něm by mohl z otevřeného kohoutku vytékat místo vody oheň, řítící se prudce jako smršť, a nakonec se proměnit v tekoucí písek. Bez přímého řízení světa Cherubíny by se děly šílené, fantastické, nemožné věci. Oni jsou bezprostředními nositeli božského vědomí, působícího na hmotné jevy.

Tak jsme si zvykli na každodenní zázraky hmotného života v tomto světě, že jsme již téměř zcela ztratili pocit úžasu a obdivu, který by nás vedl ke hledání příčin za vším tak, jako když kotě hledá za zrcadlem druhou mícu. Podobně jako to kotě jsme nenalezli nic za sklem jevů, a tak jsme ztratili zájem o nehmotné a dáváme přednost chytání vlastního stínu. Škodíme tím jen sami sobě, neboť to, co považujeme za skutečnost, je jen obrazem.

Staří mudrci říkali: „Vše mimo NĚHO je klam.“ Dnešní mudrci říkají: „Jen energie je skutečná. Vše ostatní jsou jen projevy jejích schémat.“ Kabalista vidí řadu rozplývajících se obrazů a mizejících závojů. Ví, že skutečnost všeho spočívá pouze v jeho vlastní pozornosti, kterou tomu kterému obrazu věnuje. Uzná-li to za vhodné, může setrvat u některého obrazu déle nebo se může pohybovat kupředu nebo dozadu, podle kterékoliv dráhy, se kterou se náhodou setká. Jakmile má obraz Stromu pevně ve své mysli, je jako turista vybavený plánem města, podle něhož se může pohybovat s minimálními potížemi.

Ve styku s Cherubíny kabalista očekává, že se setká s bezprostředními zástupci božími, řídícími chování hmoty v přímém souladu se stanovenými zásadami. Cherubíni neporušují přírodní zákony, protože nejsou schopni je porušovat. K jakýmkoliv takzvaným „nadpřirozeným jevům“ dochází jen zásahem z jiných úrovní, nežli jsou Cherubíni. Ti nijak přímo nereagují na lidské city nebo emoce. Jejich shoda s pevnými znameními zvěrokruhu znamená, že poslouchají jen pevné zákony, které nemají nic společného s lidskými city, jakkoliv vznešenými. Žádný zasvěcený kabalista by se nesnažil porušit nebo obejít sebemenší přírodní zákon, i když mu mohou být známy způsoby jejich využití, vymykající se běžné zkušenosti.

Nesmíme se domnívat, že všichni andělé stejného řádu mají stejnou moc nebo že by jediný anděl mohl konat práci za celou skupinu. Cherubíni jsou specifickým typem zástupců božích, ale jejich schopnosti jsou v mezích určeného pole působnosti. Na odstranění krtince z trávníku nepoužíváme buldozer. Každý andělský úkol má přiděleného anděla přiměřeně vybaveného ke svěřené mu práci. Ani víc ani méně nežli je třeba. Není zde jen Cherub, bránící plamenným mečem lidem přístup do ráje, ale atomovými výbuchy byl přivolán i jiný, aby chránil lidstvo, aby se samo neuvrhlo navěky do pekla. Má-li člověk zakázáno nebe i peklo, měl by si vybudovat snesitelný příbytek mezi těmito dvěma Cherubíny.

Cherub je jen jinou podobou okřídlené sfingy, znázorňující ovládnuté přírodní síly. V raných dobách lidstva byly jediné zdroje síly zvířecího původu. Cherubova mávající křídla byla silou vzduchu a jeho kráčející kopyta silou země. Musíme pamatovat, že vůl také čerpal vodu do závlahových soustav, což je zde také zahrnuto. Lidská hlava a lidské ruce dodávají inteligenci a zručnost, zatímco lví tlapy byly znamením neomylného lovce. Celé pojetí představuje spíše energii v akci než v klidu. Kdekoliv je zmínka o Cherubínech, vždy něco dělají. Jejich život je činný, ne pasivní. Dokonce když se zdá, že odpočívají, jsou to strážci.

Dobře známým příkladem představitelů Cherubínů (i když to mohly být i sfingy) byl „Trůn milosti“ na Arše úmluvy. Bylo to „místo přítomnosti“, cosi na způsob monstrance v dnešních kostelích, o níž se má za to, že se okolo ní zhušťuje přítomnost boží, jakoby až k bodu hmotného projevení se. Okolo tohoto „Trůnu milosti“ měla být viditelná záře, když v ní byl přítomen bůh Israele jako osobně vědomá bytost. Je značně pravděpodobné, že tuto záři bylo vidět, i když asi byla způsobena statickou elektřinou, která v pouštích vytváří velmi mocné náboje.

„Trůn milosti“ byl střežen dvěma velkými zlatými Cherubíny s rozepjatými křídly, hledícími jeden na druhého. Při pohledu ze strany se oba zhruba podobali svastice, přičemž každý z nich naznačoval rotaci opačným směrem. To dávalo velkolepý symbol božské energie, projevující se za hmotou a prostřednictvím fyzikálních zákonů. Kterýkoliv dnešní student techniky může ocenit znázornění zákonů dynamiky pomocí andělů na arše. Naznačují potenciální sílu (božskou přítomnost v Šechině), přeměňovanou na kinetickou energii působením Cherubínů, a to je přesně jejich funkcí v tvořivém světě Jecíry v Malkut.

Cherubínům jsou dodávány čistě elementární energie a oni je mají utvářet dle potřeby. Stejná energie ohně zapaluje zápalku nebo rozněcuje bombu. Různé typy Cherubínů člení každý úkon na jeho prvotní podněty, ovšem jako poslušní prostředníci zákonů, které vládnou celému sledu událostí. Nyní je ponecháme konat jejich práci a setkáme se s archandělem, který jim vládne.

BERIAH neboli Svět tvoření: archanděl SANDALFON

Sandalfon je považován za jinou podobu METATRONA, archanděla stojícího za trůnem, s nímž se setkáváme v Keter na vrcholu Stromu. Zde opět nalézáme styčný bod s Keterem. Nejjednodušeji tomu porozumíme, když si představíme tohoto archanděla jako Sandalfona ve vztahu ke Stromu, vytvořenému nad ním, a jako Metatrona jakéhokoliv Stromu pod ním. Sandalfon je plodem, Metatron semenem.

Obě jména, Sandalfon i Metatron nejsou vůbec hebrejská, ale odvozená z řečtiny, což naznačuje, že vznikla poněkud později nebo nahradila původní jména hebrejská. Sandalfonovo jméno má několik významů, které všechny objasňují jeho povahu. Může být odvozeno ze dvou pahlevských podstatných jmen, které znamenají „Pán na výsostech“, nebo ze slova „syndalfos“ – spolubratr. Na druhé straně může znamenat jen „zvuk sandálů“. Sandalfon byl považován za neobyčejně velkého anděla, stojícího za božským válečným vozem, kde váže koruny svému Stvořiteli.

Máme zde obraz andělské bytosti, stojící nohama na zemi a s hlavou v nejvyšším nebi. Jako anděl Malkut i Keter může těžko činit něco jiného. Ve své podobě v Keter je pověřen vládou nad CHAJOT ha KODEŠ, ale jako Sandalfon má na starosti Cherubíny a po této stránce ho budeme zkoumat.

Zvuk obutých nohou je velmi užitečným symbolem pozemských funkcí tohoto archanděla. Slyšíme-li blížící se kroky, zbystříme vždy pozornost. Kdo koná něco zlého, dostane strach z odhalení, bázlivý v naději, že najde společníka, každý má nějaký důvod. Můžeme si představit Sandalfona jako „Toho, kdo se blíží“, neboť tím skutečně je.

Tohoto anděla si neumíme představit, neboť je tak vysoko nad námi v Malkut, že mu nikdy nevidíme do tváře. Cítíme ho, protože kdykoliv ho z jakéhokoliv důvodu potřebujeme, okamžitě nám odpovídá. Proviníme-li se něčím, může se ozvat v našem svědomí, jsme-li nešťastní, může být utěšující myšlenkou. Nic nás neuklidní víc, voláme-li o pomoc, než zvuk blížících se kroků a to je imaginativní pojítko, jímž můžeme vzývat Sandalfona o pomoc.

Sandalfon v nás vyvolává podobný pocit, jaký vzniká v malém dítěti, stojícím vedle hodně velkých rodičů. Rodiče se zdají být vzdáleni a dítě má sklon považovat silné nohy a pevné ruce za samostatné bytosti, nezávislé na rodičích. Velmi podobně uvažujeme o událostech a jevech tohoto světa, jako kdyby neměly spojitost se svými příčinnými vnitřními skutečnostmi. Zkušený kabalista se učí vidět za věcmi anděly, za nimi archanděly a za nimi opět – zdánlivé zábrany hranic hmoty, za nimiž vidí Boha. Nejobyčejnější samozřejmosti jsou přímými pojítky s božstvím. Škrtneme-li sirkou nebo rozsvítíme-li obřadní lampu, měli bychom vidět živel Ohně ovládaný Cherubíny, řízenými Sandalfonem, zasvěcený Michaelovi, představujícímu božský aspekt. Kabalista nalézá Boha všude a ve všem, jakmile se naučí, jak se má dívat.

Stojí za povšimnutí, že Sandalfon je pro nás osobnější než zástupy Cherubínů. Při pronikání do Světů si v nich zosobňujeme přebývající inteligenci, čím dále tím víc. Je zvykem, že obyčejní andělé nemají jména a jsou jen jedním ze svého druhu nebo řádu. Jen archandělé nebo vůdcové andělských typů mají osobní jména. Mohli bychom si myslet, že čím dále jdeme od tohoto hmotného světa, tím méně individualizované inteligence tam nalezneme, ale ve skutečnosti se přibližujeme ke svému vlastnímu skutečnému bytí, a proto máme sklon ztotožňovat své představy o božství s naší vlastní individualitou jako jednotou existence.

Sandalfonův svět není ovšem světem dočasných a prostorových podmínek, jako je náš, ani si ho nesmíme představovat jako osamělou bytost, izolovanou v jakési zvláštní dimenzi a čekající na příchod kosmických výzev, než se dá znovu na cestu na unavených nohách. Sandalfon je koordinátor, prostředník; zprostředkovatel nebo zástupce, jako jeho typ archanděla. Může být tvořen nespočtem andělských bytostí, ale jen jednoho druhu. Podobně jsou v našem světě miliony mužů a žen, ale přesto jsou jen dva druhy lidí, muži a ženy. Sandalfon se vyskytuje tak často, jak je ho zapotřebí, kdykoliv má plnit své povinnosti.

V tvůrčím světě je Sandalfonovou úlohou třídit hmotné zárodky tak, aby mohly být předány Cherubínům. Je spíše jakýmsi druhotným výkonným výborem, který dostává nějaký projekt s příkazem zajistit jeho uskutečnění. Jako nějaký vedoucí oddělení, který nezpracovává materiál přímo vlastníma rukama, ale rozhoduje o něm podle svých vědomostí. Řemeslníci zpracovávají materiál vlastníma rukama, ale návrháři ho připravují svou myslí. Moderní okultismus to popisuje poněkud skromným výrazem „zprostředkování“. Sandalfon je prostředník, vytvářející podmínky, v nichž se mohou zárodky rozvíjet.

Skeptikové mohou říci, že archandělé vlastně vůbec neexistují a my si jen něco namlouváme, když personifikujeme přírodní síly podobně, jako když si děti personifikují vánočního ducha štědrostí jako Ježíška. To je nepochopením okultní poučky, že cokoliv může naše mysl vnímat nebo chápat, skutečně také v té či oné dimenzi existuje. Naše mysl nic nevytváří, ale jen zachycuje to, co již existuje ve vyšších a odlišných typech vědomí, nežli je naše. Vše záleží na tom, s jakými typy inteligencí vnitřního světa přicházíme do styku. Podíváme-li se na sebe hodně kriticky, pak čím jsme my lidé, než kusy personalizované buněčné hmoty. Může-li být personifikováno maso, proč by nemohlo být personifikováno vědomí, působící nezávisle na takzvané pevné hmotě?

Můžeme si představit Sandalfona jako inteligenci, zabývající se velmi usilovně záležitostmi tohoto světa a chováním jeho složek včetně nás samých, jakožto hmotných bytostí. Přesto je nucen řídit se příkazy, které dostává od božího aspektu, skrytého přímo za hmotou. Archandělé nemají svobodnou vůli, i když si mohou zcela libovolně volit způsob, jak se svých úkolů zhostí. Nyní musíme Sandalfona opustit a zkoumat Boží aspekt, z něhož on i náš bezprostřední svět fyzické hmoty vznikly.

ACILUT, Svět počátků: Boží aspekt ADONAJ MELECH

Tímto božím aspektem je „Pán král“. Opět zde nalézáme pojítko s Keter, Korunou. Tentokrát je to království a jeho vládce. Obecným hebrejským názvem božství je „Věrný král“ a v celém Písmu je při oslovování Všemohoucího obecně užíván název „Pán“, ADNI. Znamená vše-mocného, vládnoucího čistou silou. Jiným názvem božího aspektu Malkut je ADONAJ ha ÁREC, Pán země nebo území.

Země byla poeticky pokládána za podnož Boží a znamením neomezené moci nad někým bylo vložit na něho nohu. Dodnes je líbání paty krucifixu nebo nohy kněze znamením podřízenosti. Starodávný obřad mytí nohou je znamením uznání božství v jiných lidech. V Malkut, u paty Stromu života, se setkáváme s Tvůrcem hmoty jako s jejím svrchovaným pánem.

Kdysi, kdesi musí být bod, kde hmota jako taková začíná být tím, čím je. Tento bod nazývají kabalisté Adonaj Melech a náležitě ho uctívají. Tetragram ADNI je symbolem kterékoliv inteligence, poroučející čtyřem kategoriím hmotných bytostí, aby se vynořily z ničeho. Nesmíme si představovat Adonaj Melecha, Sandalfona, Cherubína a elementály jako čtyři navzájem nezávislé typy bytostí, ale jako složky jedné úplné bytosti. Je nanejvýš důležité, abychom, když pracujeme se Stromem, vždy zacházeli s jeho složkami jako s navzájem propojenými v rámci úplné představy.

Je to tak, jako kdyby boží aspekt Adonaj Melech s důrazem pronesl: „Chci stvořit ze sebe hmotu, neboť TO JSEM JÁ. Vyjadřuje ji, vyjadřuji sebe. To je mé tělo“. Vezměme libovolný druh hmoty a pronikejme do ní tak hluboko, až nezbude nic jiného, a tam nalezneme Boha jako Adonaj Melecha. To je nejzřejmější místo, kde můžeme začít hledat. Z toho pocházejí meditativní cvičení, počínající soustředěním se na nějaký velice jednoduchý kousek hmoty, jako je dřevěná kulička, a pokračující „nahlížením dovnitř“ tohoto předmětu, až navážeme styk s tím, kdo v ní sídlí.

Tento Bůh je v hmotě nábožensky symbolizován posvátným pokrmem nebo svatým přijímáním. To správně předpokládá, že tělo Boží je všude, kdekoliv se mu zachce a v jakékoliv podobě se chce projevit. Za starodávna bývalo posvátným pokrmem maso a krev, později uznalo lidstvo víno a chléb za vhodnější prostředky, a dokud nebudou použitelné méně hmotné prostředky, zůstanou jídlo a pití používanými symboly. Tento spojovací článek je tak posvěcen časem a návykem u tolika vyznání, že jen zcela nové božské zjevení by bylo schopno ho nahradit jinou metodou.

Když vzýváme Adonaj Melecha, vzýváme spíše princip síly než skutečnou osobnost v našem slova smyslu. Přesto i zde platí pravidlo o nahrazení neznámé mocnosti známým symbolem. A tím jsou naše sefirotické magické obrazy, které nejsou ničím více ani méně, než kabalisty dohodnutou vizualizací pro navázání mentálních kontaktů s božskými aspekty Stromu. Vzdor Božímu jménu „Pán král“ není magickým obrazem Malkut nic jiného než příroda sama, v přestrojení za nevěstu mikroprosopa neboli člověka. Je znázorňována jako královská nevěsta s korunou na hlavě. Chceme-li, může feminizovat božský aspekt Malkut na ADONAT MELECH, „Paní královna“.

S přírodou nemůžeme činit kompromisy. Musíme ji buďto ovládnout nebo ona ovládne nás. To je výzva Malkut lidstvu a my nevystoupíme výše po Stromu, dokud se s ní nestřetneme a nevyřešíme ji. Zde můžeme získat korunu, nebo přijít o život. Symbol královské nevěsty naznačuje, že člověk se má stát spolurádcem přírody nad hmotou a účastnit se na království Věrného krále.

Když zkoumáme božský aspekt ADONAJ MELECH, setkáváme se se silou přímo vytvářející hmotu a její schemata, z nichž je vytvořeno naše tělo. Tento božský aspekt se nezajímá o naši morálku ani o nic jiného, než o dodávání a uspořádávání hmoty, a přece je pro nás výchozím bodem, z něhož počínáme svou pout do vnitřního světa. Znevažování našeho hmotného světa nebo podceňování ho jako „pouhé hmoty“ je hrubou chybou. Středověká církev způsobila svým odsuzováním „hříšného těla“ morální narušení lidských myslí, které doposud nebylo zahlazeno. Spojení lidských těl se zlem, hříchem, špatností a nečistotou bylo příčinou nesmírných škod, utrpení a zmatků. Takové představy nepatří do kabaly, která nepovažuje žádné projevy božství za špatné.

Podle kabaly jsou všechna „tělesná zla“ způsobena nesprávným užíváním hmoty lidmi a následkem porušování přírodních zákonů. Takzvaný „prvotní hřích“ je naším dědictvím po nepravostech našich předků. Nic víc a nic méně. Ovšemže trpíme tím, co naši předkové dělali nebo zanedbali. Nemůže tomu být jinak. A naopak zase máme užitek z toho, co dělali dobře. Takový je lidský život, protože jsme vyvíjející se bytosti. Nejsme trestáni za své hříchy, ale jimi. To je celý rozdíl.

Adonaj Melech, Pán král, stojící za naším světem, nerodí ani nevytváří nic zlého. Čisté energie, které uvádí do života, jsou podrobeny zákonům své vlastní existence a ničemu jinému. Pojmy dobra a zla nikdy nebyly vytvořeny Bohem, ale člověkem. O tom vypráví báje o Stromu poznání a ráji! V božském působení jsou příčina a následek, rovnováha a nerovnováha, síla a účel. Jestliže se my lidé naučíme žít v souladu se zákony ovládajícími stvořený svět, budeme prospívat. Jinak zanikneme. O nic jiného nejde. Naší největší potíží bylo objevování těchto zákonů metodou pokusu a omylu a opravování směru podle nich.

U paty Stromu života musíme platit cenu požadovanou za ovoce z našeho předchozího Stromu poznání. Musíme pamatovat, že to nebyl Strom všeho poznání, ale jen poznání dobra a zla. Jinými slovy, člověk se sám povýšil na soudce mezi dobrem a zlem a obvinil Boha ze svých vlastních chyb. Ty bylo ve skutečnosti to nejhorší, co člověk učinil, a byl to opravdu prvotní hřích, protože hřích neexistoval, dokud ho člověk nevymyslel. Tak člověk „upadl“, i když pád jedním směrem je zřejmě vzestupem v jiném směru. Náš „pád z nebe“ znamenal počátek našeho vzestupu evolucí.

Dříve, nežli můžeme začít stoupat po větvích Stromu života, musíme se odpoutat od všeho, co by nás mohlo zdržovat zpět. To znamená, že musíme změnit velmi mnoho představ a začít s čerstvou a zvídavou myslí, hotovou pohlížet na život ze zcela nových úhlů. Dokud nedokážeme nalézt Boha všude okolo nás, i ve špíně za svými nehty, budeme při všem jen mařit čas. Adonaj Melech, božský princip sídlící v hmotném projevu světla, je naším nejbližším a nejbezpečnějším stykem s Bohem. Moderní fyzika jen právě otevírá dveře tohoto chrámu, skrytého ve světě atomů.

Při přiblížení se Adonaj Melechovi pomocí meditace je snad nejúčelnější „zapuzovací“ metoda. Ta se dá provádět i s obyčejnou mincí. Nejprve ji pozorujeme jako lidský výrobek, a pak „zapudíme“ tuto představu a představujeme si ji jako kov, což ji redukuje na elementální stupeň. Pak zapudíme své představy o kovu a pozorujeme elektrochemickou strukturu uspořádanou Cherubíny. Pak si vybavíme její molekulární schéma vytvořené Sandalfonem a nakonec přejdeme do oblasti vnitroatomových vztahů, kde vládne Adonaj Melech. Tak používá zasvěcený kabalista obyčejnou hmotu jako čočku, v níž se mu objeví Bůh.

Představa božské vlády, působící přímo v tomto světě, byla tajnou naukou, velmi špatně pochopenou doslovnými interprety. Vedla k sektářským vírám v mesianismus a teokracii, které stále ještě přežívají. Kabalista je především poddaným božského krále, ale očekává jeho příchod v projeveném lidstvu a ne nějaké nadpřirozené zjevení z nebes. Existence tohoto království není žádným tajemstvím. Je doslova a skutečně v NÁS, jak nám bylo již tolikrát řečeno. Je to tak nesmírná pravda, že ji nedovedeme pochopit.

Tak jak stoupáme ve svých představách po Stromě vesmírem, tak musíme současně i slézat mikrokosmický Strom v nás samých. Je to jedna a táž cesta. Nyní jsme dospěli k další větvi.4.

Sefira Jesod, Základy, 9

ASIAH, Svět vyjádření: Měsíc

Zde máme stupeň vzdálený od hmoty zabírající prostor a budeme se zabývat časem. Za starých časů býval měsíc prvními kosmickými hodinami lidstva, dlouho předtím, než byly poznány sluneční cykly, vše bylo se počítalo podle fází měsíce. Růst plodin, rozmnožování zvířat, roční období a všechny periodické životní jevy byly spojovány s měsíčními fázemi. Přibývající měsíc vyvolával neviditelný příliv životní síly a ubývající měsíc ho zase snižoval.

Od nejpradávnějších dob býval měsíc nerozlučně spjat s magií a dodnes existuje nespočet průpovědí a zvyků spojených s vlivem měsíce na lidstvo. Některé z nich jsou se ještě používají v praktické kabale, ale nejdůležitějším filosofickým principem je to, že měsíc odráží sluneční světlo. Nikdo se nemůže dívat přímo do slunce, aniž by riskoval, že oslepne, ale měsíc může pozorovat každý. Tím měsíc symbolizuje boží milost, upravující oslepující světlo pravdy na rozptýlenější a jemnější svit, který naše lidské povahy klidně snesou.

V kabale je toto světlo tajuplnou Šechinou neboli vnitřním světlem, naznačujícím přítomnost Boží. Bývalo znázorňováno jako světelný oblak nad archou úmluvy. Ten mohl být vyvolán nějakou radioaktivní látkou nebo spíše lampou podobnou těm, které hoří před tabernakulem v křesťanských chrámech. Někdy zářilo toto světlo jasněji a ukazovalo zesílenou přítomnost Boží, jindy bylo sotva postižitelné a naznačovalo, že pozornost Boží byla obrácena jinam. To zřejmě naznačovalo, že přesto, že božské vědomí může být všudypřítomné, kolísá jeho stupeň z příčin nejlépe známých jen jemu samému.

Slovo „Šechina“ znamená „usednout a odpočívat“ nebo někde sídlit. Bylo považováno za „sídlo“ slávy boží a v tomto smyslu můžeme považovat měsíc za „sídlo“ slunečního světla. Kde by také na Stromě bylo lepší místo pro odpočinek než v Jesod, v Základech? Vše spočívá na svých základech, a tak máme-li v Malkut nejprve materiální vyjádření Stromu, musíme v něm takříkajíc vyhloubit Jesod, a na nich pak spočívá konstrukce Stromu. To je velmi vhodný přívlastek Jesod, protože i měsíc byl kdysi vytržen z naší země.

Kdysi dávno byly slunce a měsíc považovány za oči nebes a také tak zobrazovány. Před nemilosrdným sluncem, okem dne, nebylo úniku, ale noční oko se pozvolna zavíralo. Při zatmění měsíce zavíralo nebe podle představ primitivního člověka své oko před lidskými špatnostmi, a to byla vhodná doba pro ty, kdo chtěli beztrestně spáchat něco zlého. Nedostatek světla také usnadňoval nájezdníkům únik. Konečně to vedlo k tomu, že „dobří“ lidé s čestnými úmysly se scházívali při úplňku, kdy bylo nejlepší světlo pro cestování nebo je mohlo chránit, zatímco „zlí“ lidé se scházeli při zatmění měsíce, kdy byly nejméně viditelní bohu a nočním hlídkám. Dodnes se považuje za nejlepší provádět „bílou magii“ při dorůstajícím měsíci a při úplňku a ponechat ubývající zatmělý měsíc „černým magiím“.

Existují určité psychické výkyvy, shodné s měsíčními cykly, které ovlivňují plodnost. Semeno, které vzklíčilo při dorůstajícím měsíci, předčí o hlavu ostatní a nápady, které dostaneme v tomto plodném období, se zdají mít větší úspěch, nežli by tomu bylo jinak. V okultní praxi se osvědčilo využít dorůstající měsíc k obřadům a ustupující měsíc k rozjímání, zatímco při zatmění je nejlepší vysadit a odpočinout si od aktivního okultismu. Stane-li se tento cyklický rytmus součástí vašeho pracovního řádu v okultním žití, začne přibližně po roce vykazovat trvale dobré výsledky.

Mnoho starých triků bylo používáno při okultní praxi „stahování měsíce“. Jeho obraz býval zachycován na hladině tekutiny, v poháru nebo přirozeném jezírku a tento mihotavý obraz ve zčeřené hladině byl uctíván zpěvem, tancem, byl vzýván a bylo mu všemožně lichoceno ze všemožných příčin. Někdy se tomu říkalo „přivolávání měsíce zpěvem“, podle neustálého zpěvu při tomto obřadu. Není pochyb, že takové hypnotické praktiky uvolňovaly opravdovou psychickou energii, i když ne na příliš vysoké úrovni.

Měsíc znamená pro kabalisty především zrcadlo, ukazující dvoustranné schéma života, v obrazech božských nebo lidských, podle toho, kterou stranou dalekohledu ho pozorujeme. Nikdy se nesmíme dopustit omylu a brát tyto měsíční obrazy Jesod doslovně. Jesodické látky se projevují v podobenstvích, narážkách, aforismech nebo v čemkoliv odrážejícím jejich pravou podobu. Tak si musíme vykládat. informace přicházející z Jesod.

To, s čím se setkáváme v Jesod, není nepravdou, ale spíše pravdou přizpůsobenou možnostem našeho chápání. Nelžeme dětem, když si vymýšlíme, jak převést některé abstrakce do srozumitelnějších pojmů. Dáváme jim obraz pravdy, aby je provázel tak dlouho, dokud je nepřivede k pravdě, kterou zastupuje. A právě takové mýty jsou základem, na němž je vybudován vnitřní život, a v tom je význam Jesod. Jeho zřejmé bajky jsou pravou základnou veškeré víry i důvěry, vedoucí nás ke konečné pravdě. Začínáme z nich stavět celý chrám mystérií.

A tento bod má značný význam pro každého okultistu, a proto ho ještě stručně prozkoumáme. Kritický neokultista se může domnívat, že má pravdu, když si myslí nebo říká: „Nemám trpělivost na okultní brak! Není to nic než kupa starých pohádek, nesmyslných čmáranic a divadelní veteš. Tím se mohou zabývat jen náměsíční.“ Náměsíční lidé ovlivnění měsícem. To je velmi pronikavý postřeh, mnohem blíž k pravdě, než by si kdo mohl pomyslit. Starodávné měsíční mýty byly a doposud jsou základem veškeré současné i budoucí vědy. Bez magických mýtů by se lidská mysl nikdy nepozvedla ani o trochu nad svou nejnižší úroveň. Člověk by ve skutečnosti nikdy svou mysl nerozvinul.

Moderní psychologové znají velice dobře životní hodnotu symbolismu v raném mládí. Jsou to první symboly, s nimiž se lidský jedinec setká během svého života, na kterých pak staví základní strukturu svého celého života. Poruchy nebo nepřirozenosti této duševní oblasti mohou být příčinou vážných onemocnění, neboť na ní spočívá celá struktura lidské osobnosti. Čím se dítě stane během prvého utváření svého období, tím pravděpodobně zůstane po celý život. V tom je význam symbolů a mýtů.

Jediným nebezpečím hrozícím se strany symbolů je možnost jejich zneužití a schopnost nebo odmítnutí postupovat s nimi cestou přirozeného vývoje. Neboť se symboly se má růst. Ony i my máme společně růst, tak aby se jejich magie stávala pravdou. Nejsou cílem, ale prostředkem. Ale bez prostředků nedojdeme k cílům. Zde by mělo být zřejmě poselství měsíčních cyklů.

Kabalista, který zůstane pouhým sběratelem starožitností, ať v oblasti semitských dějin nebo magických pomůcek a kostýmů, neučiní vůbec žádný pokrok. Ale promyšlené a vytrvalé používání symbolů jako klíčů od skrytých dveří vnitřního království nám otevře celý vnitřní prostor a jeho obyvatelé se stanou našimi přáteli – i nepřáteli! Cena jakéhokoliv symbolu spočívá ve způsobu, jakým ho použijeme.

V Jesod na měsíční úrovni nalezne kabalista všechen materiál, z něhož jsou vytvořeny jeho vlastní základy. Je-li tento materiál pozorován s rozvahou ve správném světle, má nesmírnou cenu, ale je-li pozorován nesprávně, může způsobit mnoho dočasných škod a překážek. To je důvod, proč jsou měsíční paprsky někdy znázorňovány jako most, spojující poutníka se vzdáleným hradem. Jesod je skutečně mostem mezi kabalistickým poutníkem a zbytkem cesty. Právě tak, jak se symbolem počínajícím na vrcholu Stromu rozvíjí směrem dolů, obsahuje skladiště symbolů v Jesod cihly pro stavbu směrem vzhůru.

Snad nejdůležitější úlohou, kterou nás má naučit měsíc, je to, že existuje slunce. I kdybychom slunce nikdy neviděli a žili v ustavičné noci, mohli bychom si ho vyvodit z našeho měsíce. Světlo není k tomu, abychom viděli jej, ale jím. V tom je celý rozdíl. Symboly nejsou k tomu, abychom se na ně dívali, ale abychom jejich pomocí viděli, a tomu se musíme naučit v Jesod, v této zvláštní zásobárně konglomerovaného vědomí, která bývá nazývána astrální úrovní. Z jejich zdánlivé smíšeniny a klamu vytvořit symbolické schéma našich vlastních základů, na kterých vybudujeme svou cestu ke hvězdám. To je skutečným účelem všech mýtů, legend, praktik, obřadů, kostýmů, obyčejů a toho, čemu říkáme magie, ať již kabalistická nebo jiná. Kdyby nebyly používány k tomuto účelu, neměly by smysl.

Stejně jako bude měsíc využit lidmi jako odrazový můstek při cestách k dalším planetám dříve, než zničí tuto, je Jesod odrazovým bodem na naší cestě k dalším sefirotám. Dokud si v něm nevybudujeme odrazový bod, nedosáhneme nikdy ani HOD ani EJN SOF ÓR. To ukazuje symbolika Kešetu, luku a šípu, o kterém se praví, že je napjat v tomto místě napříč Stromem. Šíp (nebo střela) byl vystřelen nebo vypuštěn z Jesod a míří kamkoliv do Stromu, i když by měl ideálně směřovat ke Keter a za ni. To je pěkný příklad symbolu předcházejícího své vyjádření v podobě hmotného projevu.

Proto můžeme pokračovat v našem zkoumání andělů, archandělů, božských aspektů nebo jakýchkoliv symbolických prostředků zabývajících se existencí ve světle dokonale jasného svědomí, jakmile v nich poznáme základní struktury vědomí, z nichž jsou nezničitelně vytvořeny skutečnosti našeho vnitřního světa. Musíme začít tím, že jim uvěříme jako dítě pohádkám a nezapudíme je, ale rozvineme je jejich směrem tak, až nás přivedou ke své základní pravdě. To znamená „být jako malé děti“, což je předpokladem ke vstupu do království nebeského v nás. Nikdy nám nebylo řečeno, že máme zůstat jako dítě, ale prostě užívat dětských vlastností, abychom získali zralé výsledky.

Měsíc Jesod je natolik úžasný, aby na sebe připoutal pozornost žáků na celý život, ale my se musíme naučit udržet svá studie v uspořádaných fázích jako sám měsíc a přecházet pravidelně od jednoho námětu ke druhému. To nám dá mnohem lepší výsledky než příliš dlouhé setrvávání u jednoho námětu nebo přílišné zužování pozornosti. Měsíční rytmus ovlivňuje plodnost myšlenek stejně jako čehokoliv jiného, a využijeme-li ho při studiu, bude nám dobře pomáhat. Znamená to, že budeme pracovat s neustále se zvyšujícím úsilím až k maximu, pak se zase uvolníme až k minimu a nakonec vložíme odpočinek, než začneme nanovo. Je důležité, abychom včlenili tento měsíční rytmus do svých magických metod, chceme-li s nimi dojít k nějakým výsledkům.

Cvičení v používání těchto čtyř měsíčních fází se dají snadno vymýšlet a stojí za námahu. Může je provádět každý praktický kabalista, když vstoupí do kruhu. Shodují se ve všem se základní kabalistickou čtveřicí a odpovídají písmenům Jména. Aby žák získal zasvěcení Jesod, musí ovládnout tyto metody do určité, prakticky využitelné míry. Nevíte-li si rady, ptejte se měsíce. Tam můžete najít odpovědi. Nyní se musíme setkat s anděly Jesod v

JECÍŘE, Světě utváření. Řád andělů; IŠIM

Išim jsou známí jako „Duše ohně“. Někdy bývají nesprávně zařazeni do Malkut, a to autory, přidržujícími se starého omylu. Jedna autorita se domnívá, že Išim jsou dušemi spravedlivých, protože slovo „iš“ může znamenat „správného“ člověka ve smyslu přímé, silné a inteligentní osoby. Jeho vhodným překladem je výraz „džentlmen“. Lidské duše a andělé jsou však velmi odlišnými bytostmi, není možné je navzájem zaměňovat, a proto ať mají Išim jakékoliv vlastnosti, určitě nejsou našimi „drahými zesnulými“ předky.

Mužská koncovka jména Išim pochází ze starodávné představy měsíčního boha, spíše než bohyně, ale musíme být vždy opatrní při určování pohlaví u jmen na Stromu, která se mohou podle potřeby číst obojím způsobem. Skutečným významem slova „iš“ je správný muž, hodný založit rodinu, ve smyslu, jako když o někom řekneme „on je opravdový muž“.

Tito andělé Jesod se přímo zabývají principy plodnosti a oplodňování, působícími na životní tvary na této planetě. Nejen, že jsou aktivními činiteli při rašení a těhotenství v životě rostlin a živočichů, ale i při mentálním a duchovním zrodu v hlubších vnitřních úrovních. Jako tvůrci forem odpovídají za utváření energií, které mají být vyjádřeny v podmínkách toho, čemu říkáme „život“, a provedení jich jejich cestami zrodu. Můžeme je téměř označit za předporodní asistentky, utvářející dítě v lůně nebo rostlinu klíčící v semenu.

Práce Išim počíná potom, co energie, mající vyústit do života, byla počata božím aspektem a tvůrčím způsobem zatříděna archandělem. Od tohoto okamžiku utvářejí Išim osamostatňující se život v co možná největší shodě s tím, jak byl původně navržen. Nesmíme zapomenout, že Strom je dvoustrannou záležitostí, a že pro Išim je naše smrt jen „obráceným zrozením“, takže jsou také povinni plnit své úkoly při odvádění našich životních sil z projevení se ve hmotě.

Išim jsou znázorňováni jako ohnivé bytosti, ale vůbec ne ve spalujícím nebo ničivém smyslu. Jejich světlo je odražené, téměř ochranné, spojené s přímými úkazy zrození a smrti. Jsem v pokušení přirovnat je k nočním lampičkám v dětském pokoji nebo ke svíčkám okolo úmrtního lože, ke světlům, s nimiž duše vstupují do tohoto světa nebo ho opouštějí. Světlo a život šly ruku v ruce a zářivé energie obou jsou úzce spojené. Zpravidla si představujeme slunce jako hlavní zdroj světla, což je správné, ale pokud by jeho síla nebyla omezena na snesitelnou míru pohlcováním a odrazem, zbyl by z nás i z naší planety brzy jen křemičitý prach. Je to měsíční princip přizpůsobení, který nám umožňuje žít na této zemi, a Išim jsou andělskými adaptéry světelné energie pro život v našich podmínkách.

Pokud žijeme, naše těla skutečně vyzařují. Vyzařované světlo je v oblasti infračerveného záření a není pro nás proto viditelné, ale přesto ho můžeme měřit i fotografovat. Je to světlo vypůjčené z velkého zdroje života, stejně jako si měsíc vypůjčuje světlo od slunce. Jak víme, musí být naše životní světlo udržováno v poměrně úzkém rozmezí teploty, nebo bychom zemřeli. Rovnováha našeho vnitřního osvitu je tak velice jemná, že při jejím porušení bychom zemřeli. Išim Jesodu musí vykonávat přísný dohled na životní světlo, aby ho udrželi v rozumných mezích.

S frekvencí a intenzitou toho, co můžeme nazvat životními paprsky, ovládanými Išim, jsou spojena základní tajemství života. V jejich barevných kombinacích a teplotně-prostorovém rozvržení jsou obsažena základní schémata všech životních tvarů. Kdybychom je znali a dovedli je uplatnit, nedovedli bychom sice ještě vytvářet život, ale dovedli bychom řídit jeho projevy. Mohli bychom například ve svých tělech vyvolávat zdraví nebo nemoc podle svého vlastního uvážení, a to změnou chování organického života našeho těla, jehož souhrn je vyjádřen naší pozemskou osobností. Snad přijde čas, kdy bude možné třídit připravená životní schémata jako karty v počítači a dodávat je lidským bytostem, aby podle nich žili. To je způsob, jak pracuje naprogramované schéma Stromu, a v tom je i význam jeho barev.

Úkolem Išim ve vztahu je rytmické a kontrolované využití upraveného světla. To ovšem znamená světlo kombinované s tmou tak, aby vytvářelo efekty diferenciace. Zde jsme opět zpátky u našich měsíčních cyklů, které tuto činnost znázorňují. Ve skutečnosti je celý lidský život měsíčním cyklem. Rodíme se jako nový měsíc, dospíváme do maxima jako úplněk a pak mizíme až do okamžiku zániku v temnotách smrti, na čas, než celý cyklus započne znova. Ať se snažíme, jak chceme, nemůžeme uniknout lunárnímu vlivu na život tak, jak ho známe na zemi, a proto se musíme snažit se s ním co možná nejlépe shodnout.

Ve spojení s uspořádáním životního světla je třeba vykonat hodně praktických výzkumů a zde je velice široké pole působnosti pro kabalistu, zajímajícího se o biologii nebo biochemii. Léčitelům – amatérům mohu také doporučit výzkumy v tomto bodě, protože život a zdraví navzájem souvisejí. Išim by se měli osvědčit jako cenní instruktoři, neboť jsou vnímavými inteligencemi, řídícími éterické biorytmy na zemi.

Jako andělé se Išim nezabývají přímým určováním sexuální síly (přicházející z mnohem vyšší úrovně), ale jsou přímo spojeni s vlastní sexuální činností. Většina lidí pokládá rozmnožování druhu za samozřejmost, ale ať je tento proces jakkoliv podivuhodný ve hmotných podmínkách, je mnohem podivuhodnější na úrovních vnitřního světa. Proč má mít pohlavní spojení dvou jedinců za výsledek zrození dalšího, jim podobného jedince, a ne nějaké fantastické nestvůry nebo nějakého docela jiného druhu? Proti tomu jsou organismy chráněny zabudovanou kontrolou a na Išim spočívá odpovědnost za zachování životních tvarů v dovolených mezích. Jak nyní víme, je jejich práce velice vážně rušena radioaktivitou, protože nejsou uzpůsobeni k tomu, aby vyrovnávali její vliv na životní úrovně víc než jen do určité míry. Jsou-li obrazy vytvářené Išim ozářeny větším množstvím radioaktivního záření, jsou jím zkreslovány a porušovány a dochází k tomu, čemu říkáme „mutace“.

Přirovnáme-li životní pochody k televiznímu obrazu, získáme představu, kam zařadit Išim. Původní obraz ve studiu můžeme přirovnat k božskému úmyslu se životem. Ten je vysílán do prostoru a času jako čistá elektromagnetická energie, přicházející k anténě a životnímu přijímači. Tento impuls uvolňuje místní životní síly v přijímači, které se uspořádají do elektrických schémat. Kdyby byl přístroj lidskou bytostí, vytvářel by životní energii. Elektrická schémata vytvářená v přístroji jsou nakonec časově i prostorově promítána na obrazovku, kde vyvolávají schéma ozáření, odpovídající jejich původní podobě. V podmínkách života jsou Išim kontrolními články posledního zobrazovacího procesu, vytvářejícími rozdíl mezi zakódovanými energiemi a skutečným vzezřením těchto energií jako živých bytostí na obrazovce našeho „světového dramatu“. Odstraňte Išim, a budeme stále existovat, ale jako neviditelné a nehmatatelné bytosti. Išim odrážejí svým magickým měsíčním zrcadlem tak přesně, jak jen dovedou.

To nás přivádí k představě, že tak, jako televizní obraz ukazuje jen část skutečnosti ze studia, je život na zemi jen nedokonalým obrazem vnitřní skutečnosti za ním. Jsme opravdu jen „stíny, odlesky a obrazy“ ve vztahu k božským originálům, které máme představovat. Psychicky žijeme ve světě osvěcovaném spíše měsíčním než slunečním světlem. Naše vnější vzezření neodpovídají naší vnitřní skutečnosti. Lekáme se svých vlastních pokroucených stínů, a dokud se je nenaučíme správně vysvětlovat, žijeme jako děti v ničím útulku. Lepší je noční šero nežli úplná tma, ale mihotavé stíny nočního šera působí znepokojivě.

Působnost Išim při objasňování problémů je přímo omezena a bude velmi moudré, nebudeme-li brát jejich zprávy příliš vážně. Život na zemi není ještě dokonalý, přestože stále směřuje k dokonalosti, kterou zde nemůžeme dosáhnout. Je pro nás mostem, přes který musíme přejít, a máme ještě dlouhou cestu před sebou. Nesmíme považovat obraz v zrcadle nebo na obrazovce za skutečnost, ale za cenný náznak této skutečnosti, podobně jako se řidič spoléhá na zrcátko, aby mu ukázalo vozidla, která by jinak neviděl. Išim nám pomohou, budeme-li vědět, jak s nimi jednat, ale nikdo se nikdy nedoví tajemství života z jeho vnější podoby. Abychom nalezli pravdu, musíme se ponořit do jeho bezedné studnice. Za hladinou života, představovanou Išim, nalezneme jejich dohlížitele v

BERIAHU, Světě stvoření, archanděl GABRIEL

Gabriel znamená „Silný boží“ a může být obtížné rozeznat jeho přesnou funkci ze zkomolených křesťanských popisů. Obecně je považován za Božího posla, nesoucího troubu, je andělem zvěstování a vzkříšení.

„Trouba“ je Gabrielovým tajemstvím. Původně to nebyla krásná kovová trouba, ale roh hojnosti v plné falické slávě a Gabriel byl božím poslem plodnosti. Ta byla jeho silou, což je eufemismem pro mužnost, čistou sílu rozmnožovat a plodit život. Roh byl a je symbolem mužského pohlavního údu a v dřívějších dobách byl používán k umělému oplodnění, které bylo velmi přísně střeženo jako tajemství zasvěcenců, kteří ho znali. Roh je také číší nebo pohárem a může být také použit k mluvení nebo naslouchání. To vše jsou Gabrielovy funkce.

Roh se stal hlavním symbolem dávných mystérií. Mohl být používán k napodobení hlasů bohů během obřadu nebo mohlo být jejich hlasům nasloucháno pomocí rohu, rozeznívaného šuměním větru, hučícím mořem, praskáním ohně nebo chvěním země. Výklad těchto zvuků byl předmětem individuálního řízení s pomocí Božího posla Gabriela, jehož symbol byl používán. Posvátný nápoj býval popíjen z poháru ve tvaru rohu, z něhož se nyní stal stříbrný pohár. Roh všeobecně býval a ještě je důležitou pomůckou při mystériích.

Gabriel je také andělem zvěstování, oznamujícím panně Marii její těhotenství. Při troše představivosti není obtížné vniknout do tohoto tajemství. Připomeňme si, že Marie prohlašovala, že dosud „nepoznala“ muže, což mohlo být pravdivé podle jejích představ. Ty, kdo by měli zájem na rozřešení tohoto problému, mohu upozornit na apokryfický příběh o Josefově „prutu“, který „přes noc rozkvetl“. Vtělení boha nebylo ve starých dobách neznámou věcí, ať bylo jakkoliv vzácné. Cenným klíčem je posvátný řád Melchicedekův (krále spravedlnosti), vládce Šalomu (míru). Tito kněžští králové museli být „bez otce, bez matky, bez potomstva“. Jinými slovy, měli být vtěleni mimo běžné zákony rozmnožování a neměli zanechat potomky. Byly to zvláštní bytosti. Takové podmínky je možné splnit jen jedním způsobem, který byl v onom období znám jen velmi málo zasvěcencům. Božští králové byli posvátní, neboť museli zemřít pro svůj lid a byli k tomu vychováni. Před narozením řídil Gabriel jejich vtělení a po jejich smrti dohlížel opět na jejich vzkříšení.

Tento mýtický vzor ukazuje působení života obdobími zrození, smrti a vzkříšení lunárního cyklu v duchovních dimenzích. Proto je Gabriel lunárním archandělem života. Směšný obraz Gabriela, troubícího nad rozšklebenými hroby, vyvrhujícími své probuzené obyvatele v den posledního soudu, je proto k smíchu. Gabriel zosobňuje tvůrčí sílu života, která je skutečným vzkříšením ze smrti. Gabrielova trouba budící nás ze smrti není ničím víc ani méně než lidským pohlavním orgánem, přivádějícím nás k životu v těle. Naše těla jsou ve skutečnosti vzkříšena, projdou-li procesem rozkladu nebo kremace. Každý jejich atom se vrátí do koloběhu přírody a vytváří nová těla. Gabrielovi byla v tomto řetězu událostí určena úloha být strážcem prahu mezi zrozením a smrtí.

Gabriel je znám jako božský posel nebo posel světa. Jeho roh se stává signální trubkou, kterou šíří nebo vysílá poselství mezi bohy a lidmi. Je proto důležitým spojovacím článkem v řetězu inteligencí sahajícím od božského vědomí k lidskému. Podle muslimské tradice to byl Gabriel, kdo nadiktoval Mohamedovi korán. Přesto je ve struktuře kabaly Gabrielův zájem o lidstvo omezen na tvůrčí podněty za životem a informace nebo inspirace, které nám může doručit, budou spojeny s těmito jesodickými záležitostmi. Řídí pohlavní pud, a tak je opravdu zvěstovatelem příštího života.

Jako jeden ze čtyř hlavních archandělů má Gabriel místo v Lóži na západě. Zde stojí v řadě s vodami života, lunárními přílivy, pohárem lásky a je důležitým nositelem dešťů. Ve starých dobách byl déšť přirovnáván k semenu nebeského Otce, padajícímu na Matku zemi, aby ji oplodnilo a vyvolalo život z jejího temného lůna. Můžeme si tyto Gabrielovy přívlastky představit, jak chceme, nebo je všechny shrnout do symbolu sv. Grálu. Čím silněji je dokážeme oživit ve svém vnitřním světě, tím větší cenu budou mít pro naši magickou práci.

Jedním z úkolů, kterým Bůh pověřil Gabriela, bylo zničení tajuplných „Strážců“, o nichž se předpokládá, že byli syny satanovými. Zde máme tradiční zápas mezi silami života a smrti, ve kterém zvítězil život a činnost přemohla netečnost. Gabrielovi bylo uloženo zničit tyto životu nepřátelské síly na zemi a ne v jejich vlastní oblasti, Saturnu.

Snad je zde nějaký náznak dávných poměrů na zemi, nepřátelských životu, které musely být překonány dříve, než mohl vzniknout buněčný život. Pravděpodobně to byla kondenzace par vzdušné atmosféry, při níž vznikla voda, živel Gabrielův, která zmírnila radioaktivitu na povrchu země na biologicky snesitelnou míru. Tito takzvaní „Strážci“ byli přemoženi „dobrými anděly“ a spoutáni pod zem, kde nemohou nikomu škodit. Neuvolňujeme je nyní z jejich radioaktivního hrobu? A když ano, dokáže Gabriel nebo nějaký jiný archanděl zachránit zemi znovu? Kdo ví?

Ve jménu Gabrielova rohu (GRN) je skryta hříčka, protože to může také znamenat svazek paprsků nebo pruh světla a „roh“ (cornu) k nám přišel jako „corn“, což znamená obilí. Světlo, život a obživa jsou tak spojeny do jediného symbolu, i když si můžeme všimnout, že světlo je odraženým svazkem paprsků prozrazujícím svůj vztah k měsíci. Roh je velice starobylým odznakem důstojnosti a vznešenosti a „pozvednouti roh“ znamenalo pozvednutí nejen pohlavní skutečnosti, ale i společenského postavení a autority. Falický odznak beraního rohu (Aries je prvním znamením zvěrokruhu) na tyči označoval svou výškou hodnost. Čím byla tyč delší, tím důležitější hodnostář ji směl držet. To dodnes přežívá v biskupské berle, která nebyla jen holí, ale zakrouceným beraním rohem připevněným na tyči, který v předkřesťanských dobách vyjadřoval úřední moc. Ve skutečnosti je to znamení Gabrielovo, které znamená: „Mám moc nad všemi životy.“ A tu velekněz za dávných časů míval!

Nezasvěcenému se může zdát, že Gabriel, jako formálně bezpohlavní bytost, ukazuje převážně mužské odznaky, ale není tomu tak. Roh má ve skutečnosti podvojnou povahu, neboť je odznakem mužství, ale zevnitř ženství, protože tak je to pohár nebo lůno. Vše záleží na tom, odkud se ne něj díváme. Zvenčí je mužský, zevnitř ženský. Tím je dostatečně prokázána jeho platnost jako symbolu plodnosti. Jeho slabým odrazem je obrácení sklenice nebo poháru dnem vzhůru, což znamená nevyslovenou výzvu k zápasu, vyvolávající sexuální boj o mužskou nadvládu. Gabriel pomáhá oběma pohlavím nestranně v boji tak dlouho, pokud jsou ochotná se navzájem rozmnožovat podle jeho časového rozvrhu.

Je poněkud škoda, že generace umělců a komentátorů snižovaly Gabrielův význam tak dlouho, až jeho význam za pokryteckým závojem stydlivosti nadobro zmizel. Zbaven vitality, mužnosti a čisté plodivé síly, k čemu by byl Gabriel na Stromě života? Jakmile ho uznáme za patrona těch, kdo žijí v lidských tělech, a za vlídného ducha, utěšujícího zemřelé myšlenkou: „Nevadí, vždy ti mohu dát nové tělo, budeš-li chtít jít znovu na zemi,“ získáme opravdového přítele, který nás nikdy v nouzi nezklame. Není ovšem nejvyšším soudcem, a proto musíme proniknout do posledního světa, kterým je

ACILUT? Svět počátků, boží aspekt ŠADAJ el CHAJIM

Složený název „Šadaj“ znamená „mocný vládce“ a s „chaj“ (život) znamená Nejvyššího pána života a životů. „Život“ zde nesmíme chápat jen jako jakýsi druh duchovní existence, ale zejména jako rozmnožovací život obecně, se zvláštním zaměřením na lidstvo. Musíme mít na paměti, že Jesod je spojeno s genitáliemi makrokosmicky i mikrokosmicky.

Opět se setkáváme se svým nešťastným dědictvím nesprávného zaměření (typickým pro Jesod) v sexuální oblasti, zaviněným tím, jak se k ní stavěli a chovali naši předkové. Zčásti to bylo naprostou neznalostí biologie a zčásti nevhodnou úctou a pověrčivým uctíváním síly, kterou tvrdošíjně považovali za božskou.

Děsivá spousta studu, pocitů viny, fantazií a tragických nedorozumění spojená se sexem, kterou jsme zdědili, zmařila nesčetné životy – i smrti. Jedním z hlavních úkolů současné generace a generací bezprostředně následujících je úplné očištění sexuálních otázek a jejich nové uspořádání tak, aby co nejlépe odpovídaly našemu dobru. To je velmi jasně naznačeno na Stromě.

Biologické rozmnožování není jistě nejvyšší lidskou schopností. Blechy, štěnice a všemožná havěť se dovedou rozmnožovat znepokojujícím způsobem, podobně jako nejhorší plevele rostou nejrychleji. Kdyby nedocházelo k regulaci přírůstků biologických druhů tím, že se navzájem ničí, byla by naše země ještě šílenějším světem, nežli je teď. Nejhorším lidským sexuálním hříchem je nekontrolované a nemírné užívání sexu, bezstarostné, lhostejné a nejhorší ze všech – bez lásky. Tento nedostatek kontroly odpovídá za více sexuálního zla než většina ostatních činitelů.

Původně měl být člověk sezónně sexuální jako jiní živočichové a nehovět si v rozmnožování jako ve společenské zábavě nebo osobním potěšení. Předpokládalo se, že se bude množit na pokyn bohů a ne jen podle své vlastní vůle. Lidský hřích spočívá v tom, že se lidé zmocnili svého pohlavního pudu a užívají ho pro zábavu v sezóně stejně jako mimo ni, bez ohledu na následky a lhostejní k výsledkům. Stali se zcela nezodpovědnými při používání schopnosti v podstatě božské, protože se zmocnili funkce boha dříve, než dosáhli jeho moudrosti a zkušenosti. Výsledkem je, že došlo k vzájemnému zabíjení lidí, směřujícímu k zmenšení přebytků populace, a lidé se pak nelogicky modlí o plodnost ke stejnému bohu, kterému se rouhali, aby jim nahradil vyvražděné příbuzné. Hloupě, slepě a šíleně zneužilo lidstvo sílu života. Stále ještě platíme za tuto smělost, a dokud nebudeme schopni zacházet s božskou silou jako bozi, poneseme nadále její následky.

Toto nerozumné a nekontrolované množení bylo jistě hlavním činitelem při pádu člověka. To je naznačeno v Genesis zmínkou o nevhodném spojení „synů božích“ s „dcerami lidí“. Lidské druhy na zemi měly poslouchat rozmnožovací rytmus podřízený lunárním cyklům a obdobím tak, aby se spojovaly podle zákonů božské životní síly. Ve svém pokusu stát se bohem porušil člověk tyto zákony ve všech směrech. Namísto, aby sledoval měsíční schéma života, pokusil se člověk o sluneční schéma mnohem dříve, než byl pro ně připraven, a tak se Ikarus zřítil z nebe (jako Lucifer) s ošklivě popálenými křídly.

Šadaj el Chajim v Jesodu je božím aspektem, zaměřeným na život jako na pokračování sebe a využívajícím lunární princip odrazu pro své působení. Mužský a ženský člen manželského páru by se měli doplňovat tak, aby se spolu zcela ztotožnili. Kladné hodnoty jednoho by měly doplňovat záporné hodnoty druhého tak, aby jejich úhrnem bylo dokonalé číslo, a jen dvojice schopné sňatku v určitých mezích by se měly rozmnožovat. Pouze tím, že nalezneme svůj vlastní obraz v magickém zrcadle někoho jiného, může dojít ke skutečnému manželství. To je opravdu vzácný případ.

Ve schématu Stromu získává Jesod světlo od Tiferet (slunce) a odráží zpět k Malkut (zemi). To je zrcadlené světelné schéma života. V Písmu čteme, že člověk byl stvořen k „obrazu“ Božímu, což naznačuje, že jsme obrazem božského archetypu. Sledujeme-li světelný proud, směřující dolů podle středního pilíře Stromu, všimneme si, že světlo absolutního EJN SOF ÓR se zhutňuje do jediného světla Bytí (EHEJE) v Keter, promítá se do světla Poznání (Eloah va daat) v TIFERET, ZÁŘÍCÍHO JAKO ODRAŽENÉ SVĚTLO ŽIVOTA (Šadaj el Chaj) v Jesod na konečný stupeň hmoty v Malkut. Bytí a vědění se tak odráží jako žití, pokud jsme na zemi. To bychom si měli zapamatovat.

Postup lidského snažení by měl být takový, že bychom měli odrážet paprsky božského životního světla na svého druha opačného pohlaví a snoubit se, až by toto světlo bylo nejjasnější – jako při úplňku. Děti vzniklé z tohoto spojení by v sobě měly mít co možná nejdokonalejší odraz božství a pokračovaly by opět v tvůrčím cyklu. To, co by mělo být, a to, co je, jsou dvě zcela rozdílné možnosti lidstva a to, co je, je velmi porušeným obrazem původního úmyslu. Primitivní lidé instinktivně dodržovali rozmnožovací období při úplňku, ale lunární životní světlo je podřízeno cyklům působícím ve vnitřním světě, který má zcela odlišné měření času. Skutečný jesodický plný odraz může během života lidského jednice nastat mnohokrát nebo jen jednou nebo vůbec ne.

Z toho ovšem platí pro dnešní lidstvo jen málo nebo vůbec nic. Člověk, hrozící se vlastní ničivé schopnosti vyvolané vynálezem atomových zbraní, se chaoticky množí a stává se tak sám největší pumou, jaká kdy byla vyrobena. Dokud se lidstvu nepodaří zavést pomocí společenských věd účinnou populační kontrolu, nevyhne se velkým hrozbám. Pán životů je nezničitelnou mohutností, na rozdíl od lidských jedinců. Pozemský život rozhodně není jedinou formou existence života, a stane-li se nesnesitelným v jemu určených mezích, může být vyhlazen stejně, jako byl počat. Branou života neprojde nic, co by v sobě neobsahovalo zárodek vlastní smrti.

Šadaj el Chajim je skutečnou životní silou, bez níž bychom vůbec nemohli být v tomto světě. Jeho akce jsou reflexní a takové jsou i naše. Celý náš život je založen na reflexních principech, protože se odráží od nás samých vně i uvnitř. Naše zkušenost s něčím není tou věcí samotnou, ale naší vlastní reakcí na ni. Naše reflexe se stávají našimi skutečnostmi. To je skutečné magické měsíční zrcadlo, v němž žijeme jako smrtelníci. Jsme tím, za co se považujeme – po jistou dobu. Ve skutečnosti můžeme napsat vzorec Jesodu jako

bytí × vědění
čas
= život

Měli byste ovšem vědět, že Šadaj el Chajim není a nikdy neměl být čistě mužskou silou. ŠD znamená ženská prsa nebo bradavky. Na Stromu života je mužská polarita spojena s bílým pilířem a ženské vlastnosti s černým, zatímco kombinované vlastnosti se nalézají na středním pilíři. Přesto mohou být ze zvláštních důvodů mužské a ženské vlastnosti vzájemně zaměněny. Život je život, vyjádřitelný obojím pohlavím, a Šadaj el Chajim si představujeme jako místo božského tvoření. Stejně jako Stvořitel na vrcholu Stromu říká: „Budiž světlo!“ říká tento Stvořitel v Jesodu: „Budiž život!“ Chceme-li, můžeme si to představit, jako když původní světelná energie dopadá na zrcadlo Jesodu, lomí se tam a polarizuje do dvou pohlaví, a každý jednotlivý druh rozmnožujícího se života je v něm obsažen. Kdykoliv a kdekoliv je hmota ozářena těmito paprsky, rodí se tvor nějakého druhu.

Přestože tradičním magickým obrazem Jesodu je nahý muž ukazující ve stoje znamení své mužnosti, není důvod, proč bychom nemohli použít jeho ženský ekvivalent, panny očekávající oplodnění. Síla Jesodu je v podstatě silou vyvolávající život. Ten nezačíná oplodněnou ženou, ale oplodnění schopnou, hledající semeno potentního muže. Odtud jsou ony obrazy Jesodu, které neoznačují rodičovství, ale před-rodičovství.

Čím více se snažíme proniknout do tajemství života, tím více se ztrácíme v jeho mystériích. Ať už si představujeme nebo zkoumáme Šadaj el Chajim jakkoliv, musíme nějakým způsobem uznat božský zdroj, který je přímo za našimi životy. Strom života nám zde sám dává symbol plození, představíme-li si střední pilíř jako osu oplodněného vajíčka, která se později stane páteří, a jeho větve jako svazky nervů, vyvíjející se z centrálního nervového systému, a konečně svinutého hada jako svinuté semenné váčky. Uštknutí hada je ovšem setkání spermie s vajíčkem, což je občas nazýváno kousnutím života.

Toto a záblesk světla jsou jedinou a touž věcí, pozorovanou z různých úhlů.

V Malkut jsme byli jen hmotou. Zde v Jesod jsme se stali působením Šadaj el Chajim živou hmotou. Čím výše vystoupíme po Stromu, tím více vlastností získáme. Nestačí jen žít v hmotném těle. Musíme v něm také myslit a cítit. Proto použijme sefirotický žebřík a vystoupíme do:5.

Sefira Hod, Nádhera, Sláva, 8

ASIAH: Svět vyjádření: Hermes – Merkur

Živá hmota, vycházející z Malkut a Jesod by v životě daleko nedošla, kdyby nebyla spojena s nějakou formou inteligence. Proto se učí procesem reakcí na své vnitřní i vnější zkušenosti, jak si uchovat a zlepšit život a jeho podmínky. Zde, na asiatické úrovni Hodu, přistupuje poučující vliv Herma. Merkur je symbolem přizpůsobivosti a prvým, čemu se živý tvor učí, je to nejtvrdší pravidlo ze všech: „Přizpůsob se – nebo zemři!“

Začínáme se přizpůsobovat od okamžiku našeho početí, a ztratíme-li tuto schopnost, ztratíme s ní i svůj život. Bez neustálého používání merkurických vlastností máme malou naději přežít ve světě, jako je náš. V minulých dobách byla potřeba přizpůsobivosti mnohem výraznější než dnes, kdy se projevuje spíše jen na úrovni mentální a duchovní než na úrovni hmotné.

Merkur je dobře znám jako patron „chytráků“, a to je jistě prvotní vlastnost pro sebezáchovu, kterou musíme získat v Hodu. „Nízké“ chytráctví pomohlo mnoha lidem k získání „vysokých“ míst v lidské společnosti. Na vyšších úrovních se pak stává dovedností, kultivovanou inteligencí, iniciativou, obezřetností, ctižádostí a vším, co má co dělat se zlepšením života, sebezáchovou a sebezdokonalováním. Právě tyto schopnosti umožnily lidstvu přežít hrozivá nebezpečí živelných pohrom, nestvůr a jiných útrap v raných údobích jeho života na zemi. Bez přizpůsobivosti a rychlé chápavosti, které přicházejí z Hodu, bychom se nedokázali udržet na této planetě. A tyto instinkty nás stále udržují naživu v moderní džungli mezi nestvůrami, jež jsme si sami vytvořili namísto těch, které jsme kdysi vyhubili.

Merkur podporuje cestování, odchod, divadlo, výdělečné činnosti a výchovu v širokém smyslu. Dává hbitost myšlení spojenou s výřečností a umožňuje nám držet se jako opice na Stromě života a přelstít naše pomalejší a hloupější nepřátele. Dávná monstra vymizela kvůli svému mdlému rozumu. Jen přizpůsobivým živočichům bylo dovoleno přežít. „Uč se – a uč se rychle!“ zní zákon.

Na vyšších úrovních nám dává hermetický vliv podnět hledat poznání pro ně samo a předávat užitečné informace druhým duším. Jakmile si jedinec nebo skupina lidí zajistí vlastní bezpečnost, může si dovolit pomáhat druhým k něčemu podobnému. To je počátkem hermetické cesty na Stromě, přinášející zasvěcení poučováním. Mozky nad svaly, je osvědčeným hermetickým pravidlem, neboť Hermes znamená převahu mysli nad hmotou. Cokoliv přivádí čistě fyzickou sílu pod kontrolu inteligence, je hermetickou vlastností. Chytré vládnoucí silnému. To je podstatou hermetismu. Dnes to prostě nazýváme psychologií nebo důvtipem, vítězícím nad hloupostí. Metody, jak toho docílit, byly ve starověkých hermetických zasvěceních a jsou stále částí hermetické tradice.

Jsme stále v oblasti vlivu Merkurova rytmu. Chvilku nahoře a chvilku dole. Merkurova povaha je příliš dobře známa, než abych ji musel popisovat. Odpovídá Hodu s jeho významem nádhery, slávy, chvály a cti. Merkur – Hermes si libuje v okázalosti a oslnivém zevnějšku, ale uvnitř je tajnůstkářský až klamný. Málo se ohlíží na doslovnou pravdu, nemá-li z ní užitek. Hermes může lež definovat podobně jako školák: „Je ohavností před tváří Hospodinovou – ale velice užitečnou pomocí v nouzi!“ Nesmíme zapomenout, že Hermes je zvláštním patronem šibalů a cestovatelů. V hermetickém smyslu není nepravda nutností – ale vynalézavost se počítá mezi základní ctnosti.

V olympském panteonu bylo Hermovou čestnou funkcí být poslem bohů. Dnes máme sklon představovat si poslíčka jako někoho podřadného, ale původně to bylo mimořádně vysoké a vážené postavení. Posel byl nedotknutelný jako nositel inteligence. Znamením jeho úřadu byla hůl s vlajícími stuhami. Ty se časem staly hady kaducea a přežívají dodnes jako vlajka příměří. V dobách starých Keltů měl druidský hodnostář právo pozvednout obřadní berlu mezi bojovníky uprostřed bitvy a měl takovou autoritu, že boj ustala řešil se debatou. Obdobným zařízením je v dnešní době „horká linka“, a opět zde máme kaduceus s navinutými elektrickými dráty, nahrazujícími hady.

V Hodu jsme se dostali k bodu, kde se mysl setkává s hmotou a přináší jí božské poselství až do projeveného bytí. Díváme-li se vzhůru na Strom, měli bychom si uvědomit, že ve věcech, u nich a za nimi je skryto více, než vidíme na povrchu. Aspirant, místo aby přijímal obrazy Jesodu tak, jak se mu jeví, by měl hledat jejich vnitřní význam a vedení na cestě vnitřního osvícení. Hledající, ovládáni intelektem, si zvolí hermetickou cestu, lidé podléhající citům orfickou cestu a lidé, kteří jsou schopni čisté zbožnosti, střední mystickou cestu, nejtěžší ze všech. Zde se věnujeme hermetickým názorům a stanoviskům.

Mimo to, že byl poslem, byl Hermes ochráncem všech tajných jednání a průvodcem zemřelých na onen svět, přinášel štěstí a byl bohem silnic. Všechny tyto funkce se shodují s hermetickou tradicí. Hermes Trismegistos byl třikrát mocným instruktorem tajné moudrosti, s níž zasvěcenci okultní vědy získávají náskok před každým a udrží si ho, pokud budou pokračovat ve svém studiu. Je to jakýsi druh metafyzického umění, jak předstihnout druhé. To vše je částí slávy, kterou můžeme získat v Hodu.

Podstatnou vlastností Hodu je vtip a humor intelektuálního původu. Ostré šlehy vtipu, k jejichž pochopení je zapotřebí inteligence. Typické jsou slovní hříčky a křížovky. Patří sem také kryptogramy a šifry, dráždící zvídavou mysl. Magickými přívlastky Hodu jsou psaná slova jakéhokoliv okultního textu a o všechny obřady a rituály pečuje Hermes, který prý vyučuje jejich metodám a použití. To platí zejména o „chrámovém“ působení na rozdíl od méně formálních operací a operací ve volné přírodě. Dramatické obřady využívající alegorické scény, jako jsou zednářské obřady v uzavřených ložích, jsou tohoto typu.

Hermetické cesty zasvěcení počínající v Hodu jsou vhodné pro lidi, kteří se pokoušejí slézt Strom spíše svou myslí než jinak. Zhruba můžeme porovnat první čtyři sefiroty s okultní anatomií lidské bytosti. Malkut je tělem, Hod myslí, Necach duší a Jesod duchem. Jakmile oživí životní duch hmotu, rozvinou se vpravo a vlevo mysl a duše, jako vodorovná břevna kruhového kříže.

Tento obraz je velice zajímavý, protože ukazuje postupný sled lidského vývoje. Nejprve vytvořilo působení ducha na hmotu život, pak pronikání oblastmi zkušeností, dále vznik mysli (myšlení) a duši (cítění). Mysl a duše mohou být spolu považovány za dva pilíře, mezi nimiž je člověk cvičen na Stromě života, aby se stal po právu nesmrtelným.

Snad proto je magickým obrazem Hodu hermafrodit, kompromis mezi Hermem (Hod) a Afrodité (Necach). Dosáhli jsme nyní na Stromě stupeň, odkdy musíme myslit v párech. Mysl a duše jsou ve skutečnosti dvěma konci jedné hole, kde cena jednoho zvyšuje i cenu druhého konce. Porozumíme-li, že sefiroty černého a bílého pilíře se navzájem doplňují ve dvojicích a vytvářejí tak tři úplné celky, přiblížíme se prakticky k problému pilířů. Zde jsme u záporného pólu dvojice Hod – Necach, který má ženskou sílu.

Při povrchním pozorování vám může připadat tato ženská polarita, spojená se sefirou mající Hermovy přívlastky, zřejmě nesprávnou, zvláště když opačnému, mužskému pólu dvojice je přiřazena Venuše. Snadno se můžete domnívat, že jde o náhodnou nebo úmyslnou záměnu. Ale není tomu tak. Žádná živá bytost na tomto světě není na 100 % ženská nebo mužská. Pohlavní tělo by mělo u každého převládat, ale pokud by neobsahovalo i opačnou polaritu, bylo by těžko představitelnou zrůdou. Můžeme se pokusit představit si ho jako hůl s jedním koncem, nebo jako list papíru, který má jen jednu stranu. Mužská a ženská síla může existovat sama o sobě jako čistá zásada na druhé straně Propasti. A i takové oddělení má za účel jen přeskupení dvojic. Proto máme obraz ženských sil za mužským zjevem (Hermes), což je ovšem u Necach obrácené.

Bylo to ponejvíce toto trvání na ženských rysech ve struktuře samotného božství, které činilo z kabalismu kacířskou nauku pro ortodoxní židovstvo, podobně jako se gnosticismus ošklivil křesťanům. Kabala a Strom jsou plné sexuálního symbolismu, protože život tak, jak ho známe, je neoddělitelný od sexu v té či oné podobě. Je možné překonat tělesný sex, ale duchovní sex se udržuje až k Absolutnu. Odtud pochází představy bohů a bohyň v lidské mysli, která má již od svého počátku v Hodu na Stromě Hermem pevně vštípenou představu mužnosti a ženskosti. To je Hermovo poselství lidstvu. „Hledejte ženu v muži a muže v ženě, a najdete pravdu obou.“

Je to skutečně tato dvojí povaha lidstva, která vytváří mysl a duši. V každém jedinci hledají tyto dvě síly jedna druhou a to mu přináší zkušenosti, rozvíjející celou bytost. Muž hledající v sobě ženství objeví duši. Žena, hledající v sobě mužství se setká s myslí. To je prostě základ. U rozvinutých a vyvinutých jedinců je tento pochod mnohem složitější a vzájemně zaměnitelnější.

V asiatickém světě Hodu pak máme obecně představu mysli, rozvíjející se tím, jak se obě pohlaví navzájem hledají v jednom jedinci a rozšiřují toto hledání doplňujícím potenciálem jiných jedinců a zdrojů energie. Na tomto místě Stromu proudí ženská síla k mužské, nebo záporná ke kladné. Tato cirkulace je ovšem doplňována z Necach, kde je proudění opačné, od kladného k zápornému, a tvoří tak uzavřený cyklus. To se dá dobře znázornit zapojením dvou baterií do série. Na Stromě můžeme nalézt mnoho takových okruhů. Když opustíme Herma s jeho pozdviženou holí života, okolo níž je ovinut pár kopulujících zmijí, chránících světské vyjádření Hodu, setkáme se s anděly přiřazenými této sféře v

JECÍŘE, Světě utváření: andělé, BNEJ ELOHIM

Utvářením inteligence, se kterým se máme setkat v Hodu, jsou pověřeni Bnej Elohim, děti bohů a bohyň, kteří byli předmětem již mnoha sporů. Doslovný překlad „Synové bohů“ je podezřelý pro smíšený ženský plurál. Je dobré mít vždy na paměti, že semitská představa boha vznikla splynutím Eloha a Jah, ženského a mužského božího aspektu, při němž navenek zvítězil Jah. Kabala podržela ženské aspekty jako více méně podzemní proud mezi ortodoxními kruhy a zachovala tradice, které by rabínské židovstvo označilo za pohanské. To je pravděpodobně důvod, proč kabala skýtá tak přirozené prostředí pro setkání okultistů vycházejících ze židovské nebo křesťanské ortodoxie a hledajících oblasti vnitřního světa, nedostupné jejich vlastním, omezeným vírám.

O Bnej Elohim se hovoří v Genesis jako o „Synech boha“, beroucích si za ženy dcery lidí, které „jim rodily děti, z nichž vyrůstali mocní mužové“. Tento název: „anše šem“ měl znamenat „mužové jména“, protože používali posvátných jmen k magickým účelům, což někteří lidé považovali za správné a jiní za rouhavé smyšlenky.

Někteří moderní učenci soudí, že „Bnej Elohim“ znamená skutečné lidi, kteří byli syny náčelníků a šlechty, chybující v tom, že se ženili s příslušnicemi nižších tříd, což vedlo k míšení plemen a působilo mnoho potíží. Několik výstředních badatelů vidí v Bnej Elohim nadřazené bytosti z jiných planet, které zde přistály s létajícími talíři před dávnými věky a zasely vlastní semeno vyvíjející se dokonalosti do podob lidských obyvatelů této země. Žádná z těchto bytostí by nemohla být popsána jako andělská, neboť andělé se nemohou rozmnožovat, a protože se zde zabýváme anděly Hodu, budeme považovat název Bnej Elohim za označení inteligencí andělské povahy, zabývající se záležitostmi Hodu.

Je zcela zřejmé, že i když mohou být božské síly polarizovány na energie, které by v lidských podmínkách byly mužské nebo ženské, nemohou mít takové bytosti „děti“ v našem slova smyslu. Mohou na sebe vzájemně působit a vytvářet tím výsledné síly tak, jako dva zvuky vytvářejí harmonii nebo dvě barvy splývají v třetí. To je obecný přírodní zákon. Výsledek vzájemné kombinace polarizovaných božských energií může snad být obecně nazván „dětmi božími“, stejně jako výplod dvou lidských energií může být označen za „dítě mozku“.

Považujeme-li Bnej Elohim za jednotky energie polarizovaného božského vědomí, přicházející k lidstvu, aby utvářely lidskou inteligenci zpětnou cirkulací síly opačné polarity, pak počínáme rozumět jejich funkci. Jsou to jakési božské myšlenkové útvary sestupující až tam, kde mohou navázat přímý kontakt s rostoucí myslí člověka. Prakticky jsou naším prvním uvědomováním si božství, pokoušejícího se pozvednout nás nad naše materiální lidství. To je smysl „Synů Božích“, kteří přišli pro spasení (evoluci) lidstva a bez nichž by lidé nebyli ničím víc než pouhými smrtelníky. Bnej Elohim jsou božími dětmi tím, že jsou „uvědoměním si Boha“ v každém dítěti člověka.

O styku andělů s lidmi v raném stádiu vývoje se vypráví dokonce i legenda. Někteří z nich „odpadli“ od původní boží milosti, podobně jako lidé, a tito psanci přišli na zemi a usadili se zde. Bylo jich okolo dvou set a přistáli na vrcholu hory Hermon (od Herem, přísaha, pravděpodobně ve spojitosti s Hermem). Ufologové si o tom jistě pomyslí své.

Když přistoupili na podmínky úmluvy, sestoupili z hory, smísili se s lidmi a ženili se s nimi. Ve svém volném čase se zabývali vyučováním magie a základů vědy. Jejich vůdce se jmenoval Semjaza a vyučoval kouzlům a znalosti léčivých bylin, zatímco Armaros učil, jak taková kouzla rušit. Azazel učil, jak zpracovávat kovy, vyrábět zbraně a užívat antimon v kosmetice. Baraquijal byl astrologem, Kokabel astronomem, Ezekiel meteorologem, zatímco Šemisiel a Sariel vysvětlovali pohyby slunce a měsíce.

Dá se předpokládat, že by lidstvo bývalo učinilo na zemi nesmírný pokrok. Legenda dále vypráví, že lidé zašli tak daleko, že překročili meze svých možností a stali se tak bezbožnými a zkaženými, že na ně byla seslána potopa, aby vyčistila zemi. Sbor andělů byl shromážděn velkými archanděly a údajně odeslán v nemilosti zpět do své domovské oblasti pro své nevhodné vyučování. Je zajímavé si všimnout, že jména archandělů byla Zbožnost (Michael), Uzdravení (Rafael), Síla (Gabriel) a Světlo milosti (Uriel). To byly zřejmě vlastnosti, které lidé do té doby postrádali.

Poučení z této starodávné science fiction je zřejmé. Mysl bez duše je pro lidstvo hrozivým nebezpečím. V tomto věku techniky si to musíme neustále připomínat.

Stará nauka říká, že Satan přišel v řádu Bnej Elohim, a jistě je pravda, že na úrovni Stromu, kde sídlí Bnej Elohim, se lidstvo setkává s domýšlivě arogantní pýchou a s pokušením sebezbožnění. Když si lidé poprvé uvědomí své vnitřní možnosti stát se „podobnými bohu“, může to způsobit a zpravidla to také působí silné porušení rovnováhy. Malí človíčci „hrající si na bohy“ se zaplétají do velmi nebezpečné hry, jak ke své škodě poznáváme.

Jakmile se jednou svěříme Stromu, nemůžeme již ustoupit. Jakmile pozvedneme své zraky od bláta našich pozemských počátků, musíme hledět vzhůru k nebi. Bnej Elohim nám pošeptali magická slova: „Měli byste být jako bohové – nesmrtelní!“ a my nebudeme mít klid, dokud nedojdeme k tomuto neznámému cíli. Odlesk jeho slávy, který spatříme v Hodu, nás může zmást a třeba i načas oslepit, když se vynoří z jiného světa, Jesodu, ale když si uvědomíme toto větší světlo, jsme jím neodolatelně přitahováni. Po cestě se můžeme dopustit mnoha tragických omylů, ale dříve nebo později se musíme naučit zacházet s novými silami a schopnostmi, které získáme. Není chybou Bnej Elohim, neporozumíme-li jejich poselství. Nemohou napravovat naše chyby. To musíme učinit sami. To vše je součástí stávání se tím, čím se musíme stát.

Bez Bnej Elohim bychom stěží měli tolik důvtipu, abychom dosáhli vůbec nějakého pokroku, ale nesmíme se dopustit osudného omylu a věřit, že smysl a rozum jsou všechno, nebo si představovat, že samotný čistý instinkt nás někam dovede. Pokus o čistě intelektuální typ vývoje by znamenal horizontální rozšíření Hodu a skončil by brzo beznadějnou nerovnováhou. Znamení mysli a duše byla výrazně umístěna na stejné úrovni jako rovnocenná a jako protilehlé sefiroty tak, aby byla zdůvodněna nutnost oboustranného vývoje na tomto stupni. Ani jedna z nich nemá přednost, ale tvoří spolu dokonalé partnerství.

Bnej Elohim jsou bezprostředními tvůrci našich myslí tím, že nám přivádějí neustále nové podněty, nutící nás hledat poznání. Dokážeme-li citlivě zachycovat jejich energii, namísto abychom chtěli lámat věci přes koleno, povedou nás k poznání pravd, které hledáme. Jsou také anděly, označovanými v modlitbě Páně nejasnou frází „a neuveď nás v pokušení“, která je okamžitě vyrovnávána závěrem „ale zbav nás od zlého“. Význam těchto slov byl vždy zkreslován překladem, a jsou-li pozměněna na „neuveď nás v pokušení, aniž bys nás zbavil od zlého“, stane se jejich význam dostatečně jasným.

Potřebujeme pokušení. Bez něj bychom se nikam nedostali. Neustálé podněty, které dostáváme, potřebujeme nezbytně pro utváření naší povahy v procesu božského vývoje. Reakce na ně vytvářejí náš vnitřní svět. Každý jednotlivý podnět a reakce na něj, i ta nejslabší, je zkouškou, kterou musíme podstoupit a ve které musíme obstát.

Vše jsou zkušenosti, kterými musíme po cestě projít. Každý úspěšně překonaný krok je další příčkou na žebříčku světla. Bnej Elohim nám dodávají tyto prostředky, ale riziko spojené s jejich používáním je naše. Proto máme plné právo se modlit, abychom se nesetkávali s osudovými zkouškami, dokud v nich nejsme schopni obstát. Vše jsou zkušenosti, nikdy se nemusíme obávat Bnej Elohim, jediným zdrojem nebezpečí jsme my sami.

Opustíme Bnej Elohim, aby plnili své poslání, a přijdeme do

BERIAHU, Světa stvoření, archanděl Rafael

Některé systémy zde umisťují Michaela jako léčící bytost, ale to je omyl, protože Michael je zřejmě slunečním archandělem, a proto má být správně umísťován do Tiferetu. Rafael má být vždy spojován s uzdravováním, vyučováním a je speciálním ochráncem cestovatelů, často znázorňovaným s cestovatelským kloboukem, holí a polní lahví. Tyto symboly jsou pokřesťanštělou verzí hermetického kaduceu, cestovního klobouku a nádobky s hojivou mastí. Rafaelovi bylo určeno hojit zejména rány lidstva (a ne nemoci všeho druhu) a předkládat modlitby světců. Je ustanoven pánem nad duchem lidí.

Rafael je také andělem spojeným s Tobiášem. Jako jeden z velké čtyřky přemohl zvrhlého anděla Azazela (který byl zbojním velmožem a podněcovatelem lehkých ženštin) a spoutal ho bezpečně na tak dlouho, až ho hloupé lidstvo osvobodilo a ustanovilo vládcem střeliva. Rafael znamená Uzdravující Boží a do jeho působnosti spadají zejména válečná zranění.

Ve zosobnění Rafaela můžeme sledovat počátky svědomí lidstva, rozvíjejícího smysl pro dobré a zlé. Chceme-li, můžeme tomu říkat zdravý rozum. Léčení ran je vyrovnávací činností, vyplývající z přesvědčení, že k poranění by nemělo docházet, a že by měla být jak napravována, tak by se jim mělo předcházet. To platí na všech úrovních, hmotné, mentální i duševní. Rafael je kompenzátorem. Dává vrozený smysl pro poznání, kdy věci zacházejí příliš daleko v jakémkoliv směru tak, aby mohly být uvedeny zpět do rovnováhy. Zavedou-li nás Bnej Elohim příliš daleko, můžeme vždy volat Rafaela o pomoc.

Tento proces můžeme pozorovat na tom, jak naše těla podivuhodně reagují na poranění. Není možné sledovat obdivuhodnou činnost buněk našeho těla a biochemické reakce a nemít alespoň tušení jakéhosi inteligentního vědomí, řídícího tyto operace. Jestliže si kabalisté představují tento zvláštní typ vědomí jako působení Rafaelovo, co na tom? Všimněte si, že Rafael je ranhojič a ne všeobecný lékař. Měli bychom rozlišovat mezi ním a Michaelem, neboť Rafael léčí poranění a Michael léčí nemoci. Oba jsou specialisté ve svém oboru.

Zraníme-li někoho nebo jsme-li sami poraněni v mysli nebo na duši, je Rafaelovým úkolem zmírnit utrpení a uvést věci do pořádku použitím hojivého balzámu na poraněné city. Ve zdravém těle zdravý duch, může být dobře Rafaelovým mottem a pod jeho ochranu spadají jistě všechny formy mentálního léčení a mentálních nemocí. Rafael je archandělem, kterého je třeba v případě šílenství a duševních chorob.

Přiřazení Rafaela na východ s mečem a prvkem vzduchu porozumíme, když si uvědomíme, že meč býval šípem. Ten nejen že působí rány, které pak Rafael musí hojit, ale dává také tvar našim rychle vysílaným myšlenkám, mířícím kamkoliv je luk naší vůle zamíří. Je to, jako by Stvořitel života věděl dostatečně dobře, že nikdy nedokážeme šplhat po jeho žebříku, aniž bychom se stále zraňovali, a tak dostal archanděl Rafael za úkol nás učit, jak si máme svá zranění léčit. To je působení zákona o rekompenzaci.

V hermetické tradici je Rafael také patronem poutníků na vnitřní cestě, stejně jako průvodce zemřelých. Hůl, kterou nese, je středním pilířem nebo vodorovnou rovnováhou, podle toho, jak je znázorněna.

Její poselství je prosté: „Drž se zpříma a udržuj rovnováhu!“ Ve skutečnosti je to mentální stabilita. Jeho láhev obsahuje vodu moudrosti a vtipu, která nám má zajistit, abychom nebyli příliš suchopární, zatímco jeho širák nás má chránit před úpalem nebo oslněním větším množstvím světla, než dokážeme snést. Jsou zde pro povzbuzení našich myslí, dokážeme-li je využít.

Jako hermetický učitel nás Rafael učí, jak máme využít svou mysl ve službě svého ducha. Vidíme mysl jako nástroj a prostředek, a ne jako vlastní cíl. Učíme se ovládat mysl, namísto abychom byli zmítáni každým mentálním impulsem, se kterým se střetneme, vyslaným ze silnějšího zdroje, nežli jsme my sami. Ve tvrdé hermetické škole poznáme, jak máme zacházet s „mentální látkou“, podobně jako se řemeslník učí zpracovávat surovinu. Současně objevujeme, jak mysl zapadá do schématu dokonalosti, takže nepřeceňujeme její meze a její cenu, jak pro Boha tak i pro lidi. V pozadí mysli, kterou pěstujeme, zní starodávná výstraha: „K čemu je člověk, získá-li celý svět a ztratí při tom svou duši?“

Říkalo se, že každý dělá chyby, ale jen blázen se z nich nepoučí. Moudří lidé mají užitek z chyb, kterými se učí. Rafaelův impuls v nás nutí učit se ze zranění, která si sami způsobujeme. To je léčení ran na úrovni moudrosti. Většina z nás se nejlépe učí tímto bolestivým způsobem, protože je nám nejsrozumitelnější. Tak se učí děti základním lekcím života a my jsme stále ještě kosmickými dětmi. Ve svém raném dětství jsme běhali, padali a rozbíjeli si kolena, plakali bolestí a nechali se ošetřovat a utišovat dospělými, kteří nás pak posílali zase někam běhat. Podruhé jsme si již dávali větší pozor. Tak nás učí Rafael.

Ve skutečnosti to není naše tělo, kdo cítí bolest, ale naše mysl. Člověk v bezvědomí necítí bolest z tělesných zranění a i při dlouhotrvajícím mučení přijde okamžik, kdy se mysl oddělí od těla a tělesná bolest ztrácí svůj význam. Vysoce vycvičená mysl může odmítnout zprávu mozku o bolesti a tak uchránit duši před utrpením. To není tak neobvyklé, jak by se mohlo zdát, protože tuto schopnost si alespoň v menší míře vytváří každý invalida. Říká se tomu „naučit se žít jako mrzák“. Žáci hermetismu jsou ještě o krok dále a učí se žít vedle zmrzačení nebo dokonce vůbec mimo něj. Schopnosti mysli se pozvednou od neschopnosti těla. V léčení je učení. To je Rafaelovým poselstvím lidstvu.

Nesmíme se poranit, abychom se něčemu nenaučili, ale pokud nebudeme mít tolik rozumu, abychom se vyhnuli poranění vůbec, musíme stále ještě trpět. Slávou Hodu je naše úspěšné dosažení tohoto stavu mysli a Rafael nám ho pomůže nalézt, budeme-li ho o to žádat. Jeho specialitou je tvůrčí užívání mysli. S tímto uměním se dokážeme přizpůsobit jakýmkoliv okolnostem a pak objevit, jak přizpůsobit podmínky sobě. To je hermetismus na vysoké úrovni. Nemusíme se bát úrazů, dokud je bude hojit Rafael. Abychom objevili něco z nejhlubších úrovní mentálna, nejbližších nám jako pozemským bytostem, musíme proniknout do světa za Rafaelem a dostat se do

ACILUTU, Světa počátků, boží aspekt: ELOHIM CEVAOT

To je zpravidla překládáno jako „Bůh zástupů“, ale zde se opět setkáváme s mnohokrát diskutovaným slovem „Elohim“ a se starým sporem mezi elohisty a jahvisty. Kabala řeší tento problém tak, že opatřila božská jména na černém pilíři ženskou předponou Eloh a na bílém pilíři mužskou předponou Jah. Božská jména středního pilíře mají kombinovanou hodnotu. Ale i v kabale stoupl silně vliv Boha-otce a v původně vyrovnaných představách vzájemné závislosti mužského a ženského prvku převážil místy vliv mužství. To si musí dnešní badatelé i praktikové dobře uvědomovat. Držíme-li se pevně středního pilíře a udržujeme-li na něm rovnováhu, musíme tyto neshody vyrovnávat.

Aby kabalisté udrželi ženský ráz představ o Bohu, museli se stát jakýmsi „podzemním hnutím“, neboť byli považováni za rouhače a kacíře jak Židy, tak i křesťany a muslimy. Je zcela nesprávné označovat kabalu za patriarchální praktiku nebo víru. Kabala v podstatě překračuje sexuální ohraničení božství, ale přijímá obě polarity jako základní pole božské působnosti v jeho stvořeném vyjádření sebe sama. V grafickém symbolu Stromu sahá pole božského působení od největší mužské síly v bílém pilíři až po maximum ženské síly v černém pilíři, pod nimiž je lidstvo a země, ale nad nimi bdí zcela neomezené božství v podobě zcela neomezeného EJN SOF ÓR. Zde v Hodu se proto na své cestě vzhůru setkáváme s prvým božím aspektem, dosáhnuvším plného rozsahu ženské síly, od něhož vedou odchylky na všechny strany jen k mužské potenci.

Elohim Cevaot je ženskou božskou silou v každém jednotlivém stvořeném jedinci. Dá se říci, že je záporným nábojem v každém atomu. Vidíme zde božství jako nekonečné množství oddělených životů, které jsou přesto neoddělitelnými složkami jediného života. „Učinil je pak muži a ženami“ znamená prostě to, že jsme skutečně všichni mužskými i ženskými bytostmi se silami obojího druhu v každém z nás. Nerovnováha v kterémkoliv směru nám způsobuje značné potíže, ale taková je už naše povaha, že se učíme tím nejtěžším způsobem, otloukáme si hlavy o meze sexuální polarity, které ani Bůh nepřekračuje.

Uvědomíme-li si, že Elohim Cevaot je spojeno se Slávou boží v Hodu, jak je to přirozeně vhodné. Nádhera, léčení, zvědavost, vynalézavost, a většina hermetických asociací jsou ženskými vlastnostmi a skutečná sláva člověka je v tom, že se lidstvo pokouší pozvednout nad sebe sama směrem k božství. Je to ženský instinkt lidské rasy, který udržuje všechny druhy náboženství, neboť zatímco mužská energie „padá“ a proniká ven do hmoty, ženská energie „stoupá“ a proniká dovnitř do ducha. V báji Genesis to byl muž, kdo padnul, a sémě ženy, které přineslo spásu. Na této úrovni Stromu bychom si měli představovat ženu jako mužovu slávu, zatímco muž je ženiným vítězstvím. Hod a Necach se vysvětlují navzájem, neboť Necach je mužem beroucím na sebe podobu ženy a Hod je ženou projevující se jako muž. Oba se spojují v Jesod, aby vytvořili pozemský život lidstva, v Tiferet, aby vytvořili nebeský život lidí.

Tuto vzájemnou závislost mužského a ženského principu si můžeme představit velice snadno jako gumový míč, na povrchu bílý a uvnitř černý. Obrátíme-li ho jednoduše naruby, změní se jeho vnější vzhled, ale nic jiného. Polarita je jen relativní.

Také si můžeme připomenout příběh o hermafroditovi. Ten byl legendárním dítětem Herma a Afrodité a zpočátku byl chlapcem. Byl vychován Najádami, vodními vílami, a když vyrostl, cestoval po světě puzen neuhasitelnou zvědavostí. Jednou se koupal v prameni, přičemž nymfě Salmakidě se tak zalíbil, že uprosila bohy, aby je spojili do jediného těla a tak se stali navždy jediným mužem-ženou. Tato alegorie dobře objasňuje postavení v Hodu. Dá se shrnout jako „žena hledá muže“.

Sem také velmi dobře zapadá příběh o Pandořině kouzelné skříňce. Zpravidla se má nesprávně za to, že ji otevřela ona sama a vypustila všechny pohromy, ale původní příběh zní ve skutečnosti jinak. Pandora byla první ženou, kterou vytvořil Zeus z hlíny, všichni bohové ji obdarovali všemi možnými vlastnostmi a Hermes ji přivedl Prométheovi (první myšlence) za ženu. Přinesla si s sebou magickou skříňku s věnem. Prométheus měl v sobě dostatek božství, aby odkryl podvod bohů, a proto ji předal dále svému bratru Epimétheovi (následující myšlence). Ten se s ní oženil, otevřel její skříňku a tak vypustil hrůzy, ale nalezl útěchu v naději, jako jedinou možnost, jak si uchovat skutečné štěstí. Skříňku neotevřela žena, ale muž.

To je dobrý obraz toho, co se děje v Hodu. Při hledání božských darů prostřednictvím mysli (zvědavosti) vypouští lidstvo automaticky potíže, které tento proces provázejí, ale pokud je zde naděje (léčení), nemůžeme mít jistotu, že můžeme dosáhnout osvobození. Neboť pro všechnu svou zchytralost byl Prométheus odsouzen k trestu, ze kterého ho osvobodil po třiceti letech Herkules, což naznačuje třicet dvě cesty Stromu. Epimétheus byl oproti tomu proměněn v opici, a dá se předpokládat, že musí vyšplhat po Stromu obtížným způsobem. To je velmi dobré znázornění počátků lidstva a jeho vývoje.

Domýšlivý Prométheus (který si myslel, že může dojít do nebe bez ženy), byl uvržen do muk, jichž se sám nemohl zbavit, a musel být osvobozen čistou božskou silou. Epimétheus se naopak podobá nám samým tím, že začíná u paty Stromu a je schopen po něm šplhat. Božské dary, vložené do smrtelného ženství, jsou naším věnem, se kterým můžeme započít výstup. Poučením je zde snad: „Druhé myšlenky (Epimétheus) jsou nejlepší.“ První tušení lidstva o jeho vrozeném božství způsobilo tolik potíží přehnaným sobectvím, takže jen jeho následující uvědomění si jeho lidského postavení mu pomůže vyšplhat na Strom z jeho paty.

Z Hod a Necach přicházejí představy o „spojení duší“. Tato hodně zneužívaná nauka znamená, že čím se duše stává osobitější a vyvinutější, tím má menší naději, že najde partnera odpovídajících vlastností. Obyčejní tuctoví lidé na úrovni stáda nemívají potíže s vyhledáváním partnerů, protože si jsou navzájem tak podobní a dobře se k sobě hodí v mezích snadno dosažitelné tolerance. Duše, které předběhnou hlavní vlnu populace nebo se za ní opozdí, činí tak na své riziko. Čím více se vzdálí od „normy“, tím obtížněji naleznou sobě podobného druha. Ale kdyby takové duše neexistovaly, lidstvo by se nikdy nemohlo pozvednout ani klesnout ze své ploché úrovně, a tak by se poddalo pusté netečnosti. Právě výkyvy v obou směrech činí život zajímavým a ty také udržují naši pozornost u jeho záležitostí.

ELOHIM CEVAOT, které jsou božským ženským principem v nás všech, si hledají prostřednictvím lidstva rovnocenného partnera v JHVH CEVAOT v Necach. K tomu dochází na všech úrovních života. Každý si musí najít u druhých to, co mu schází, a to platí jak pro jedince, tak i pro kolektiv. A kdyby k tomu skutečně v tomto světě došlo, byl by to, konec lidstva, šťastný konec, ale něco takového se v dohledné budoucnosti nedá očekávat. Přesto dochází v úsilí o tento kolektivní cíl k individuálnímu dosažení cíle, které přibližuje tento ideál i nám ostatním.

Slovo CEVAOT je překládáno doslova jako „zástupy“ ve smyslu armád nebo bojových skupin a zde se setkáváme s „válkou pohlaví“, s pojmem věčného zápasu o sexuální nadvládu. Na povrch se může zdát, že síla Hod a Necach stojí proti sobě, ale ve skutečnosti je síla vynakládána spíše na zachování hybné síly polarizovaného napětí než na neutralizování dvou protikladů.

To znamená, že když se setkají kladný a záporný typ energie, je výsledkem síla, snažící se zmenšit původní energie ve svůj vlastní prospěch. Kdyby se to do nekonečna opakovalo bez doplňování z prvotního zdroje síly, energie by prostě zmizely. V lidských podmínkách by se muž a žena navzájem vyrovnali a nic by nezůstalo. Odpustíme si cynické poznámky, neboť lidstvo se musí i nadále rozmnožovat, a proto dochází mezi mužem a ženou k „záporu“ (výměně energie), kterým je pohlavní akt. Dítě, které z toho vznikne, vyhlásí vítězem své vlastní pohlaví a pokračuje v „zápasu“, když dospěje. To je „válka“, kterou vedou mezi sebou pohlaví na této zemi.

Hod a Necach ukazují dostatečně jasně v kombinaci s Jesod slávu a vítězství, skryté za pohlavním rozmnožováním. Zachovají polarizovanou sílu mezi mužstvím a ženstvím na každé úrovni života. Přirozeně to není zcela klidný proces, ale rozhodně by neměl být nikdy procesem nepřátelským. Nepřátelství jakéhokoliv druhu mezi pohlavími je zcela špatné. Ideálním stavem by mělo být vyrovnané partnerství. Dva jako jeden. Nesmí zde vzniknout otázka. „nadřazenosti“, ale jen vhodnosti. ELOHIM CEVAOT a JHVH CEVAOT jsou božími aspekty, vytvářejícími schéma, které musíme dodržet, abychom získali dokonalé výsledky. My všichni, kteří existujeme zde na zemi, jsme navzájem spojeni v tomto schematu. Čím lépe dokážeme rozvinout existenci s pomocí božího aspektu ELOHIM CEVAOT v nás, tím lépe se budeme podílet na plánu dosažení dokonalosti.

A protože nemůžeme dokonale porozumět Hod bez Necach, přejdeme po vodorovné cestě, spojující tyto dvě sefiroty a dojdeme k6.

Sefira Necach, Vítězství, Úspěch, 7

ASIAH, Svět vyjádření: Venuše, Afrodité

Intelekt bez citu je mrazivou představou a zde v Necach je myšlení vyvažováno citem. Afrodité nepřináší jen sexuální lásku na hmotné úrovni, ale i teplo a citovou lásku kdekoliv. Lásku rodičů k dětem, vlídnost ke zvířatům a rostlinám. Láska k životu všeho druhu je afroditická. Zde se setkáváme s vlídností a sympatiemi, zálibami a něhou.

Zpěv, tanec, hudba a balet jsou spojeny s orfickou cestou, vedoucí přes Necach. Patří sem všechna učení spojená s projevy radosti, neboť co je zdrojem větší radosti než vítězství v jeho pravém slova smyslu? To není nedobrá a dětinská radost z pádu nějakého protikladného činitele, ke kterému došlo náhodou, ale čistý pocit osvobození sil, které můžeme použít na něco lepšího, nežli je přemáhání bezprostředních obtíží. Kdo dokáže popsat zážitek z dosažení úspěchu? Někteří lidé ho přirovnávají k dosažení řemeslné zručnosti nebo napsání knihy. V zásadě je to citová reakce na překonání překážky nahromaděnou silou. Vynakládáme sílu na cestu, překonáváme přirozený odpor, se kterým se setkáváme, a výsledkem je vítězství.

U paty Stromu nejsou naše pohnutky, které nás vedou k tomu, abychom po něm stoupali, zdaleka ani čisté, ani vznešené. Primitivní vychytralost se snoubí s hrabivostí Necach. Jak se vzdalujeme od svých primitivních počátků, měli bychom se produchovňovat podle vzoru bohů, které následujeme. Stáváme se tím, v co věříme. Představa božské lásky projevující se sexuálními cestami v podobě vítězství v Necach nás vede od horších projevů naší lidské sexuality k lepším. Snad je to naše největší vítězství vůbec. Být naprostým pánem tak mocné síly v sobě a usměrňovat ji podle vlastní vůle je hlavním cílem zasvěcení. „Láska řízená vůlí je celým zákonem“, se stává správnou naukou, ať to již citoval Aleister Crowley nebo ne.

Čistá síla životní energie, spotřebovávaná lidstvem na různé sexuální vybití se, je téměř nezměrná. Milovat a být milován je prvotní potřebou lidstva, kterou je třeba uspokojovat na všech úrovních. Nemůžeme dosáhnout úplnosti bez láskyplné výměny s někým jiným. Nikdy se nemůžeme stát něčím víc, než čím jsme, pokud nemilujeme a nejsme milováni jinými lidmi a samotnými bohy. Láska je duším tím, čím je potrava tělu, a kdo by se bez nich obešel? Jakými lidmi bychom byli bez lásky? Kdo se odváží představit si tak hrozný obraz?

Do styku s božskou láskou se my lidé dostáváme normálně prostřednictvím jeden druhého. Všichni jsme prostředníky této nepostradatelné síly, která se námi projevuje. Doposud jsme zřejmě jejími jen velmi nedokonalými nositeli, ale protože máme ještě daleko k vrcholu vývoje naší dokonalosti, nemusíme zoufat. Kde je prostor, je i naděje. Je to ovšem děsivá představa, že každý z nás je zde na zemi představitelem božstva, které budou ostatní lidé vnímat tak, jak my jim ho představíme. Není divu, že tolik lidí věří na ďábly nebo je zcela lhostejných k jakémukoliv náboženství. Jaký dojem si máme učinit o bozích, poznáme-li je prostřednictvím našich bližních? A naopak, jakým obrazem božství jsme my sami? Nemáme důvod k radosti ani k uspokojení!

Z těchto důvodů si snad mnoho mystiků zvolilo nesmírně obtížnou cestu přímého přibližování se k božství a přerušilo styky s ostatními lidmi, vyjma snad s několika málo jedinci, zasvěcenými stejným ideálům. Tito lidé, oddaní samotě a kontemplaci, buďto dosáhli svého cíle, anebo zaplatili za nezdar. Museli hrát se svým osudem o buď a nebo. Někteří měli úspěch, ale mnozí neuspěli. Nikdo se nemůže odvážit takového úsilí bez důkladného zvážení všech pro i proti svých možností. Ignorování Venuše je domýšlivým projevem soběstačnosti, která může být spíše domnělá než skutečná.

Pro převážnou většinu z nás je Venušina zkušenost nejen nezbytná, ale umožňuje nám i to, aby naše životy stály za prožití. Venuše nepřináší jen sexuální lásku, ale i lásku mezi rodinami, přáteli, skupinami a bohužel dosud ne mezi národy. Domy, zahrady, potěšení všeho druhu a vše, co nám působí smyslové uspokojení, jsou Venušiny atributy, neboť všechny jsou cenami za menší vítězství nad přestupky proti pravidlům života. Puritáni mohou odsuzovat lásku vůbec, ale bez ní by zde nebyli ani oni sami, aby se mohli mračit nad pošetilostí těch, kdo je přivedli na svět.

Naše smysly, emoce a pocity, rozvíjené Venušinými vlivy v Necach, jsou počátkem lidské duše. Nesmíme jimi ani pohrdat, ani je považovat za hanbu. Někdy může letmý dotek květu přivést duši blíže Bohu než dvouhodinové kázání. Venuše nás má co učit, stejně jako Hermes, ale mluví spíše k srdci než k hlavě. Učíme se smyslovým vytržením i naukami, dokud neobjevíme tajemství, jak mezi nimi udržet střední kurs. Bolest a slast jsou Venušinými pilíři, mezi nimiž musíme nalézt svou střední cestu, cestu lásky.

Venuše je zařazena k základu mužského pilíře z opačného důvodu, pro který je Hermes umístěn na ženském pilíři. Necach ukazuje muže hledajícího ženu a naznačuje ženskou složku ideálního muže. Bez ní by čistě mužský člověk byl v nejhorším případě necitelným, surovým a neustále útočným tvorem a v nejlepším případě vypočítavým, chladně domýšlivým intelektuálem. To by záleželo na tom, zda by dával přednost rozumu nebo svalům. Ale v každém případě by pro takovou nestvůru nebylo místo ve Stromovém plánu dokonalosti. Má-li mít lidstvo vůbec citovou duši, musí tato duše vzejít z feminizující mužské síly v Necach.

Esotericky není duše nesmrtelná o nic více než mysl. Nesmrtelným principem lidstva je duch, i když k nesmrtelnosti v něm se lidstvo pozvedá pomocí mysli a duše. Duše může existovat a rozvíjet se jen láskou. Láskou na všech úrovních. Všemi druhy pocitů. Působení Venuše je čímsi mnohem víc nežli jen tělesnou funkcí. Z ní se rodí duše stejně jako těla. Pravověrný křesťanský názor, že sex by měl být používán výhradně k nezbytnému plození lidského potomstva, je smutným neporozuměním, vzniklým z upřímného pokusu uchovat posvátnost pohlavního styku vyvíjejících se duší.

Nic nepovznáší nebo neponižuje duši tak jako sexuální podněty. Člověk je ovládán sexualitou víc, než předpokládal i sám Proud. Na prvotně hmotné úrovni je to jen prostý rozmnožovací úkon, společný všem formám života, mající za účel rozmnožování druhu a s tím spojené vedlejší účinky. Na vnitřních psychických úrovních mohou sexuální energie a jejich distributivní schéma doslova vytvářet nebo ničit lidskou duši, nehledě na jejich zpětné působení na lidské tělo. Čím je duše vyvinutější, tím silnější účinky tato výměna sexuálních energií vyvolává. Venuše tvoří nebo zabíjí, a když se setkáme v Necach s jejími milostnými nebezpečími, jde pak opravdu o „vítězství nebo smrt“. Podlehneme-li v zápase, vracíme se zpět do znovuzrození, ale vyhrajeme-li, získá naše duše nesmrtelnost a my se vymaníme z nutnosti žít ve smrtelném těle.

Toho si byly dobře vědomy všechny mysterijní kulty a hodně se zabývaly objevením metod, jak úspěšně řešit takové duchovní situace. Celý problém byl a je v tom, jak využít sexuální energie na vnitřních úrovních, aby co nejpříznivěji působily na lidské duše, zejména na ty duše, které jsou v choulostivém stavu vývoje při vlastních mystériích. Ty musí být chráněny a poučeny o sexuálních technikách, které se nejlépe osvědčily pro tělo, mysl i duši. Tyto techniky jsou ovšem žárlivě chráněny jako kultovní tajemství, i když byly ve zkomolené podobě dost známé a často prováděné. Jednou z nich je indický tantrický systém.

Takové zacházení se sexem bylo velmi vzdáleno primitivních forem kontroly porodnosti, které měly jiný účel než bezprostřední uspokojení tělesné žádosti. Celé tajemství spočívá ve vnitřním zacházení s energiemi mysli a duše. To mohl nebo může dokázat jen vycvičený jedinec a v případě neúspěchu se dostavil přísný trest v podobě psychicko-fyzického zhroucení. Z okultního hlediska jsou takové nezdary ty nejhorší, protože jejich následky se mohou přenést i z jednoho života do druhého.

Stará náboženství a mysteria experimentovala s různými tělesnými technikami. Hojně byla prováděna chrámová prostituce obou pohlaví, ovšem s velmi nejistým úspěchem. Zde je zajímavé si všimnout instituce kněžského „celibátu“. Dnes to znamená slib zdrženlivosti, ale původně to znamenalo „Psího kněze“ (Kelb-pes), který byl homosexuál. V mystériích bylo zkoušeno mnoho sexuálních systémů s velmi různými výsledky. Stopy po nich nalezneme v raně křesťanské etapě a v pozdějších pokusech trubadúrů přenést sexuální vztahy mezi muži a ženami na nemateriální úroveň. To byl ideál. Zda ho bylo dosaženo, je věcí názoru.

Vyrovnání sexuálních energií duchovními cestami zůstává dodnes hlavním problémem mystérií. Určitě ještě nedošlo ke konečnému vítězství na poli Venušině, vzdor velmi neklidným obdobím příměří a vyčkávání. Ani církev, ani lóže nemohou nabídnout uspokojivé řešení a nakonec zůstává jednotlivým zasvěcencům a skupinám, aby si našli své vlastní odpovědi. Kabala v této otázce ani nemoralizuje ani nic nepředpisuje, pouze ukazuje způsoby, jak udržet rovnováhu a vzájemné vztahy mezi mužem a ženou, které jsou k tomu zapotřebí. Objevení výkladu metod ponechává jednotlivých školám a žákům. Jedno je však jisté, že dokud nezvítězíme v Necach, nemůžeme vystoupit výše po Stromu. Také bychom si měli být vědomi, že bojujeme s Venuší a ne proti ní. Našim hlavním protivníkem je náš nedostatek lásky.

Planeta Venuše byla Řeky nazývána Fosforus a Římany Lucifer, což obojí znamenalo „Světlonoš“. Židé ji nazývali „Nogah“ (Zářící) nebo Helel ben Šahar, „Syn úsvitu“, protože jasně září na ranní obloze. Všechna tato krásná jména se stala názvy pro označení vzpurného anděla, který padl z nebe a jehož následujícím posláním (potvrzeným nejvyšším Božstvím) se stalo zkoušet (nebo pokoušet) lidstvo. Téměř každý člověk se zachytí alespoň na jednom hrotu těchto pekelných vidlí. Kdybychom jim ovšem unikli, museli bychom dosáhnout stavu nadlidí, daleko mimo jeho dosah. To můžeme dokázat, jen když se naučíme lekcím Herma s Afrodité. Hermes nám ukáže, jak chytrostí unikneme jejím nástrahám, a ona nás naučí, jak láskou překonáme jeho domýšlivou vychytralost. Odpověď je znovu ve střední cestě mezi oběma extrémy.

Abychom ovládli Venuši, musíme znát tajemství její zóny nebo pásu. Ten byl zavázán zvláštním uzlem, jehož vzor je udržován v tajnosti. Jakmile odhalíme jeho tajemství, ovládneme lásku vůlí, neboť můžeme rozvazovat nebo svazovat uzel podle vlastního uvážení. Nesmírné bohatství okultních nauk je skryto ve starověkém „uzlovém písmu“, kterým byly předávány srozumitelné zprávy dříve, nežli se lidé naučili číst a psát. Výzkum v tomto směru se bohatě vyplatí, neboť zauzlované provázky se tak či onak vyskytují ve všech okultních systémech. Ve starověku se věřilo, že zavázání uzlu na posvěcené šňůře může způsobit neplodnost. Dodnes nám z toho zbylo vulgární úsloví: „Svaž se!“, to je „Buď neužitečný jako muž a neschopný mě obtěžovat!“ Příliš sexuálně aktivní muže někdy škádlí jejich kamarádi, aby „si na tom udělali uzel“. Tím je žertovně myšlen jejich pohlavní orgán, ale původně to znamenalo zavázat Venušin pás ke zmenšení žádosti. Zavázané uzly udržují sílu ovládnutou v jejím vlastním okruhu, zatímco rozvázané uzly jí umožňují volně se pohybovat kamkoliv.

Symbol pásu a uzlu je hlavním klíčem pro porozumění Venuši a Necach. Ti, které tento problém zajímá, si mohou meditativně hrát s vhodným kusem šňůry. Výsledky, které je tak možné získat z podvědomé mysli, jsou překvapující. Studium a praxe vázání „magických uzlů“ je nesmírně zajímavá a zaslouží samostatné zpracování.

Na konci našich úvah o asiatické složce Necachu nám zbývá závěr, že ať je sexuální láska jakkoliv podivuhodná a nepostradatelná, musí být námi kontrolována, má-li být k užitku. Uzel na Venušině pásu je smyčka okolo našich nohou, kde nás poutá a zadržuje. Okolo krku nás škrtí a zabíjí. Okolo zápěstí nás podpírá a chrání nás před pádem do propasti. Střední cesta je opět nejlepší. Venušin pás nás učí, že láska musí být držena na uzdě, má-li nám být k dobru. Jak a čím se toho dosáhne, je věcí názoru a experimentu, ale nezbytnost pásu samého je zřejmá.

Uvázání pásku okolo zápěstí na počátku jakéhokoli obřadu znamená: „Podřizuji se zákonům řídícím tuto operaci, atd.“ To je přesně to, co se musíme naučit v Necach, máme-li získat Venušino vítězství. Snad tomu porozumíme lépe, postoupíme-li dále a přejdeme-li do další oblasti Necach, kterou je ovšem

JECÍRA, Svět utváření, řád andělů ELOHIM

Zde se opět vracíme ke slovu Elohim s jeho nejistým významem. Může být čteno jako „bozi a bohyně“, ale může být vykládáno také jako „božství“. Tito andělé zprostředkují styk božství s každou jednotlivou duší. Co je bůh nebo bohyně? Pokud se vůbec můžeme odvážit tuto otázku zodpovědět, jsou to výsledky v podmínkách vědomí mezi lidskou duší a neznámým Nejvyšším a Nejvyššími, se kterými jsme spojeni. Z těchto zdrojů k nám směřují proudy energie a my je musíme překládat do srozumitelných pojmů, abychom s nimi mohli zacházet. Dejme tomu, že určitý typ čehosi, co můžeme nazvat božskou energií, na nás působí natolik, že si to uvědomujeme, ale pak si to ještě potřebujeme zobjektivnit tak, abychom věděli, co vnímáme. Nejbližší skupina asociací schopná odpovídat počáteční energii se stává našim „mateřským“ řetězem reaktivních vědomí. V takovém případě může dojít k vytvoření představy božské matky tím či oním způsobem. Jinak řečeno, z božského zdroje obdržíme podnět a ten oživí v naší mysli a duši to, co nejlépe odpovídá jeho povaze. Božství můžeme poznávat pouze prostřednictvím toho, co je v nás samých.

Kdosi kdysi ironicky napsal: „Bůh stvořil člověka ke svému obrazu a člověku se výsledek tak zalíbil, že mu poklonu oplatil.“ Naši antropomorfní bohové a bohyně jsou jak lidmi promítnutými na vyšší úroveň, tak i božstvím promítnutým na nižší úroveň, a výsledkem spojení těchto dvou průměrů je to, co můžeme nazvat „bohem“. Tito „bohové“ jsou velmi skutečnými konstrukcemi, utvářenými vzájemným působením lidstva i božství, a zaslouží si, aby s nimi bylo zacházeno s náležitou úctou. Abychom lépe porozuměli jejich povaze a funkci, musíme si stručně připomenout jejich vznik a vývoj.

Představme si, že se pokoušíme navázat a zlepšit styk s druhem bytostí, nám natolik vzdálených, že by vůbec nebyly schopné chápat naši existenci nebo náš vztah k nim. Můžeme si třeba představit, že se pokoušíme navázat styk s našimi vlastními krvinkami. Vše, co bychom mohli udělat, by bylo použít symbolické jednotky z jejich oblasti bytí, které mají něco společného s naší, a pokusit se vytvořit z nich srozumitelnou řeč. Zpočátku by takové symboly byly základní a velice jednoduché, ale časem by začal působit vývoj, spojení by se zlepšovalo a stávalo se důmyslnějším a snazším. Přesně stejný problém existuje mezi Větším vědomím a naším.

Náš vývoj na zemi skýtá stejný obraz. Dávný člověk vytvářel představy bohů podle věcí, které znal nebo kterých se obával. Živly, zvířata, stromy, ptáci a vše ostatní. Od nich jsme přešli k antropomorfním bytostem a dále k pojmům čistých podstat, duchů, energií, „bohům“ stejným právem, jako byli ti předcházející. Všichni „bohové“ plní zvláštní úkoly. Každý z nich může být považován za jedno písmeno božské abecedy, s jejíž pomocí mohou ti, kdo znají správný sled a uspořádání, hláskovat nevyslovitelné Jméno. Máme teď stejné „bohy“, jako jsme měli na počátku. Jejich podstata je stále stejná, i když se naše formální představy o nich mění, a zcela jistě nedovedou ještě ani přibližně vystihnout jejich skutečnou povahu. Velmi často se stáváme svědky toho, co dnes nazýváme „velkým objevem“, za kterým často následuje další. „Objevem“ bylo, když jsme došli k zlidštěnému bohu se všemi božskými vlastnostmi v představě Krista. To bylo zlidštění božství.

To nás přivádí k funkci Elohim. Jejich úkolem je zajišťovat v nás prostředky a kontakty, z nichž vznikají naši „bohové“. Stejně jako musí být naše bytosti a těla vytvořena z určitých látek, musí být naše představy bohů vytvořeny prostřednictvím Elohim, takže je můžeme považovat za božské látky v nás. Zde bychom měli rozlišovat mezi bohem a ideálem. Oba jsou nositeli vyšších vědomí, nežli je naše, ale zatímco ideál přísluší do oblasti intelektu a mysli, „bůh“ pracuje s city a s duší. Proto jsou „bohové“ přiřazeni k Necach.

Žádní lidé nemohou, ani jednotlivě ani kolektivně, přerůst své bohy nebo ideály. Bohové jakéhokoliv lidu jsou zosobněním jeho duší a podle jednoho můžeme poznávat i druhé. Dělícím činitelem je čas. Lidé, kteří se dívají ze sebe do neznáma, se setkávají s bohy v takové podobě, jakou hledají. Později (a ne příliš později) hledající tyto jednotlivé bohy dohoní a případně se i vyvinou až za ně tak, jako se většina pokročilých lidí dnešní doby dostala daleko za staré, surové typy bohů, jako býval Kozlí bůh, bůh Hromu a podobní. Největší pokrok, který člověk učinil, byl pojem všeobsáhlého, nejvyššího, bezčasového, beztvarého a univerzálního ducha, projevujícího se v každé cestě a v každém „bohu“, podle jejich zvláštní povahy. Neomezené, působící v mezích. Dodnes je takový pojem božské bytosti většině lidstva nedostupný.

Předností pojmu boha jako univerzálního ducha je to, že nám otevírá neomezenou oblast pro vývoj a postup. Jeho nevýhodou je to, že je velice abstraktní a průměrná lidská mysl není schopná s ním zacházet ani ho průměrná lidská duše není schopna prožívat. Bůh musí být prožíván, pochován, musí nás dojímat a musíme se s ním sžívat tak, aby na nás působila jeho povaha. Člověk je ovládán dvěma činiteli, myšlením a cítěním. Ideály ovládají naši mysl, ale jen bohové ovládají naši duši. Musíme se s nimi sžít natolik, aby mohli působit v naší vnímavé duši a my měli skutečný zážitek styku s nimi. Takový vztah je tím nejintenzivnějším osobním vztahem, a pokud ho člověk a bůh nedovedou navázat a udržet, jsou si navzájem ztraceni. Elohim mají za úkol udržovat kontakt bohů s lidstvem, pokud je to jen možné.

Mnoho metafyzických systémů se pokoušelo překlenout propast mezi úděsně vzdáleným nekonečným duchem a jeho lidským výsledným výtvorem nějakým druhem odstupňování. V křesťanské Nejsvětější Trojici je to případ neurčitého Ducha Svatého, zhutňujícího se do patriarchálního Boha Otce a vyzařujícího Bohočlověka, navazujícího styk se zemí. Samostatná existence křesťanské církve na zemi ukazuje praktické působení takového pojmu jako masového média. Kabalistický systém zavádí deset představ Boha jako pravidelné stupně na žebříčku (nebo větvích Stromu), z nichž každá nám skýtá ideál i boha, na nějž můžeme reagovat a tak rozvíjet svou mysl i duši. Nedokážeme-li reagovat na tohoto boha, pak se nemůžeme vyvíjet touto cestou. Proto bylo řečeno: „Miluj svého Boha celým svým srdcem i duší.“

Každý pojem boha na Stromě je schopen vyvolávat specifické reakce v lidech, kteří se k němu přiblíží. Úhrnná suma těchto energií, vyvážených navzájem podle uspořádání Stromu, vytváří dokonalou bytost. Zasvěcený kabalista se učí, jak má tyto pojmy správně užívat, a vytváří si k nim všem úzký osobní vztah, udržovaný pod celkově neosobní kontrolou. Elohim v nás vytvářejí těla bohů tak, aby byli dostatečně malí, aby měli přístup k lidské duši, a aby byli dostatečně velcí, aby byli ve styku s celým lidstvem. Je to skutečně obdivuhodná ukázka volby náležitých rozměrů. Bohové ve Stromu mohou jednotlivě a ve vzájemných kombinacích vyvolat kteroukoliv možnou emocionální reakci. Všimněte si, jak Písmo navádí své čtenáře, aby „milovali“, „báli se“, „uctívali“ a jinak citově reagovali na svého Boha. To vše jsou citové odezvy. I démoni byli představováni jako předměty, i když netvoří součást Stromu. Bohové jdou ruku v ruce s emocemi.

Tím, že Strom života vytváří citové schéma v božích podmínkách, podporuje a pozvedá lidskou duši k její konečné nesmrtelnosti. Kabalista ví, kde má hledat to, co potřebuje. Nemá-li ve své povaze dost lásky, dodá mu ji Necach, chce-li mít moudrost, musí se spojit s Chochmou a tak dále. Na stromě života je specifická síť bohů, pokrývající každou myslitelnou možnost. My je musíme pouze vypracovat a používat. Dokonce nás i poučí, jak to máme udělat, budeme-li o to doopravdy stát.

Žijeme duchem a hmotou, ale vyvíjíme se myslí a duší. Inspirováni svými ideály, vrůstáme do svých bohů, neboť oni jsou tím, čím my se máme stát. Jsou to skutečné, neuvěřitelně mocné energie, vyvolávající v nás ohlasy, které nás mohou uvést k vědomému životu ve stavech bytí za naším nynějším chápáním nebo prostředky motivovaného kontaktu. Obrazy bohů, které užíváme, jsou méně podobné jejich skutečnosti než stíny na obrazovce radaru věcem, které naznačují. Přesto nám obrazovka radaru i obrazy bohů pomáhají operovat podle naší schopnosti. V metafyzickém smyslu je obraz boha vědeckým nástrojem jako na hmotné úrovni obrazovky radaru. To je velmi výstižné přirovnání, neboť vytvoření účinných obrazů bohů je důležitou magickou technikou, vyžadující od adepta nanejvýš odbornou práci, kombinovanou po obou stranách závoje.

Jakmile Elohim jednou vytvoří autoreaktivní řetěz obrazů božích, s jehož pomocí se dokážeme pohybovat v duchovních oblastech, měli bychom činit značné pokroky v našem šplhání po Stromě. Člověk a jeho bohové se v dokonalém plánu vzájemně potřebují. V dřívějších dobách si lidé dobře uvědomovali, jak své bohy potřebují. Pak člověk objevil, že i když může existovat bez jakýchkoliv formalizovaných bohů, potřebuje je nezbytně k vývoji za mechanistické meze. Zbývá nalézt vhodné bohy, přiměřené dnešnímu stavu lidských duší. Ať budou vypadat jakkoliv, bude jistě možné nalézt jejich protějšky na Stromě života, a proto můžeme v klidu pokračovat v našem úsilí. Pronikneme-li ve sféře Necach ještě hlouběji, přijdeme k

BERIAH, Světu tvoření, archanděl HANIEL, FANAEL nebo URIEL

Někdy bývá tento archanděl také psán jako Hanael, což neznamená nic jiného než „Já, Bůh“. Jako jeden z velké čtyřky není tato bytost nikým méně než Urielem, Světlem božím, a je také nazývána Hanielem, Milostí boží, a Fanaelem, Tváří (Zjevením) boží. Kombinovaný význam těchto jmen je shrnut ve středověkém žehnání: „Nechť Pán přikáže své tváři, aby zářila na tebe a byla ti milostivá.“

Jako Světlo (vnímání) a Tvář (vnímaná) Boha nám Uriel dává schopnost vytvářet s pomocí Elohim obrazy boží. S Urielovou pomocí si uvědomujeme bohy. To je výlučně schopností duše, na rozdíl od schopností mysli. Bohy poznáváme citem. Žádné množství rozumných dohadů nám nenavodí důvěrný styk s bohem. Nejjistějším pojítkem mezi lidstvem a božstvím je láska. S pomocí světla milosti, řízeného Urielem, můžeme vidět božství kdekoliv, i v kamení pod svýma nohama, což je jedním z důvodů, proč je Uriel přiřazen zemi, která je „tváří“ neboli vzhledem projeveného božství.

Podle legendy byl Uriel (ve své podobě Fanaela) oním andělem, který zápasil s Jákobem a změnil jeho jméno na „Israel“ (Kníže Boží). Při tomto setkání utržil Jákob mystické zmrzačení, které z něj udělalo Chromého krále. Někteří lidé se domnívají, že to znamenalo kastraci, ale tento výklad je pochybný, neboť rituální mrzačení bývalo tenkrát starým zvykem mezi pasteveckými kmeny. Jeho smyslem bylo nejspíš ochromení nejcennějšího plemenného býka (Krále stáda), aby se nemohl zatoulat daleko od svého majitele. Dalším důvodem bylo, že když dobře živené zvíře nemohlo vybíjet svoji energii pobíháním, mělo větší sklon k páření. A lidé tenkrát usuzovali, že co platí o zvířeti, působí i u člověka, a tak některé kmeny úmyslně mrzačily své „plemenné krále“, jejichž hlavním úkolem se pak stalo oplodňování vybraných žen, aby byl kmen co nejsilnější. A Israel zajisté uposlechl příkazu být plodným.

Na Necach se tato analogie velice dobře hodí. Uriel usměrňuje energii z atletické oblasti do umělecké a mění bujnost na veselí. Jsme „ochromeni“ nebo omezeni v jednom směru tak, že naše síly mohou být využity někde jinde. Vítězství je dosahováno obětí a život povstává ze smrti. Uriel je tvůrčím andělem Necach, a proto i patronem všech umění vycházejících z pocitů duše. Zde jsme na orfické cestě a po ní můžeme postupně stoupat do nebeského štěstí, nebo se zřítit do pekelného žalu. Obě zkušenosti rozšiřují duši vnitřními prostorami své vlastní skutečnosti.

Jako archanděl Tváře (zjevu) Boha je Uriel odpovědný za naše božství i těmi nejobyčejnějšími způsoby. Je velmi krásné, když osamělí mystici prožívají oslepující vize, nedosažitelné obyčejným smrtelníkům, ale božství nám může být ještě blíže. Urielovo světlo přivádí božství až na práh našich srdcí magií lásky. Mohu doufat, že většina z nás prožila zázrak „zamilování se“ alespoň jednou v životě, kdy si božský princip, sídlící v obyčejném člověku, uvědomí svůj protějšek v jiném smrtelníku. To je možné i u jiných jedinců, nežli jsou lidé. Občas může dojít k něčemu podobnému mezi člověkem a božským principem v přírodních nebo umělých faktorech.

Za příznivých podmínek emocí a prostředí může dojít k vrcholnému spojení lidské duše s božským duchem projeveným na hmotné nebo citové úrovni. Takovým činitelem může být třeba krásný západ slunce v ideální krajině, kombinovaný s vhodnou hudbou. Ať jsou okolnosti jakékoliv, vzedme se při setkání vnějšího a vnitřního božství taková vlna síly, že to pochopí jen ten, kdo to zažije. Vše náhle „ožívá“ s překvapující jasností, provázenou pocitem „správnosti“ a skutečného uvědomění si přítomnosti Boží tak, že to nelze žádnými lidskými prostředky popsat. Doslova se zamilujeme do projevu Boha a dotkneme se nebes, zatímco jsme stále na zemi. Zážitky tohoto druhu jsou důležité pro růst a rozvoj lidských duší, neboť činí z božství skutečnou a nedílnou část jejich povahy. Můžeme hovořit a přemýšlet o bozích a metafyzických hodnotách po celé generace, aniž bychom se přiblížili k jejich skutečnosti. Jediný záblesk Uriela nás okamžitě přivede blíže k Bohu, na rozdíl od staletí našich zmatených spekulací. Jakmile se nás jednou toto světlo dotkne, již se nedohadujeme, ale víme, i když nebudeme schopni vysvětlit toto vědění o nic víc než slepému barvy. Při takovém zázraku nepůsobí nic než láska, a ta je skutečným tajemstvím Necach.

Je pochopitelné, že tyto milostné zážitky mohou být různého stupně. Mohou být tak silné, že budou téměř nesnesitelné, nebo tak jemné, že jejich účinek bude sotva postižitelný. To vše je otázkou uspořádání podnětu, působícího na duši a na vnímavost duše samé. Nic nezískáme tím, vystavíme-li duši podnětům tak silným, že je nebude schopna snést bez poranění. Duševní poruchy se dají léčit hůře než poškozené tkáně těla a jejich účinky jsou nebezpečnější než infekční choroby. Schémata podnětů potřebná k zachování duševního zdraví jsou klíči mystérií a tvoří základ většiny náboženství.

Církve a mysterijní školy se hodně zabývají vytvářením umělých schémat podnětů vypočítaných tak, aby navodily přímý styk svých příslušníků s božstvím a tak rozvíjely jejich duše požadovaným směrem. To je veškerým smyslem obřadů, využívajících všechny možné známé duševní podněty a vytvářejících z nich schémata jako podklad pro zážitky, v nichž může duše působit. Prostřednictvím vyrovnaného množství hermetických a orfických obřadů můžeme zajistit kterékoliv duši pole působnosti, ve kterém může vytvářet své vlastní dobro nebo zlo. Mysterijní školy se snaží stupňovat své obřady podle typu zúčastněných duší tak, aby každá duše mohla pracovat v oblasti, která jí nejlépe vyhovuje. Církev se naopak snaží nabízet obřady, působící nejvíce na průměrné duše s nejmenším nebezpečím, i když jimi nemohou dosáhnout maximálního dobra. Oba systémy mají své výhody a nevýhody, protože lidská duše je velmi vzdálená vrcholu své dokonalosti.

Uriel je archandělem světla, ukazujícího nám Boha prostřednictvím lásky, i když je láska znázorněná jako slepá. „Nikdo se nedíval do Tváře boží (Fanael) a nezůstával naživu.“ To jen naznačuje, že božství a lásku nemůžeme vidět, ale jen pochovat a přijímat. Zrak zahrnuje objektivitu a pocit rozdílu mezi vidícím a viděným. Na Boha se proto nemůžeme dívat, ale musíme ho milovat a spojovat se s ním. Milovaný a milující musí spolu splývat. To naznačuje Uriel. Kdosi vhodně pravil: „Láska nutí svět otáčet se,“ a to může být Urielovým mottem, neboť je archandělem země a její plodnosti. Když ho vzýváme, měli bychom si ho představovat jako nositele božské lásky, dosahující k nám pomocí i těch nejsvětějších prostředků a určitě prostřednictvím všech podnětů dosažitelných v našich církvích, kostelech, lóžích nebo v přírodním prostředí, jimiž se úmyslně přibližujeme k božství.

S pocitem božství v sobě může duše stoupat po Stromě života, jinak by nemělo smysl se o něco snažit, a Světlo boží (Uriel) v nás nám ukazuje směr. Světelný motiv najdeme všude na Stromě se vší rozmanitostí významu, neboť to není jen Strom života, ale i Světlo, jímž vše počíná i končí. Kabalistická mystéria jsou v podstatě mystérii světla, které také znamená pravdu. Tajemné tabulky, které nosili velekněží na prsou, se jmenovaly urim (světla) a thumin (pravdy), takže vzájemná závislost těchto dvou základních principů mohla prozrazovat jejich pravý význam a ukazovat, že světlo odhaluje pravdu. O použití těchto magických kamenů je mnoho dohadů. Vše nasvědčuje tomu, že skrze urim procházelo přírodní nebo umělé světlo, ozařující thumin tak, že umožňovalo jejich prostřednictvím věštit. Urim byly s největší pravděpodobností jednoduché čočky, schopné promítat světelný paprsek chrámem, a zprávy, které přinášely, pronikaly k vědomé mysli prostřednictvím autohypnózy. Urim a thumin byly určitě jakýmsi optickým zařízením, kterému kněží připisovali náboženský význam.

Opusťme Uriela, laskavě ozařujícího tvůrčí svět bohů, a postoupíme-li až na jeho záda, dojdeme do

ACILUTU, Světa počátků: boží aspekt JHVH CEVAOT

Jahve Cevaot je zpravidla překládán jako Bůh zástupů, ale zde znamená mužský kladný božský prvek živé duše. Stejně jako v Hod nalezneme ženství hledající mužnou sílu, máme v Necach hledající ženský princip. Jeho magickým obrazem je krásná nahá žena, symbolizující dobře pravý předmět mužské touhy.

Člověk na zemi je přirozeně polygamním tvorem a jediný muž má tolik semenných buněk, že by s nimi mohl zalidnit celou zeměkouli, kdyby z každé z nich vyrostl člověk. Tak je každý jednotlivý muž miniaturním pánem zástupů, i když nikdo z tohoto množství se nemůže zrodit v těle bez příslušného množství žen, které by tato jednotlivá semínka porodily. Vztah Hod a Necach je proto obrazem jednoho, vytvářejícího mnohé, a množství, udržovaného v Jediném. Božský zástup lidských zástupů.

Na tomto místě Stromu se setkáváme se živým Bohem, na rozdíl od činného Boha nebo jsoucího Boha. Život pochází z existence a bytí, které jsou umístěny na vrcholku Stromu. To se při sestupu dělí nebo polarizuje v Tiferet na zástupy životů v Necach a Hod, které se znovu spojují v Jesod a projevují pozemsky v Malkut. Jestliže však stoupáme po Stromu vzhůru, představuje boží aspekt Necach kladnou část životního cyklu, která může být nazvána Věčnou mužskou duší.

Můžeme namítat, že homosexualita tyto zásady vyvrací, ale není tomu tak. Mužské a ženské síly usilují o vzájemné milostné vyjádření na duševní úrovni, ať jsou jejich těla té či oné podoby. Lidské tělo je do jisté míry bisexuální, ale ne natolik, aby se mohlo přizpůsobit libovolné polaritě. Lidská duše je však schopná takové změny, je-li podrobena nátlaku zaměřenému na vyvolání takového účinku, který způsobí, že duše je opačně polarizována než tělo. Pak může dojít k homosexuálnímu vztahu s jinými jedinci ve snaze o repolarizování, která je ale zpravidla neúčinná, protože jsou vyhledávány špatné kombinace.

Jedinec, který má například ženskou duši a mužské tělo, vyhledává zpravidla partnera s mužskou duší a mužským tělem a typy s mužskou duší a ženským tělem se zajímají o zcela ženské bytosti. Kdyby si vyhledali partnery s odpovídající potencí na obou úrovních, byly by výsledky mnohem rozumnější. Při kombinaci muže s ženskou duší a ženy s mužskou duší je možné docílit poměrně dobrou rovnováhu. Potíže vznikají, jen když polarita duší a těl vzájemně nesouhlasí. Tělesně pohlavní vztahy působí přímočaře, ale rozvinutí sexuality je spíše záležitostí duše a duševní sex se stává důležitějším než tělesný. To je příčinou, proč se disharmonické duševně sexuální vztahy stávají takovou tragédií lidského utrpení při nevyrovnaných potencích.

Jahve Cevaot musí být považován nejen za mužský božský aspekt lidského života, ale i za obrozující sílu všeho života. Je vrchol kladného potenciálu božské plodivé síly, která stvořila lidstvo ke svému vlastnímu obrazu – muže a ženu – a je tak ideálním obrazem obou. Jahve Cevaot je mužským typem boha každé podoby života, ať lidské nebo jiné, a je pro jakoukoliv živou bytost vrcholem mužství, jaké jen může být.

Zde si musíme opravit své dřívější představy typického muže jako silného surovce, v jehož povaze je jen máloco mimo zápasení a smilstvo. Takový by byl muž bez duše, ale Jahve Cevaot je duší muže, vytvářející bytost velmi odlišnou od necivilizovaného agresora. Zvykli jsme si podvědomě spojovat duši se ženou a mysl s mužem, ale Strom života usměrňuje tyto úvahy jinak. Je to otázka spíše potenciálu než skutečného sexu, protože lidé obojího pohlaví musí při svém vývoji vyvinout mysl i duši. Přesto, přehlédneme-li zběžně dějiny lidstva jako celek, uvidíme, že pouze v nedávné době došlo k masovějšímu vývoji ženských myslí a mužských duší. Výjimky se vyskytovaly ve všech dobách, ale Jahve a Elohim Cevaot se zabývají celým lidstvem, ať je jakkoliv početné.

Znovu a znovu je Strom učí, že nevyvážený pokrok vytváří potíže, a to platí i o duši bez mysli. Správný způsob, jak stoupat na Strom, je držet se jeho kmene nebo Středního pilíře a rovnoměrně se zachycovat jeho větví po obou stranách na bílém a černém pilíři. To nám jasně ukazují i jména Hod a Necach, Sláva a Vítězství. Jedno bez druhého by bylo nemyslitelné pro ty, kdo původně zvolili takové přívlastky k označení mysli a duše. Získání duše je jistě tím nejlepším vítězstvím, které kdy lidstvo může poznat, ale sláva mentálního úspěchu ho musí provázet, nebo z něj bude mít jen malý prospěch.

Jahve Cevaot může být proto považován za božský impuls, osvědčující nás tak, abychom rozvíjeli své duše prostřednictvím svých představ o Bohu celým svým srdcem i city. To je cesta bolesti nebo radosti. Mystikové nám správně říkají, že musíme uniknout z dosahu obou, ale faktem je, že pokud se naučíme žít s nimi, nemůžeme žít bez nich. Citové zážitky jsou podstatnou složkou lidského pokroku, z něhož vychází duše dostatečně silná, aby ovládla všechny emoce a správně je prožívala ke svému prospěchu. Strom nás učí kontrolovat navzájem růst mysli i duše, ale nebát se jich. V kabalismu není místo pro kruté aspekty, vylučující se z obyčejných lidských citů nebo popírající smysly, z nichž se zrodily. Láska, smích, záliba a každý citový výraz, rozšiřující duši v jejích rozměrech, jsou zahrnuty v Necach na Stromě života a Jahve Cevaot v každém z nás pobízí hledat tyto nezbytnosti.

Je to božská jiskra v nás (zcela příslušející k nejvyššímu duchu), která nás činí tím, čím jsme, ale je to mysl a duše, které získáme vlastním úsilím, které nás činí, kým jsme. My se skutečně vytváříme ze základních materiálů, které dostáváme nebo získáváme na svůj vlastní účet. Ty přicházejí ze všech zdrojů dosažitelných na Stromě života a prostřednictvím každé živé duše, se kterou se setkáme během našich inkarnací. Jednotlivé duše se povznášejí nad potřebu dalšího vtělení, ale většina lidstva zůstávajícího na zemi dokazuje již svou přítomností zde, jak jsme ještě nedokonalí. Přesto je dokonalost v podstatě záležitostí jednotlivce. Každý z nás odpovídá Jahve Cevaotovi v sobě za to, co činí se svou duší, a čím více se přiblížíme obrazu Boha, podle něhož jsme byli stvořeni, tím více se bude mezi námi i v nás projevovat Bůh zástupů, jak lidských, tak i nebeských.

Při setkání mysli a duše v Hod a Necach na středním pilíři se tyto dvě energie obrátí buďto nahoru nebo dolů. A protože šplháme po Stromě, nechme je splynout a zesílit tak, aby nás vynesly na další stupeň žebříku. Tato dokonalá kombinace vlastností nás přivede dále, než kam se může lidská duše vyvinout a ještě si zachovat základní lidskou povahu. Došli jsme k těžišti celé konstrukce Stromu.7.

Sefira Tiferet, Krása, Harmonie, 6

ASIAH, Svět vyjádření: Slunce

Při volném rozjímání o správně rozvrženém a správně vybarveném Stromě života je to zpravidla Tiferet, která na sebe upoutá pozornost. Tiferet je Stromu tím, čím je Slunce solárnímu systému, životním centrem a srdcem. Její jméno, Krása, naznačuje krásu pramenící z přirozené harmonie věcí, tvořících jeden celek. Je to těžiště, okolo kterého je uspořádán vesmír, a kdyby byla ze Stromu odstraněna, převládl by chaos. I když vše vyzařuje prostřednictvím Keter, je to Tiferet, která udržuje vše v náležitých vzájemných vztazích.

Bezprostřední úloha, kterou se učíme od Tiferet, je ta, že pokud se náš život nesoustředí okolo vhodného bodu, rozplyneme se v chaosu. Bez vnitřního slunce, které by nás ozařovalo, se zhroutíme a rozplyneme v nepořádku. Pro každého z nás je toto slunce raison d’etre, ať ho nazveme jakkoliv. Čím dokonaleji uspořádáme své bytosti okolo něj, tím lépe pro nás. Ať ho nazveme jakkoliv, je toto pravé centrum v nás naším vnitřním Bohem, nejvyšším JÁ, nebo bodem dokonalosti. Je zaručeně tím nejlepším a nejzazší mezí, ke které můžeme dojít jako vyvinuté lidské bytosti. Sluneční kabalistické operace se zabývají především nalezením tohoto vnitřního božského principu a potom vtažením zbytku své bytosti k němu v souladu se schématem Stromu.

Lidstvo instinktivně uctívá slunce tím či oním způsobem. Starověký symbol slunečního kříže je základním plánem většiny mystérií. Kruh okolo ohně, ať z lidí, kmenů nebo obojího, byl prvním pokusem člověka o vytvoření sociálního kosmu a lóže, církve a chrámy stále používají v nějaké formě tento způsob konstrukce. Ať doslovně nebo obrazně, je světlo ztotožňováno s lidským pokrokem směrem ke stavu konečné dokonalosti. Sami se nazýváme dětmi světla, na rozdíl od dětí tmy, a spojujeme světlo s životem a dobrem. I když není doslova pravda, že tma sama o sobě je totožná se zlem, dovoluje nepřítomnost světla růst nebo páchání mnohého, co může škodit zdravému a šťastnému žití. Na druhé straně může být nadměrné množství světla životu ještě nebezpečnější. Tak jako vše, musí i světlo mít svoji míru, a to je smyslem Tiferet. Správné světlo pro správný život.

Tiferet je ohniskem Stromu, kde si světla vzájemně vyměňují energii. V pověsti o stvoření bylo nejdříve světlo a život následoval. Na Stromě života září původní světlo Keter přímo dolů podél středního pilíře a stává se životním světlem Tiferet. Ještě níže na Stromě se život stává životy, jak jsme je viděli u následujících sefirot. Při stoupání podél Stromu překonáváme Tiferet a stáváme se vědomými existencemi energie, které se nepotřebují vtělovat. Ale do těchto podmínek bytí průměrní lidé pravděpodobně ještě velmi dlouho neproniknou.

Naše životy v sluneční soustavě jsou omezeny životem samotného Slunce. Až nakonec vybuchne, budeme sdílet jeho zánik. Mikrokosmicky závisí život každé lidské bytosti na její „životní jiskře“, která je jejím vnitřním Sluncem. To je tělesně vyjádřeno bezpočtem atomových jader, z nichž jsou vytvořena naše těla. Můžeme ji v sobě pochovat v přirozeném teple svého vlastního těla, kontrolovaném stejně podivuhodným procesem, jako je ten, který udržuje Slunce a jeho planety ve vzájemné rovnováze. Zánik obojího životního světa znamená tmu i smrt pro jedince i pro lidstvo.

Hmotné slunce samo nestačí krýt naše hlubší potřeby. Musí být podporováno mentálními spirituálními ekvivalenty, tak zvaným Sluncem za sluncem. Dokud nás neoživuje toto vnitřní světlo, nejsme ničím víc, nežli jsou ostatní životní formy na této nebo kterékoliv jiné planetě. To je ono Slunce, na které nás upozorňuje Tiferet na Stromě života, a to je ono světlo v nás, které musíme nalézt a následovat. Není možné přecenit význam tohoto úkolu v teoretickém i praktickém kabalismu. Nepotřebujeme mít velkou představivost, abychom viděli, že celý Strom je sestaven okolo Tiferet. Každá sefira mimo Malkut je s ní přímo spojena cestou. Stačí jen, když se schéma promítne do kruhu, místo do rovnoběžných pilířů, a dostaneme ústřední slunce s jeho oběžnicemi. Budeme-li považovat Keter za ústřední bod, Chochmu za obvod zvěrokruhu a Malkut za bod, z něhož pozorujeme, tvořící zároveň opačný čep osy, seskupí se zbývající sefiroty okolo Tiferet zcela přirozeně. Z tohoto schématu je možné vytvořit několik zajímavých kombinací, i když neobsahuje Neptun, Uran ani Pluto. Především znázorňuje životní funkci Tiferet.

Na žádné úrovni není možný život bez jádra. To je důvod, proč tolik dávných kabalistických cvičení bylo věnováno mentálnímu konstruování Stromu a sefirot okolo osoby cvičícího s Tiferet, vyzařující ze srdce všemi směry. Dodatkem k tomu je ovšem tvůrčí obvod s ústředním sluncem, uvažovaným opět v srdci. Jakmile jsou tyto hodnoty vnitřního prostoru stanoveny, stane se zasvěcenec schopným působit s vědomím, které obsahují. Znovu a znovu musí být zdůrazněno, že Magnum opus všech zasvěcenců je vytvoření jejich vlastního kosmu, a ten je možné vytvořit podle univerzálního vzoru.

Základní pokyny jsou vcelku jednoduché. Nejprve musíme nalézt božské světlo ve středu své bytosti. Pak s ním musíme spojit všechny své složky ve vyváženém uspořádání, jak naznačuje Strom nebo kolo života. To je celou a úplnou podstatou kabalismu. Vztah Tiferet ke zbytku Stromu dá odpověď na všechny otázky tomu, kdo opravdu hledá a je ochoten věnovat této práci dostatek času a úsilí. Tiferet je jako slunce bodem, okolo něhož se otáčí síla celého systému. Z Tiferet vychází čistá energie světla a života a po zpracování v Hod, Necachu a Jesod přichází do projeveného bytí v Malkut. Z tohoto hlediska si můžeme představit Strom rozdělený na čtyři základní stupně:

Tři nejvyšší sefiroty jako základ
Chesed a Geburah jako polaritu
Tiferet, Hod, Necach a Jesod jako sílu
Malkut jako praxi
} BYTÍ

Síla skrytá za úkazem světla je nezměrná, neboť je to zářivá energie z toho, co může být nazváno univerzálním jádrem, a je tak jedinou silou, z níž pocházejí všechny menší a specializované síly. Začínáme se pouze dotýkat okraje této síly na hmotných úrovních. Jednou se naučíme odebírat všechnu hnací sílu, kterou tento svět potřebuje, přímo z jejího slunečního zdroje prostřednictvím umělých družic, i když bude ještě dlouho trvat, než objevíme, jak to bezpečně provést. Jinak by mohly Zemi obíhat rakety s nukleárními náložemi o takové síle, že by vedle nich ty dnešní vypadaly jako špuntovky.

Každý školák dokáže soustředit lupou sluneční světlo tak, až zapálí nějakou hořlavinu. S laserem, schopným vypálit díru do oceli, musí pracovat odborník. Obojí je založeno na stejném principu soustředění a zesílení světelného paprsku tak, aby došlo k usměrnění a přenosu síly. Můžeme ho nazvat stlačeným světlem. Normální množství světla, schopné normálně osvětlit větší prostor, je zahrnuto do velmi malého prostoru. Výsledkem je zvýšení intenzity, které působí uvedené výsledky v přiměřeně zkrácené době a na omezené ploše. Tak například namísto mírného osvětlení a zahřátí většího prostoru po několik hodin může stejné množství světla za okamžik vypálit díru do těch nejtvrdších materiálů, je-li účinně soustředěno. Vše je věcí kontroly a usměrnění. Přesně tytéž zákony platí pro vnitřní světlo na mentální úrovni.

Takové soustředění duchovní sluneční energie může vyvolat podobně ničivý účinek na svůj tělesný protějšek. Zlatým pravidlem světla je, že musí být řízeno zákonem ovládaným láskou. Jinými slovy, síla musí být podřízena plánovanému záměru a nikdy nesmí být použita neuváženě. To jasně ukazuje postavení Tiferet uprostřed Stromu. Tiferet rozděluje energii mezi sebe a ostatní sefiroty, které současně působí jako kontrolní nebo omezující činitelé, udržující její rovnoměrné působení. Obvodové sefiroty jsou pro Tiferet nezbytné jako planety pro Slunce nebo obruč pro setrvačník. Zachovávají totiž rovnováhu a harmonii, které jsou totožné s krásou.

Nadšeným žákům okultismu mohu doporučit, aby se přibližovali k vnitřnímu světlu s alespoň stejnou opatrností, s jakou by pozorovali slunce nebo se vystavovali jeho záření. Nejsme schopni ho snést bez přiměřených filtrů. Oslepnout tělesně je dost zlé, ale oslepnout nebo se popálit duchovně je ještě horší a následky toho mohou trvat déle než jeden život. Měli bychom chtít jen tolik světla, kolik potřebujeme, aby nám osvětlovalo cesty mezi pilíři tak, jak podle nich postupujeme. Veškerým klíčem je zde ROVNOVÁHA. Musíme získat dostatek světla, aby nám dalo sílu, která by nás udržela v dynamické rovnováze jako rotor otáčející se v ložiskách, ale musíme se varovat všech výstřelků, které by mohly způsobit prudké změny směru, nesprávné chování nebo jinou kalamitu. Jakmile ztratíme rovnováhu, jsme s ní ztraceni i my. To nás učí Tiferet neomylně.

Tato životní rovnováha se udržela stejně jako rovnováha tělesná, vyrovnáním výkyvů vzhledem ke společnému středu. Problém, co máme s čím vyrovnávat, řeší schéma Stromu samo. V něm jsou všechny složky rovnováhy zřetelně patrné. Každý možný aspekt a poloha života jsou porovnatelné se sefirotickými pásmy. Abychom našli protiklad k čemukoliv, potřebujeme si ujasnit jeho polohu na Stromě a promítnutím přes Tiferet nalezneme vyrovnávající faktor. Předpokládejme třeba, že příčina nerovnováhy vzniká v Geburah (přísnost). To můžeme vyrovnat zvýšením hodnoty Chesed (milost) nebo snížením přebytku v Geburah, odvedením do Binah (porozumění) a Hod (nádhery) atd.

Vyrovnání rovnováhy není v praxi vždy tak přímočaré jako v tomto případě, protože zde může působit mnoho rozmanitých faktorů a skutečnost, že nerovnováha je neustále se měnícím stavem. Ze schématu Stromu je však patrno, že je to systém se zabudovanými autoregulačními kanály. Těmi jsou „cesty“ a to je jejich pravý účel. Bude dobré si jich zde krátce všimnout.

Jakmile jednou odstraníme nesmyslný zmatek abecedních a jiných „přívlastků“, zavalujících cesty Stromu, bude jejich účel lépe patrný. Předně, jejich označení hebrejskými písmeny mělo za účel jejich rozlišení tak, jako číslujeme stránky knihy. Všechna mystická motanice zkusmého přiřazení tarotových karet a jejich nepotřebných přívlastků pochází od lidí, kteří buďto nepochopili význam cest, nebo se ho snaží úmyslně zakrýt. Cesty jsou prostě dráhami energií, vnikajícími nebo přiváděnými do sefirot. Jejich čísla pouze označují typ a polohu energie, o kterou se jedná. Skutečný význam cest je v jejich funkci a povaze. Najdeme-li pro ně vhodný symbol, je to v pořádku, ale jinak dojdeme jen k beznadějnému zmatku.

Můžeme si všimnout, že jsou dva hlavní okruhy cest. První rozvádí sílu sefirotám vnitřně, přes Tiferet, a druhý je schématem výměny energie mezi sefiroty samotnými. To je velice důležitá úvaha, pokud se snažíme porozumět účelu a funkci Tiferet na a ve Stromě. Zdroj síly je ovšem v neznámu za Keter, ale její střed a praktický bod ve schématu Stromu je Tiferet. Ve starém názvosloví byla Keter nazývána Velkou Tváří a Tiferet Malou tváří. To mělo naznačovat shodu jejich funkcí na různých úrovních.

Abychom si učinili alespoň trochu představu, jak to působí, představme si sefiroty bez Keter a Malkut uspořádané do kruhu okolo Tiferet. Pak si promítneme osnovu a tření tak, aby spojovala rovnoměrně sefiroty po obou stranách. Tím si vytvoříme vřeteno. Pak síla prstů, která ho roztočí, je energií přicházející z vrcholu vřetene v Keter, vřeteno se bude otáčet na základním čepu v Malkut, ale setrvačná síla udržující ho v chodu je založena na Tiferet, udržující vše v rovnováze. Cesty se nyní stanou siločárami, připojujícími celý miniaturní vesmír k jeho středu. Síla se promítá na obvod ze středu, ale tento bod musí být udržován v rovnováze ve vzájemném vztahu i ve vztahu k základně. Nerovnováha ruší pohyb (nebo život) čehokoliv. Automatickým vyrovnáním energií prostřednictvím cest zachovávají sefiroty svůj kosmos dokonale vyvážený okolo Tiferet.

Tak vypadá vesmír, který si chce kabalista stvořit a udržet v chodu jako prostředek své vlastní existence. Je vytvořen uplatněním schématu života na sebe sama všemi možnými prostředky (a mnohým se při tom teprve naučí), dokud jeho celý vnitřní svět nepracuje podle schématu Stromu. Jakmile jednou začne toto uspořádání fungovat, vytvoří si svoji vlastní automatiku, podobně jako ji má hmotné tělo se svými funkcemi. Vtiskne-li se schéma Stromu dostatečně hluboko do základních úrovní bytostí a vědomí, začne již samo působit na zdokonalování vlastní duše a vyrovnávat postupně její nedostatky.

Pro kabalistu jsou všechny tak zvané „hříchy“, „zla“, „špatnosti“ atd. věcí rovnováhy. Podobně je tomu i s nemocemi. Bůh je chápán jako stav vyvážené harmonie a zlo jako nevyvážený nesouzvuk. Chce-li kabalista změnit stav lidských záležitostí, zkoumá přímo otázku rovnováhy, spíše než viny. Takové ideální podmínky je možné navodit pouze dokonalým rozdělováním energií pomocí cest a Tiferet je těžištěm polohy i síly.

Vztah mezi Tiferet a sluncem je proto velice úzký a sluneční symbol má pro tuto sefiru jistě velký význam. Dokud nepochopíte základní principy těchto problémů, máte malou naději, že porozumíte ostatnímu působení Stromu. Strom si nesmíte představovat jako schéma namalované na papíře, ale jako živý, pohyblivý a dynamický svět se vším všudy. Je stejně skutečný jako vesmír a stejně živý jako buňky, nervy a krevní oběh našeho vlastního těla. Strom má pro kabalistu větší význam než jeho tělesné orgány, protože je uspořádáním jeho duše a polem, v němž žije a pohybuje se jeho duch. Taková je podstata skutečnosti.

Od sluneční schránky Tiferet musíme postoupit k bezprostředně s ní spojenému andělskému světu. Je jím

JECÍRA, Svět utváření: řád andělů MALACHIM

Slovo Malachim znamená doslova králové, vládci, páni nebo kontroloři. Znamená ty, kdo mají autoritu, aby ovládli svou vlastní sféru neboli království. Snad by byl pro ně modernější název nukleární adaptéry, protože to je jejich funkcí.

Připomeňme si, že andělé jsou útvary, působícími ve svých vlastních polích působnosti. Úlohou Malachim je zřizovat a zachovávat podmínky pro centralizaci. U atomu nebo buňky je to jádro, ale v nehmotných podmínkách jím může být cokoliv od principu až po osobu. V každém případě se podobá slunci, bodu nebo místu, okolo něhož jsou sdruženy jiné body nebo planety.

V makrokosmickém měřítku pomáhají Malachim udržet celou sluneční soustavu a galaxie ve vzájemném vztahu, v mikrokosmickém měřítku udržují při životě i tu nejmenší špičku hmyzího tykadla. Jestliže nedokáží (nebo jim v tom zabráníme) udržet všechny části našeho těla v rovnováze, onemocníme nebo zemřeme. Postihne-li tato nehoda naši mysl, zblázníme se. Dojde-li k ní v naší duši, propadneme neřesti nebo zlu, podle stupně nerovnováhy.

Neznamená to, že by Malachim udržovali jakoukoliv podobu organického života v nehybném stavu. Okolo nich se vše neustále mění. Jejich úlohou je dodávat body rovnováhy pro vlastní změny tak, aby docházelo k co nejmenší disharmonii. Nebrání tomu, co považujeme za rozklad a smrt, ale začleňují tyto pochody do procesu současné regenerace tím, že vyhledávají neustále nová ohniska v nových polích existence pro vše, co kdekoliv sloužilo svému úkolu. Naše slovo „smrt“ s významem zániku by pro Malachim nemělo žádný význam. Neznají zánik, ale jen pokračování věčného tance života. NIC nekončí, vše se jen mění. Tak je tomu i s lidmi ve všech stavech jejich bytí.

A podobně jako lidé, mění se neustále i myšlenky. Zde mají opět Malachim za úkol vytváření mentálních center, okolo nichž se dynamicky sdružují myšlenkové soustavy. Ve středověkých mithraických mystériích byly nazývány Pány čepů, a tento název byl opravdu výstižný. Byl-li střed dostatečně zdravý, mohlo to, co bylo na obvodě, obíhat dostatečně dlouho a s dobrými výsledky. Jakmile se porušil střed, obvod se zhroutil. To je důvod, proč systémy a náboženství potřebují mít zdravý ústřední bod, chtějí-li se udržet při životě. Pro víru je jím představa Boha, pro kult postava světce a osobnost hrdiny pro národ. Malachim je pomáhají vytvářet a udržovat při životě, ale během času podléhají změně jako vše ostatní. Cokoliv se utváří, vadne a je přetvářeno. Tvary jsou jen dočasnými nosiči podstat.

A to je pravý důvod, proč jsou sefiroty Stromu nazývány svými jmény. Všechny jsou neměnnými podstatami bytí ve vztahu k podmínkám pochopitelným lidem. Proto zůstanou spolu alespoň tak dlouho, pokud bude existovat živé vědomí, se kterým zanikneme i my. Malachim, podobně jako my, mají celý sefirotický systém podstat, z něhož mohou čerpat, když vytvářejí svá ohniska činnosti, a nám se bude hodit, seznámíme-li se pokud možná s jejich metodami. Musíme si připomenout, že Malachim sami nejsou skutečnými středy nebo jádry, ale uspořádáním těchto jader. Mechanicky mohou být čepem i ložiskem, ve kterém se čep otáčí. Mentálně mohou být ústředním uspořádáním myšlenek a jeho bezprostředním vztahem k vnějšku. Duchovně mohou být emotivním nebo citovým impulsem, okolo něhož se vytváří kruh lidského vědomí. Nejsou zdrojem jejich síly, ale podobou, tvarem a typem zdroje, který je pojí k mechanismu, v němž působí. Jsou-li v pořádku, pak jde všechno hladce, jinak není výsledek k ničemu.

Každá jednotka stvoření, ať je jakékoliv povahy, má svůj vlastní střed, zatímco sama je středem pro své okolí. Nemůžeme znát rozsah těchto dimenzí existence, ale můžeme chápat funkci Malachim při úpravě zevnějšku jednotlivých zvláštních typů existence k vnitřku jiných tak, aby mezi nimi mohlo dojít k výměně energie. Může se třeba stát, že určitá myšlenka potřebuje řadu různých věcí na hmotné úrovni, aby se mohla uplatnit jako jádro. Malachim tyto věci neopatří, ale zaměří se na vytvoření spojení mezi věcmi a myšlenkami. Každý anděl má svou vlastní funkci.

Nesmírný význam Malachim pro lidské bytosti je v jejich pomoci při zachování rovnováhy mezi vnitřním a vnějším životem. Většina lidských nemocí pochází z nějakého druhu nesouladu nebo rozporu mezi vlastním Já a jeho projevením se na různých úrovních. Jsou-li postižení lidé ochotni se vyladit, mohou jim v tom pomoci vzájemným vyvážením složek situace, pokud je to jen možné. Musíme si být vědomi, že andělé nejsou a nikdy nebyli divotvorci. Působí podle dokonalých přírodních zákonů a nikdy nemohou konat zázraky. Proto jestliže složky nějaké nevyvážené situace nemohou být vzájemně vyváženy nějakými přímými nebo jednoduchými prostředky, musí Malachim odstranit existující jaderné schéma a nahradit ho jiným. Takový proces může být bolestivý pro duše, kterých se to týká. Jednoduchým příkladem je obnovení tělesných tkání po úrazu nebo po nemoci.

Při léčení hrají Malachim zásadní úlohu. Nevyvolávají uzdravující podněty, ale umožňují hojení tím, že vytvářejí dráhy pro vedení energie od zdroje obnovení rovnováhy k narušeným podmínkám. Pokud správně fungují, není o úplném vyléčení pochyb. V případech, kdy jsou schopni obnovit harmonické schéma v celém organismu na všech jeho úrovních současně, dochází k tzv. „zázračnému“ uzdravení. Zázrak nespočívá v uzdravení, ale v krátkostí času tak, jak ho vnímá lidské vědomí.

Uzdravení samo je dokonale přirozený proces celkové nápravy neurovnaných vztahů mezi periferií a jádrem. V případě lidské bytosti to zahrnuje duchovní, mentální a buněčnou strukturu. Tyto tři stavy jsou ve skutečnosti jedním, jako počátek, střed a konec čehokoliv. Nemoci se projevují jako disharmonie, které mohou být napraveny urovnáním oběhu energie v organismu jako celku nebo nemohou být napraveny pro celkové zničení některých složek. Žádné duchovní léčení nenapraví třeba slabomyslnost nebo neobnoví scházející úd. K urovnání takových podmínek by musel být takový organismus rozrušen smrtí a vybudován z duchovních úrovní znovu.

Aby došlo k tzv. „zázračnému“ uzdravení, musí nastat okamžité vyrovnání energií na základních úrovních. Když k tomu dojde, následují účinky na mentální a hmotné úrovni téměř automaticky. Taková úplná změna duše tak náhle je výjimečně vzácným jevem, který ovšem potřebuje velice silný výboj energie a mimoto ohrožuje celý organismus šokem. Mnohem obvyklejší a bezpečnější je použití pomalejšího procesu. Malachim, působící přirozenou cestou, pak mohou uspořádat nukleární vztahy mezi duchovními a hmotnými projevy energie.

Někdy se tento proces projeví ve vědomí jedince. Carl Jung si všiml, že když dojde k hojení na psychických úrovních, začne mít pacient téměř vždy vize nebo zážitky slunečního kruhového kříže nebo mandaly. To se zdá být téměř nezbytnou podmínkou hojení. Bylo to ovšem uplatnění sluneční rovnováhy na podvědomou složku pacienta, kterým začalo hojení v první fázi. To je pracovní princip toho, čemu se říkávalo magické léčení a čemu se dnes říká „paranormální“. Obraťte jeho působení, a dojde k rozkladu. Sluneční kříž je klíčem k celé operaci.

Malachim jsou opravdu prostředky, kterými se Tiferet spojuje s ostatními sefirotami, ale nejsou jejím zdrojem síly. Neřídí, ale jsou řízeny. Celý jejich smysl a účel je zahrnut a zosobněn v osobě jejich archanděla, se kterým se setkáváme v následujícím světě

BERIAH: Svět stvoření: archanděl MICHAEL nebo MICHAL

Michael by snad ani nemusel být západním esoterikům představován. Jeho jméno znamená „Dokonalý Boží“ nebo „Ten, který je jako Bůh“. Vůdce nebeských zástupů, Kniha světla, Přemožitel tmy, má mnoho podobných titulů. Je zpravidla znázorňován jako ozbrojená bytost, přemáhající nepřátelské zlo. Jeho zbraní není meč, ale oštěp.

Někteří (i když ne mnozí) kabalisté umísťují na místo slunce Rafaela, ale to je nepěkný omyl. Michael má zřejmě sluneční povahu. Omyl způsobila Rafaelova funkce uzdravovat. Ale Rafael hojí rány lidstva. Michael léčí nemoci a střed sluneční rovnováhy je jeho panstvím. Nutí zlo, aby sloužilo dobru, neboli jinými slovy, obnovuje ztracenou rovnováhu.

Michaelovým magickým nástrojem je nepochybně prut (nebo kopí). Pro to je řada důvodů. Dávné, v ohni zašpičatělé hole prvotních lidí byly prvními oštěpy. Koncem hole tito lidé také přenášeli nebo kontrolovali oheň. Hůl byla znamením autority a Michael vládne nebi. Původně měla hůl jeden konec rozštěpený a druhý zašpičatělý. Rozštěpený konec býval někdy zpracován do rozštěpeného kopyta, ale jeho prvotním účelem bylo pouze uchycení vrhací hole. Nesena hrotem nahoru, znamenala hůl nepřátelství, hrotem dolů přátelství. Michaelovo kopí míří dolů v míru k lidskému pozorovateli, ale hrotem vzhůru vzhledem k nepříteli pod jeho nohama. Hůl zaražená do země byla prvním slunečním ukazatelem času a do země zaražený oštěp znamenal mír a rozhodnutí. Hůl je největší jistotou Michaelovou.

Příběh o válce v nebi končící Michaelovým vítězstvím nad Samaelem (hněv boží) je natolik znám, že ho nemusíme opakovat. Můžeme si ale připomenout, že Sametovým trestem bylo lidstvo. Většina příležitostných komentátorů má za to, že úkolem Hříšného (nebo neposlušného) bylo mučit člověka. Zdá se, že zapomínáme, že „trápení Satanovo“ není způsobeno ničím jiným než námi samotnými. Legenda praví, že mnozí andělé si stěžovali Bohu a vyčítali mu, že stvořil člověka. Je dokonce psáno, že: „Bůh litoval, že stvořil člověka.“ Celá nebesa se rozdělila v této jediné otázce, zda lidstvo stálo za to nebo ne. Michael pravil, že lidé mohou časem něčeho dosáhnout, a Samael je považoval za největší chybu, kterou Bůh kdy učinil. Doposud se o tom nedohodli.

Ve velkém je Michael soustředěnou sluneční silou, udržující stvoření pohromadě, a Samael je bořivou sluneční silou, rozkládající věci. Proto je Samael také andělem smrti. Oba jsou nezbytní v úplném schématu věcí, ale my přirozeně pohlížíme na Michaela jako na ochránce života. Přemáhá smrt stejně jako světlo vytlačuje tmu. Proto ho považujeme za přítele a Samaela za nepřítele. Není to zcela správné, ale je to pochopitelné.

Zdá se, že je významné, že Michael je dostatečně mocný, aby přecházel během věku téměř beze změny z jedné víry do druhé. Ať ho nazýváme jakkoliv, dobrý anděl světla vychází vítězně z každé změny lidských pojmů. To samo je nejznamenitějším vítězstvím nad tmou. Doposud nic nezabránilo Michaelovi, aby na něj lidská mysl nepohlížela jako na ochránce dobra. Ať si jakkoliv vážíme ostatních andělů, jejich jas hasne vedle třpytivé záře Michaela jakožto sluneční bytosti. Světlo nemůže být popřeno ani ignorováno a Michael vládne jižnímu bodu největšího světla v kterémkoliv magickém kruhu.

Jako kompromis mezi křesťany a pohanstvím se stal patronem starověkých svatyní na vrcholcích hor. Většina starých kostelů, vybudovaných na místě pohanských akropolí, byla zasvěcena Michaelovi. Vrcholek hory nebo kopec je místem největšího světla, protože je ráno nejdříve ozářeno sluncem a večer je světlé ještě dlouho potom, co se údolí pohrouží do tmy. Proto zde vládne Michael. Některé staré kostely měly nad střechou ještě malou kapličku, zvanou Michaelův kůr, protože sem přicházelo první a poslední světlo. Michael je nevymazatelný. I jeho svátek připadá na podzimní rovnodennost, kdy je vyhledávána jeho ochrana proti přibývajícímu zkrácení dne, postupujícímu až do zimního slunovratu.

Michaela můžeme spojit se třemi vlastnostmi – ochranou, dokonalostí a silou. Jeho úkolem je vytvářet podmínky pro dodávání energie pro zdokonalování života a vývoj duše. V minulých dobách býval považován vždy za velkého přímluvce lidstva. V apokryfní „Apokalypse sv. Pavla“ mluví sám za sebe a říká: „Jsem ten, kdo stojí vždy v přítomnosti Boží. Pokud žil Pán, před jehož tváří jsem stál, nepřestával jsem se ve dne v noci modlit za lidstvo a stále se modlím za ty, kteří jsou na zemi. Říkám, že jestliže kdokoliv vykonává alespoň trochu dobrého, budu o něho zápasit a chránit ho, pokud neunikne útrpnému soudu.“ Kdo může slibovat víc? Na některých starých kresbách je Michael znázorňován, jak zápasí s ďáblem o nějakou lidskou dušičku, krčící se na vahách posledního soudu. Bojuje o blaho lidí i po jejich smrti a nemá ve zvyku prohrávat.

Michael je uznávaným velmistrem v mystériích světla a nesmí být zaměňován se slunečním Logem, jehož je místodržícím. Různé systémy mají pro Michaela různá jména nebo názvy, ale on je přijímá s dokonalou laskavostí, protože je dokonalým zosobněním dokonalosti. Některé školy znázorňují Michaela a Lucifera jako soupeře na šachovnici světlých a tmavých polí, hrající se světem a lidstvem jakýsi fotbal. Doposud se zdá, že Luciferovi se podařilo dát pěkných pár gólů, i když konečné vítězství má vyhrazeno Michael. Cynikům je odpuštěn podiv, proč se Lucifer vůbec pouští do hry.

Dualistická škola si představuje Michaela a Lucifera (nebo Krista a Satana) jako dvojčata, zápasící spolu o vládu v království svého otce, který (podobně jako Uranus po kastraci) se zdá být blahovolně nestranným. Ať je výklad těchto mýtů jakýkoliv, nikdo nepopře, že lidská duše má své světlé a stinné stránky. To nám dokazují dějiny dost jasně. Pravověrný křesťan si představuje zlo jako pozitivní sílu, řízenou osobně ďáblem, skutečnou bytostí snažící se zničit lidský rod a nastolit namísto něj království pekelné (návrat k chaosu). Kabalista vnímá zlo jako stav více méně nebezpečné nerovnováhy. Připouští existenci vtělených nebo nevtělených bytostí, které mohou úmyslně vyvolávat takové stavy ke svým vlastním účelům, ale ví, že ani tyto bytosti nemohou úmyslně riskovat úplné zničení, aniž by tím nezpůsobily vlastní zánik. Tím jsou automaticky dány meze zla, i když i ty jsou dost hrozné. Nikde se nepředpokládá, že by se padlí andělé snažili zničit sama sebe. Když nerovnováha překročí určitou mez, vybuchne jak atomová puma.

Kabalistická představa dobra jako dokonalé a harmonické rovnováhy ovšem taková nemohla udržet věčně, pokud přitom zachová své vlastní zákony. To je Michaelovým úkolem v našem světě. Jeho kopí se stane pilířem vah soudu, na jehož hrotu se váží náš osud. Bude-li moci naklonit váhy v nás prospěch, jistě tak učiní.

Rovnováha ovšem nemůže nastat, pokud zde není koexistence sil, které by ji mohly navodit. Ty jsou nezbytným předpokladem. V mýtu je to naznačeno předpokladem spoutání nebo uvěznění démonů po konečném vítězství dobra nad zlem. Není zde zmínka o jejich úplné likvidaci, ale pouze o jejich spoutání nebo kontrole. Nic než jejich nekontrolované působení je učinilo člověku nebezpečnými. Neustále se setkáváme s anděly, poutajícími ďábly, a celý příběh je příběhem ovládnutí různých energií a jejich využití k dobrým účelům. Michael je mistrem těchto metod.

Rozvíjejícím se kabalistům mohu důrazně doporučit, aby si ve svém programu vyhradili dost času pro rozjímání o Michaelovi. Michael je zcela spolehlivým kontaktem na vnitřní úrovni a odpovídá velmi pohotově na volání lidí. Jeho působení je blahodárně povzbudivé. Abychom mu ještě lépe porozuměli, musíme hledat božský zdroj jeho síly přicházející z

ACILUTU, Světa počátků: božský aspekt, ELOAH va DAAT

Toto jméno v sobě skrývá mnoho nejasností, neboť má mužskou i ženskou hodnotu. Tím, že přísluší ke střednímu pilíři, leží mezi oběma polaritami a nemůže patřit jedné více než druhé. „Daat“ je poznáním ve smyslu pochopení, na rozdíl od zřetelně odlišných významů moudrosti nebo porozumění. Snad nejrozumnějším překladem Eloah va Daat může být „Vševědoucí“.

Opět zde máme představu ústřední kontroly. Božství je zde vševědoucí, protože je umístěno ve středu všeho. Na tomto principu závisí vše a celá Tiferet se jím zabývá. Podobně, jako když roztáčíme káču, čím blíže ke středu, tím menší je pohyb. Teoreticky je absolutní střed rotačního pohybu v naprostém klidu. Může se vám zdát divné, že nekonečný pohyb uprostřed pohybu může vzniknout z a okolo naprosté nehybnosti, ale to je tajemstvím Eloah va Daat. Je tišinou uprostřed pohybu a tichem uprostřed hluku.

Je dost jisté, že to je tajemství poznání nebo vědění, zůstat prostě v klidu a vztáhnout všechny pohyblivé činitele k tomuto bodu. Tak se uspořádaly vesmíry a může to mít stejnou cenu i v lidských záležitostech. Ještě jednou se setkáme s pravidlem: „Buď zticha a věz: JÁ JSEM BŮH“. Ticho a vědění dávají spolu klíče k Eloah va Daat.

Na Stromě života je Eloah va Daat bodem, z něhož pocházejí principy naší duše. Můžeme vidět rychlý sestup života cestou středního pilíře a jeho symbol meče. Duch z dýchajícího v Keter, duše chápajícího v Tiferet a tělo z Živého v Jesod. Všechny se promítají do Malkut, kde se mysl, duše a tělo spojují. Vynořujeme se jako duše z Eloah va Daat při hledání poznání a zkušenosti a vracíme se k němu s vědomím nahromaděným za život. Všechen tento materiál se přeměňuje na čisté energie, které podněcují nové životní motivy pro nové životy. Eloah va Daat si můžeme představit jako jakousi ústřední výměnnou stanici životního vědomí. Každá samostatná jednotka ji napájí energetickými podněty ze svých zkušeností a výměnou získává další energii z ústředního zdroje, na němž se podílí se všemi ostatními. Tak je propojen život jednotlivce se životem kolektivu. To má nesmírně široké uplatnění. Každý životní podnět, který kdy existoval, je navěky složkou každého života, který kdy bude existovat. Eloah va Daat je jediným životem, ve kterém se všechny životy spojují, a zdrojem jejich obecného vědomí jako živých bytostí.

Magické obrazy Tiferet vysvětlují tento proces. Jsou tři. Dítě, kněžský král, obětovaný Bůh. Dítě představuje Tiferet jako bod našeho zrození jako jedinců, kněžský král je vládcem – prostředníkem života a obětovaný Bůh nám ukazuje, že se musíme vzdát svého odděleného života, chceme-li dosáhnout sjednocení s Bohem. S dítětem sestupujeme po Stromě, žijeme s kněžským králem a konečně vystupujeme za Tiferet konečnou obětí sebe sama. Vidíme zde mystérium vtělení a odtělení na průsečíku mezi božstvím a lidstvím.

V našich mikroskopických životech je Eloah va Daat našim ústředním vědomím sebe, činícím nás tím, čím jsme. Je to Bůh v nás, který ví. Ne naše božská jiskra, ale světlo touto jiskrou zapálené. Náš intelekt v Hod a emoce v Necach se spojují v Tiferet jako vláda rozumu, neboť Tiferet je rovnováha polohou mezi oběma polaritami. K dokonalému sebeovládání se musíme ovládat z ústředního tiferetického bodu, čímž se staneme miniaturním vševědoucím v našem vlastním malém systému. Je jisté, že k vytvoření této rovnováhy je zapotřebí mnoha životů a tyto životy jsou brány ze všech stupňů žití. Trvalo-li věky, než se z mikroskopického života vyvinul člověk, jak dlouho potrvá, nežli se z lidí vyvine Bůh?

V Eloah va Daat počínáme a končíme své lidství. Nad ním se stáváme jsoucny a pod ním osobnostmi. Je to výchozí bod pro sex, od kterého se muži i ženy počínají vyvíjet jako samostatné duše. V Eloah va Daat se vynořují na cestě dolů a spojují na cestě vzhůru a zde je bod, kde mohou měnit svoji polaritu. Duše si zpravidla zachovávají své pohlaví během svého vývoje, ale jak jejich sebeurčení získává na rozhledu, mohou přejít z jednoho pohlaví na druhé ve snaze o získání zkušeností. Nakonec se musí obě pohlaví v každém jedinci vyrovnat a teprve až dosáhneme tento stupeň dokonalosti, budeme moci projít Tiferet do kosmického vědomí.

Jako vševědoucí je Eloah va Daat nyní někdy nazýván „univerzální myslí“. Cokoliv myslíme nebo známe ze zkušenosti, nejenom že pochází z Eloah va Daat, ale také se do něho vrátí zpět. Je to mysl za naší myslí. Všechny mysli v jediné. Jejím prostřednictvím máme přístup ke všem ostatním myslím a vědomím, ať jsou tělesná nebo ne. V Eloah va Daat existuje každá možná kombinace myšlenek. Zná doslova vše, co můžeme vědět. Je zde nejen naše minulost, ale i naše budoucnost v tom smyslu, že vše, z čeho by mohla být naše budoucnost vytvořena, zde čeká, až to vyvoláme. Na nás záleží, jak toho využijeme či zneužijeme.

Zde se také objevují tak zvané „klíče“. Ty nejsou ničím víc ani méně než symbolickými schématy, spojujícími celé řetězy vědomí s computerovou pamětí Eloah va Daat. Když čteme o tom, že nějaký okultista použil klíče, neznamená to nic jiného, než že si v mysli vyvolal „klíčový symbol“ a uplatnil ho na mysl v pozadí tak, že jím odemkl spojení s celou řadou vědomí. Všichni užíváme nějaké klíče. Okultní klíče jsou zpravidla udržovány různými skupinami myslí k jejich soukromým účelům podobně, jako mají lidé klíče od domu pouze pro sebe a členy své rodiny. Přesto je většina těchto klíčů dosti známá. Hlavním je Strom života. Podobně i cyklický kříž. Tarot je celým souborem klíčů, a to jak trumfy, tak i základní karty. Magický obraz i boží aspekty jsou rovněž hlavními klíči.

Jsou-li při použití klíčů správně uplatněny rozjímavé nebo magické metody, otevřou opravdu brány nebo dráhy vedoucí k vnitřním dimenzím vědomí. Někde v Eloah va Daat spojujícím všechny sefiroty mimo Malkut je odpověď na všechny otázky a suma všeho vědění. Správně bylo řečeno, že „vědění je moc“, protože právě to nám ukazuje Tiferet. Klíče k vědění jsou prostě symboly, spojující objektivní vědomí s jeho nevyčerpatelným zdrojem v Jediné mysli, dostupné všem.

Svatého Petra si spojujeme s „klíči od království nebeského“. Jinými slovy sv. Petr nás učil, jak využít symbolické formule k navázání styku s vnitřním světem, obecně zvaným „nebe“. To neznamená, že stejné klíče budou účinkovat u každého jednotlivce. I když kdokoli, kdo si s tím dá práci, má po ruce velké množství obecných klíčů, musí si každý vytvořit vlastní zvláštní klíč, aby dospěl k „příbytku, pro něj připravenému“. Je to právě takový klíč, vyjádřený magickým pantaklem osoby nebo lóže, který tomuto jedinci nebo lóži skýtá prostředky, aby vstoupili do svého „připraveného příbytku“, ve svém „nebi“. Vypracování schématu těchto zvláštních klíčů je hlavním úkolem. „Zámky“ mezi světy nemohou být zmáhány silou, aniž by to nezpůsobilo oboustranně značnou škodu, a vhodné klíče musí být vyrobeny za spolupráce z obou stran bran. Ty nemohou být otevřeny ani zevnitř a ani ti, kdo jsou venku, nemohou obdržet návod, aby si udělali klíč a vstoupili sami. Proto bývala hodnost dveřníka tak čestnou v mystériích lóží tím, že byla současně nejskromnější a nejvyšší funkcí v lóži. Skromný Petr byl učiněn hlavou církve, neboť jakmile by se mystérium ztratilo jeho následovníkům, ztratila by církev své duchovní poslání.

Tak, jako je Strom sám hlavním klíčem, je Tiferet základním klíčem ke Stromu. A božský aspekt Tiferet, Eloah va Daat, je ústředním principem a silou, skýtající sefirotickému uspořádání jeho identitu, význam a účel. Odpovídá na přirozené otázky „Co je to Strom a k čemu je dobrý?“, když říká „Vědění a zkušenost“. A pokračuje tím, že nám ukazuje, jak žít v rovnováze se vším okolo sebe. Vědění je vždy účelem zasvěcení do kteréhokoliv z mystérií a sebepoznání nebo i autognosis bylo a dodnes je cílem mystérií. To neznamená nějakou umělou formu sebezkoumání introspektivního schizofrenika. Znamená to schopnost umět si učinit vlastní úsudek sám podle svého. Že moje já je vědomě spojeno s velkým Já Eloah va Daat, z něhož pochází vědění. To je poznáním sebe ve smyslu pravidla. Bylo typicky řeckým sofizmatem, vytesat heslo „poznej sám sebe“ na bránu mysterijního chrámu, kde si ho mohl každý přečíst. Náhodní čtenáři se přirozeně domnívali, že skutečné divy jsou skryty hluboko v chrámu, zatímco základním tajemstvím byla právě tato poučka. Všechny chrámové obřady měly jen probouzet vědomí zúčastněných k tomu, co doposud postrádali. Vně chrámu bylo veřejně ukázáno, co se má znát, ale uvnitř byli zasvěcováni, jak to mají poznávat. Podobně je tomu s kabalistickým Stromem. Vnější sefiroty ukazují, čeho se týkají kabalistická mystéria, a vnitřní Tiferet k tomu říká jak.

Eloah va Daat nám ukazuje základní tajemství „bohů“ a jejich působení. Mimo to, že jsou sami sebou, jsou svými přívlastky ve vědomém životě. Tak například „Velká matka“ je mateřským instinktem každé matky, která kdy žila nebo bude žít. „Silný krutý“ je odvahou a nepoddajností v člověku, které jsou nezbytné k boji o život a k ochraně slabších bytostí. „Chytrák“ je přirozeným důvtipem a schopností naučit se tomu, co si musíme v tomto světě osvojit. Tyto síly jsou skutečné a jsou našimi bohy v nás. Popírat je znamená popírat sebe. Modlíme-li se k některému určitému bohu nebo bohyni, navazujeme styk s těmito speciálními stránkami veškerého lidského a vědomého života, ať vtěleného nebo ne. Každé božstvo je ztělesněním toho, co představuje. Jako jednotlivci nemůžeme mnoho docílit, ale jako děti bohů se můžeme opřít o všechny možné síly, dokážeme-li s nimi udržet krok.

Kabala má svých deset božských aspektů, které jsou také nutně deseti lidskými aspekty. Vnější pilíře ukazují meze a střední pilíř ukazuje nejvyšší možnosti božského a lidského života. Představa Boha bohů, v němž jsou všechny ostatní aspekty spojeny, je jasně ukázána v počátku v Keter a v praxi v Tiferet. To znamená, že jedna supremita vylučuje každou externitu a že se nepotřebuje přiblížit k více než k jedinému Bohu. A opravdu, musíme se bezpodmínečně přiblížit k jedinému božství, ale metoda a účel tohoto přiblížení se jsou určeny aspektem, kterým se k němu přibližujeme. Toto „prorážení si cesty“ je způsob, jakým kabalista zachází s božskou energií, a cesta je ukázána dost jasně všem, kdo ji chtějí následovat.

Žádná modlitba, myšlenka nebo úkon, zaměřený k božství, nejsou zbytečné a rozhodně nejsou zastaralými pověrami. Když se zabýváme bohy, zabýváme se svými vlastními silami z nejhlubších úrovní našich bytostí, a tyto energie jsou zcela a naprosto autentické. Jediné otázky, které při tom vznikají, jsou spojeny s metodami, jak s nimi navázat styk, a s praktickými systémy, jak s těmito silami zacházet. Musíme najít co nejlepší způsoby, zejména při hledání inteligence, která by nás co nejlépe vedla. Kabalisticky je jí Eloah va Daat.

Když nakonec opustíme sefiru Tiferet, abychom vystoupili dále po žebříku Stromu, setkáme se okamžitě s oponou zvanou Paroket, což neznamená nic jiného než oddělující síto. Má stejný význam jako opony chrámové, připomínající věřícím, že přecházejí z jednoho nádvoří do druhého a že se musí zastavit a naladit své mysli a duše tak, aby odpovídaly poměrům na druhé straně opony. Opona nás odděluje a současně nám umožňuje průchod a to je funkcí Paroketu. Náš postoj ke Stromu se musí v tomto místě změnit. Musíme opustit lidi a osobnosti a zabývat se jen silami a principy. Je to podobné, jako kdybychom se nejprve zabývali nějakým určitým elektronickým přístrojem, jako je rádio, a pak přešli k jeho provoznímu schématu a teoretickému projektu. Tak se zabýváme toutéž věcí na různých úrovních. A můžeme pokračovat, překročíme-li propast, pak je to jako když přejdeme od pracovního schématu k čisté matematice, která to především umožňuje. Vše záleží na uspořádání.

Starým názvem Tiferet bývalo Kav ha-emcaj, „Střední čára“, a říkalo se, že zlé i dobré sklony mají společný kořen v Tiferet. To si můžeme ověřit při každém studiu této sefiry. Nad ní, za Paroketem, nemá již dobro ani zlo smysl tak, jak je vidíme, pokud jsme smrtelnými lidmi, a síly a principy z Tiferet si nesmíme představovat v podstatě ani dobré ani zlé, ať jsou již jejich vzdálené účinky na nás jakékoliv.

Jen z tohoto důvodu bychom neměli nikdy opomenout Paroket při našem rozjímání o výstupu po žebříku Stromu. Paroket nám dávají příležitost k přestávce, abychom se zcela přeladili na změněné podmínky, které nás očekávají za ním. Stejně, jako bychom se měli zastavit přede dveřmi posvátné nebo významné budovy, abychom se mohli připravit na to, co nás čeká uvnitř, dává nám Paroket podobnou příležitost na Stromu, a je naše škoda, nevyužijeme-li ji. Když jsme se seznámili s Paroketem a s jeho skrytými strážci, můžeme jím projít a setkat se s další sefirou.8.

Sefira Geburah, Spravedlnost, Přísnost, Bázeň, 5

ASIAH, Svět vyjádření, Mars

I když jsme překročili mez osobnosti, zosobňuje si naše současné vědomí různé tvůrčí síly, aby je dokázalo pochopit. Uvědomíme-li si, že je to nezbytné proto, abychom mohli s těmito pojmy pracovat, není důvod, proč bychom to nemohli udělat. I tak můžeme získat dost dobrou představu o GEBURAHU (vyslov spíše jako GEVURAH), když se setkáme s trestající spravedlností, přísností, silou, bázní, se všemi současně.

Budiž nám jednou provždy jasné, že s Geburah není spojena ani stopa zla nebo nenávisti. Ve staré astrologii byl Mars označován jako „zlá“ planeta, ale to bylo jen proto, že její působení bylo kruté a bolestivé, když toho bylo zapotřebí. Ať se nám to zdá být jakkoliv hrozné, staly se války nezbytnými, pokud se lidstvo odmítá poučit jinými prostředky. Nic nenutí lidstvo do války a jejího zla než lidé na zemi. Žádný bůh netrvá bezpodmínečně na takových opatřeních. Je to člověk a nikdo jiný, kdo se žene do extrémní zkázy. Mars není původcem, ale vykonavatelem válek svými výbušnými silami. Kdysi si dobírala jakási velice okouzlující dáma vévodu z Wellingtonu pro jeho „ošklivé řemeslo“. Wellington jí odpověděl svým obvykle drsným způsobem: „Nic takového paní. Vojáci nezačínají války, to dělají politici. Vojáci je jen dokončují.“ To vystihne opravdu velmi dobře působení Geburahu. Je to síla vyrovnávající nerovnováhu martickými metodami a tvrdými prostředky, bez nichž by Strom nemohl existovat.

Musíme si představit Geburah a Chesed za sluncem Tiferet jako polarizaci sluneční síly na sílu ničivou a blahodárnou. Můžeme je nazvat pomocí a událostí a samy o sobě jsou vyrovnávajícími se silami dvou vnějších pilířů, které nemohou být jeden bez druhého, jako Višnu a Šiva, udržovatel a ničitel života. Jeden staví a druhý boří v nekonečném koloběhu vesmírných analýz a kataklyzmat. Kdyby se život na této planetě jen neustále množil, stal by se brzy hromadou hnijící masy, jako nějaká obrovská houba, živá, ale nesmírně škaredá. Jen neustálé odstraňování vyžité hmoty a opotřebovaných živých organismů udržuje rovnováhu v přírodě. Působení Geburahu v nás jako očistné síly nám zajišťuje zdraví těla, mysli a duše tím, že brání stagnaci a dělá místo novému růstu.

Přesná a dokonalá rovnováha mezi Geburahem a Chesedem má doslova životní význam. Hojnost Chesedu musí být neustále krocena hospodárností Geburahu. Tento zákon můžeme pozorovat kdekoliv v přírodě a nikdy a za žádných okolností bychom si neměli představovat Geburah jako nám nepřátelskou sílu, i když její vliv se nám může zdát drsný a nesmlouvavý. Bez ní bychom nemohli žít. Geburah boří, ale neničí. Rozbíjí lidi a věci jen proto, aby mohli být znovu vytvořeni na lepším základě.

Mars je zobrazován jako bytost obdařená spíš svaly než mozkem. To naznačuje, že válka, jak ji známe, je řešením problémů vhodným pro lidi příliš hloupé, než aby je dovedli řešit jiným způsobem. Nikdo nemůže doopravdy tvrdit, že válka je přirozeným důsledkem nerovnováhy mezi lidmi, obdařenými pravou moudrostí a porozuměním. Ale nedokážeme-li moudrost zachovat, rovnováhu může navrátit jen Mars svým mocným úderem. Čím více se kolovrátek rozkmitá, tím větší síla je zapotřebí k jeho uklidnění.

Můžeme pozorovat, jak k tomu neustále docházelo v našich dějinách. Neustále se nesmyslně množíme, aniž bychom mohli uživit ty, které přivádíme na svět, a války, epidemie a hladomory jsou jedinými cestami k vyrovnání rovnováhy. Stejně nesmyslně udržujeme stav duševní chudoby a chaosu a i mezi náboženskými soustavami dochází k rozkolu. Totéž platí na mentální a společenské úrovni. Tlaky narůstají do rozměrů, kdy náprava je možná jen drastickými prostředky. Stále stejné faktory hlouposti, nevědomosti a zmatku jsou všudypřítomné. Mars a Geburah je jednou a jedinou silou, schopnou vyprostit nás z této jinak beznadějné motaniny. Jak vážné jsou následky, záleží na tom. kdy a jak je tato síla uplatněna. Přesně řečeno, Geburah a Chesed by měly být ve vzájemných cyklických vztazích tak, aby spolu udržovaly rovnováhu. Celý problém spočívá v úměrnosti. Čím déle je jednomu z nich dovoleno působit bez kontroly druhého, tím jsou následky z lidského hlediska hůře snesitelné. Abychom tomu porozuměli, můžeme si vzít příklad z čistě hmotné úrovně, kde je naše tělo živeno pod vlivem Chesedu dobrými potravinami. Pokud by tento příjem potravin nebyl řízen omezujícím vlivem Geburahu, zahynuli bychom brzy na přejedení. K opačnému postupu by došlo, kdyby nebyl kontrolován Geburah.

Martův meč je také chirurgickým skalpelem, vyřezávajícím zkažené, za předpokladu, že je tak využit, dokud je ještě čas. Nemůže-li se Mars prosadit jako chirurg, stává se zabíječem, ale v obou případech má poslání spasitele. Jako voják nás může naučit neocenitelné lekci kázně, a proto je jedním ze symbolů Geburahu bič, a to jak v doslovném, tak i přeneseném smyslu. Pokud se nějakým způsobem nepodrobíme kázni, nepodaří se nám bezpečně zacházet s geburickými silami a poneseme následky, které mohou být nepředstavitelně hrozné.

Přirozenou otázkou vyvstávající s Geburahem a Marsem je, proč jsou tyto přívlastky spojovány s černým, ženským pilířem. Někteří komentátoři to vysvětlovali jako ošklivý příklad církevního vlivu vousatých rabínů (zapomínajíce, že pro tyto učitele je kabala kacířstvím) nebo jiných misogynských vlivů. Ale není tomu tak, Geburah je umístěn správně. Které pohlaví je hospodárnější? Mužské nebo ženské? Muž plýtvá svým semenem s nesmírnou marnotratností, zatímco v ženě uzrává jen jedno nebo dvě z jejich nesmírného množství. Muž je snad svalnatější, ale žena přežívá i tam, kde muž hyne. Klamným přívlastkem je Mars, bůh válečník, pravděpodobně všemužská představa boha. Ostatní přívlastky Geburahu jsou spolehlivě ženské.

Mars je v hebrejštině MADIM, pocházející od kořene MAD, síla nebo moc, působící energicky a rychle. To je velmi výstižné pro Geburah, bez ohledu na pohlaví. Ale podívejme se, jakým mužem byl ve skutečnosti Mars (nebo Ares). Má být synem Dia a Héry, spolu se svou sestrou – dvojčetem Eris (neštěstí). To je ovšem báje, naznačující, že on i jeho sestra jsou výsledkem partenogenního procesu, zrození ze spojení jejich božské matky a polního květu na zemi. Sotva příliš bojový původ. Ve skutečnosti je vyrovnávajícím doplňkem přiřazení Venuše mužskému pilíři tím, že je mužským činitelem v základu ženskosti. V hinduistickém panteonu je jím ničivá stránka Kálí. Esoterická povaha Marsu je skutečně pod mužskou škraboškou ženská. Během staletí se stával Mars neustále více a více mužským pojmem, zejména od dob starého Říma. Původně ovšem ničivou (nebo rozkladnou) sluneční energií neznázorňoval bůh války, ale bohyně války, neboli záporná stránka tvůrčí síly.

Představujeme-li si Geburah a Chesed jako záporný a kladný doplněk téhož energetického cyklu, je jejich působení dostatečně jasné. Jakmile jednou odstraníme zábrany pro uznání Marsu jako záporně ženského principu, usnadníme si tím značně pochopení, jak Strom v tomto bodu působí. Máme ovšem nesprávný sklon představovat si zápornou energii jako nějakým způsobem podřízenou kladné a pod slovem záporný si rádi představujeme něco neschopného, méněcenného a méněhodnotného, nežli je něco kladného. Skutečnost je spíše opačná. To dobře ukazuje i obyčejná baterie.

Směr elektrického proudu z baterie je od záporného pólu ke kladnému a rozklad záporné elektrody je zdrojem vší její energie. Zde vidíme Mars Geburah v akci, rozrušující hmotu a přeměňující ji v energii. Takové je pravé působení Marsu. Je to opravdu rozrušení (nebo výbuch) nahromaděné hmoty, uvolňující energii potřebnou k různým účelům. Může k tomu docházet pokojně, jako v atomovém reaktoru, nebo násilně, jako v atomové bombě. Vše záleží na našem přání.

Chesed věci spojuje a Geburah je rozděluje, vše z jediného důvodu – života. Oba musí působit spolu nebo vůbec ne. Chesed působí růst a zrání plodů a Geburah je trhá pro potřebu jiných životů a obstarává novou sadbu. Nesmíme vidět Mars jen ve spojení s válkami, působícími lidem jen trýzeň a utrpení. Ty jsou jen zvětšeninami poměrně menších zápasů, neustále probíhajících v přírodě. Chesed může být urychlovačem životní energie, ale Geburah je nezbytnou brzdou. Představíme-li si Geburah a Chesed jako vrcholky trojúhelníku se základnami na protilehlých pilířích se středem v Tiferet, získáme obrazec, který se nám odvděčí za vynaloženou námahu tím, že nám poskytne látku k přemýšlení.

Mars není jen vojákem nebo válečnickou bohyní, ale znázorňuje odvahu, kázeň a podobné vlastnosti. Martický vliv je nejlépe využit, je-li uplatněn v mateřské škole, pro celý národ. Malé množství geburické síly uplatněné na počátku vychylující se rovnováhy uspoří její ohromné množství, potřebné k vyrovnání jinak nezvládnutelného běhu události. „Metla vyhání děti z pekla“ platí doslova, i když si to nemusíme spojovat s jakýmkoliv stupněm hrubosti. Krutost a hrubost jsou pojmu Geburahu zcela cizí a nemají zde vůbec místo. Takové věci přísluší do oblasti lidského chování a ne božského úradku. Popudlivý, mstivý Jahve je nesprávná představa, kterou do božího jména přenesly osobní nenávisti a antipatie. Klame také poněkud nepřesný překlad. Slovo pachad znamenalo, doslova „bázeň“, ale jeho hlubším významem bylo být opatrný.

Dobře známý text: „Bázeň před Bohem je počátkem moudrosti“ proto neznamená vyděšeného člověka, který se schovává před Bohem. Znamená pouze získání ostražitosti ze zkušenosti, že je možné vyhnout se budoucím zlům. To je jistě jednoduchá moudrost. Proč bychom měli pochybovat o moudrosti takové bázně, když celé dnešní lidstvo žije ve strachu z atomové bomby. Bázeň boží označuje pouze normální respekt před energiemi, schopnými rozrušit naše životní tvary. Pachad také znamená chvění nebo třesení se. To je tělesným průvodním jevem psychického stavu, dost silného k tomu, aby ovlivnil celý nervový systém. Je to obecným průvodním jevem stavu extatického nebo mystického zážitku a je mystiky popisováno jako zvláštní druh bázně, podobné strachu, která předchází některé velké projevy božství. Často čteme „a báli se velice“ ve spojení s objevením se božství a nadpřirozenými úkazy. Pocit tohoto zvláštního, zdánlivého strachu býval spolehlivým příznakem, že se má projevit něco nadpřirozeného.

Taková je bázeň naznačená Geburahem, velmi odlišná svým významem od jejího běžného moderního významu. Můžeme ji srovnávat s „pochopením“, znamenajícím obezřelé navázání předběžného styku s přibližujícími se energiemi v podmínkách sil nebo lidí. Jediná „bázeň“, kterou máme mít ve spojení s Geburahem, je moudrá obezřetnost. Ta je skutečným počátkem moudrosti.

Znázornění Geburahu jako Marsu by nás mělo varovat, že musíme zachovávat kázeň, vedenou dobrým úsudkem, a stále bděle a ostražitě vyrovnávat rovnováhu, jakmile se v nás naruší. Kdybychom mohli pouze bojovat a vyhrávat drobné války, jak se v nás vyskytnou, nikdy bychom nemuseli prožívat hrůzy válek opravdových. Mars by zdaleka neměl být naším nepřítelem, ale naším nejlepším přítelem, protože bychom měli spolu bojovat proti společnému nepříteli.

Jakmile si jednou zvykneme vidět martickou postavu Geburahu jako bojovnou bohyni chránící své děti před nebezpečími, se kterými se mermomocí chtějí setkat, a dovolující jim přitom, aby se poranili, protože jinak se nechtějí nechat poučit, porozumíme lépe Marsu na tomto místě Stromu. S duchem Geburahu nesmíme nikdy a za žádných okolností spojovat takové lidské chyby, jako je zuřivost, vznětlivost nebo podobné. Můžeme jimi reagovat na vliv Geburahu, ale vznikají v nás a ne v ní. Naše nesprávné zacházení s Geburahem je chybou a my se od něj musíme tvrdou cestou učit své postupy.

Martická podoba Geburahu nemá být výrazem jakéhokoliv božího hněvu, namířeného proti lidskému rodu, protože něco takového vůbec neexistuje. Ukazuje působení odplácející hany v tom smyslu, že spálení se je trestem za strkání prstů do ohně. V ničem není zahrnut trest, který by byl odplatou nějakého uraženého božstva. Rychlé vyrovnání nerovnováhy je jedinou pohnutkou, kterou můžeme přisoudit geburickému Marsu. Jsme-li při tom poraněni, může nás utěšit vědomí, že uzdravení nám přijde prostřednictvím jiné sefiry, protože to musí nevyhnutelně následovat tam, odkud odejde Geburah. Mars bojuje až do vyčerpání, i když to může být blízké zániku.

Zápas je podstatnou složkou vědomé existence, a tu v Geburahu zcela jistě naznačuje Mars. Není pravděpodobné, že bychom vyšplhali na Strom bez zápasu a úsilí, neustále vynakládaného na to, abychom se udrželi v pohybu. K tomu potřebujeme sílu a energii, které nám nabízí Geburah pod podmínkou, že budeme mít moudrost, abychom je dovedli správně využít. Budeme-li se dívat na Geburah v tomto světle, zásobí nás silou z duchovního ekvivalentu infračerveného konce spektra. Chesed pak odpovídá jeho ultrafialovému okraji. Při vzestupu po Stromu se před Geburahem setkáváme s Tiferet, která nám má umožnit získat znalosti a zkušenosti potřebné k tomu, abychom mohli zacházet s nebezpečnými a smrtelnými energiemi, tolik potřebnými pro náš další vývoj. Je to jako právo před mocí.

Bez Geburahu nemůžeme nic dělat a jakýkoliv pokus vyloučit jeho působení může vše jenom zhoršit. Pokud jsou jeho energie správně usměrňovány a zacházíme-li s nimi opatrně, jsou pro nás důležité, a kdybychom jim bránili v jejich působení, vážně bychom onemocněli na všech úrovních. Protilátky v naší krvi jsou v podstatě geburické a bez nich bychom dlouho nežili. Geburah není nadarmo zbarven jasnou červení čerstvé krve a naše zdraví je hodně spojeno s jeho působením ve správné frekvenci slunečního a duchovního spektra. Na čistě tělesné úrovni je Gaburah spojen s krví a Chesed s nervy. Jim přiřazené barvy, červená a modrá, mohou být využity při léčení. Proto máme správně chápat martickou stránku Geburahu jako soudruha v boji. Pociťujeme-li vůči ní nějaký odpor, pak něco není v pořádku a to musí být odhaleno a vyrovnáno dříve, než nám začne skýtat jakýkoliv prospěch. V dalším postupu nám prospěje, prozkoumáme-li Geburah hlouběji v následujícím stavu jeho bytí, kterým je

JECÍRA, Svět utváření, řád andělů: SERAFIM

Serafové bývali popisováni jako „ohniví hadi“, pravděpodobně proto, že se tak jeví jasnovidcům. Můžeme si je nejlépe představit jako štěpnou sílu ohně, takovou jako je hořící plamen nebo sluneční výheň. Kořen SRP znamená pálit ohněm a Seraf býval umísťován před bránou ráje po vyhnání Adama.

Úlohou Serafim je činit princip horka snesitelným, kdekoliv jim to bylo ve stvoření uloženo. Sluneční energii můžeme obecně rozdělit na teplo a světlo. Serafim v Geburahu pracují s tepelnou stránkou a jejich druhové v protilehlé Chesed ovládají světlo. Oby tyto principy jsou ve skutečnosti neoddělitelné, ale pro své odlišné účinky mohou být zkoumány nezávisle na sobě.

I když mají Serafim ničivé síly, nesmíme si je představovat jako čistě ničivé bytosti. Je to vždy otázkou stupně uplatnění jejich energií. Při využití jakékoliv energie je ideálním stavem, můžeme-li jí uplatnit jen právě tolik, kolik je jí zapotřebí ke splnění daného úkolu. Ani víc, ani méně. Jako vládci ohnivé energie odpovídají Serafim za vytváření jejích účinků v akci nejen doslovně, ale i obrazně na úrovních mysli a duše. Mohou určovat meze vřelého zápalu nebo vášnivé debaty.

Na těchto vnitřních úrovních je pro nás na působení Serafim nejcennější to, že v nás vypalují nahromaděný duševní a mentální odpad, který máme sklon vláčet sebou. Důležité je, aby při tom ničili jen skutečný odpad.

Kdyby tyto látky byly hmotné, mohli bychom je soustředit na jednom místě, takovém, jako je např. srdce, a tam je zpracovávat najednou. Na vnitřních úrovních to tak dobře udělat nemůžeme. Protože je nemůžeme omezit prostorově, musíme oddělit koukol od našeho duchovního zrna tím, že ho nejprve rozpoznáme a pak od něj odvrátíme svoji pozornost tak, abychom mohli přivolat Serafa, aby ho spálil, aniž by nás poranil. Měli bychom si uvědomit, že vnitřně jsou naše nežádoucí připoutanosti stejně skutečné, ne-li skutečnější, než hmotné předměty vnějšího světa. Proto s nimi můžeme právem zacházet obdobným způsobem.

Staré obřady, ve kterých byly postavy démonů, znázorňující naše nejhorší stránky, předávány ohni, byly dramatickými výzvami Serafům, aby uplatnili své očistné plameny. Takřka totéž můžeme učinit dnes, když napíšeme své chyby na papír a spálíme je. Serafim jsou opravdu Pány očistného ohně. Netrestají, ale očišťují, a jestliže jsme nedokázali napravit své chyby jinak, nedovolí nám vstoupit do ráje, aniž by na nás neuplatnili moc svých ohnivých mečů. Naší jedinou nadějí, jak uniknout bolesti během této zkušenosti, je pustit to, co Serafim spalují. To je myšleno pravým „odpoutáním se“. Jednoduše opustit to, co není k užitku nám ani druhým.

Na vnitřních úrovních si vytvářejí naše citové a vědomé energie vlastní, svým způsobem velice skutečný svět. Něco v něm je dobré, něco je špatné a zbytek je indiferentní. Vše to dohromady existuje, ať žijeme ve smrtelných tělech nebo ne. Dokud nevyloučíme to, co je nežádoucí, neuděláme žádný pokrok. Zde přistupují Serafim s ohnivými meči a klestí před námi cestu, nemůžeme-li tak učinit sami. Zničení duchovního braku v nás je očistcem, kterým musíme projít, než dojdeme do ráje. Musíme jím projít nevyhnutelně, ale rozhodně nemusíme trpět, jakmile se naučíme odpoutávat se od událostí. Věčné peklo je pro ty, kdo v něm chtějí navěky zůstat.

Jestliže jsme opravdu správně vyšli z Tiferet úplně osvobození od zbytků předchozích osobností, nemohou nám Serafim ublížit, protože pak budeme existovat jako očištění duchové, schopní snášet i užívat serafínský typ energie. Stejně jako dýchá ryba vodu, budeme schopni žít v atmosféře vnitřního záření, která je přirozeným živlem Serafim. Kdybychom se s ní setkali, ještě pokud jsme smrtelní, zničila by nás, jako kdybychom upadli do pece ohnivé. Kdyby Serafim neupravovali své energie, když je vysílají k nám, bylo by to pro nás velice špatné.

Ale přesto se nemusíme Serafim bát o nic víc než elektrického proudu ve své domácnosti nebo atomového reaktoru vzdáleného několik mil.

Jsou to ovládnuté síly, a pokud neobjevíme hrozivé tajemství, jak probudit jejich kontrolu, nezpůsobí nám Serafim žádné nenapravitelné škody. Jsou to andělé a ne démoni. Jsme-li v pokušení ptát se, jaký je mezi tím rozdíl, dozvíme se zvláštní odpověď, že vůbec žádný, až na činitele kontroly. Andělé působí pod vedením kontroly božství, účastnícího se na vytvářeni a udržování kosmu, ve kterém se vyvíjíme jako duše během stejného procesu. Démoni (kteří jsou přesně stejného druhu jako andělé) jsou ti, kteří nejsou zcela k dispozici tvůrci vesmíru a tvoří tak zvaný náhodný faktor energií, narušujících schémata. I ti jsou však nakonec ovládáni Velkým neznámým, v němž vše existuje.

Představa démonů jako ošklivých rohatých tvorů s kopytem je kabale zcela cizí. Ve skutečnosti začalo být slovo démon používáno až ve středověku, a i pak jen na rozlišení mezi anděly světla a anděly tmy. Mohli bychom se divit, proč nebyli vzpurní (nebo nekontrolovatelní) andělé zničeni údajně všemohoucím Bohem, když byli vypuzeni z nebe. Dokonce ani když byli nebeští andělé vysláni na zemi, aby ji ochránili před těmi, kteří se jí pokoušeli zmocnit, nebyli schopni zničit rebely a spokojili se s jejich spoutáním. Tato legenda vyvolala nekonečné teologické debaty, které nevedly k žádnému cíli. Jejich esoterickým obsahem, který si málokdo uvědomil, bylo, že tvůrčí božství není ve skutečnosti všemohoucí, ale vyvíjí se podobně jako my. Energie (nebo andělé), s nimiž kosmos vznikl, byly a jsou emanacemi vycházejícími z téhož nejvyššího zdroje jako náš Stvořitel. Kdysi se Nejvyšší přivedl do projevení se. To automaticky omezilo jeho vlastní síly v rámci tohoto stavu bytí, a proto nedokázal zcela ovládnout energie, které z něho vzešly.

Na tom není nic tak divného. S námi je to také tak, když se narodíme, omezujeme své schopnosti na schopnosti nemluvněte. Když rosteme, začínáme ovládat jednu funkci po druhé, až se plně vyvineme. Tak je tomu i s bytostí zvanou „Bůh“, jenomže v nekonečně větším měřítku. A protože je naše blaho shodné s blahem božství, musíme se také naučit ovládat anděly v našem vlastním chování, a to bude možné, jen když ztotožníme svou vůli s vůlí božskou. Proto se modlíme, aby vůle boží byla jak na zemi, tak i na nebi.

Serafim jsou proto anděly ohně, podřízenými božskému řízení vycházejícímu ze stejného Vědomého záměru, který stvořil nás, a jsou proto na naší straně. Musíme doufat, modlit se a pracovat, aby na ní zůstali, a nejlepším způsobem jak si to zajistit je, když si udržíme své vlastní geburické energie pod kontrolou.

Všem funkcím Serafim porozumíme lépe při popisu jejich nejvyššího pána, kterého nalezneme na následující vnitřní úrovni bytí v nás:

BERIAH, Svět stvoření: archanděl KHAMAEL

Zpravidla se soudí, že jméno tohoto archanděla znamená „Ohnivec Boží“, a to můžeme brát doslovně, nebo to může znamenat někoho, kdo je zapálen citem nebo nadšením. Má také různé skryté přívlastky. Kořen KHAB znamená pociťovat bolest, trpět, být smutný a válčit. To vše jsou geburatické zážitky těch, kdo nejsou schopni snést jeho sílu. Starým kabalistickým spojením Geburahu na úrovni archanděla byl Satan, jehož jméno znamená doslova „Výkal“, ale to je snad jen vedlejší přívlastek k označení pekelné povahy neovládnuté síly ohně.

S Khamaelem je spojena spravedlnost a přísnost a je spojován s obávaným Samaelem, ničícím andělem smrti, jehož úlohou je vymazávat nedokonalosti z božského rýsovacího prkna. V žádném smyslu nejsou tito archandělé zkažení nebo zlí. Mají uložený důležitý úkol v hospodářství Bytí a snadno můžeme sledovat jejich působení v přírodě, i když jejich duchovní působení není tak jasně patrné.

Skutečně je bytost nebo síla, kterou můžeme považovat za Khamaela nebo Samaela, která klade odpor čisté božské energii, protože bez odporu nemůže být žádná reakce. Hmota má dvě hlavní elektrické vlastnosti, odpor a vodivost. Považujeme-li Geburah za odpor a Chesed za vodivost pro energii ze středního pilíře, máme zajímavý námět pro přemýšlení. Odpor vůči elektrickému proudu je činitelem, zahřívajícím drát natolik, že na něm můžeme uvařit oběd nebo s ním můžeme vytápět dům. Z toho poznáme, jak nezbytná je božská kontrola jeho vlastní energie. Khamael je zabudovaným odporem, upravujícím božskou sílu tak, aby mohla být bezpečně využita v nižších oblastech Stromu života.

Na černém pilíři v Hodu jsme se setkali s pokušitelskou stránkou této bytosti a nyní v Geburahu potkáváme její ničivou složku. Narazíme na ni ještě v jiné podobě v Binahu. Lidé jsou často v pokušení považovat se za způsobilé zacházet s božskými silami dříve, nežli jsou pro ně přizpůsobeny, a tím se zničí. Stará představa ďábla svádějícího jinak slušné lidi, aby udělali něco proti své vůli, je prostě zbabělým přesunutím odpovědnosti na nejbližšího strašáka, jako to udělá rozpustilé dítě. Podobně i předpoklad, že by smrtelný člověk byl schopen přivést Všemohoucího do tak špatné nálady, že by to vyvolalo zemětřesení a životní pohromy, je nejen idiotskou domýšlivostí, ale i hloupou urážkou lidské i božské inteligence. Kabala takové názory nesdílí.

Je pravda, že se během svého vývoje střetáváme s utrpením, smrtí, zápasy a s obtížemi vůbec. Ty nám nikdy nebyly svévolně sesílány Bohem, „aby nás zkoušel“ v nějakém zlém rozmaru. Skutečností je, že pokud nejsme schopni nebo nechceme se učit z těchto trpkých zkušeností, budeme se s nimi stále střetávat. Bázeň je opravdu počátkem moudrosti, odvádějící nás od příčin bázně. Naučí-li nás tomu atomová bomba, bude to naší spásou. Alternativu známe a Khamael nám ji může obstarat.

Khamael bývá občas nazván „Pravou rukou Boží“, a tím je míněna pravice třímající meč spravedlnosti – ne msty. Spravedlnost se zabývá jen obnovením ztracené rovnováhy a harmonie v oblastech Stromu a pohnutkou spravedlnosti je nutnost. Vrací energii do stavu podobného povaze jejího zrodu. To je příčinou, proč vzniklo odplácení zla dobrem. Dokáže-li se lidstvo dostatečně připodobnit Bohu, aby samo přeměňovalo povahu vracejících se sil, pak by se mohl celý svět i budoucnost lidstva změnit k lepšímu. To vše nedokáží smrtelní lidé sami, ale jen božství, působící prostřednictvím lidstva tím či oním způsobem.

To znamená, že Khamaelova síla nesmí být nikdy vyvolána nad přesně nezbytnou míru a musí být střídána s vyrovnávající silou Chesedu, svým přirozeným doplňkem. Odplácení zla dobrem neznamená pasivní přihlížení škodlivé činnosti. Khamael na ni musí působit, dokud nepřekročí mez rovnováhy, ne později. Bylo by stejně chybné vyrovnávat příliš mnoha zla přílišným množstvím dobra a Chesed musí stejně dbát toho, aby nenarušila rovnováhu tam, kde ji Khamael vyrovnal. Správně by neměla být jedna síla použita bez druhé a to je důvod, proč pravá ruka drží meč a druhá žezlo. Meč si vynucuje to, co odmítá poslechnout žezlo.

Krásná symbolika toho je skryta ve známém znamení I.H.S. I je středním pilířem, H je černým a bílým pilířem, spojeným uprostřed příčkou sefirotické rovnováhy, kterou tvoří Geburah a Chesed, moc a vlídnost, zatímco S je hadovitou cestou moudrosti k zasvěcení. Je to, velmi chytře vymyšlený jezuitský pantakl. Významy jako „In Hoc Signo“ (Vincit) nebo „Iesu Hominus Salvator“ jsou dovednou kamufláží. Žádný zasvěcený kabalista se nemůže zmýlit v jeho významu.

Khamael shrnuje působení archandělů a měl by být považován za vyšší podobu Marsu, působící na duchovních úrovních. Nic nemůže projít dále na Stromě, pokud to není očištěno silami řízenými Khamaelem. I když může Tiferet vyloučit lidskou osobnost, zbydou nedokonalosti, které musí odstranit Geburah. Nic, co by mohlo zničit něco jiného, nesmí projít přes kontrolu Khamaela. Tento archanděl skutečně vede válku proto, aby ukončil války.

V tomto místě Stromu si můžeme připomenout legendu o zápasu Samaela s Michaelem a představu, že Ježíš a Lucifer jsou dvojčata, z nichž jeden zachraňuje svět a druhý ho ničí. Jsou to Chesed a Geburah v činnosti. Pověst vypráví, že když Lucifer, nejkrásnější anděl v nebi, odtamtud padl, změnila se jeho krása na barvu roztaveného železa. Jinými slovy, světlo se stalo žárem. Naše planeta se přeměnila ze svítícího oblaku plynu na výbušnou kouli žhavé hmoty a na jejím povrchu mohl vzniknout život, až když natolik vychladla, aby umožnila slunečnímu světlu jeho magickou práci. Lucifer je uvězněn ve středu naší planety jako horko a dosud má dost síly, aby jí dával průchod. Kdyby ale zemská kůra docela vychladla, jistě bychom vyhynuli, a proto bude dobré, využijeme-li zbývající čas co nejlépe.

Khamael je vládcem všeho, co je spojeno s hořením, a proto může být vzýván, aby nám pomohl ovládat naše ničivé sklony, pokud překračují nezbytné meze. Bez Khamaela by rozkladné účinky ohně nebyly ničím omezeny. Musíme mít stále na paměti, že Khamael vládne ve světě stvoření, a proto užívá geburatickou sílu tvůrčím způsobem a neničí nic, co není třeba. Nyní pokročíme k poslednímu světu Geburahu, abychom poznali, jak je Khamael řízen. Je to

ACILUT, Svět počátků, boží aspekt: ELOHIM GIBOR

Elohim Gibor je zpravidla překládáno jako „Bůh bitev“, ale to není správné. Jistě, že to byl aspekt Boha, vzývaný před bitvami, protože to znamenalo „Všepřemáhající síla“, nebo boha, který přežíval a vyhrával bitvy, spíše než aby k nim podněcoval. Elohim Gibor má význam být povýšený nad ostatní, hrdinský, mocný, přemáhající. Nejbližším českým ekvivalentem bude české „všemohoucí Bůh“. A protože je na černém pilíři, měl by být ženského rodu a znít „Gibora“ nebo „Vládkyně království“.

Není všeobecně známé, že někteří ze starých Semitů uctívali bohyni války a lásky. Byla to ANAT nebo ANATA, o které se také říkalo, že je ženou JAHVE-ho, i když jeden z jejích zvláštních titulů byl „Soucitná panna“. Byla jako Wellingtonovi vojáci, nevyvolávala války, ale vybojovávala je a ukončovala. A opět zde máme geburatickou zásadu, nebýt příčinou, ale lékem na nerovnováhu. Eloah Gibora, abychom správně pojmenovali tento božský aspekt, používá nemoc jako léku.

Podstatou Eloah Gibory je posuzování podle účelnosti, povýšení účelu nad prostředky a zaměření se spíše na cíl než na způsob. Její zásadou je zhasnout zapalovač, abychom ušetřili hlavní oheň, nebo obětovat něco menšího pro něco významnějšího tam, kde to nejde jinak. Eloah Gibora zasahuje jako meč, rychle a přesně, nechce potíže a využívá takticky překvapení, aby dostihla cíle. To ale nemusí znamenat bezpodmínečně výbušné použití energií. K dosažení některých výsledků může být také zapotřebí pozvolný žár, a ten je také vlastností Geburahu.

Uznávaným magickým obrazem Geburahu je přísný bůh – válečník, ale ten překrývá starší představu bohyně požírající své děti. Ta je patrná všude v přírodě, zejména u ryb a hmyzu, kde se větší jedinci živí menšími. Na mnohem vyvinutější úrovni bytí živíme svými životy bohy na duchovních úrovních, a zde se setkáváme s Matkou, která nás „jí“, aby nám dala nové zrození v nových, a doufejme, že v lepších podmínkách. Chesed vytváří nadbytek svou štědrou marnotratností a Geburah vylučuje vše, čeho není třeba pro zachování rovnováhy Tiferetem. Tak pokračují cykly tvoření.

Eloah Gibora je přírodou „se zkrvavenými zuby a drápy“, ve které jeden druh života hubí druhý, aby se uchoval naživu. To není kruté, schází tomu jen milosrdenství. Přežívají nejsilnější, nejen tělesně, ale i duševně a duchovně. I když jsou slabší bytosti zřejmě požírány silnějšími, spojují se jejich duše s dušemi silnějších a dodávají jim svou sílu. To je tajemství Geburahu. To, co samo není schopno přežít, je vstřebáváno nebo „požíráno“ jinou bytostí, schopnou zachovat jiné bytosti stejného nebo odlišného druhu, a ty všechny úspěšně přežívají v tom, co se nyní nazývá „tělem“.

To se děje v našem světě neustále. Jsme „požíráni“ našimi národními, politickými, náboženskými a obchodními společnostmi. Kdo z nás je dostatečně silný nebo dostatečně bohatý, aby mohl existovat nezávisle na druhých? I nejmocnější a nejdespotičtější z lidí jsou „požíráni“ oněmi zájmy, které jim dodávají sílu. To je důvod, proč se staří poustevníci pokoušeli dosáhnout duchovního bohatství životem v osamění při troše potravy, kterou jim poskytovala jejich zahrádka, a nestýkali se s nikým než s bytostmi z jiného světa. Ale ani to nebylo proveditelné a oni neuspěli, protože nemohli požírat nikoho než sami sebe – a to je nedobrá strava!

Ve starodávném (i současném) obřadu Přijímání se člověk symbolicky živí svým bohem. To nemůže působit, dokud také Bůh nepozře člověka. Musí to být vzájemné, nebo to není vůbec. Symbolem toho je had požírající sám sebe. Jeden život, krmící svůj opačný konec. Eloah Gibora, jako požírající matka, pokračuje v udržování života tam, kde ho Tiferet opouští, a vede ty duše, které postoupily na Stromě až tak daleko, opět o krok blíže k božství. Kolik lidí vytvoří Boha? Snad my všichni, kteří jsme kdy byli nebo ještě budeme.

Zasvěcení Eloah Gibora je snad tím nejhroznějším, kterým kdy musíme projít, ale dá nám základní sílu k sebeomezení, bez něhož se nemůžeme udržet při životě. Dokud nejsme schopni uplatnit taková opatření na sebe sama, nejsme schopni být obdařeni hojností Chesedu. To je naše skutečná poslední bitva, která je jen dovršením původní války na nebi, počínající a končící s Eloah Giborou. Když ji vyhrajeme, budeme schopni bezpečně působit v nezbytných mezích života ve stavu dokonalosti, který si dnes představujeme jako ráj. Dokud se nestaneme „Deus ex machina“ ve svých vlastních zájmech, musíme se učit ovládat a zastavovat svůj stroj, aby nesjel z cesty.

Zcela všeobecně, pokud sestupujeme Stromem směrem k smrtelnému projevení se jako lidé, působí na nás vlivy jednotlivých sefirot prostřednictvím božského vlivu. Když však stoupáme po Stromě zpět, učíme se sami uplatňovat tyto postupy na své cestě k Bohu. Vstupujeme do sefirot jako aspiranti a vycházíme z nich jako adepti. Eloah Gibora nás učí opatrnosti zrozené z chudoby dříve, než je nám dovoleno marnotratně zacházet s hojností Chesedu, což je správné pořadí. Čím důkladněji se naučíme některé lekci, tím lépe si ji pamatujeme.

Eloah Gibora je mezí, k níž může dojít překypující laskavá a štědrá Chesed, a kdyby tato mez nebyla vytýčena, udusilo by se stvoření v nehybné tuhosti. Pojem „Všemohoucí“ by měl být používán výhradně pro Velkého Neprojevivšího se! Projevení se je možné jedině pomocí omezení se a to v praxi zahrnuje výrony božské síly. Kdyby Nekonečný nepracoval v určitých mezích, nemohli bychom existovat. Když se JÁ NEJSEM stane JÁ JSEM, dojde k opačnému omezení, v němž konání je podřízeno bytí. Pravidlo může být v zásadě znázorněno takto:

NEJSEM
JSEM
MOHU
NEMOHU

Celá podstata této lekce spočívá v tom, na které straně jsou umístěny faktory CHCI a NECHCI. Abychom byli něčím nebo abychom něco konali, musíme zároveň něčím nebýt nebo něco nedělat. To je Eloah Gibora v akci.

Můžeme si to vše představit tak, jako jeden sochař hovořil o svém díle k ctitelům, kteří ho obdivovali. Výstižně řekl: „Bylo v kameni odjakživa. Já jsem jen odsekal to, co na něm bylo navíc.“ To je právě to, co dělá Geburah s hmotou, ze které jsme vytvořeni. Vylučuje vše, co je mezi námi a dokonalostí. Žádná jiná síla to pro nás nemůže udělat.

Jakmile jednou začneme chápat nezbytnost a povahu Eloah Gibory, budeme vítat své kontakty s ní na jemných váhách spravedlnosti dříve, nežli její nahromaděná energie dosáhne takové míry, že se změní v hrozivý příval odplaty. Naučíme-li se jen, jak se máme sami korigovat a omezovat, budou nám Geburah a její spojenci jen pomáhat. Celé tajemství úspěchu, jak zacházet s Eloah Giborou, je navodit tyto kontakty na dostatečně hlubokých úrovních tak, aby se jejich účinky projevovaly odtamtud navenek.

Zde jsou zahrnuty všechny problémy karmy. Dostáváme jen zdánlivé odměny a tresty, protože jsme se nedostali z dosahu těchto účinků, ať individuálně nebo kolektivně. Když vyloučíme původní příčiny v nás, nemůžeme být vystaveni následkům. Tuto změnu naší povahy může provést jen Eloah Gibora. Aby se jí to povedlo, aniž by navždy zničila celou lidskou rasu, je značný úkol, ale nakonec se jí to musí povést nebo ne. Poloviční řešení není možné.

Ti, kdo vyjdou vítězně z Geburahu s požehnáním Eloah Gibory, budou adepty sebekázně, schopní sami si vyrovnat nerovnováhu. Zdraví, soulad a štěstí se stanou jejich právem, protože všechny příčiny jejich protikladů budou spáleny geburatickým ohněm. Může se zdát zvláštní, že cesta do nebe vede peklem, ale je to cesta, kterou prochází každý.

Když jsme dokázali čelit Geburahu, měli bychom být ve stavu setkat se i s její vyvažující a doplňující sefirou.9.

Sefira Chesed, Milost, Soucit, 4

ASIAH, Svět vyjádření: Jupiter

Zde dosahujeme stupně velkodušnosti a blahodárných vlivů. Chesed neznamená jen milost a soucit, ale i dobrou vůli, laskavou vlídnost a vše, co je spojeno s božským výronem neomezené štědrostí. Planetárním spojením je zřejmě Jupiter.

I když je Chesed čtvrtou sefirou, je prvou sefirou na naší straně Propasti a můžeme ji považovat za zdroj, z něhož plyne naše požehnání. Při sestupu po Stromu nám postavení Chesed ukazuje, že se božství projevilo nejprve jako milost, dříve než se stala nutností přísnost, a když stoupáme po Stromu vzhůru, učíme se, že nemůžeme očekávat, že plně vystoupíme do milosti prozřetelnosti dříve, než projdeme branou božské spravedlnosti. Přesto však si můžeme být jisti, že ať jsou již naše zkoušky a tresty jakkoliv přísné, očekává nás nakonec milost a blaženost. Geburah je stonkem a Chesed kořenem, skýtajícím podnět k jakémukoliv podnikání.

Většina lidí se obává přijít do styku s geniálním šlechetným Jupiterem, rozdávajícím dary své štědrostí. Jen opravdu moudrý člověk vidí nebezpečí věčného nadbytku a objeví tajemství jak zacházet s jeho nesmírnými silami. Podnět a cíl nám k tomu dodají klíče. Tento problém si začínáme uvědomovat v dnešním světě na hmotné úrovni. Naše výroba a hospodářství nám dávají takové množství výrobků a příležitostí, o jakých se nám dříve ani nesnilo. K čemu? Co udělá většina lidstva s tímto novým přepychem volného času a technických vymožeností? Bude bez cíle bloudit světem ve svých krásných, lesklých vozech? Sedět a koukat na televizi? Propadne hazardním hrám? Umírat nudou, touto nejnebezpečnější ze všech nemocí? Přežili jsme lekce Geburahu během dvou světových válek, projedeme stejně úspěšně i stejně obtížnou zkouškou Chesedu? Jestliže se to lidem nepodaří, budou následkem ještě hroznější zkoušky Geburahu.

Pravdu má přísloví, že jen abstinent se může starat o vinné sklepy. V zásadě to znamená, že dříve, než získáme nějakou sílu, musíme získat schopnost ji ovládat. Proto se při šplhání po Stromě dostáváme k Chesed, až když jsme prošli Geburahem. Z božského hlediska byla Chesed výsledek moudrosti a porozumění na nejvyšších úrovních, a proto je ovládána těmito principy. Teoreticky ještě nejsme schopni užívat nejvyšší principy na jejich vlastní úrovni bytí, a proto se snažíme získat božskou schopnost milosti, abychom k tomu získali právo. To by mělo být naší pohnutkou pro navázání kontaktu s Jupiterem a Chesed, moudrostí a porozuměním tak, abychom se mohli přímo spojit s božstvím v Koruně a vrcholu našeho stvoření v Keter. To je jedinou pohnutkou, kterou kabala uznává za oprávněnou při snaze o nalezení Chesed.

Při sestupu po Stromě vyjadřuje Chesed plnost božského mládí. Když bytí vzešlo z lůna podobného prostředí Tří nejvyšších a překročilo temnou propast, vytrysklo jako konání. Prázdný vesmír čeká na zaplnění živoucím a nezbytné meze ještě nebyly Geburahem vytýčeny. To je božským počátkem na začátku božského života a jako smrtelníci můžeme sotva pochopit, co to znamená. Snad když si vzpomeneme, jak se nás stejná síla lehce dotkla v našem vlastním mládí, bude vzpomínka něčím víc, než co jsme schopni snést.

Při výstupu po Stromu je Chesed soucitem stáří, získaným zkušenostmi. Je snášenlivostí a dobrotou, pramenící z vědění a dobré vůle. Musíme mít na paměti, že Chesed je na hraně propasti a právě zde se duše setkávají na cestě k Nejvyšším a na cestě zpět od nich. Nadšení mladých smíšené se zkušenostmi starých přinášejí štěstí oběma v chesedickém duchu soucitu. Stáří a mládí jsou podobnými stavy duše v různých dimenzích.

Ve svém ústředním postavení na bílém pilíři je Chesed typicky mužským jevem, vydávajícím energii bez ohledu na výsledek. Geburah schraňuje tuto energii uplatněním svého omezujícího vlivu, ale tok energie vychází nejprve z Chesed.

Magickým obrazem blahovolného krále je spojena představa Jupitera s olympským smíchem a blahobytem, obklopenými atmosférou neomezené blahovůle. Jupiter byl astrology nazýván Velkým štěstím, ale moderní výzkumy shledaly toto označení značně nepřesným. Jupiter je blahodárný jen tomu, kdo se dokáže povznést nad záplavu jeho přízně. Jinak může jeho štědrost způsobit zmatek a nedá žádný trvalý zisk. Měli bychom si bedlivě všimnout, že postavení Milosti mezi sefiroty je mezi Porozuměním a Spravedlností, bez kterých se nemůže obejít. Na koncích bílého pilíře je Moudrost nahoře a Vítězství dole. Chesed je na všech stranách vyvažována, jako všechny ostatní sefiroty, správnými cestami pro svou energii.

Semitský název Jupitera je Cedek, znamenající spravedlnost, zdar a štěstí, jako výsledek správného chování, čestnosti a dobroty, což by nás nemělo nechat na pochybách o povaze Chesedu. V kabale se znovu a znovu setkáváme s výstrahou, že chceme-li stále prožívat pravé štěstí, musíme se osvobodit od chyb a stavů nedokonalé rovnováhy. Chesed ukazuje jak původní stav hojnosti v ráji před pádem, tak i konečný stav dokonalosti, který má nastat, až spravedliví projdou konečnými zkouškami v geburatických ohních a vrátí se do Chesed před překročením Propasti. „Spravedlivými“ musíme rozumět ty, kdo žijí správným a bohulibým způsobem a jdou cestou Světla, vedoucí po Stromu vzhůru k Bezmeznému světlu na jeho vrcholu. Výraz „cesta pravé ruky“ má význam pravé i levé podle toho, ze které strany se na ni díváme. Znamená prostě cestu světla na rozdíl od cesty tmy nebo proti směru pohybu slunce. Nic víc.

Moderní znalosti nám ukazují, že jupiterská stránka přírody je skladištěm obsahujícím vše, co si jen můžeme v tomto světě přát, jakmile jen poznáme tajemství, jak o to máme požádat. Zdá se, že nejsou hmotné důvody, proč by všechna naše materiální přání neměla být uspokojena, pokud by nás to ovšem dovedlo činit neustále šťastnými. Jupiter se již neusmívá jen na některé, ale zahrnuje zástupy svým bohatstvím. Ale to samo nestačí. Hmotné bohatství stěží dokáže vyvážit duchovní chudobu a my nebudeme žít šťastně v naplněných domech s prázdným srdcem. Jupiter nám musí dát víc než příjmy dříve, než se stane skutečným dobrodincem, a milost Chesedu musí prostoupit celou lidskou duší.

Tím, že je čtvrtou sefirou, jeví se Chesed kabalisticky jako souhrn předcházejících Tří nejvyšších, obsahující v sobě úhrn všech jejich vlastností. Při vzestupu po Stromě je sedmým stupněm a ztělesňuje dovršení zkušeností zbytku. Kdo dosáhne tohoto bodu, měl by už mít nahromaděno tolik energie, aby mohl přebytky rozlévat ve prospěch méně pokročilých bytostí. Je to podobné, jako když někdo během života zbohatne a pak svůj majetek odkáže na dobročinné účely, dříve než překročí propast smrti, za níž už majetek nemá žádnou cenu. Jupiterská stránka Chesedu působí podobně. Její skutečné dary si nemůžeme vzít s sebou za propast, ale můžeme si donést blahodárnou zkušenost, kterou jsme získali při průchodu jím.

Největším a nejrychlejším dobrodiním, které nám může Jupiter dát na této zemi, je splnění našich hmotných potřeb tak, aby naše mysli i duše byly uvolněny pro ušlechtilejší cíle, nežli je jen obhajování holé existence. Lidé, osvobození od tělesné chudoby, mohou jít hledat duchovní bohatství, ale velmi mnohým se to nepodaří a stanou se oběťmi vlastní nesmyslné chtivosti po stále větším a větším majetku. Metodou Chesedu, jak udržet rovnováhu, je doplňování toho, čeho je nedostatek. Můžeme si představit Chesed, jak přidává na lehčí misku vah, zatímco Geburah ubírá z těžší, a nebudeme daleko od pravdy.

Stejně, jako by Geburah měl působit jen v mezích potřeby, měla by se přizpůsobit i Chesed. Jakmile jednou nějaká živá bytost dosáhne stav chesedického dostatku, neměla by se pokoušet hromadit víc než bezpečnostní rezervu z přebytků. To je vysoce důležité jak pro lidskou, tak i pro božskou ekonomii. V čistě hmotných podmínkách to znamená, že jakmile někdo dosáhne rozumné rovnováhy pro udržení přiměřené životní úrovně, má jeho další úsilí směřovat jen k tomu, aby pomáhal druhým dosáhnout alespoň zčásti podobnou úroveň. Jupiterské bohatství Chesedu má být rozdáno těmi, kdo získají více, než kolik stačí pro krytí jejich potřeb. Nemá být promrháno, ale účelně vynaloženo.

To je smysl textu: „Tomu, kdo má, bude dáno, atd...“ Kdo nic nemá, nemůže rozdávat a jen ten, kdo v té či oné podobě dosáhl Chesedu, může být schopný rozdávat svým bližním. Všechna energie je vytvářena výměnou mezi extrémy a oba, dávající i přijímající, jsou na sobě závislí. Jakmile dosáhneme Chesedu, musíme dávat jeho dary dále, abychom udrželi tok energie, procházející určenými dráhami nebo cestami ve stanoveném množství. Kdybychom se pokusili chesedické bohatství hromadit, zadusilo by nás. Nejcennější, co si za něj můžeme koupit a vzít s sebou za velkou Propast, je výsledek dobře stráveného života, protože život sám je kapitálem a měnou chesedu.

Při sestupu Stromem je Chesed dědictvím, se kterým vstupujeme do života, pocházejícím z předchozích existencí. Při návratu zpět vracíme souhrn našeho žití Chesedu k přehodnocení. To je důvěrník nás všech, působící velice podobně jako banka s jednotlivými i sdruženými účty, u níž si ukládáme i vybíráme vklady. Úrokem je to, co druzí lidé získají z našich vkladů, a to je základem teorie o tak zvaných „odpustcích“, oné zneužívané a špatně chápané nauky katolické církve.

Podstata nauky o „odpustcích“ je stručně tato: Každá duše potřebuje jen tolik, aby zachovala svou správnou míru postupu směrem k božství (v křesťanském názvosloví je to „zásluha o spasení“). Mnoho, nebo snad většina duší, je pod touto mezí. Zato však některé jsou schopny ji vysoce překročit a vytvářet nadbytek toho, co můžeme nazvat duchovním kapitálem, pro svoji vlastní potřebu. To se skutečně stává a takové přebytky mohou pomáhat těm, kdo to potřebují, jako tak zvané „dobré vlivy“. Skutečně velká duše může zachovat zde na zemi dědictví, které přetrvá mnohem déle, než se její tělo rozpadne v prach. Církev učinila chybu v tom, že si přivlastnila veškerý kapitál pro vlastní účely. Ve skutečnosti mohla nanejvýš vytvořit psychické spojení s takovými zdroji vnitřního bohatství, které určitě nebyly výlučné.

V Chesedu můžeme navázat tyto kontakty se vším dobrým, co kdy lidstvo vytvořilo, a dobré božství nás nabádá, abychom tak učinili, ale ani to nám nebude nic platné, nedokážeme-li se mu přizpůsobit. Nemá smysl mít něco, co nemůžeme využít. Proto jsme museli nejprve projít předešlými sefirami. Abychom si udrželi plnou rovnováhu na tomto stupni Stromu, potřebujeme Chesed i Geburah, jako Alice své hrníčky, „Sněz mne“ a „Vypij mne“. Při rovnovážném užívání obou si zachováme správnou míru, přiměřenou našemu postavení.

Chesed bývala nazývána „Sefirou svatých“ nebo spravedlivých, protože je úrovní, na které setrvávají nejpokročilejší duše na této straně Propasti, z milosti a soucitu k nám, kteří jsme zůstali tak daleko za nimi. Odtud působí jako živé spojky nebo prostředníci Božské síly sestupující obecně v našem směru a říká se, že jejich vliv již často zachránil náš svět před zkázou. Nemají žádnou povinnost plnit tyto úkoly, které si sami uložili. Nic je k tomu nenutí, vyjma jejich vlastního soucitu.

Je to zcela jistě Chesed, ze které lidstvo získává podněty, aby bylo dobré a konalo to, čemu říkáme „dobro“. Z této sféry vychází filantropie nejčistšího druhu. Často se domníváme, že sebeobětování je nejvyšším dobrem, které si dovedeme představit, ale na vyšší úrovni je ještě větším dobrodiním, když někdo setrvá v sobě pro spásu druhých. Skutečnou obětí božských králů není jejich smrt na kříži nebo jiným způsobem; ale jejich vtělení se do lidského těla. Zrození je spoutává a smrt je osvobozuje od dobrovolných závazků. Po pravdě kříž není dobrým symbolem oběti. Tím by měla být kolébka. Ale pak se díváme na celé mystérium seshora dolů.

Svým umístěním na Stromě nás Chesed podněcuje stoupat stále výše. I jako světský aspekt Jupiter inspiruje v lidech pocity velkomyslnosti vůči druhým. Bohatí lidé obdarovávají školy a nemocnice a chudí se mohou ujmout osiřelého dítěte nebo i zvířete. Právě od tohoto jupiterského vlivu můžeme odvodit téměř božskou touhu stát se „většími a lepšími“ lidskými bytostmi. Pravda, může nám to způsobit potíže, jestliže podlehneme pokušení jednat jako Pán Bůh dříve, nežli jsme k tomu plně oprávněni, ale bez takovýchto podnětů v nás bychom se nikdy nepozvedli. Chesed je velmi správně umístěna na nejodlehlejším místě od Malkut na této straně Propasti. Jak ona, tak i Geburah jsou „nadlidskými“ vlastnostmi, vedoucími nás nad pouhou smrtelnost, a činí z nás něco více nežli pouhé obyvatele zvířecích těl. I když v Tiferet dosahujeme lidské dokonalosti, začínáme vyšší stupně zasvěcení na úrovni Geburah – Chesed. Požehnáni jsou ti, kteří užívají moc i milost rovnoměrně, ale vždy přecházejí od moci k milosti.

O Chesed se dozvíme víc, když se dotážeme jejích andělů na jejich práci v

JECÍŘE, Světě utváření: řád andělů: CHASMALIM

Slovo Chasmalim se dá nejlépe přeložit jako zářící. Říká se o nich, že to jsou ohnivé bytosti se silou řeči, řadící se na ultrafialový okraj duchovního světelného spektra. Můžeme si to představit jako hřejivý, příjemný aspekt ohně v jeho nejvlídnější podobě. Zatímco Serafim byli plameny štěpení, jsou Chasmalim plameny tavení, spájející stvoření dohromady tak, aby zachovali vše neporušené jako celek.

Tvoří jednotící sílu ohně, ať již to je hřejivý žár, přitahující k sobě skupinu lidí, nebo světlo, mající význam pro mnoho zřeců. Vnitřně to ovšem platí o hřejivých, nesobeckých poutech mezi dušemi. Serafim nás mohou oddělit od našich nepřátel, ale Chasmalim nás váží k našim přátelům. Jsou staviteli a ne ničiteli. Jejich úkolem je tvořit pro blaho spotřebitelů, i když okrajový rozdíl mezi nimi a Serafim je mnohem menší, než by se mohlo očekávat.

Jednou mimořádně důležitou stránkou Chesed, kterou se zabývají Chasmalim, je humor. Člověk je jediným tvorem na této zemi, který se směje pro radost. Byly provedeny nesčetné pokusy, které měly analyzovat smysl pro humor, a zdá se, že žádný z nich nebyl příliš úspěšný, protože pravý humor je božským darem. Jediné zasmání z čisté radosti nás může přivést k božství blíže než jakékoliv množství dusivé vážnosti. Čistý smích je jedním z nejpravověrnějších náboženství tohoto světa. Ale současně může být i výrazem nejhorších stránek naší povahy, je-li užíván výsměšně nebo urážlivě. Je jedinečnou „horkou linkou“ mezi nebem a peklem.

Božský smích, podněcovaný Chasmalim, přichází z vědomého poznání mezi božskými a lidskými bytostmi a působí na velmi vysoké úrovni, lidské duši těžko dosažitelné. Jedním z tajemství „Nevyslovitelného jména Božího“ bylo něco, co se dalo jen velice těžko očekávat. Byl to hlas smíchu. To bylo to, co pojilo člověka a Boha dohromady. Smích na chesedické úrovni je voláním, spojujícím lidstvo a božství navzájem. Ze slz Geburahu se vynoříme do úsměvu Chesedu a dosáhneme brány nebeské.

Když se lidská bytost přiblíží k tomu nejlepšímu, co je v ní, říkáme, že je v „dobré náladě“, a máme tím na mysli stav žoviality, ve kterém je schopna chovat se jako jov (romanizovaný tvar JHVH), nejvyšší bůh. Opět je zde prvek smíchu spojován na vrcholné úrovni s božstvím. Chasmalim jsou komiky v dramatu bytí, značně přispívajícími k jeho umělecké hodnotě. Všimněte si, že všechny sefiroty, vyjma nejvyšších, jsou spojeny s některým druhem lidských citů nebo pocitů, a má hluboký význam, že humor je nad všemi ostatními.

Ve svým myslích spojujeme vždy nebe a štěstí dohromady, a přece je starou zkušeností, že náboženství činí tolik lidí nešťastnými nebo zasmušilými. Schéma Stromu ukazuje zcela jasně, že lidstvo by mělo žít tím radostněji, čím víc se přibližuje k božství. Smutní, nešťastní a nevlídní lidé jsou daleko od vrcholu Stromu, ať jsou čímkoliv, a potřebují Chasmalim, aby jim dodali dobré mysli. Nikdo se nemůže pozvednout k božským výšinám bez jejich pomoci a jen oni nás mohou bezpečně převést přes Propast. Lidé se často modlí za šťastnou smrt. „Šťastný odchod“ je eufemismem pro únik z utrpení smrti a přání zemřít s úsměvem na rtech není neobvyklé. V těchto lidových rčeních je skryta velká mystická pravda. Co nás více přibližuje druhým než srdečný úsměv a smích? Říká se, že sdělovaný zármutek je zármutek poloviční, ale stejně je pravdou, že sdílená radost je radostí dvojnásobnou. Chasmalim nás spojují ve velké radosti, která by měla vycházet ze života samotného, počínajícího i končícího v Chesed. Říkají nám dostatečně zřetelně, že když odcházíme z nebeské blaženosti, zase se k ní vrátíme.

Chasidim, ona zvláštní sekta východoevropských židovských mystiků, uznávaná pro svatost svého života, přikládala nejvyšší význam radosti a lehkosti srdce ve vztahu k božství. Někteří z jejích učitelů šli až tak daleko, že říkali, že veselý hříšník má mnohem blíže k Bohu než zatrpklý člověk, který jinak ničím nehřeší. Chasidim většinou věřili kabale a rádi vyprávěli příběhy, prozářené oním jedinečným židovským smyslem pro humor, zcela prostým hrubosti. Jejich největší ctižádostí bylo rozesmát samotného Pána-boha. Říkali, že by vše prominul každému, kdo by ho přiměl k úsměvu, a dodávali, že se to stane jen málokdy pro zármutek, který mu působí lidstvo jako celek. Jednou z nauk Chasidim bylo, že se všechny lidské duše pojí navzájem do jediné bytosti, zvané „Duše Adamova“. Ani jediné duši není možné ublížit nebo prospět, aniž by tím nebyl ovlivněn zbytek lidstva. A jsou to ovšem Chasmalim, jejichž úkolem je udržovat nás jakýmsi způsobem pohromadě v božské naději, že se časem můžeme stát jedinou dokonalou samostatnou bytostí, která bude prospěšná našemu Stvořiteli.

Chasmalim nám přinášejí poselství útěchy nebo naděje, když je nám nejhůř. Nemůžeme je slyšet příliš zřetelně uprostřed našeho utrpení, ale oni se nám snaží ukázat cestu ven z pekla. Snažíme-li se jim naslouchat, můžeme slyšet jejich hlasy, vyprávějící nám o lepší budoucnosti. Jsou to oni, kdo podávají lidstvu záchranný pás naděje, bez něhož bychom se nikdy nedokázali pozvednout z beznaděje. Bez ohledu na to, jak je to s námi špatné, působí Chasmalim jako Boží poslové dodávající nám naději, abychom vydrželi stoupat po Stromu. Většina náboženství považuje za těžký hřích, když někdo přestane věřit v milost boží, protože tím odřízne svou duši od pojítka se svým největším zdrojem prospěchu. Když dobrovolně odmítneme naslouchat Chasmalim, odmítneme Toho, jehož hlasem jsou.

Chasmalim vypráví o štěstí a optimismu na nejvyšších úrovních, a přece můžeme zaslechnout jejich hlasy nejjednodušším způsobem. V úsměvu děcka, v slunečním jasu, stisku milované ruky k nám budou Chasmalim mluvit miliony úst, jakmile se jim naučíme naslouchat. Mohou hovořit jemně a tiše, ale jsou neúnavní. Když všechen hluk a ruch z jiných zdrojů zmlkne vyčerpáním, uvědomíme si, že se s námi Chasmalim po celou tu dobu domlouvali, aniž bychom si to uvědomili. Abychom s nimi úmyslně dokázali navodit vědomý kontakt, musíme v sobě ztišit všechny ostatní úrovně, a pak je uslyšíme zřetelně.

Všichni andělé jsou bytostmi světla, ale světlo má mnoho frekvencí. Nižší frekvence nám vůbec nepřipadají jako světlo, protože jsou pod rozsahem našeho vidění a připomínají nám hmatové vjemy. Příkladem toho je sluneční teplo. Na opačném konci světelné škály přecházíme od zrakového vjemu k smyslu duchovního vnímání, který se u valné většiny lidstva řádně nevyvinul. Chasmalim nám pomáhají na tomto stupni našeho vývoje. Září vstříc lidstvu a září také přes propast. S jejich pomocí můžeme i v té největší temnotě vnímat alespoň jeden osamělý světlý bod.

Je učení, že posvátný zákon byl napsán bílým ohněm do černého ohně, a dále bylo řečeno, že ve světě, který má přijít, budou mezery mezi písmeny tohoto zákona čteny jako tajný zákon, skrytý za všemi ostatními zákony. V tomto mystériu je skryta hluboká pravda ukazující obrácenou polaritu prostupující Bytím. Vše, co je nám ničím ve světě, ve kterém žijeme, se v jiném stavu bytí stane něčím velice skutečným a my a naše světy v něm budeme opět ničím. Budeme-li následovat zářící anděly, povedou nás temnotou ke světlu skrytému za světlem.

Pokročilejší lidé dovedou laskavě reagovat i na nepřátelství. Děti učíme, aby se smály namísto pláče, když upadnou a uhodí se. Moudří rodiče neukazují svým dětem strach o ně, kromě vlídného úsměvu a laskavého slova, když jim dítě ukazuje svůj úraz. Bázeň a strach musí být překonány. To je ryze chesedické a ukazuje to, jak Chasmalim konají lidem své nejlepší služby. Je to způsob, jakým nás vedou a pomáhají nám pozvednout se k nebi. Kontrola jejich činnosti přichází z

BERIAH, Světa stvoření, archanděl Cadkiel

Cadkiel znamená „Spravedlivý Boží“ v několikerém významu. Zahrnuje to spravedlnost prověřenou všemi zkouškami a soudy, kterým byl podroben, nebo to může znamenat někoho, jehož povaha je správná, protože je v podstatě bez chyby. Je ještě mnoho vedlejších významů, jako „vznešený“, „dobrý“, „zbožný“, „šlechetný“ a tak dále, které všechny mají povahu, kterou očekáváme u archanděla Chesedu. „Cadik“ je běžným hebrejským názvem pro někoho zbožného nebo světce.

„Spravedlnost“ není dnes vůbec obvyklým slovem, a přece se většina z nás snaží dělat a dělá to, co považuje za správné. A právě tento instinkt v nás představuje Cadkiel, neboť je archandělem konání toho, co je správné. Můžeme si ho představit, jak stojí při nás a říká nám, co máme dělat, protože je to správné, zatímco jeho druh Khamael stojí na druhé straně a říká nám, co nemáme udělat, protože je to špatné. Jsou to dva strážci pilířů, propouštějící nás mezi sebou.

Při sestupu ze Stromu nám Cadkiel dává instrukce o tom, jak se máme chovat během inkarnace, a při našem návratu to znovu porovná s tím, jak jsme se opravdu chovali. Cadkiel a Khamael jsou anděly posledního soudu, ale Cadkiel nám připomíná, že milost je Bohu bližší než moc. Vedena Cadkielem může vtělující se duše vidět všechny zkoušky a strádání, které ji očekávají během pozemského života, a přitom uvidí důvody a příčiny, proč tomu tak má být, a uvidí i dobro, skryté ve zdánlivém zlu. Toto předběžné poznání si nebude pamatovat během inkarnace, ale bude v ní uloženo jako jakýsi druh instinktivního pocitu, že i chvíle bolestivé a smutné mohou být k něčemu dobré, stejně jako ty šťastné. To je možné posoudit jen z Cadkielovy úrovně.

Cadkielovou úlohou je obracet špatné k dobrému. Kdosi řekl, že dvě zla nemohou dát dohromady něco dobrého, ale to platí jen velmi omezeně. Během času se zlé věci musí měnit v dobré, nebo by lidstvo vůbec nemělo žádnou naději. Jako napravovatel je Cadkiel odpovědný za získávání nejlepšího a nejhoršího. Říká se, že „Když upadnete do příkopu, zvednete se s desetikorunou v hrsti“, a to dokresluje Cadkielův úkol. Jenže to zpravidla nejde tak rychle.

Stojí za povšimnutí, že čím výše vystoupíme po Stromu od Malkut, tím méně je na zemi působení andělů v podmínkách času nebo události. Zdroj našeho dobra je vzdálenější od nás vtělených než příčiny, které nám ubližují, a Cadkiel je v přímém styku jen s lepší stránkou naší povahy, která se nemůže vynořovat z hlubin našeho nitra příliš často. Jen těžko můžeme na zemi konat dobro podle vlastního uvážení, protože jen zřídkakdy jsme schopni posoudit, co je dobré a co ne. Cadkiel nám to pomáhá rozlišovat, když ho o to v duchu požádáme. Ale i pak musíme naslouchat hlasu přes dělící stěnu naší osobnosti položenou mezi jeho úroveň a naše normální vědomí, pokud neužíváme kabalistických metod práce s Cestami, které by nám umožnily užší kontakt. To znamená postupovat podél Stromu správným směrem, až dojdeme k Cadkielovi.

To je dobré i praktické cvičení. Z našeho postavení v Malkut pozorujeme nějaký problém nebo něco, co nás zajímá. Pak postupujeme krok za krokem podél sefirot až tam, kde očekáváme odpověď. A pak se klidně vrátíme jinou cestou Stromu zpět. Řekněme třeba, že se náš dotaz bude týkat nějaké cesty. Měli bychom ho přednést v Hodu, pokud bychom ovšem chtěli vědět, jaký druh cesty by nejlépe posloužil dobrému účelu, musíme ho přenést přes Hod až do Chesedu k Cadkielovi. Naučíme-li se, jak máme správně usměrňovat své dotazy, budou nám na ně inteligence Stromu odpovídat, i když se nám jejich odpovědi nemusí zdát vždy správné nebo příjemné.

Zcela jistě nedovedeme ve všech případech posoudit, co je pro nás i pro druhé lidi nejlepší, a jen naše spojení s Cadkielem nám to může umožnit poznat, i když ani on nás nemůže přinutit k tomu, abychom podle toho jednali. Zde se vůbec nejedná o konvenční morálku. Vedoucím principem je slavný výrok, že „Ne proto je něco správné, že by tomu tak chtěl Bůh, ale Bůh to chce proto, že je to správné“. Jaká pravidla o správnosti nám může Cadkiel doopravdy ukládat?

Zásadní správnost čehokoliv je určena jeho vztahem k tomu, čím není. Co může být za určitých okolností správné, může být za jiných okolností nesprávné. Vše závisí na základním schématu bytí, protože je možné, aby něco bylo správné ve vztahu k celku, ale přesto mělo špatný vztah k vnější jednotce, jejíž složkou je tento celek. Tak například ve slově ČINN jsou tři čárky druhého N srovnány navzájem správně, ale písmeno samo je špatně umístěno, má-li se vytvořit slovo, zato však je na místě při výkladu tohoto bodu! Správné a nesprávné se prolíná v nepřehledné motanice a jen Cadkiel je schopný vidět je ze správné perspektivy na pozadí z nebytí.

Abyste tomu rozuměli, všimněte si příkladu umění japonských zahradních skalek. Každý kámen je vybrán s ohledem na svůj tvar, velikost, barvu, zrnitost, atd. ve vztahu ke každému bodu z prostředí, ve kterém má být umístěn. Uvažuje se o dojmu, jaký má vyvolat v pozorovateli, a o mnoha jiných věcech. Za to, co by člověk ze západu mohl považovat jenom za kus kamene, mohou být zaplaceny značné sumy peněz, ale architekt ví, že je to jediný unikát, vhodný pro dané místo. Pocit naprosté správnosti pak navozuje styk s nebem. Připouštíme, že již nikomu jinému neotevře stejné dveře. To je úkol pro Cadkiela.

Jakmile je něco správné, je to i dokonalé, a nic nedokonalého nemůže vstoupit do nebe. Jsou ovšem různé stupně dokonalosti, právě tak, jako jsou i různá nebesa, Cadkielovým úkolem je usměrňovat vše do jeho správného stavu bytí a to je ustálený postup. Jeho symbolem je prut nebo vůdcovská hůl, a jsme-li moudří, naučíme se ji následovat. Něco podobného si můžeme představit jako písmena abecedy vložené do sáčku, zamíchaná a pak vysypaná na stůl. Rozumně je může uspořádat jen někdo, kdo zná jejich schémata a kombinace. To lze udělat dvojím způsobem. Za prvé tak, že se s nimi pohybuje dokola, až andělé obdrží zamýšlenou zprávu, nebo tak, že se nechají ležet tam, kde jsou, a jednotlivě se na ně upozorňuje. Cadkiel činí to druhé pro nás a my musíme pro něj učinit to prvé.

Jako lidské bytosti jsme všichni obklopováni z vnějšku a obklopujeme se z vnitřku našimi individuálními jednotkami bytí. Ty nás spojují s jinými v makro a mikrokosmu. Budeme-li sledovat vzestupnou linii od jednoho kontaktu k druhému podle těchto správných bodů vstupu a výstupu, nebude se dít nikde nic špatného. Cadkielův prut je v tomto případě prutem řídícím. I když je dokonalá přímka jenom teoretickým předpokladem, je nejpřímější čarou, kterou známe, světelný paprsek. Zde je spojitost mezi dráhou světla a spravedlností.

Za Cadkielem je skryta velká síla, která jím pohybuje v

ACILUTU, Světě počátků, božský aspekt EL

Božský aspekt Chesedu se jeví s hlubokou prostotou jako AL (vysloveno EL). To se zpravidla překládá jako „Bůh“, ale znamená to vlastně TOHO boha nebo božství. Příbuzným tvarem je BEL nebo BAAL, znamenající prostě předáka nebo vedoucího. Za starých časů míval každý kmen nebo i každá usedlost svého zvláštního „bela“, o kterém se soudilo, že se projevuje v žijícím kmenovém náčelníku, z čehož vznikl kult božských králů. Byl to božský Bel, kdo poskytoval kmeni všechno dobré pro život, a dodnes slavíme Bel-tan jako slavnost k uctění této dávné představy Boha. Magický obraz blahoslaveného krále se nejsilněji projevuje v EL.

EL je božským dárcem. Máme příliš silný sklon představovat si tuto vlastnost v materiálních pojmech a vyčítat Božstvu náš nedostatek hmotných statků. Navíc máme sklon pošilhávat po zjevných hříšnících hromadících pozemské statky a kritizovat božského dobroditele za to, že zahrnuje svou přízní lidi, kteří si to podle našeho úsudku nezaslouží. Tím se ovšem dopouštíme naprostého omylu. Hmotné statky nejsou vůbec přímými dary božství a nikdy jimi nebyly. Dar spočívá ve schopnostech nebo dovednostech, které byly využity k vytvoření nebo zpracování těchto výrobků. Pokud jsme nadáni dovedností, neúnavností nebo i schopností tvrdě pracovat, můžeme se podle schopností obohacovat. Za to, jak se všemi dary naložíme, neseme pak sami plnou odpovědnost a nemůžeme vyčítat božství to, co dělají druzí se svým majetkem.

EL Chesedu je převážně nad úrovní udílení darů pro každý život. EL může být božským distributorem, ale nikdy není svatým Mikulášem ani kouzelným dědečkem z pohádky. Hodně pravdy má v sobě výrok, přisuzovaný samotné přírodě: „Ber si, co chceš – a plat!“ To ukazuje velmi pěkně kombinaci Geburahu s Chesedem. Chesed říká: „Ber si, co chceš“ a Geburah přísně dodává – „A PLAŤ“. Když stoupáme po Stromě, vede Geburah účty, zatímco Chesed nám dává to, co jsme svými životy vytvořili. A pokusíme-li se vyklouznout bez placení, je na nás připravena Propast.

Je možné, že EL je nejméně chápavým božským aspektem ze všech. Lidstvo je ve své většině líným tvorem a představa božského správce, který má za nás všechno udělat jako nějaký super-sluha, je nám příjemná, i když není správná. Umožňuje nám vyčítat Pánubohu všechny naše vlastní chyby. Král Ječmínek byl dnes nahrazen sociálním zařízením, které je některými lidmi považováno za stejně hloupé, ale alespoň vina může být svalena tam, kam patří – na lidská bedra.

Největším a nejpodivuhodnějším darem, který nám dává EL, je naše schopnost dosáhnout božství. Vyjít do života ve formách jednodušších, než je nálevník, a vrátit se nakonec k božství jako dokonalé bytosti. To je význam v Chesedu. Musíme si uvědomit, že to neznamená, že každá jednotlivá duše se stane božstvím, neboť duše sama od sebe není nesmrtelná, ale získává tuto vlastnost z ducha. Při příchodu do smrtelného projevení se podél Stromu dolů je obecným schématem, že duch vytváří duši, duše vytváří mysl a mysl vytváří tělo. Při vývoji směrem k božství se tento proces obrací, jako by se zavíjel do sebe tak, že mysl vstřebává tělo, duše vstřebává mysl a nakonec duch vstřebává duši. I když tento plán působí jako celek, je nespočet nezdarů jednotlivých jedinců, kteří jsou automaticky vstřebáváni do nejvhodnějších drah. Nic se neztrácí, ale jen je přeměněno k jinému použití.

Během našeho života mimo tělo je naším úkolem vyvíjet se obráceným postupem než při naší materializaci. Můžeme sledovat schéma, když si uvědomujeme, že stejně jako sefiroty vycházejí jedna z druhé, musí se zase jedna do druhé vracet, aby dosáhly zpět svého jediného zdroje. Můžete si vyrobit užitečnou pomůcku pro rozjímání z barevných kotoučů znázorňujících sefiroty, spojených navzájem pohyblivě tkanicí. Když je složíte na sebe ve správném pořadí, můžete je pak v průběhu rozjímání rozkládat, až se objeví celý Strom. Pak můžete postupovat opačným směrem, až všechny kotouče zmizí pod základním kotoučem, označeným „AIN“ (nic). I zde si můžete mimochodem všimnout, že AIN (nic) a ANI (já) jsou tvořena stejnými písmeny. I na tom můžete vybudovat užitečné rozjímání.

Boží aspekt EL v Chesedu je tedy místem, kde se duše připravuje pro to, aby byla duchem vstřebána tak, aby mohla přežít Propast. Stará nauka o tom, čemu se říkalo „smrtelný hřích“, který má za následek ztrátu nebo smrt duše, byla založena na základní pravdě, a to že jestliže se oddělíme od ducha nesmrtelností, nemůžeme očekávat, že by nás naše duše s tímto božským principem spojila. Všimněte si, že celá podstata tohoto hříchu je ve vědomém, úmyslném a dobrovolném přerušení spojení duše s božstvím. Proto je to jen vzácný úkaz. Dobrým příkladem je list, úmyslně se oddělující od stromu a očekávající, že poroste dál. Listy nemohou opadávat, aniž by zemřely, ale semena (která představují vyvinutého ducha) musí odpadnout, aby se sama mohla stát stromy.

Jako listu Stromu života můžeme mít tolik životů, kolik má Strom období růstu, kterých je skutečně nespočetné množství, a přece nedosáhneme pravé nesmrtelnosti, dokud se nestaneme skutečnými semeny. Pak a jenom pak budeme připraveni pro existenci nezávislou na našich božských rodičích. Příběh o semenech, těhotenství a zrození může být vyprávěn v makrokosmických pojmech stejně jako v pojmech lidských. Pouze semena člověka nebo Boha jsou obdařena nesmrtelností v pravém slova smyslu. Abychom se zrodili z člověka, musíme se spojit s lidským semenem, a abychom se zrodili z Boha, musíme se spojit s božským ekvivalentem. To je mystickým druhým zrozením, o kterém se hovoří v Písmu a je symbolizováno obřadem křtu.

Cestou dolů po Stromu znázorňuje Chesed a její božský aspekt El božské semeno, vyvolávající svůj nadbytek energie na vytváření života z duševní úrovně. Ten je dále zpracováván ostatními sefirotami až po individuální vyjádření v Malkut. A na zpáteční cestě se musíme ztotožnit s duchovním semenem, překračujícím opačným směrem Propast, tam kde Nejvyšší otec a Matka sjednocují dvojí proud života tak, že buďto klesá znovu do Malkut, nebo pokračuje ve vzestupu přes Keter do vesmíru za vesmírem, kde o něm již nic (AIN) nevíme.

Proto i když je pravdou, že duše přežívají tělesnou smrt, nemohou nikdy dosáhnout stavu nesmrtelnosti jako jednotlivé bytosti. Je bod, kde je již žádná další inkarnace nemůže přivést blíže božskému duchu, než jsou, a pak se podobně jako opotřebené tělo rozpadnou, ztratí svou identitu a jsou znovu vstřebány jinými. K tomu dochází v přírodě stále a bezohledně. Protože se jedná o dokonalé duše, jsou jejich tkáně prostoupeny nedokonalostmi, a když se rozpadnou, každá duše, která si osvojí nějakou jejich část, musí pokračovat v procesu zdokonalování tohoto kazového materiálu. Tak přebírá každý z nás hříchy z minulých životů a generací. To je karma, a ta je nevyhnutelná, protože jsme vytvořeni z již použitých látek. Náš duch je nový, ale naše duše jsou zánovní a naším úkolem je je zdokonalit.

Velmi málo chápaná nauka o „spasení“ neboli o úspěšnosti řízení průchodu duše jedním stupněm za druhým, až dosáhne úplného produchovnění na úrovni božství, je v podstatě správná. V zásadě jedinou metodou, jak toho dosáhnout, je sledovat vedení paprsků božského světla v nás, dokud nedospějeme k jejich zdroji. Můžeme si to představit tak, jako bychom byli na dně moře s omezenou dodávkou vzduchu. Abychom se dostali na hladinu a mohli dále žít, musíme sledovat směr, kterým proniká do vody světlo, protože víme, že kde je světlo, tam jsou i pro nás vhodné životní podmínky. Musíme mít na paměti, že jsme duchovními bytostmi, obývajícími hmotný svět, který není dokonalým stavem naší existence, a vidět věci ve správných proporcích.

Základní povaha EL v Chesedu má ovšem své kořeny v minulosti, a i když musíme uznat představu, že všechny duše nejsou automaticky „spaseny“ jako jedinci, je právě tak pravdou, že tento nedostatek je zaviněn výlučně jejich vlastní vůlí. Ztrácejí samy sebe jen proto, že to samy chtějí a pro nic jiného. Při svém zániku prostě odmítají dále existovat. Nic víc. Optáte-li se, zda takové duše opravdu existují, pak mohu odpovědět, že jsou jich nesčetné miliony. Rozhodně to není nic výjimečného, když duše přestanou ze svého vlastního rozhodnutí existovat ve své vlastní identitě. Ve skutečnosti nezmizí jinak. Akt zániku je zcela a naprosto dobrovolný, i když čím je duše vyvinutější, tím obtížnější je zánik.

Motivace sebezničení záleží na jednotlivci. Nikdo není nucen k životu proti své vlastní vůli. Duše mohou prostě ztratit důvod, proč žít, nebo se mohou z vlastní vůle vyhnout odpovědnosti za svou existenci. Ať jsou jejich důvody jakékoliv, mohou se rozhodnout zcela nezávisle podle své vlastní vůle. Neboť to, aby jednotlivá duše procházela neustále z jednoho života do druhého vzdor všem nezdarům a postupovala svou cestou k božství a úspěšně překonávala všechny stupně zasvěcení, vyžaduje značné množství síly, kterou může dodat pouze trvalé spojení s božstvím.

Když (a jestliže) dojdeme přímo k El v Chesedu, máme svěřit své duše božské milosti trojím způsobem. Můžeme se vrátit k lidskému životu dolů po Stromu, být promítnuti do Tří Nejvyšších nebo se ztratit v Propasti. Ať se stane cokoliv, je naše vlastní vůle rozhodujícím činitelem pro naše usměrnění, i když ne vždy pro výsledek.

Za předpokladu, že jsme vytrvali až sem, kde jsou naše duše vstřebávány do nesmrtelného principu našeho ducha a my jsme schopni žít v čisté atmosféře božské milosti v Chesed, budeme schopni přeplout moře soucitu a odvážit se dále v hledání konečného cíle.10.

Propast a „sefira“ Daat

Abychom došli z Chesed na vrchol Stromu, musíme překonat hroznou Propast a utkat se s tajemnou tak zvanou sefirou Daat. To je podnik obtížný z více než jednoho důvodu, protože o nich obou bylo velice málo řečeno i napsáno. Propast je vše, co dělí Nejvyšší od zbytku Stromu, a Daat je prostředkem, kterým může být tato propast překlenuta.

Skutečná propast je ovšem hlubokou štěrbinou nebo trhlinou v zemi, která má změřitelnou šířku, ale neměřitelnou hloubku. To, čemu se nepodaří ji překročit, se v ní ztrácí a je pohlceno neznámem. To je důvod, proč je na tomto místě Stromu použito symbolu propasti. Propast a Daat znamenají nevědomost, překlenutou věděním.

Staří kabalisté dávali Propasti jméno Masak Mavdil, které znamenalo Místo neúspěchů, jemuž vládl rod andělů nebo géniů, kteří se jmenovali Nesukiel nebo Ridja, což znamenalo „Zahalující boží“. Byla s nimi spojena pověst, že před naším stvořením vytvořil Bůh alespoň tři předchozí světy, a protože s nimi nebyl pokojen, smetl je do Propasti, která byla stvořena jako jakési božské smetiště.

To je nejen velmi zajímavé, ale vysvětluje to také, proč kabalistické spisy říkají o Propasti tak málo. Lze z toho totiž vyvodit závěr, že Bůh je schopen stvořit něco nedostatečného, a že dokonce i ustanovil zvláštního anděla, aby tuto skutečnost skryl. Je to doznání, že i Bůh dělá chyby. Zbožní Semité by si nikdy nedovolili něco takového otevřeně říci, když za obvinění i jen smrtelných vládců mohli nejspíše ztratit život nebo svobodu nějakým nepříjemným způsobem. Připisovat božskému králi omylnost znamenalo proto podle jejich názoru riziko duchovního zničení. Proto se drželi v bezpečí a halili vše do alegorií. Připomínali báji o Luciferovi, který byl svržen z nebes za to, že obvinil Všemohoucího, že stvořil člověka, a pochyboval tak o Boží neomylnosti. To poslední bylo co nejdříve opraveno lidskými učiteli a jen nejužšímu okruhu zasvěcenců bylo v největší tajnosti naznačováno, že i božství se může dopustit omylu. Takový náznak můžete vidět v praktice egyptských mysterií, kdy bylo překvapenému zasvěcenci obratně zašeptáno do ucha: „Osiris je černý bůh.“

Odmítnutí vidět chyby nebo nedokonalosti i u Boha zakrylo lidem mnoho vnitřních pravd. Ortodoxním náboženstvím se dokonce nepodařilo pochopit důležitost nebo význam této tajné nauky. Mimo to, že vysvětluje mnoho zřejmých neobvyklostí, ukazuje zcela jasně na nesmírně důležitou úlohu lidstva v božském plánu. Můžeme být jednou z největších chyb Boha, ale konec konců jsme schopni se sami napravit, neboť nesmíme zapomenout, že ať se nepovede cokoliv, není stále Božím úmyslem nic menšího než absolutní dokonalost a vše, co jí nedosáhne, bude nakonec smeteno do Propasti. Ničemu, co je v podstatě špatné, se nepodaří překročit tuto rokli.

Podle pověsti působí Propast jako jakýsi druh filtru mezi Nejvyššími a ostatními sefirotami. Všechno hrozné, ošklivé, odporné a zlé, co by nebylo myslitelné ve spojitosti s Bohem jakožto čistým božstvím, je pohlcováno Propastí, kde to pak existuje ve stavu zcela šíleného chaosu v očekávání nějakých konečných příkazů. Propast je tak považována za jakousi žumpu pro duchovní splašky. Tyto hrozné a odporné věci mohou být loveny lidmi, kteří mají dost dlouhou udici, ale rozumný člověk něco takového neudělá.

Taková propast v nás skutečně existuje a do ní se propadne vše, co je špatné, zvláštní štěrbinou mezi naším normálním a vnitřním vědomím. Otřesnou chybou, kterou činí mnoho moderních psychiatrů, je, že úmyslně otevírají tuto Propast a uvolňují odtamtud to, co v ní mělo podlehnout duchovnímu rozkladu. Tyto věci se nemají vracet zpět do vědomí, podobně jako se nemá obsah střev vracet do úst. Tyto věci máme odstraňovat vnitřními cestami, které je mají vyměšovat, podobně jako střeva, na úrovni propasti.

Neuváděným závěrem propasti bylo, že božství mělo funkci odpovídající lidskému vyměšování (neboli jsme stvořeni k obrazu božímu?), která nebyla námětem k diskusi nebo komentářům, zejména nepsaným. Vše, co není schopné se začlenit do těla Božího, bylo touto cestou odvrženo. Pád do Propasti znamenal proto ponížení na božský výkal, kterému vládne Šajtan (výkal). Jestliže nějaká duše upadla do spárů Šajtanových, byla považována za ztracenou, podobně jako to, co prošlo lidskými střevy. Takový byl původní význam dnes vulgární fráze, která znamená, že je něco ztraceno. Nic horšího a hroznějšího si staří kabalisté nemohli vymyslit.

Propast byla zosobňována pod jménem Abaddon, který vládl ztraceným věcem a lidem. Jeho úloha byla nutit lidi, aby ztráceli sebe a své duše. Jeho chybou byla ztráta spojení s božskými vlivy. On a jeho Propast nás odřezávali od Boha a božství. Číhal všude v naději, že nás zachytí do své odporné rokle. Tak alespoň říkali staří. To mohlo být skutečně pravou vzpomínkou rasy na rané období vývoje Země, kdy se skutečně otevíraly seismické trhliny a bez výstrah pohlcovaly živé tvory do hrozné smrti. Podobné případy se udály i v historické době a je pravděpodobné, že jsme zdědili strach z pádu do propasti po našich dávných předcích. Jisté je, že z propasti se nikdo živ nevrátil a že ti, kteří se zachránili nahoře, varovali pak nejstrašidelnějším způsobem své děti před Propastí.

Jako místo ztracených přežívá Propast jako „šeré předpeklí“ křesťanské církve, kam mají jít duše nepokřtěných. Mimo chabé naděje, že se někteří mohou odtamtud zachránit o Soudném dnu, o němž církev říká velice málo nebo vůbec nic a odrazuje od všech otázek na toto téma. Kabala nevysvětluje přesně mechanismus Propasti, ale s jistotou učí, že to je způsob, jak je nakládáno se vším, co není schopno sjednotit se s božstvím. Co se děje s takovými věcmi? To samé, co se děje s jinými výměšky, které se stávají základem nového života kdekoliv jinde. Zmetky nejsou božským schematem odhazovány, ale různými způsoby znovu využívány. Jestliže něco nemůže být dobře využito v jednom tvůrčím schematu, využije se to někde jinde. Jedna nauka říká, že Propast je spojena jakousi podzemní stokou s neznámým vesmírem za vesmírem (vytvořeným z toho, čemu se dnes říká antihmota) kde vyloučené látky oplodňují život ve zcela odlišných dimenzích. Pravděpodobnost něčeho takového je velmi značná.

Jiným způsobem, jak se dívat na Propast, je členění mezi vědomím a působením. Nejvyšší sefiroty jsou čistými typy vědomí, ale jakmile je Propast jednou překročena směrem dolů, vědomí se stává činností. Takovou propast překračujeme vždy, když uvádíme své myšlenky ve skutek. Je dobře, že taková propast existuje, protože kdyby se každá naše myšlenka okamžitě převáděla do hmotných podmínek, byl by tento svět již dávno zničen. Mezera mezi myšlením a činy nás chrání před záplavou obyvatel nebo sil z jiných světů nebo stavů, které pro nás mohou být zcela nevhodné. Praktický význam Propasti si jasně uvědomíme, když si ji představíme jako dělící pásmo, vložené mezi kterékoliv dvě podmínky existence, které jim umožňuje vzájemný styk s cestami, pečlivě zvolenými Daatem (věděním). Něco takového potřebuje jak božská mysl, tak i naše. Ve skutečnosti, protože jsme byli stvořeni z božského vědomí, byli bychom již před dávnými věky nemyslitelní, kdyby žádná Propast neexistovala.

Symbol lávky přes propast, úzké jako ostří meče, nám ukazuje dostatečně jasně, že přes ni mohou jen dokonale vyrovnané síly. Břit meče, po kterém musíme přejít přes Propast, je dokonale veden mezi oběma postranními pilíři. Je to dokonalá cesta, vedoucí místy přes rovnováhu, kde se všechny typy energie setkávají v neustáleném stavu. Zasvěcenci vědění (Daat) nevyužívají své vlastní energie k udržení rovnováhy na mostě, ale pouze spoléhají na stávající síly zprava a zleva. Pilíře jim jsou oporou, pokud se pohybují ve správné vzdálenosti od obou. To je střední cesta. Ve starých obřadech to bývalo někdy prakticky znázorňováno přechodem přes jámu s ohněm nebo jiným nebezpečím, kterou musel aspirant přejít podél skutečného meče nebo podobné úzké hrany. To bylo možné jen po delším výcviku, s velkou odvahou a schopností soustředit se. Pozornost pevně upřená na jediný bod vpředu byla tajemstvím zachování rovnováhy za takových podmínek a je také tajemstvím úspěšného přechodu přes Propast. Vyjdeme-li z vědění a opřeme-li se o moudrost vpravo a porozumění nalevo, musíme udržet svou pozornost upřenou na světlo pravdy na vrcholku vpředu (Keter). Přiblížíme-li se k Propasti takovýmto způsobem, nebude pro nás znamenat ani nebezpečí ani problémy.

Všechny okultní systémy včetně kabaly varují před vyvoláváním démonů z Propasti. To neznamená nic méně a nic více než navazování kontaktů na vědomé úrovni se zkaženostmi a hrůzami, které by jinak spěly k vyloučení z našeho stavu bytí. Jinými slovy je to působení proti směru božského vývoje, kterému se také někdy říká černá magie. Obyvatelé Propasti jsou bytosti nevyrovnané, šílené, nestálé a zcela zmatené. Je šílenstvím úmyslně je vyvolávat, neboť mohou jen stahovat do záhuby vše, s čím přijdou do styku. Nemohou být ani „spaseni“, vyjma úplného vyloučení z existence. Žádná lidská duše neupadne do propasti náhodou nebo tak, že je do ní stažena. Ti, kdo zmizí v hlubinách, do ní skočí o své vlastní vůli. Meč je při pádu oddělí od nesmrtelného ducha. Jeho ostří představuje konečnou, bezvýhradnou volbu, kterou musí učinit mezi božstvím (kosmem) a nepořádkem (chaosem). Zde na Stromě se sejdeme s tímto velice skutečným Posledním soudem, který není ani tak otázkou Boha, jenž by měl o nás rozhodovat, jako naším posledním rozhodnutím, zda budeme usilovat o sjednocení s božstvím nebo zda odmítneme tuto korunu stvoření v Keter. Posledním soudem se nazývá prostě proto, protože je naší opravdu poslední možností volby mezi duchem a sebou. Jakmile si jednou zvolíme směr, nemůžeme se vrátit, podobně jako se nemůže vrátit skokan během pádu.

V menší míře se setkáváme s tímto Posledním soudem po smrti, kdy dosáhneme náš okamžitý zenit přiblížení se k čistému duchu a kdy se rozhoduje, zda jsme schopni setrvat v tomto stavu nebo zda se musíme vrátit zpět do nového zrození v těle. Není to otázka odsouzení nebo osvobození, ale pouze poznání toho, co vlastně znamená náš vlastní duchovní stav. Nejsme-li schopni vstoupit do vyšších oblastí ducha, vyloučíme se z nich sami svou neschopností žít v nich a zamíříme k prostředí, které je pro nás vhodné. Nic víc. Soudíme se sami na úrovni skutečné vůle formulované věděním (daat). Žádná lidská duše není posílána do jakéhokoliv druhu pekla. Tím, že se zařadíme mezi nějaký druh bytostí, musíme nezbytně žít nebo existovat v prostředí vhodném pro tuto kategorii. Jen to. Abychom změnili své prostředí, musíme především změnit sami sebe.

Správná funkce Propasti jako skládky nečistot a zmetků, které není možné opravit, by nás měla poučit, že naše vlastní propastné hlubiny jsou určeny ke stejným účelům. Propast Stromu by nás neměla děsit víc než stoka u našeho domu. Ve skutečnosti, jestliže Propast dostatečně a správně využijeme, budeme mnohem zdravější na duši, mysli i na těle. Je tu proto, aby nám pomohla, a ne, aby nám ublížila, za předpokladu, že se naučíme ji využívat. Vše záleží na tom, zda se ztotožníme se smetím, odhozeným do Propasti, nebo s nepomíjivým principem, vznášejícím se nad ní. Zde bychom měli mít dobrý úsudek, protože to je naše poslední příležitost, kdy se můžeme uplatnit. Podobáme se zde skokanu na hraně strže. Musíme být schopni posoudit šířku průrvy, rozběh, způsob odrazu i směr větru. Jakmile nohy opustí zemi, nemůžeme se již vrátit. Navíc nikdo nemůže skokanu pomoci, je naprosto sám. Odvážíme-li se něčeho takového tělesně, musíme mít naprostou důvěru v sebe, a chceme-li překonat velkou Propast při zdolávání Stromu života, musíme mít naprostou důvěru v božské Já, abychom se odvážili tohoto nebezpečí, dělícího nás od božství.

Abychom se dostali přes Propast, musíme obrazně přejít po hraně meče, vypůjčeného z Geburahu, a bude dobré, pomůžeme-li si při tom prutem Chesedu jako balancováním tyčí. O této alegorii můžete rozjímat s velkým užitkem nebo z ní můžete sestavit výhodný obřad.

Umění přeskakování se nedá zkoušet snadno, ale příležitostně nám může zachránit život. Chceme-li někdy úspěšně překročit velkou Propast, můžeme si to nacvičit na menších průrvách, se kterými se setkáváme běžně. Postup je při tom stejný.

I když nemůžeme změřit hloubku Propasti, jsou její hrany na Stromu přesně stanoveny. Na jedné straně je omezena Porozuměním a Spravedlností a na druhé Milostí a Moudrostí. Směr našeho přechodu uprostřed spočívá ve vědění mezi rovnováhou a dosažením. Je jistě sotva možné vysvětlit věci jasněji než takto. Máme-li takto vyznačenou cestu, můžeme zabloudit jen svou vlastní vinou.

Velmi mnoho našich potíží na všech úrovních si způsobujeme tím, že si zadržujeme ve svých duchovních, mentálních a tělesných systémech mnoho zbytečností a škodlivin. Namísto, abychom je vyloučili a získali svěží přísun energie, hromadíme je v sobě, kde se jen kazí a šíří okolo sebe rozkladné jedy, až nás nakonec zahubí. Nemoci těla zpravidla začínají v duši a mysli, kde se hromadí hnisající nenávisti a zášti spolu s jinými nečistotami v nebezpečných kombinacích. Měli bychom se naučit, jak je dokonale odstraňovat do Propasti, abychom se zcela zbavili jedu a byli schopni přijímat svěží čisté energie, které je nahradí. To je pravé „odpuštění vin“, že se dokonale očistíme od duchovního rmutu našich minulých obav, které jsme v sobě chovali. Kdybychom měli týden nebo víc tělesnou zácpu, vyhledali bychom rychle lékařskou pomoc. Ale jak často se pokusíme alespoň trochu očistit své mysli a duše od nečistoty odpovídající výkalům? Ani den našeho života by neměl minout bez úsilí se zbavit některé z našich vnitřních škodlivin. Tento proces se dost podobá schopnosti vyměšovat, a jestliže spojíme všechny úrovně téže funkce, budou působit lépe, jakmile budou jednou spojeny a synchronizovány. Především musíme pamatovat, že Propast, podobně jako naše zažívací ústrojí, by měla pracovat jen v jednom směru. Cokoliv je do ní odloženo, nesmí se za žádných okolností vracet stejnou cestou zpět. Bylo řečeno „Nechť mrtví pohřbívají své mrtvé“, a to znamená, že máme nechat Propast, aby sama a nerušeně konala svou činnost. Proto ji opustíme a přejdeme ke zkoumání Daat.

Slovo Daat samo znamená vědění, získané zkušeností a úsilím. Může také znamenat poznání sebe ve smyslu uvědomování si sebe sama. Daat je předmětem dobře známého rčení „Poznej sám sebe!“ Je to spíše získané poznání nežli vrozená schopnost. Spory o tom, zda je Daat opravdovou sefirou, vzešly převážně z jeciratického textu: „Deset a ne devět, deset a ne jedenáct,“ atd. Ten v nás vyvolává instinktivní pocit, že nadbytečná sefira zcela pokazí jinak dokonalé schema Stromu, i když je Daat znázorněna jen stínovým obrysem. Skutečný výklad je snadný. Daat není vůbec nadbytečnou sefirou, ale původní pozicí Malkut, „padlé sefiry“.

Abychom tomu rozuměli, musíme se vrátit k počátku věci, kdy strom života začíná růst. Původní tvůrčí tetragram vytvořil dokonalé schema, jehož čtyřmi vrcholy byly Bytí (Keter), Moudrost (Chochma), Porozumění (Binah) a poznání (Daat). Ideální uspořádání čistého vědomí, nesoustředěné okolo ničeho (Ejn Sof Ór) jiného než energie. Na tomto stupni nebylo ovšem nic objektivně stvořeného, čeho bychom si mohli být vědomi. Bůh byl počat, ale nebyl zrozen. Poznání hledalo Zkušenost, která sotva mohla být mimo hmotu. A tak Daat „padla“ neboli se zrodila z hmoty, kde se stala Malkutem a zanechala na svém původním místě mezeru, která je nyní Propastí.

To byl začátek celého schematu spasení, které pro nás znamená, že člověk se musí navrátit k Bohu cestou poznání, až bude nakonec Malkut povznesena ke svému původnímu místu na Stromě jako dokonalé vědomí. Původní „Pád“ nebyl pádem člověka, ale Boha, který hledal poznání prostřednictvím zkušeností lidí. To bylo „vyhnání z ráje“. Člověk byl vržen ze subjektivní existence odděleného bytí a stal se bytostí s omezenou možností o sobě rozhodovat. Můžeme si to představit asi tak, jako kdyby si osamělá osoba v sobě vytvořila subjektivní osobnost, která by získala tak kladnou existenci, že by se zhmotnila do živé bytosti, nezávislé na svém tvůrci.

Tak je tomu s naší tzv. „svobodnou vůlí“. Za stavu, kdy byl člověk řízenou myšlenkou v Boží mysli, byl zhmotněn jako odraz božství, kterému se ve své vlastní oblasti podobá. To znamená, že lidská složka projeveného božství musela být obdařena schopností rozhodovat se nezávisle na božské složce. Jinak by nebyla možná vzájemná výměna vědomí ve stvořeném světě. Člověk musí být schopen nesouhlasit s božstvím nebo ho neposlechnout, když se mu zachce, neboť kdyby to nebylo možné, nemohl by působit jako odrazový stimulátor vědomí, které ho stvořilo. Tak jsme byli „vyhnáni z ráje“, jako byl Lucifer vyhnán z nebe. Tyto dva pády jsou ve skutečnosti jedinou zkušeností, prožitou různými typy bytostí. Člověk upadl Stromem poznání a stoupá Stromem života. Lucifer upadl, když odmítl uznat člověka, a může se pozvednout jedině, když ho lidstvo osvobodí. Člověk a Lucifer se vzájemně udržují v zajetí na různých úrovních a Daat vyznačuje místo našeho pádu a naší spásy. Bůh může spasit člověka, ale člověk osvobozuje Lucifera. Z tohoto tajemství se můžeme naučit mnohému.

Nic nelze získat snahou přetvořit Daat na nadpočetnou sefiru s vlastními přívlastky a personifikacemi. Je to v podstatě Malkut před a po zdokonalení zkušeností. Můžeme si ji představit jako sefiru, „vytvářenou“ spojeným úsilím lidstva a božství. Bůh i člověk sdílejí společnou oblast poznání.

Moderními kabalisty byly Daat přiřazeny některé přívlastky, ale ty jsou ještě sporné. Postava Januse s dvojí tváří, představující počátek a konec všeho, je spojována s Daat pro dvojí cestu, překračující Propast. Prázdný pokoj nebo horní komnata jsou jinými obrazy Daat. O hloupých lidech se říká, že „jim schází v horním patře“. Ve světských podmínkách je Daat prázdným mozkem plným buněk, očekávajících svůj příděl vědění, nebo ještě nenaprogramovaný počítač.

Umístěna tam, kde je, na středním Pilíři světla, je Daat nepochybně „Světlem zkušeností“, naším snad nejspolehlivějším vůdcem ke světlu absolutní pravdy na vrcholku Stromu. Proto jen „prázdná komanata“ není zcela přesný symbol Daat, protože při dnešním stavu našeho vývoje jsme již museli alespoň přispět k jejímu vybavení. Když zkoumáme Daat, je to jistě schopnost překlenout trhliny v našem vědomí, způsobené nevědomostí nebo nezkušeností, a jakákoliv symbolika, která nám pomáhá vytvořit tuto představu, je pro nás užitečná. Musíme pamatovat, že poznání má neustále růst a rozšiřovat se, a proto by symboly Daat měly být schopné rozpínat se do nekonečna. Současný způsob jejího znázornění slabě tečkovaným obrysem je sice prospěšný, ale nedostatečný.

K obraznému znázornění Daat na Stromě by bylo třeba vyříznout zcela její kruh ze stránky a ponechat zde jen uzounký proužek nebo břit meče přes něj ve směru středního Pilíře. Právem se můžete ptát, proč by Daat měla být jedinou cestou před Propast, když na Stromu jsou jasně vyznačeny i jiné cesty. Odpovědí je, že Daat je cestou spásy pro lidstvo a ostatní cesty jsou pro jiné druhy bytostí. Jsou to tyto cesty:

1. Brána zničení, z Binahu ke Geburahu, používaná Strážci a Ničiteli.
2. Brána zkázy (nebo osudu), z Binahu k Tiferet, používaná anděly, uplatňujícími síly nevyhnutelné karmy.
3. Brána spravedlnosti, z Chochmy k Tiferet, používaná anděly ospravedlnění. Také prý používaná velkými učiteli a spasiteli.
4. Brána vlády (také královská cesta), z Chochmy k Chesed, užívaná anděly, božstvím přímo pověřenými vládou.

Někteří lidé se domnívali, že cesta Daat je tajnou nebo nevyznačenou cestou z Chesed. Její „tajnost“ spočívá jen v tom, že když dojdeme z Geburahu k Chesed, vracíme se zpět ke střednímu Pilíři, pak přejdeme Propast přes Daat podél „Hadí stezky“ anebo postupujeme mimo rozměry prostoru a času, což nedokáže žádná bytost, která není schopná projít bez porušení podmínkami Ejn Sof Óru. Lidem hledajícím božství zůstává cesta přes Daat ve směru středního Pilíře jedinou schůdnou cestou. Jsou přímé cesty, ale žádné „zkratky“ ani „okamžitá dosažení“. Strom života musí žít podle svých vlastních zákonů.

Snad nám pomůže porozumět Propasti a Daat, když si představíme Strom jako rovinu až k Daat, kde se zlomí do pravého úhlu. Pak necháme našeho hada šplhat po Stromě vzhůru. Když dojde až k Chesed, bude mít dojem, že dál už žádné sefiroty nejsou, protože má rovinné vědomí, a proto poleze zpět podél známých sefirot a tak dokola, jako onen had držící v hubě svůj vlastní ocas. Aby se dostal k nejvyšším sefirotám, musí najít „skrytou cestu“ k Daat tak, že vycítí bod, kde se síly Chesedu a Geburahu vzájemně přesně vyvažují, a pak postupovat v pravém úhlu k oběma, oblastí Daat přes lávku z meče. To je docela vhodná představa, protože spojuje poznání se skutečností jako úhel vzájemného přístupu a předvádí okultní metodu dosažení neznámého pomocí toho, co je známé. Obojí se spojuje v Daat.

Daat je průsečíkem subjektivního a objektivního vědomí, vnitřní a vnější zkušeností a minulostí, přecházející do budoucnosti. Můžeme si připomenout, že to je především dílem moudrosti a porozumění. Při sestupu po Stromu dolů je Daat utvářena myšlením a při výstupu nahoru cítěním. Když plně přeneseme vyjádření našich světských životů do podmínek vnitřního světa, nebudeme se muset znovu rodit v těle a budeme moci žít podle své skutečné vůle. Za takových podmínek je myšlení bezprostředním působením v časoprostoru a uváděním síly a tvaru do skutečnosti. To znamená, že pokud by jednotlivé inteligence nebyly vzájemně dokonale vyladěny tak, aby vytvářely jen vzájemně přijatelné myšlenky, nastal by okamžitě zmatek a nerovnováha. Lidstvo se musí naučit žít jako jediný organismus dříve, než dokáže plně postihnout Daat, to znamená jako jediné vědomí nerozdělené navzájem proti sobě.

Schéma dokonalého Stromu můžeme vidět, když přeneseme Malkut na místo Daat a podle toho upravíme i cesty. Pak bude konstrukce Stromu skutečně stát na svých Základech (Jesod) a Koruně (Keter) bude navráceno její Království. Nakreslení si tohoto schematu a rozjímání o něm je užitečným kabalistickým cvičením. Touto cestou se můžeme mnohému naučit a funkce Daat se nám osvětlí ve vztahu k sousedním sefirám. Jako „padlá sefira“ Malkut naznačuje ovšem Daat, že předchůdcem poznání je nevědomost, nebo snad ještě lépe by se dalo říci, že nevinnost. Hebrejský výraz pro nevědomost (ch š k) je synonymní s temnotou, bídou, zkázou, zkažeností a s podobnými a představuje nevědomost jako úmyslné odmítnutí hledání osvícení.

Na nikom nemůžeme chtít, aby se učil něčemu, co již zná, a ctností Daat je něco víc než pouhé poznání. Proces poznávání má mimořádný význam pro rozvoj duše nebo inteligence a při tom je důležitější, jak se učíme, než co. Dva lidé se mohou naučit přesně tytéž objektivní vědomosti, ale zcela odlišné postupy učení mohou způsobit značné rozdíly v duších samých. Je jen jediný způsob, jak může kterákoliv duše získat stejné poznání mnoha cestami, a tím je projít Branami zapomnění (nebo vodami Lethé, smrti nebo podobné eufemismy) a začít znova, podobně jako když vymažeme magnetofonovou pásku před novým nahráváním. Tak to děláme s každým životem, abychom dostali nejlepší výsledky. Je nauka, která nám říká, že přesně totéž činí nejvyšší bytost na makroskopické úrovni mezi jednotlivými fázemi stvoření, a že „pád“ Daat znamená vyjití z prvotní nevinnosti (pověst o ráji) získané potom, co bylo smazáno veškeré poznání získané za předešlého božského života.

Zdokonalenou Daat je pak poznání, získané všemi možnými cestami všemi možnými jednotkami vědomí. Po dosažení tohoto stavu mizí objektivní stvoření, nahromaděné poznání se přenáší jako úplná jednotka do zcela nepředstavitelné dimenze vědomí a nastane duchovní subjektivita, známá jako spánek Boží. Když přijde probuzení Boha na úsvitu nového tvůrčího dne, je Daat očištěna od předchozích vjemů a je připravena vstoupit znovu do objektivity pro shromažďování dalšího poznání ze zkušenosti. Celé předešlé stvoření bylo stlačeno do jediného zárodečného impulsu, který dává zrod dalšímu stvoření. Na makrokosmické úrovni si to nedokážeme představit, ale přece každý z nás začal svůj současný život stejným způsobem. Každá generace v sobě nese semeno všech předchozích generací. Takové je naše dědictví Daat: jsme poznávající Boha. Ve vnějším životě jsme zástupci božského vědomí uvědomující si objektivní stvoření, a ve vnitřním životě jsme zástupci lidského vědomí zaměřeného k božství. Tak božství poznává a je poznáváno.

Malý zázrak býval nazýván „tajuplnou sefirou“. To také znamená, že Daat je sefirou zaměřenou zejména na to, co nazýváme „posvátnými mysterii“. Kabalista studující nebo jakkoliv praktikující mysteria by měl věnovat hodně pozornosti Daat a jejím možnostem. Jednoduchým vzorcem pro studium je:

božství
lidství
= poznání (daat)

Budeme nyní předpokládat, že nás Daat bezpečně převedla přes Propast do stavu nejvyšších sefirot, kde obnovíme svůj výstup po Stromě.11.

Sefira Binah, Porozumění, 3

ASIAH, Svět vyjádření, Saturn

Jsme nyní za propastí v nejvyšším stavu, a proto musíme změnit své vědomí, abychom se mohli zabývat těmito podmínkami. Pokud to jako obyčejní lidé nedokážeme, musíme na to vyvinout nejvyšší úsilí své fantazie. Během celé soustavy mysterií, kabalistických či jiných, se setkáváme s drastickými a dramatickými změnami vědomí, pronikajícího do různých dimenzí existence. Všechny rituální praktiky jsou sestaveny podle těchto zásad a jsou určeny k jejich ovládnutí. Zde na stromě se zabýváme změnami vědomí obdobnými s těmi, jaké jsou mezi vtěleným a odtěleným stavem vědomí. Rozdíl mezi „subjektivním“ a „objektivním“ myšlením.

Naše první zastavení v této podivně nové dimenzi má dobře známé jméno Saturn. Přitom si musíme uvědomit, že toto symbolické názvosloví je používáno jen jako pomůcka při zacházení s jinak zcela nedostupnou látkou, a proto proti němu nesmíme nic namítat. Když se budeme takto dívat na Saturn, můžeme klidně pokračovat.

Hebrejsky se Saturn řekne „Šabtaj“, což znamená „sedmý“. Byla to poslední z tehdy známých planet a vládla v době odpočinku, který si dopřával jak Bůh, tak i lidé po období práce nebo úsilí. Sedmička byla považována za dokonalé číslo, protože svět byl stvořen v sedmi obdobích neboli „dnech“. V prostoru je šest směrů, výška, hloubka, sever, jih, východ a západ, soustředěných okolo sedmého, středu, kde se protínají. Když se k nim přidají ještě tři rozměry času, minulost, současnost a budoucnost, máme dokonalé, desetidílné schema života. Časový faktor přibližně odpovídá nejvyšším sefirotám, přiřadíme-li Binah k minulosti, Keter současnosti a Chochmu budoucnosti, vždy však musíme být opatrní a nebrat časové hodnoty příliš doslova.

Saturn je určitě spojen s minulou karmou, ale je také stavem odpočinku, který doufáme na chvíli nalézt po fyzické smrti. Během tohoto období se naše minulost soustředí tak, že vytvoří matrici pro naše opětné promítnutí se do projeveného bytí. Jakmile je tato matrice oplodněna semenem ducha, jsme na cestě ke znovuzrození.

Binah má v podstatě povahu matky, a proto je správně umístěna na vrcholku ženského Pilíře. Mateřský aspekt je dvojí. AMA je temnou neoplodněnou matkou, s prázdným, očekávajícím lůnem a AIMA je jasnou, plodnou matkou, obsahující v sobě semeno světla. Mateřství je víc než početí a zrození lidského života nebo jakéhokoliv života vůbec. Je to v podstatě principem bytí rozpínajícího se ztělesňováním se v nezávislých jedincích. Otcové oplodňují, zatímco matky odsemeňují život, nebo jiné formy energie. Otcovství přivádí sílu a mateřství ji odvádí. Tak pokračuje koloběh stvoření.

Mateřství znamená nekonečně víc než jen zrození dítěte. Mateřství je schopností a činností. Zatímco otec je jedinou bytostí vypouštějící mnohé ve svém semeni, je matka bytostí přijímající všechny tyto životy a spojující je opět do jednoho. Teoreticky by měl přežít jen nejschopnější a nejlepší ze všech těchto životů a u nejvyvinutějších forem života na zemi by nemělo docházet k vícenásobným porodům. Měli bychom přicházet vždy jen po jednom.

Zde se setkáváme s velmi zajímavým pohledem na překračování Propasti. Díváme-li se na „mečovou lávku“ jako na „přímou a úzkou“ semennou trubici v mužském pohlavním údu, vysvětlí nám to princip „skryté“ cesty z Chesed k Binahu. Kdyby k aktu došlo na hmotné úrovni, přeběhl by zástup spermií (životů a duší) přes most (trubicí) z Chesed (otce) do Binahu (matky). Z nich by jen jeden (spasený) dosáhl bezpečně nebe (dělohu). Zbytek by upadl do Propasti. Tak je možné převést lidský pohlavní akt na duchovní dimenzi. Jako Velká matka individualizuje Binah životy a posílá je přes Propast cestou svého „Tajného průchodu“, odpovídající děložnímu hrdlu. Na jejich zpáteční cestě je opět přijímá a vybírá nejvhodnější z nich pro znovuzrození. Takový je její věčný úkol. Tak tomu je nejen se životy, ale se vším. Všechny energie jsou takto obnovovány. Do jediné mysli vstoupí snad tisíc myšlenek, které se v ní zhutňují do jediné, která je pak vyjádřena. Je to akt mateřství na jakékoliv úrovni a Binah je mateřským principem vesmírného bytí bez ohledu na fyzický sex.

Aby se někdo mohl stát otcem, musí získat energii z mnoha různých zdrojů a všechny je spojit do jediného aktu vypuštění. Aby se někdo mohl stát matkou, musí přijmout mnoho energií v jediném aktu a pak je vytřídit do jediného výsledku, který je nakonec vyslán, aby našel svou cestu a znovu sám opakoval celý tento proces. Každá vědomá bytost má schopnost otcovství nebo mateřství po celou dobu své existence. U lidí mohou být mužové a ženy na jedné úrovni a matkami na druhé. Všechny akty mateřství přísluší Binahu.

Na první pohled se může zdát divné, že by Saturn měl být spojován s mateřským principem Stromu života, ale je to z mnoha důvodů. Snad nejdůležitějším je Saturnova synonymita s Kronem – časem. Otcovské tvoření je okamžité, zatímco matka musí mít delší období těhotenství, než semeno přinese ovoce. Devět měsíců našeho času. Saturn je planeta s ne méně než devíti měsíci, což je ve spojitosti se zrozením. Dnes jsme v pokušení pochybovat, zda lidé ve starověku mohli skutečně vědět o Saturnových měsících, ale starší kabalisté spojovali Saturn s Binahem bez jakýchkoli pochyb.

Dále máme báji o Saturnovi, požírajícím své vlastní děti, až jeho ženská polovice, Rhea, podstrčí kámen za každého syna, kterého chce uchovat (výběr semen a vyloučení nepotřebného materiálu). Nesmíme také zapomínat, že Rhea, ženský aspekt Saturnu, byl kladen na roveň s Magna Mater, s božským mateřstvím. Její vliv byl vskutku tak blahodárný, že Saturnův „zlatý věk“ býval občas nazýván i věkem Rhey. Abychom porozuměli, proč je Saturn přiřazován Binahu, musíme vidět dvojitou postavu Saturna-Rhey a uvědomovat si, že Rhea byla Saturnovou sestrou stejně jako manželkou, spojení sterility s fertilitou, skutečná AMA i AIMA.

Stojí za povšimnutí, že i když je považován za sterilizující vliv vzhledem k báji o tom, jak vykastroval svého otce, není sterilní bytostí. Kastrace byla provedena srpem času. Jinými slovy, Uranus nebyl skutečně impotentní ničím jiným než samotným věkem a byl přirozeným postupem vytlačen svým nástupcem coby synem Saturnem, který byl také nahražen svým potomkem. Zde představuje Saturn starý pořádek čehokoliv, který musí existovat před tím, než ho nahradí jakýkoliv nový pořádek. Rodiče musí byt nezbytně starší než jejich děti, a Saturn-Rhea je na Stromě obrazem naší Staré matky. Obraz Saturna-Rhey je proto obrazem rodičů dospělého a plně vyvinutého lidstva.

Staří astrologové jsou z největší míry odpovědni za představu Saturna jako „hlavního škůdce“. Moderní pracovníci a badatelé v tomto oboru vytvořili zcela odlišný obraz. Pravda, Saturn omezuje a poutá, ale taková je i děloha. „Není projevení bez omezení,“ říká prvý zákon stvoření. Bez kůže, omezující naše těla, bychom byli sotva víc než hromádkou protoplasmy. Tím, že nám klade meze, dává nám Saturn schopnost žít v nezbytných hranicích vědomí. To je Porozumění, Binah.

Tři nejvyšší sefiroty spolu představují počáteční stupně života a vědomí. Nejprve možnost života v Keter, pak uvědomění v Chochmě, což se obojí promítá do omezení Binahu, kde se rozvíjí tak dlouho, až je schopno dosáhnout Daat. Jsou to čtyři různé stupně vědomí. Uvědomování si samotné, moudrost, porozumění a poznání. Tak je „vyslovováno“ božské jméno. Porozumění Binahu je pochopením matky, která vždy chápe své dítě a k níž se dítě vrací na konci svého individuálního života. Smrt nás má přivést zpět k naší Velké matce, a tak nás Saturn skutečně pozře jako své děti. Všechna naše minulá karma musí být „snědena“ a strávena dříve, než budeme schopni jít dál.

Při sestupu po Stromu nás Binah vysílá k hmotnému projevení se v Malkut, ale při šplhání po Žebříku vzhůru jsme zpracováváni způsobem, který rozhodne o tom, zda jsme schopni proniknout vzhůru k Chochmě a Keter, nebo musíme být vysláni někam jinam. Rozhodujícím bodem je zde Porozumění. Porozuměli jsme a pochopili jsme vše, co máme učinit se svými životy a bytostmi?

Jestliže jsme dosáhli tak úplného porozumění, pak jsme se automaticky osvobodili od vší nutnosti znovuzrození. Všechna naše minulá karma je vyrovnána a negována takovým vědomým pochopením na úrovni Binahu a to je konečně pravou osvícenou svobodou. Jen v Matce dosáhneme Velkého osvobození.

Při výstupu po Stromu vzniká ze zkušeností poznání, které nám dá porozumění (Binah), vedoucí k moudrosti (Chochma) a konečně k vrcholu (koruně) dosažení cíle (Keter). Takové je pořadí našeho postupu. Nebudeme připoutáni ke kříži stvoření ničím jiným než naším vlastním nedostatkem porozumění (nevědomostí). Jakmile dosáhneme v Binahu stav plného pochopení, ve kterém přerosteme všechny činitele naší otrocké závislosti na existenci, pak budeme moci svobodně užívat božskou věčnost v jejích vlastních podmínkách. Saturn nás nejen poutá do svých mezí, ale osvobozuje nás také od nich jako ukončující činitel obsažených podmínek. Saturn může poutat smyčkou, jejímž symbolem je had, držící svůj ocas v hubě, ale také nám svou kosou nedá svým nožem přeřezat pouta.

Pochopení Binahu můžeme dosáhnout buďto kousek po kousku během dlouhých věků, nebo skoky poznání jako velcí zasvěcenci. Pro většinu z nás je pozvolná cesta nejbezpečnější a nejlepší. Olovo Saturnova tupého štítu je nejbezpečnější ochranou před účinky prudkého záření čistého božského světla. Jen dvakrát za život se mohou lidé považovat za maximálně bezpečné. Nejprve v matčině lůně, a pak v hrobě. Obojí si je dost podobné. Obojí je obstaráváno kombinací Saturna-Rhey a my přecházíme z jednoho do druhého. Když plně porozumíme, nemusíme jím být již podrobeni. Důležité pro nás je to, že naše nevědomost by neměla být nikdy úmyslná ani svéhlavá. Musíme se naučit žít ve stavu neustálého hledání světla.

Zajímavý pohled na Binah získáme, když si všimneme dobře známého Rubaiova verše:

„Vzhůru ze středu země sedmou branou
jsem vyšel a seděl na trůně Saturnově
a mnohý uzel jsem rozpletl cestou,
ne však mistrovský uzel lidského osudu.“
Zde máme vzestup zasvěcenců z Malkut k Binahu, která je sedmým stupněm na stromě. Anděly Binahu a jejich uzlem je smyčka, kterou jsme si sami vytvořili svýma duchovníma rukama. Každý z nás si ji musí rozvázat sám, neboť nikdo jiný nenajde její tajemství. „Cesta“ je ovšem cestou světla a stezkami Stromu. Náš „osud“ vzniká a končí v Binahu, neboť je zde místo na Stromě, kde jsme k němu připoutáváni nebo se od něj osvobozujeme. Omar zachází s touto látkou velmi zručně s pomocí Mr. Fitzgeralda. V jejich epice je ještě víc kabalistických informací, když si žáci, které to zajímá, dají práci s jejich zkoumáním.

Tolik Saturnových vlastností se hodí pro Binah, že můžeme sotva pochybovat o jeho správném přiřazení. Saturnovými vlastnostmi jsou trpělivost, stálost a hloubka. Podobně i žal, a Mars, Velké moře, synonymum Binahu, je možné přiřadit k Matce sedmibolestné. Ze všech možných lidských zážitků se nás žal dotýká nejhlouběji a dosahuje takových hlubin duchovního rozpětí, jakého bychom jinak nemohli dosáhnout. Jsme tak uzpůsobeni, že žal je nezbytný pro rozvoj lidské duše, neschopné postupovat jinak. Jakmile přestaneme duchovně růst nebo se přestaneme snažit vymanit se z pohodlné netečnosti, přijde čas, kdy jedině Saturn nás může pohnout k postupu k porozumění, které potřebujeme. Ne že by Saturn vždy působil nějaký skutečný žal, který pociťujeme, neboť ten je jen naší reakcí na Saturnův vliv, který na nás doléhá. Když se naučíme nebýt smutní kvůli Saturnovým dotekům, porozuměli jsme významu Binahu.

Jen duše vysokého řádu jsou schopny přenést se přes zármutek a převést ho na cenné duchovní zážitky. Proto je Binah umístěna vysoko na Stromě. Ke každému zármutku zde musí být přiměřená protilehlá radost na spojující časové ose a bude moudré, budeme-li ji hledat v Chochmě, i když naším konečným cílem musí zůstat střední cesta mezi nimi. Když nám matka Binah odebere hračky, musíme si najít nějakou dospělejší činnost. Nikdy nám nevezme nic, z čeho můžeme mít nějaký duchovní prospěch. Ani nám nevezme nic, co můžeme využít lepším způsobem. Nerozumíme působení svou obyčejnou myslí, protože naše vnímání času je příliš nedostatečné. Abychom mohli pracovat se Saturnem v Binahu, museli bychom chápat čas v údobích nepochopitelných smrtelným lidem užívajícím pozemská měřítka lidských životů. Čas je Saturnovou smyčkou, ale v podstatě je stále smyčkou, a ti, kteří se naučili držet její uzel a zacházet s jejím provazem, ovládli tajemství Saturnu a dosáhli nesmrtelnosti. Uzel je TEĎ, provaz je VŽDY. Nikdy si nesmíme nechat ujít uzel.

Abychom se ponořili hlouběji do velkého moře Binahu, než je Saturn, musíme postoupit k úrovni andělů a zabývat se jimi. Nalezneme je v

JECÍŘE, Světě utváření, řád andělů: ARALIM

Slovo „Aralim“ bývá překládáno jako „Trůny“, ale znamená Silní, Mocní nebo Hrdinové. Snad nejlepším překladem je „podporovatel“ nebo „udržovatel“. Je to uplatnění odvahy a statečnosti vhodně spojených s mateřstvím Binahu. Mateřství potřebuje odvahu svého druhu, která nemá v jiných oblastech obdobu, a nesmíme zapomenout na název Binahu, Khoraia-Trůn. Je trůnem moudrosti, protože Chochma (Moudrost) je na ní závislá.

Je dobře známým rčením, že duše není nikdy podrobována jakékoliv zkoušce, aniž by se jí dostalo současně dostatek milosti, aby ji mohla unést. Tuto podporu jí poskytují Aralim, kteří jsou omezujícími činiteli i těch nejsložitějších obtíží. Přinášejí zvláštní poselství, že mimo pekla není nic jiného než nebe. Bylo by nepřesné představovat si, že toto je jejich jedinou úlohou, neboť trůn je podstavcem toho, kdo vládne, nebo tím, co stojí pod někým, kdo vykonává moudrost. Aralim jsou jen vykonavateli příkazů moudrosti, které formují do nejvhodnějších způsobů uplatnění pro její poddané.

Abychom porozuměli funkci Trůnů, musíme si připomenout význam a důležitost trůnu v dávných dobách. Byl uctíván jako samo sedadlo božství a byla mu prokazována úcta, i když na něm nikdo neseděl. Vládce mluvící nebo jednající mimo trůn mluvil jen za sebe, ale hovořil-li z trůnu, mělo se za to, že jeho výroky mu jsou napovídány bohem. Ještě dodnes se říká o někom, kdo vynáší úřední nebo závažné výroky, že mluví „ex cathedra“ – ze svého trůnu. Tato představa má kořeny v dobách, kdy byly některé posvátné kameny považovány za sídlo božství a jen jeho nejušlechtilejší a nejlepší vyznavači mohli být vyvoleni, aby seděli na této skále a byli zprostředkovateli mezi Bohem a zbytkem kmene. Naši monarchové jsou dosud korunováni nad posvátným kamenem a tak zvané Augustinovo křeslo v Canterburské katedrále je z pevného kamene. Na trůn se pohlíželo jako na sídlo Boží.

Trůn, nejenom obývaný božskou bytostí, ale působící i jako jakýsi druh nádrže duchovní energie, umožňující jí lokalizaci na určité místo a období. Hlavním symbolem Binahu je kalich, který je ovšem nádobou na víno používanou při posvátných mysteriích a obsahuje také svůj vlastní řetěz symbolů, pojící ho k božství samotnému. Podobně jsou Aralim držiteli a nositeli božské energie, jakýmisi zásobárnami nebo kondenzátory božských sil. Což je opravdu velmi potřebná funkce. Působí podobně jako zásobníky na hmotné úrovni, umožňující ovládání a regulování dodávek jejich obsahu tak, aby mohl být využíván dle potřeby.

Hojné výrony energií z otcovské Chochmy musí být zachyceny a usměrněny mateřským Binahem. Aralim jsou zprostředkovateli tohoto procesu. Mohou být vhodně nazváni „nádržemi Boha“, působícími na všech úrovních bytí. Ať to jsou temné nádrže na světlo, tiché nádrže na zvuk, suché nádrže na kapalinu nebo chladné nádrže na teplo, působí jako nádrže zachycující a omezující síly. Pokud by čas nezachycoval prostor, zmizela by objektivní existence a bez lůna, zadržujícího semeno, by nebylo života ani božského, ani lidského. Binah je božskou matkou, neboť není ničím jiným než matkou Boha, a Aralim jsou působením jejího lůna v každém světě.

Božství nucené stvořit si svou vlastní matku může znít jako nesmysl lidem nezvyklým myslet jinak než v čistě lidských pojmech, ale my se zabýváme pojmy, nedosažitelnými jakékoliv smrtelné mysli jinak než symbolickou řečí schopnou nekonečné abstrakce. Jako lidská bytost si muž může vzít ženu a učinit ji matkou, která bude reprodukovat život v podobě jiného muže, který bude synem toho prvého. Syn, jako průmět prvého, může být považován za pokračování jeho otcovské energie. Žena je pak matkou svého vlastního muže v odlišném těle. Kdyby věci byly uspořádány tak, že by manžel zemřel v průběhu generačního aktu, přenášejícím život jeho vlastním semenem do lůna jeho ženy, mohli bychom považovat zrození za pokračování jeho vlastního života. To je zásada, kterou život používá při svém projevení se v hmotné i jiné existenci. Individualizující se božská energie se sama omezuje prostřednictvím manželky-matky, aby dosáhla všech podob bytí. Sňatek na jedné úrovni přináší zrození na úrovni jiné.

Strom býval občas přirovnáván v zásadě k složité fontáně složené z devíti kašen, kde voda vyvěrající ze zdroje se přelévá z jedné kašny do druhé tak, že prochází postupně všemi nádržemi. Každá nádrž (nebo kalich) je matricí vod, které z ní vytékají a to znázorňuje působení Aralim. Jsou matricemi, dávajícími tvar čistým energiím vstupujícím do nich tak, aby pokračovaly v cestě podle povahy jednotlivých matric. Aralim zadržují, ale nehromadí ani nevykonávají na svůj obsah jakýkoliv jiný vliv, než že ho dle potřeby upravují. Čočka nedělá nic se světlem, které jí prochází, ale světlo mění své chování podle tvarů, se kterými se při průchodu čočkou setkává. Představíme-li si Aralim jako cosi podobného čočkám nebo formám, měnícím vzhled a množství, ale ne skutečnou podstatu svého obsahu, můžeme tím o nich získat některé praktické představy využitelné pro rozjímání.

Matrice je ovšem omezena na funkci razítka, které jen znovu reprodukuje svůj vzorek, což na čistě mechanické úrovni vylučuje vývojová zlepšení. Aralim jsou jako andělé mimo vývoj, ale jejich meze jsou nepřekonatelnými mezemi všech typů existence. Pohár nemusí být vždy plný a Aralim nemusí být vždy využity v plném rozsahu nových mezí. Když nějaký typ vyvíjejících se bytostí dosáhne nejzazší meze svého vývoje, musí přetéci do nádrže jiného druhu a pokračovat ve vývoji za nových podmínek. Když přerůstáme jeden druh Aralim za druhým, dospíváme k jediné matrici Binahu, která je všechny vytvořila a v níž se vrátíme do svého jedinečného zdroje.

Stejně jako naše duše musí být přeneseny do kalichu lidského lůna, musí se vrátit zpět do ducha, z něhož vyšly. To je mystickým zrozením, symbolizovaným křtem, kdy voda stékající z hlavy křtěného se vrací do zdroje, z něhož byla vzata. Zde působí Aralim jako naběračky, přinášející nám vodu věčného života, ale když sami dosáhneme tyto vody v lůně Binahu na naší cestě po stupních Stromu, měli bychom být podporováni našimi vlastními Aralim, jak se vynoříme na duchovní straně Propasti. Jsou to „trůny“ dokonalých duší, na kterých sedí nebešťané, ozdobení svými keterickými korunami. Co se nás týká, jsou nejvyššími formacemi individuálního nosiče, jaké můžeme dosáhnout, a přece můžeme sotva učinit něco jiného než zaujmout své místo na trůně po zbytek věčnosti. Abychom poznali jejich další využití, musíme se sejít s jejich archandělem.

BERIAH, Svět stvoření, archanděl Cafkiel

To se někdy překládá jako „Hledící na Boha“ ve smyslu někoho, kdo se hrouží do božství, ale může to také znamenat hlídače, pozorovatele nebo špeha Božího. Vše závisí na tom, zda je tato bytost obrácena ke Keter nebo k Malkut.

Tomu odpovídá pozorování sebe v nás. Schopnost vědomí prostě přecházet z jednoho bodu ke druhému bez aktivního měnění jeho povahy. Takové je hlavní pojítko mezi vědomím a konáním. V Cafkielovi máme obraz hledící na obě cesty přes Propast, umožňující Bohu i lidem pozorovat jeden druhého tímto dvousměrným kanálem.

Staří Semité spojovali Boží hlídače se Satanem (nebo Saturnem), protože se jich báli jako zvědů, slídících po lidských hříších. To pak mohlo přivádět „hněv Boží“ na hřešící lidi. Cafkiel pak informoval svého kolegu Khamaela, který hned udeřil na nespravedlivého. Navíc když na zem přišly děti hlídačů, způsobily zde světu i lidem tolik zkázy, že Bůh seslal Gabriela, aby je přemohl a zapudil. Tak praví pověst.

Tajné učení spojuje pád člověka se Satanem a naznačuje, že Satan je držen v oblastech pekelných jen zkažeností člověka. Jako Lucifer se stal Satan světlem spoutaným temnotou, inteligencí ponořenou do nevědomosti. Pouze vzestup člověka nad jeho nejhorší povahu může spasit Satana od věčných muk. V této staré báji je podivuhodná pravda. Satan je představován jako bytost topící se v božském oceánu Binahu. Kdo se pokouší zachránit, je stahován a utápěn Satanovými zápasy. Jen nejsilnější ze silných se mohou zachránit svou schopností vzdorovat jeho úsilí. Máme zde obraz energie přemáhající netečnost, nebo alegorii zlata vznikajícího přeměnou za Saturnova olova.

Toto téma „spasení Satana“ je základem některých obskurních a převážně orientálních kultů. Na neštěstí může být snadno vykládáno nesprávně a pak je velmi špatné. Snad nejlepší přístup k němu měli Jezidé. Jednou z pomatených odnoží takových nauk byla sekta Chlystů, ke které příslušel Rasputin. Ti vyvozovali, že jestliže Kristus přišel spasit hříšné, pak čím více kdo hřeší, tím více spásy se mu dostane. Je to něco podobného jako dítě, které se snaží co nejvíce zlobit, jen aby přivábilo pozornost dospělých. Lidé musí opravdu „spasit Satana“ neboli „překonat zlo dobrem“. Není jiné cesty než tato nejtěžší.

„Zachraňování Satana“ může být nejnebezpečnější hrou na světě, jak hodně lidí poznalo na své vlastní kůži. S tímto úkolem není ochoten pomáhat druhým nikdo, kdo se ho sám již nezhostil. Kdo nedokáže plavat v oceánu Binahu, není schopen se pokoušet o záchranné akce. Nekonečná trpělivost a porozumění jsou předpokladem pro všechny, kdo mají přežít za podmínek navozených Binahem, a jejich heslem musí být věčná ostražitost. Říká se, že kdyby Nejvyšší zavřel jen na vteřinu oko, celý svět by okamžitě zmizel. Cafkiel může být v tomto smyslu považován za Oko neustálé bdělosti nebo za nepřetržité vědomí, ve kterém jsme navždy uzavřeni.

V jiném smyslu je Cafkiel oknem Božím v nás, které nás pozoruje, jací doopravdy jsme ve vztahu k velké skutečnosti. Jsou okamžiky, kdy se můžeme vidět zlomkem takového zraku, a tento zážitek může hluboce otřást naší duší. Jestliže nikdo, kdo spatřil Boha, nezůstal naživu, kdo spatřil člověka a zůstal zdravý? Jen když jsme překročili Propast a dosáhli bezpečné náruče Velké matky v Binahu, můžeme se bez obav ohlédnout zpět. Retrospekce je vždy nerozumná, pokud jsme se neosvobodili od podmínek, které jsou za námi. Právě tak i v Binahu je pro nás nejlepší se nořit do moudrosti a dosažení, ke kterým musíme dojít s Cafkielovou pomocí.

Před činností jakéhokoliv druhu by měla předcházet bdělost a myšlenka, zaostřené pozorováním. Toto jsou tři nejvyšší na jakémkoliv stupni bytí. Rozhodujícím činitelem mezi činností a nečinností je Daat, s jejím okamžitě štěpivým spojením mečového mostu mezi nejvyšším světem abstraktního vědomí a vnějším světem konkrétního stvoření. Nikdy nerozhoduje, ale dává podklady k rozhodování. Bez něj by nebylo možné o ničem rozhodovat, neboť by nebyl možný žádný výběr. Dokud nevznikl pilíř levé ruky v Binahu, nebyly rozdíly polarizovaného vědomí.

Zde jsme zpět u mýtu o počátcích světa z Genesis a u spojení ženy a první matky (Evy) a takzvaným „zlem“. Je to mýtus na své nejvyšší úrovni. Abychom ho pochopili v pojmech Stromu, je nejlepší, když si představíme otáčející se kotouč, postavený svisle, hranou k pozorovateli. Ten by představoval přímočarý oběh energie Keter vyzařující ze sebe jedině přes Chochmu a okamžitě zase zpět. Jediná činnost s jedinou možnou variantou ve značné rychlosti, neboť by nebyl žádný jiný rozměr. Nic by nemohlo existovat vyjma bytí, uznávající nebe jako sebe a nic víc. Aby se bytí rozšířilo dále než k sobě, potřebujeme další rozměr, jehož nositelem je Binah. Představme si další kotouč, rotující kolmo k prvému. Ten koná fyzicky nemožný úkon a protíná pohyb prvého. Kombinováním rychlostí těchto dvou imaginárních kotoučů se stane „počet“ všech věcí možných.

Dokud nevzniklo levostranné omezení ženského Binahu, nic dalšího nemohlo být stvořeno ani v mysli ani ve hmotě. Je proto technicky správné, když se řekne, že ženský princip umožnil poznání mezi dobrem a zlem (Daat), ale současně umožnil i všechno ostatní poznání. Jakmile jednou Binah existuje, je rozdíl mezi pravým a levým, černým a bílým, tím a oním atd. Jakmile se z jednotky stane dvojice, existují automaticky trojice, které se kombinují do čtveřice, a tak je vysloveno mocné jméno (JHVH).

Jako obdobou světla je Keter světlem samým, Chochma je schopností vidět, Binah je čidlem vidění a Daat tím, co je viděno. Pozorující je bdělostí matky, pozorující své děti vždy v co možná nejlepším světle. Cafkiel je také ženskou zvědavostí v její nejvyšší podobě a nic na světě neunikne archandělovu zkoumavému pohledu. Kdekoliv je jakékoliv oko otevřené, dívá se jím Cafkiel. Je zrakem světla, jímž samo božství „poznává a pozoruje vše, i naše nejskrytější myšlenky“. Je přirozeným patronem rozjímání a kontemplace, k němuž bychom se měli obracet o pomoc a vedení při tomto velice důležitém mystickém cvičení. Jako oko mezi světly, může nás Cafkiel přivést do styku s jinými oblastmi, než je naše vlastní, ale to samo nestačí. Musíme ještě vědět, jak se máme chovat vůči tomu, co vidíme, a bude dobře, všimneme-li si, že Porozumění sousedí na jedné straně s poznáním a na druhé s Moudrostí.

Abychom porozuměli Porozumění, musíme dosáhnout božího aspektu Binahu v:

ACILUTU, Světě počátků, božský aspekt ELOHIM

I když toto jméno bývalo překládáno jako „pán Bůh“ nebo v jiných maskulinních tvarech, znamená v podstatě „Bůh Matka“ na rozdíl od „Boha Otce“. Otcovský vliv sahá zpět do raných dob semitských kmenů, kdy kmeny na jihu Palestiny uctívaly Otce JAHVE a severní kmeny uctívaly Matku ELOAH. Nakonec se shodli na kompromisu představou božství jako čistého ducha. JAH a EL uzavřely manželství jako JO-EL, ale maskulinita semitismu nabyla v náboženství vrchu. Kabala dále tajně učila, že božství je čistou silou s dvojí stránkou, mužskou a ženskou. To byl nejsnazší způsob, jak mohla lidská mysl pochopit představu polarizovaných sil. Binah jako nejvyšší představa božského ženství by se proto měla nazývat ELOAT ELOHIM, Bohyně bohyň, nebo Velká matka.

Jestliže božský ženský aspekt umožnil nedokonalosti ve spodní části Stromu, činí jen on dosažitelnou dokonalost směrem nahoru. Nikdo nedojde k Otci jinak než prostřednictvím Matky, praví staré úsloví, v kabale tomu tak opravdu je. Bez mateřské představy božství bychom nedosáhli našeho skutečného duchovního znovuzrození. Dokud nedosáhneme lůna Binahu a neprojdeme těhotenstvím na nejvyšší úrovni, nemůžeme se skutečně „znovuzrodit v duchu“. Vyšli jsme z jejího lůna především proto, abychom získali zkušenost, a musíme se k ní vrátit pro dokonalé porozumění. Nemohu vám obyčejnými slovy vysvětlit, jaký typ porozumění vám dá Binah, ale zhruba je to porozumění tak úplné, že nepotřebuje zkušenost.

Jako lidé si nedovedeme představit, jak by někdo něčemu mohl tak dokonale porozumět, aniž by měl alespoň nějakou formální zkušenost. Jak je třeba možné porozumět lásce bez emocí a pocitů? Člověk to ovšem nedokáže, ale pro božství je to normální schopnost. Pravé porozumění je obsáhnutím, zahrnutím porozuměného do celého bytí porozumívajícího. Taková je božská matka, která nás zahrnuje v sobě. To je intuicí nebo-li „vnitřním učením“. Je to prosté „obrůstání“ věcí, až se stanou podstatnou složkou toho, kdo je obsáhnut. Je to cesta ženy a metoda matky.

Magickým obrazem ženy je přirozeně obraz zralé ženy nebo matky, občas znázorňované, jak se vynořuje z moře a drží pohár. Příležitostně je užíván symbol lampy zahrnující všechny nejvyšší sefiroty. Keter je pak plamenem, Chochma olejem, Binah nádobou a Daat tím, co je ozařováno. Nerozsvícená lampa (zřídka užívaná) je Binahem, plodným nebo neplodným podle toho, je-li naplněná olejem (semenem světla) nebo prázdná.

Samo o sobě neprožívá porozumění Binahu nic. Jsme to my, její děti, kteří procházíme zkušenostmi, které její porozumění neustále vstřebává. Když se povzneseme k její úrovni a porozumíme jejímu způsobu působení, nebudeme získávat poznání kousek po kousku sami pro sebe, ale budeme ho schopni obsáhnout celé najednou prostřednictvím druhých. Jako fyzická analogie mohou sloužit zážitky tělesných extrémů, jako jsou prsty na rukou a na nohou, které mozek spojuje do jediného dění. Tak i božský aspekt ELOAT ELOHIM rozumí tomu, co se děje se vším, co žije a čeho Ona je vzorem.

Někdy je Binah znázorňovaný jako archa nebo truhlice, plovoucí na oceánu věčnosti. V ní jsou semena všech podob života a jejich porozumění. To nám okamžitě připomíná egyptský ekvivalent, obsahující tělo Osirisovo a archu úmluvy s jejími symboly. Všechny mysterijní kulty používaly archy nebo schránky, pevné, nebo v podobě košíku, jako byl koš z lýka, obsahující myši a koťata, aby znázornil život živící se jiným životem, až do nekonečna. Symboly mateřství jsou doslova všude. V dávných dobách kamenných byly ploché kameny „Matkami“ a vzpřímené kameny „otci“. Země byla matkou, obloha otcem a déšť padajícím semenem otce. Nemůžeme uniknout těmto představám božství, kamkoliv se obrátíme, a proč bychom se jim měli vyhýbat? Jen pošetilci se dívají spatra nebo přehlížejí základní mateřské mýty o svém vlastním bytí. Jsou to klíče nejvyššího království.

V hebrejské kabale jsou tři písmena, A, M a Š, nazývána mateřskými písmeny spojenými s Binahem a jejich kombinováním je dosahováno mnoha mystických významů. Prostým výkladem je ovšem to, že tato písmena jsou univerzálními zvuky, které dělají matky na své děti. Zvuk Ah, ah je výstražný a varovný, Mm Mm je důvěrný a něžný, kdežto Š Š je uklidňující a konejšivý. Tato řeč je společná všem matkám, všech věků, neboť její zvuky překračují řeč a k čemu jsou slova, když dosáhneme plného porozumění. Většina tak zvaných „magických“ slov nebo „jmen síly“ jsou dokonale přirozenými zvuky, spojenými s různými projevy života. Tak třeba mimo mateřských zvuků ještě napodobují zvuk mořského přílivu, jehož vlny se tříští o kamenitý břeh. Matka-moře se domlouvá a Matkou-zemí.

Ve spojení s tím bychom si měli všimnout, že i když je Velká matka znázorňována jako nekonečný oceán v Binahu, nepohybuje se voda ze své vlastní vůle. Její přirozená povaha je klidná a tichá. Vodou pohybuje mnoho různých sil, ale sama o sobě je nehybná. Snad jeden z nejplastičtějších popisů Binahu se podařil Charlesi Kingsleymu v knize „Děti vody“, jako „Matka Staralka“. Žákům kabaly, kteří ji neznají, se opravdu vyplatí si tuto knihu sehnat a přečíst. A rozhodně bude dobré, když se k ní vrátí vždy, kdykoliv se budou zabývat Binahem.

Vrátíme-li se k přirovnání stvoření na nejvyšší úrovni ke dvěma rotujícím kotoučům, vidíme teď, jak do něj zapadá třetí prvek. Prvý, svislý, je za Keter, druhý vodorovný je pro Chochmu a třetí příčný je za Binah. Rozpětí kotoučů nebo sfér znamená prostor a rychlost, jejich otáčení určuje čas. Toto kinetické znázornění stvoření má velký kabalistický význam při studiu tří nejvyšších sefirot, protože znázorňuje působení jejich zvláštních sil ve směrech navzájem kolmých, umožňujících maximální množství variací. Takový je jejich vzájemně dokonalý vztah, představující celý v sobě obsažený obrozující kosmos v dokonalé rovnováze jako úplný celek. Svět stvořený tak, jak by měl být, spíše než takový, jak ho známe.

Když zkoumáme Binah a její božský aspekt, měli bychom se pokusit o představu mateřství v jeho nejvyšším stavu, namísto abychom ho jen porovnávali s tělesným mateřstvím, takovým, jaké vidíme zde na zemi. Pohlédneme-li zběžně na biologický obraz této planety, získáme všeobecný přehled nesmírně hojného plození na nejvyšší úrovni a nejméně hojného, ale nejlepšího na vrcholu. Je určitý vztah mezi časem, druhem a jakostí, který je možné sledovat i u lidí. Nejméně vyvinuté populace mají nejvyšší porodnost s nejvyšší přirozenou úmrtností, která ji vyrovnává. Jak stoupáme po vývojovém žebříčku, vidíme snižující se porodnost za lepších podmínek tak, jak stoupáme k vrcholu. Kdybychom dovedli toto schema k jeho teoretickému vrcholu, uviděli bychom obraz ráje. Mužsky i žensky polarizovanou osobu v soběstačném stavu bytí, jak naznačuje báje o ráji.

Mateřství Binahu není zřejmě pozemské povahy, rozmnožování se pro zánik. Je jedinečné ve svém vlastním stavu, vyzařujíc sebe ze sebe a vstřebávajíc se do sebe v dokonalé spojitosti stvoření nebo kosmické konstanty. Učiníme-li nedokonalé lidské přirovnání, bude vypadat asi takto. Muž i žena se spojí a zplodí chlapce. Prvotní muž zemře a přejde do syna. Syn se spojí s matkou a zplodí dceru. Prvotní matka odumře a přejde do dcery, která se spojí se svým bratrem, a tento cyklus se opakuje do nekonečna. Ve skutečnosti je to samoobrodný cyklus nebo ideál věčného pohybu.

V této ideální mateřské funkci působící v uzavřeném kosmu není nic příliš abnormálního. Po několik let se naši vědci pokoušeli vytvořit takové podmínky v kosmických lodích, aby se život kosmonautů udržoval v uzavřeném okruhu. Zahradní jezírko je jiným příkladem soběstačnosti, i když ne dokonalým, protože potřebuje vnější sluneční energii, aby se udrželo v chodu. Na nejvyšších úrovních Stromu obnovuje neustále Velká matka Otce-život prostřednictvím Syna-život a tak pokračuje božská nesmrtelnost.

„Pád“ přišel přes Poznání (Daat), promítnutím z Binahu přes Propast do objektivního projevení se ve hmotě. Jakmile k tomu došlo, byla ztracena původní rovnováha a my doposud zápasíme s následky tohoto vývoje. Někteří lidé říkají, že jsme již prošli nadirem a teď jsme již na cestě k naší prvotní dokonalosti. Ať je tomu jak chce, prvotní „pád“ nebyl pádem lidstva, ale božství. Krátce řečeno, Bůh upadl do a jako lidství. Oceán Binahu se přeplnil a pohár se převrhl. Tímto prolomením prvotního kosmického koloběhu v Binahu (ženský aspekt) došlo k rozšíření bytí přes Propast a vytvořil se zbytek schematu Stromu. Naším úkolem je sledovat cestu návratu, až se opět staneme částí prvotního schematu.

Představy božství v nejvyšších podmínkách jsou vždy neuspokojivé na lidské úrovni pro naši naprostou neschopnost myslet jinak než formálními způsoby. Na to se musíme připravit a spokojit se s jakýmkoliv symbolickým přirovnáním, jaké jsme schopni používat. Abychom dosáhli ELOAT ELOHIM Binahu, potřebujeme její vlastnosti nekonečné trpělivosti, skutečné pokory a schopnosti porozumění, založené na plném uznání toho, čemu chceme porozumět. Nejpevnějším základem, po němž se k němu můžeme přiblížit, je důvěra dítěte v jeho matku.

Vzdor nesmírnému množství látky týkající se Binahu, kterou jsme se ještě nezabývali, musíme pokračovat ve svém výstupu k vrcholku Stromu a postoupit dále k12.

Sefira Chochma, Moudrost, 2

Konečně jsem dosáhli vrcholu bílého pilíře a navázali styk s Otcem moudrosti. Někteří novodobí kabalisté sem přiřazují Neptuna jako Zemětřesa (sílu) a otcovskou postavu, ale mimo odlišení Otce-oceánu v Chochmě od Matky-moře v Binahu nám toto přiřazení Neptuna příliš nepomůže.

Chochma je shodná s řeckou Sofií neboli duchem moudrosti. Je ztotožňována se základním principem všeho náboženství a je schopností, jíž božství projevuje svou existenci. Při sestupu po Stromu je moudrost prvním krokem Boha, ale při našem vzestupu je poslední vlastností, kterou získáme. Božství je moudré před nějakou událostí a člověk až potom.

Tím, že je moudrost symbolicky znázorněna zvěrokruhem, se naznačuje, že je obsáhnutím všech věcí ze všech směrů. Navíc můžeme zvěrokruh spojovat se všemi symboly moudrosti, jako jsou hexagram, kruhový kříž atd. Při sestupu po Stromu máme střed v Keter, pak kruh stvoření v Chochmě a pak planetární přívlastky ostatních sefirot. Pravda, na Neptuna se díváme jako na boha schopnosti usuzovat a astrologicky je silou probouzející vnitřní bdělost, ale staré spojení se zvěrokruhem spojuje s Chochmou prostor, na rozdíl od Binahu spojovaného s časem. Původně bylo jen deset znamení zvěrokruhu, jedno pro každou sefiru. Dnešních dvanáct znamení bylo rozděleno velmi nevhodně po různu mezi cesty moderními západními kabalisty s malou astrologickou zkušeností. Nehodí se vůbec do plochého schematu Stromu.

Abychom přizpůsobili Strom dvanácti znamením zvěrokruhu (nebo dvanácti znamením Stromu), musíme použít dynamické schema. Keter a Malkut jsou čepy, Chochma obvodem zvěrokruhu a ostatní sefiroty se otáčejí okolo Tiferet. To je velmi názorný model pro lidi s dobrou představivostí, zejména, když je i vnitřní konstrukce pohyblivá.

Takové využití Stromu by mohlo překvapit nebo i polekat kabalisty staršího typu, ale je osudovou chybou představovat si Strom jen jako plochý barevný obrazec na čtverci papíru. V takové podobě nám toho řekne málo, neboť zůstane tuhý jako mysli těch, kteří si ho nedovedou představit jinak. Ec Chajim je ve své podstatě živý se všemi vlastnostmi života. Pohybuje se, roste, mění svůj vzhled podle ročních dob a chová se podle svých vlastních pravidel. Zásady tohoto chování jsou stálé, ale jeho využití je nekonečně rozmanité. Proto mělo tak málo smyslu spojovat jeho Cesty s pevnými tarotovými a jinými přívlastky nebo se i omezovat na třicet dva Cest. Strom může nabídnout mnohem víc. Není vůbec žádný důvod, proč by cesta neměla mít nic přisuzováno, za předpokladu, že si uvědomíme, že tyto přívlastky mají sloužit čistě jen k navázání vědomého kontaktu s různými body Stromu. Strom si nevyrábí žádnou symboliku, kterou by se nám chtěl vysvětlovat. Symboly si vytváříme sami a máme právo je používat, jak nejlépe dovedeme. Jestliže jsme došli až k Chochmě, získali jsme samotný princip moudrosti.

Musíme porozumět (prostřednictvím Binahu), že moudrost Chochmy není nějakou formou učení, schopností paměti nebo jiným nahromaděním mentálních energií. Chochma není formou ničeho, neboť je silou, čistou nefalšovanou energií na nejvyšší úrovni. Maximální využití tlaku. Plný potenciál energie využité k zachování existence v projeveném světě. Kdyby nebyl snížen jinými sefirotami, naše dnešní životní formy by neexistovaly. Tak, jak jsme ve své lidské podobě, nemohli bychom žít ve stavu čisté moudrosti, stejně jako bychom nemohli plavat v kotli roztaveného kovu. Máme sklon představovat si „moudrého“ člověka jako odpočívajícího starého filosofa, ale není to správné. Moudrým je ten, kdo správně využívá energii, a nejmoudřejším ze všech je ten, kdo používá největší sílu nejlepším způsobem. To je spíše božské působení než lidské, a jeho kořeny jsou v Chochmě.

Moudrost je skutečně správně využitou silou a pravou moudrost nelze uplatnit bez síly, i když je možné používat sílu bez moudrosti, jak víme z vlastní zkušenosti. Měli bychom porozumět použití síly a vědět, jak ji máme využívat, ale jen opravdový mudrc je schopen správně zacházet s energií. V tom je rozdíl a zde je také smysl Chochmy: posvátná moudrost jejího působení ustanovující existenci v její nejjemnější podobě (Chochma působí v Binahu). Nemá smysl dlouze diskutovat o tom, proč a nač „upadlo“ bytí ze svého prvotního dokonalého uspořádání. Naším úkolem je pracovat na opětném obnovení dokonalosti, nebo jinými slovy, získat pravou moudrost v Chochmě.

Schéma moudrosti ve světě projevení se je také schematem síly, a to kruhovým postupem neboli zvěrokruhem: Prostor nad čas. Dvanáct znamení pokrývá všechny možné úhly bytí, neboť bychom si neměli představovat zvěrokruh jako úzký rovníkový pás, ale spíše jako dílky pomeranče, tvořící zvláštní oblasti jediného celku. Ty zahrnují doslova vše, protože jsou vším. V jejich uspořádáních a vzájemných vztazích jejich obsahů je moudrost projevující se jako zákon, pořádek a vesmír.

Zde můžeme vidět symboliku kružítka a čtverce v akci. Keter otevírá kružítko do požadovaného úhlu, Chochma opisuje kruh, Binah ho uvádí do pohybu a Daat mu opisuje čtverec se stranami kolmými k jeho osám. Einsteinův vzorec E = mc2 je vzorcem nejvyšších sefirot na Stromě života. E znamená Keter, m Chochma, c Binah a 2 Daat. Jinak můžeme říci, že životní energie se rovná množství moudrosti, násobenému dobou porozumění, která je umocněna množstvím poznání. Okruh vědomí zahrnutý do tohoto vzorce je možné přirovnávat ke zvěrokruhu.

Stejně jako základní schema horoskopu, které je vztahem mezi nebeskými tělesy a zvěrokruhem a naznačuje rozložení energií v průběhu lidského života, a proto je porovnatelné s božským schematem. Bylo vhodně řečeno, že Bůh je kruhem, majícím svůj obvod všude a střed nikde. Považujeme-li božský obvod za jeho zvěrokruh a bod Keteru za jeho střed, dá nám rozložení sefirot to, co by esoterický astrolog mohl nazvat „Božím horoskopem“. Studiem tohoto všeobsahujícího diagramu je možné nalézt nejvyšší moudrost.

Při výstupu po Stromu nám dává Chochma se svým kruhem moudrosti nekonečné rozpětí, po kterém bude následovat nekonečné stlačení v bodu Keter. To je působením hexagramu. Zde máme sestupný trojúhelník, otevírající se až k hraně bytí, a vzestupný trojúhelník, zužující se až ke konečnému bodu, z něhož vše vychází. Činné vědomí působí ze středu symbolu. Dobrou pomůcku pro rozjímání si zhotovíme, když si z tuhého papíru vystřihneme obyčejný trojúhelník (třeba barevný) a umístíme ho hranou kolmo k zrcadlu. Soustředíme nyní pozornost na rozhraní mezi skutečností a obrazem, až získáme pocit totožnosti dvou zcela odlišných stavů vědomí. Může nám to dát i poznání, že kruh nekonečné moudrosti Chochmy je jen bodem Keter, roztaženým do mezí bytí, a ať kdy jakkoliv zmoudříme, vše se zase musí vrátit zpět do jediného bodu svého účelu. Nic a vše jsou jedním a tím samým.

Hebrejský název pro zvěrokruh je mazlet – zastávky, který nám připomíná, že účelem jakéhokoliv zvěrokruhu je získání stálého pozadí, na němž pozorujeme pohyby planet. A přece si můžeme představit moudrost jako statickou. Její zdánlivá stálost je relativní vůči všemu ostatnímu, ale pokud principy moudrosti neustanovily vzájemné vztahy, nemohl z Chaosu vzniknout vesmír.

Musí zde být pevné hodnoty, k nimž je vztažen vědomý pohyb stvořeného světa. Fyzikálně považujeme světlo za stálé. Za jeho duchovní ekvivalent považujeme světlo Keter v množství Chochmy a v intenzitě Binahu. Ztratíme-li dotek s našimi duchovními konstantami (jak se mnoha lidem stává), trpí tím náš svět i my. Jistě najdeme nové podoby pro věčné hodnoty, ale jakýkoliv kontakt je lepší než žádný.

Chrám moudrosti je podepírán dvanácti a ne sedmi pilíři, a těchto dvanáct je zvěrokruhovým rozdělením existujícího vesmíru ve všech dimenzích, bez ohledu na to, jakého názvosloví použijeme. Nemusíme je ztotožňovat jen se znameními naší sluneční soustavy, ale můžeme je považovat za díly božského obvodu, zahrnujícího VŠE.

Protože Chochma je obrazem otce, byla jí připsána falická přímka nebo stojatý kámen jako symbol. Každý školák zná definici přímky jako „nejkratší spojnice dvou bodů“ a to je také dokonalým popisem božské moudrosti. Nejvyšší bytost je nejbezprostřednějším vztahem mezi dvěma body bytí. Jinak by se zase vše obrátilo v chaos. Dříve než vezmeme přímku příliš doslova, musíme si ovšem uvědomit její méně zřejmé důsledky.

Zpravidla se předpokládá, že konce přímky se nikdy nesetkají, ale to platí jen v našem bezprostředním kosmickém okolí. Při prodloužení do nekonečna se přímka stane kružnicí s nepředstavitelným poloměrem, kterou můžeme nazvat božským zvěrokruhem. Toto je „magie“ kouzelnického prutu. Uvědomění si, že je-li pozdvižen při nějakém obřadu, byla vzata „míra Boží“ a uznána přítomnost univerzálního zákona. Silou prutu je moudrost. Ti, kteří nevidí dál než k falickým významům v symbolech prutu, jsou velmi silně krátkozrací.

Moudrost byla vždy považována za konečný cíl okultních škol a zasvěcovacích soustav. Pochybuji, zda některé dvě z nich se shodují v tom, co je to moudrost a jak jí lze dosáhnout. Některé školy tvrdí, že moudrost nemůžeme vůbec dosáhnout – ona přichází k nám. Zda je možné se moudrosti naučit nebo ji vyučovat v obvyklém smyslu objektivního studia či ne, je velmi spornou otázkou. Zasvěcenec se prostě stává moudrým. Moudrost je stavem bytí. Nejvyšším možným. Jsme moudří – nebo ne. Pro nás, smrtelníky, je moudrost něčím, k čemu rosteme a co získáváme na vrcholku Stromu života. Pro božství je moudrost počátkem a pro lidstvo koncem.

Moudrost může snad být definována do určité míry jako stav naprostého pochopení. Původní vševědoucí je úplným uvědomováním si všeho, co je. Prvotní otcovství, okamžitá inteligence. V čase (prvotním mateřství) „upadá“ moudrost do poznání, které musí být získáno řadou zkušeností a jednou věcí po druhé. Jak „stoupáme“ nebo šplháme po Stromě, blížíme se ke konečné moudrosti, které bychom měli dosáhnout v čistém stavu Chochmy a která překonává jak poznání, tak i porozumění. Potom bychom již neměli poznávat věci, abychom zmoudřeli, ale protože budeme moudří, budeme znát vše potřebné.

To je postup, vysvětlovaný zasvěcencům. „Nerozumní“ hledají moudrost tak, že se snaží získat poznání kousek po kousku jako straky. Svůj malý poklad si nemohou vzít s sebou přes Propast, ani si ho nemohou uchovat na dobu, než se pro něj vrátí. Zasvěcenec světla nemaří čas sháněním rozumových poznatků po celém světě, protože to je, jako by chtěl naložit na vůz písečnou pláž zrnko po zrnku. Tím, že zasvěcenec překoná čas, ztotožní se s prostorovou moudrostí obsahující čas, a tím obsáhne i všechny zrnka bytí současně. Získá poznání moudrosti a ne moudrost poznáním.

Nikdy bychom si neměli plést moudrost s poznáním. Základní rozdíl je v tom, že moudrost působí vždy správně, protože vychází jen z věčného dobra. Poznání může působit správně i špatně, neboť pád člověka nezpůsobily principy dobra a zla, ale jejich poznání. Pravá moudrost je nad možností konat dobro či zlo, protože vychází přímo z konečné správnosti a doslovně nezná špatné. To je pravou povinností rajského stavu. Při výstupu po Stromě nás poznání přivede k Propasti a ukáže nám mečový most před námi, ale pokud nám meč neustálí moudrost a porozumění, nebudeme moci průrvu překročit. V obnoveném království je Daat podnoží, Binah trůnem, Chochma žezlem a Keter korunou, „a jediný pán, dobrotivý král, vládne ze svého posvátného sídla ve věčnosti“.

Magickým obrazem Chochmy je ovšem mužská postava otcovského vzhledu s plnovousem. Vousy se spojují s moudrostí proto, že se předpokládá, že dokud člověk není tak starý, aby mu narostly dlouhé vousy, nežil ještě dost dlouho, aby ji získal. Staří kabalisté se hodně obírali symbolem vousů a dlouze uvažovali o tvaru každého vlasu ve vousu Makrosofově (které tvořily cesty moudrosti). Pro orientální mysl byly vousy symbolem moudrosti a božský vous byl nadneseně nazýván „pravdou všech pravd“. Jeho třinácti podobami jen dvanáct znamená tvořící Celek a třináctka je také počtem mistra s jeho dvanácti učedníky, uznávaným většinou moudrosti v posvátných mysteriích. V kabale znamená třináct deset sefirot a tři závoje.

Snad má svůj význam, že hebrejské slovo pro otce je aba, pocházející od AB, prvních dvou písmen abecedy, a otec moudrosti je druhou sefirou. Gramaticky správně má být moudrost rodu ženského, ale kabala ji umisťuje na vrchol bílého, mužského a kladného pilíře, spolu s obrazem otce. To vhodně kontrastuje se zdánlivě mužským obrazem Saturnu na špici ženského pilíře, neboť to ukazuje změnu polarity mezi různými úrovněmi existence. Tradice praví, že duše má opačnou polaritu než tělo, ve kterém sídlí, ale hlavním významem tohoto jevu je to, že dokonalost vzniká z rovnováhy mezi oběma mezemi. Schéma Stromu na to upozorňuje.

I když je Chochma podle svého čísla na Stromě před Binahem, není výše, ale na úrovni s Velkou matkou. Obě by měly být považovány za nerozlučné – jako dva konce jednoho prutu. A jak jsme se učili, dva konce prutu se při protažení do nekonečna spojí. Tak je tomu i s Chochmou a Binahem. Celý strom je možné rozšířit na základě principu kruhu a naše vědomí se rozšíří s ním. Neustále se nám říká, že hlavním cílem zasvěcení je rozšíření vědomí, tak proč bychom se toho měli obávat?

Otec nemůže existovat bez matky, která ho doplňuje, a změna z otce (ABA) na matku je jen záměnou středního písmene (AMA), Bet, dům, se mění na Mem vodu, které je třináctým písmenem jak hebrejské, tak i latinské abecedy. Zde máme symboly Velké hlavy Makrosofa (muže) vystupující z vody (ženství) tak vysoko, až vous má třináct uspořádání (nebo kroků v lunárních měsících tvořících úplný okruh). Díváme-li se na jeho tajemství, vidíme spíše duální vztah muže-ženy než samotný mužský princip. Chceme-li do něj dále proniknout, musíme se setkat s jeho anděly působícími v jejich vlastním světě:

JECÍŘE, Světě utváření, řád andělů OFANIM

Slovo ofanim znamená kola, ale pochází od kořene AVT, „obklopit nebo obklíčit“, a bývalo používáno k označení drtícího kola mlátičky. V biblických dobách to byl jen neohrabaný válec (falický sloup) tažený volem dokola po obilí. To symbolizovalo vymačkávání otcovského semena na matku (zemi) a znázorňovalo soulož. Je to také spojeno s pomalým mletím božích mlýnů, což je velice starý sexuální eufemismus, stejně jako fatalistický.

Na nejvyšších úrovních jsou ovšem Ofanim „obklopujícími“, neboli tvůrčím ekvivalentem zvěrokruhu. Všechna aktivita je cyklická a Ofanim jsou pověřeni udržovat projevený svět v pohybu. Usměrňují sílu do tvaru a začínají křivky v časoprostoru. Naše kolo života a smrti, sluneční cykly a každá kruhová a obléhající energie je závislá na Ofanim. Jsou koly vesmíru, jejichž pomocí pracuje jeho mechanismus působící, že počátky a konce se setkávají tak, že se vše vyvíjí. Evoluční spirála je jejich schodištěm a jsou závity hada moudrosti okolo Stromu.

Prvotní energie vychází z Keter jako záření, které by samo o sobě nic nevytvořilo, pokud není programováno a uzpůsobeno podle kontrolovatelných pozitivních zákonů. K tomuto druhotnému uspořádání počáteční síly dochází v Chochmě, kde je „poutána“ nebo „odrážena“ tak, aby byly umožněny opakovatelné cyklické postupy energie. Bod Keter se prodlužuje do přímky a probíhá jako kruh působením Ofanim. Ti vytvářejí moudrost Boží, protože pokud by prvotní síla nevěděla, co má počít sama se sebou, kosmos by nemohl vzniknout. Bylo řečeno: „To, co odchází, musí se vrátit k sobě.“

Jako mlýny boží působí Ofanim otáčení osudu nebo karmy jako akci, vyvolávající svou vlastní reakci. O karmě toho snad byl napsáno víc než o kterémkoliv jiném okultním námětu, i když málokteří komentátoři se spolu v něčem shodují více než v její nevyhnutelnosti. Naše čistě lidské představy o odplatě a „splácení kosmických dluhů“ vyžadují značné opravy. Kdokoliv, kdo si představuje, že když A zabije B, musí pak podstoupit totéž nebo ještě něco horšího v následující inkarnaci, by se měl pokusit o něco víc, než je tato dětinská úroveň myšlení. Jestliže A nebo B nepřijdou na jiný způsob řešení, pak se budou navzájem vesele vraždit tak dlouho, až je navždy pohltí Propast. Okruh činnosti odříznutý od svého zdroje energie vyhasne, stejně jako se zastaví vypnutý motor, a to se stane i tomu, kdo se odřízne od boží moudrosti.

Karma pochází především ze síly a ne z tvaru. Je-li na své nejvyšší úrovni vyrovnána, nemusí působit na útvary na nižších úrovních. Můžeme sledovat jen formální působení karmy vytvářené Ofanim v tomto světě, protože jsme se nedostali dost vysoko, abychom nalezli jejich energii a přeměnili ji ve vyšší cykly, nežli jsou hmotné. Ztvárněnou karmu je možné překonat a osudovou sílu, která by si v pozemských podmínkách vyžádala dobu mnoha životů, je možné duchovně překonat za několik vteřin. To je pravým „odpuštěním hříchů“, založeným na našem vlastním pozvednutí se nad úroveň jejich nejhorších účinků. Čím více se přibližujeme božské moudrosti Chochmy, tím více se přiblížíme i uzavření ofanických cyklů kontrolujících náš osud a tím více energie můžeme vyvážit na nejvyšší úrovni.

Kruh je kruh. Představme si, že jej vytváříme fyzicky obcházením našeho magického kruhu o průměru několika metrů. Pak si vytvoříme další uvnitř prvého a tak dále, až dojdeme ke středu, kde se naše chození do kruhu zredukuje na otáčení se kolem vlastní osy. Nakonec se přestaneme i otáčet, protože už ani na to nebudeme mít místo, ale budeme se ještě otáčet v představě, až dosáhneme mentálních mezí a budeme přinuceni otáčet se jen duchovně. Ve skutečnosti nemůžeme dojít až tak daleko, ale znázornili jsme si tak působení Ofanim. Teoreticky zahrnují ústřední okamžitý kruh s minimálním pohybem nulových cyklů.

To je také takzvaný základ „magie“. Poměrně malý okruh energie vybavený maximální intenzitou v blízkostí jeho zdroje vytvoří značně zvětšený okruh účinků s úměrně sníženou intenzitou na značně rozšířenou oblast prostoru a času. Z čím vyššího místa na Stromě je energie odebírána, tím širší bude její vliv v hmotných podmínkách, pokud nebude zaměřena k nějakému určitému účelu v čase a v prostoru. Okultní a magický výcvik je zaměřen k navázání a ovládnutí energetických okruhů z co možná nejvyšších úrovní. Čím více se dokážeme přiblížit k nejvyšším sefirotám, tím větší bude účinek kdekoliv. Tak např. abychom vyvolali řetěz jevů na zemi, vyvolali bychom jednu počáteční energii v „nebi“, jakmile jsme jednou docílili spojení se správnou Cestou. Jediný úder do gongu vytvoří mnoho následujícího hluku a jediný dobře mířený úder uvolní celou lavinu.

Na štěstí pro nás je energie v Chochmě ve své plné síle lidem nedostupná. Jen opravdu málokdo dojde k jejímu ekvivalentu na naší úrovni nebo se vůbec pokusí získat její nepatrný zlomek. Když uvážíme, že původní okruh energie (představovaný božím jménem) přivedl k bytí celý vesmír, není divu, že toto jméno bylo prohlášeno lidmi za nevyslovitelné. Přesto však působí řád andělů Ofanim v našem dohadu a vyvolává životní nebo energetický okruh na zemi nebo kdekoliv jinde.

Při výstupu po Stromu jsou Ofanim opravdu „mlýny Božími“, meloucími nesmírně pomalu. Ve skutečnosti drtí různá schemata rozličných energií a redukují je zpět na jejich původní schema prvotní energie tak, aby mohla být vstřebávána zpět do svého keterického zdroje. Dokážeme-li si představit každý ohlas Jediného tvůrčího výkřiku zapojený zpět do jejich zvukového okruhu, dá nám to představu, jak pracují Ofanim na Stromu směrem vzhůru. Pro ilustraci si můžeme představit táhlé zvolání nebo úder na gong nahrané na pásek a zvolna puštěné pozpátku. Jenomže Ofanim nikdy nepůsobí pozpátku. Náhon kola se vždy otáčí kupředu, aby se v zenitu spojil.

Takové procesy můžeme pozorovat na lidské úrovni, když sledujeme život nesčetných jednotlivých duší, vlečených spolu dokola jednou inkarnací za druhou tak dlouho, až se postupně navzájem přizpůsobí a dosáhnou vzájemné snášenlivosti. Něco podobného můžeme vidět na břehu moře, kde je písek výsledkem miliony let trvajícího působení mořského příboje. Působení Ofanim je univerzální. Náš krevní oběh a srdeční cyklus jsou ofanické. Sledujeme-li jejich dráhy na Stromě života, přivedou nás posléze ke konečnému cíli, nebo ještě lépe, to co je nás toho hodno, k jeho zdroji. Dokážeme-li vytrvat ve svém úsilí o zdokonalení se, měli bychom dosáhnout jeho vrcholu v Keter. Jinak nás mohou vést Aralim různými cestami.

Lidská civilizace začala jistě objevením kola, a je dost možné, že ji cyklotron ukončí a Ofanim budou moci vytvářet nové víry z našeho kosmického prachu. Kdo ví? Jedině sama moudrost v Chochmě. Dříve či později musíme dospět ke konci našeho cyklu na této planetě, který bude jen počátkem nových, odlišných podmínek. Ať se již s námi stane cokoliv, neunikneme božím mlýnům z této stránky moudrosti, a máme k ní ještě hodně daleko.

Rezonance, rytmy, frekvence a ono hrozné, pseudookultní slovo „vibrace“ jsou všechno ofanickým působením na hmotných i jiných úrovních. Opakování „libovolně opakovatelného pokusu“ se považuje za skutečně vědecký důkaz čehokoliv. To nemůže být tak docela správné, protože doposud nikdo neopakoval žádný pokus, vědecký či jiný, vícekrát než v určitém omezeném počtu. Poučka by měla znít: „opakovatelné v potřebném počtu“, neboť Ofanim jsou aktivními duchovními hnacími silami a ne bezduchými razítky jakékoliv živé činnosti. Nikdy nesmíme zapomenout, že jsou moudrostí v akci.

A nyní nás sami přivedli k místu, kde se máme setkat s jejich archandělem v

BERIAHU, Světě utváření, archanděl RACIEL

Raciel je možné přeložit jako Posel nebo Vyslaný Boží. Znamená to posla nebo vyslance, pověřeného nějakým specifickým posláním, o kterém se předpokládá, že se po splnění svého úkolu vrátí ke svému vládci. Říká se, že stával denně na hoře Horeb, kde pronášel tajemství světa hlasem zaznívajícím okolo celé zeměkoule. Když byl Adam vyhnán z ráje, uvítal ho archanděl Raciel a dal mu podivnou knihu, plnou tajemných návodů.

Tato kniha byla vyryta do safíru a Adam ji předal Noemu, od něhož přešla přes Abrahama, Jákoba, Léviho, Mojžíše a Ješuu k Šalamounovi, králi moudrosti.

Tento působivý obraz není ničím méně, než co můžeme očekávat od archanděla Chochmy. Je na vrcholu bílého pilíře a symbol posvátné hory je jen alternativou Stromu. Umožňuje, aby moudrosti dosáhli všichni, kdo dokáží zaslechnout jeho hlas, který stále obíhá okolo země svou ozvučnou energií. Je také tím, kdo vštěpuje člověku po jeho pádu instinktivní moudrost a odpovídá za jeho následující vývoj. Jeho „kniha“ je trvanlivá jako safír, nebo jinak řečeno, tak jako sám život na této zemi. Raciel je všeobecně velmi dobře symbolizován postavou moudrosti.

„Kniha Racielova“ měla skrývat tajemství hvězd. Dnes bychom ji měli nazývat kosmickou alegorií. Podávala informace o dráhách (nebo cyklech) nebeských těles a o jejich působení na celý stvořený svět, včetně osudů lidstva, jak individuálních, tak i kolektivních. Zde byla mistrovská schemata o drahách energie, ovládajících všechny aspekty projeveného bytí. Celá moudrost světa skrytá v jediném kompasu. Kniha byla Adamovi platná jako hebrejský slovník neobřezanému dřevu, ale kdyby obojí neexistovalo dříve než oni, Adam by nezmoudřel a děcko by se nenaučilo své mateřštině. Moudrost není nová. Je tak stará jako existence, neboť je cestou tohoto světa. Při moudření vystupujeme po zužující se spirále o stoupající energii k téže úrovni světla, z níž jsme kdysi upadli. Naše cesta je Cestou znovuobjevení. Raciel nám nabízí svou knihu ke čtení, abychom mohli dosáhnout jeho moudrosti, jakmile se naučíme číst jeho abecedu.

Moudrost je skutečně ve hvězdách. Odkud jinud bychom se jí mohli naučit? Člověk vždy cítil, že jeho osud je spojen s hvězdami. Z astrologie se stala astronomie a teď i astronautika. A přece, ať se staneme jakkoliv moudrými, nikdy nepřekročíme prvotní moudrost Chochmy, ani když se staneme mistry Racielovy „knihy“. Nasloucháme-li v rozjímání jeho hlasu vyslovujícím hlasitě jeho tajemství pro všechny časy, dosáhneme moudrosti moudře. Může být slyšen kdekoliv na světě těmi, kdo si dají práci a naslouchají. Racielův hlas pronáší „poselství hvězd“ zemi z vnějšího a vnitřního vesmíru. Je jakousi vysílačkou pro vědomí ze všech ostatních dimenzí pro nás na této zemi. Bytosti starší a moudřejší, nežli jsme my, k nám tak hovoří ústy Racielovými.

Moudrost se nám jeví jako hvězda, můžeme si uvědomit její existenci, pociťovat její vliv a uvědomovat si její význam, aniž bychom skutečně dosáhli její podmínky. Moudrost Chochmy je od nás oddělena větší propastí, nežli nás dělí třeba od Siria. Přesně ten samý instinkt nabádá lidstvo, aby se snažilo vnitřně se přiblížit Chochmě a navenek ke hvězdám. Většina lidí se domnívá, že je to proto, že lidé hledali vždy něco nového, ale ve skutečnosti je to jakési vzpomínání. Chceme se vrátit tam, kam skutečně náležíme, a Raciel nám to po celý čas připomíná. Ukazuje nám hvězdu, kterou musíme v duchu sledovat, chceme-li se plavit kosmickým mořem.

Na vánoce zdobíme symbol stromu a hvězdy a připomínáme si pověst o mudrcích, kteří následovali hvězdu, aby nalezli božství v lidství. Zpíváme také:

„Hvězdo moudrosti, hvězdo světla,
hvězdo zářící královským jasem.“
A přece, kolik z nás si uvědomí kabalistický význam tohoto roztomilého malého obřadu. Snad se Raciel usmívá na děti, z jejichž úst tato moudrost vychází. Opakují vlastně jeho slova svým vlastním způsobem a vánoce jsou dobou, kdy se tato země začíná vracet ke světlu. Hvězda má v křesťanském mýtu veliký význam, jak doslovně, tak i obrazně. Bez ní by moudrost nemohla působit ani by nebylo možné dosáhnout božství. Neporozumí-li tomu o vánocích dospělí, porozumí tomu jejich děti, i když to nedokáží převést do slov. Děti mají blíže k onomu typu vědomí, které není omezené na zvukový symbolismus. Očekáváme-li, že Raciel bude mluvit jasnou češtinou, budeme čekat navěky. Hlas moudrosti je písní samotného života, doprovázející hudbu sfér. Ničím méně. Můžeme si překládat Racielova „slova moudrosti“ do jakékoliv řeči, ale bude to jen náš pokus, jak vyjádřit jeho poselství. Pravá moudrost má daleko k jakékoliv podobě lidské řeči nebo způsobu psaní. Skutečná okultní tajemství nemohou být „vyzrazena“ z tohoto jednoduchého důvodu, že žádný dosud užívaný způsob lidského vyjadřování je nedokáže vyjádřit, stejně jako nelze slovy popsat modrou barvu.

To je důvod, proč kabala nebyla ve starších dobách zapsána, ale vždy se o ní hovořilo jako o „přejaté nauce“. Kabalu nikdo nevyučoval, ta byla a měla by být přijímána z vnitřních zdrojů. Staří kabalisté věděli zcela bezpečně, že kabala je nepopsatelná, a proto vyjma několika obrazců se ji nepokoušeli přenést na pergamen. Jen po uplynutí mnoha staletí, kdy mysli mnoha lidí na zemi vytvořily jakýsi rezervoár mezi vnitřní a vnější existencí, byly učiněny pokusy o spojení kabaly se slovy, které by bylo možné napsat na papír. Musím říci zcela jednoznačně, že ještě nebyla a nikdy nebude napsána taková kniha, která by mohla někoho naučit kabalistické moudrosti. To není možné, ne z nedostatku dobré vůle, ale pro nedostatek prostředků. Vše, co může jakýkoliv kabalistický spis učinit pro své čtenáře, je, že je zásobí myšlenkami z jiných myslí. Nic víc.

Jestliže si někdo myslí, že se dokáže naučit kabale v deseti (nebo v deseti tisících) snadných lekcích, pak je pošetilý, a nic než jeho vlastní smutné zkušenosti za velice dlouhou dobu ho o trochu nepřiblíží k moudrosti. Moudrost není věda, ale stav. Nikdo se „nenaučí“ moudrosti jako nějaké úloze, ale vžívá se do ní. Každý musí získat moudrost sám pro sebe ze svého zdroje, který si musí sám nelézt. Za žádné peníze na světě není možné si koupit zázračné „okultní knihy“ plné „skrytého vědění“. Takové existují jen ve fikcích, protože skutečná „okultní tajemství“ nejsou dostupná ze stránek jakékoliv knihy mimo knihy Racielovy, a i když porozumíme její řeči, můžeme být schopni přečíst jedno slovo za celý život.

Jediná tajemství, která je možné zapsat jako „okultní“, mohou být informace o organizaci, naukách a jiných záležitostech týkajících se různých zasvěcovacích společností samotných. Něco takového by bylo možné považovat za zneužití důvěry, zasluhující přiměřenou odměnu, ale sotva za zjevení nějakého většího významu v oblasti boží moudrosti. Přesto však to, co je sdělováno nebo uchováváno jako důvěrné, by mělo být vždy jako takové respektováno. Neměli bychom „brát jméno Boží nadarmo“, stejně jako se nehodí razit příliš mnoho falešných mincí, ze zcela stejného důvodu: obojí se tím znehodnocuje až k úplné bezcennosti. Mysteria budou pro nás mít nejvyšší cenu, jen když si jich budeme náležitě vážit. „Okultní tajemství není jen pošetilou frází, ale spíše něčím velice špatně chápaným. Jsme-li dostatečně moudří, abychom uznali potřebu mlčenlivosti, nabídne nám Raciel více moudrosti – ale ne na papíře.“

Můžeme již vidět postup Chochmy. Ve světě vyjádření se božská moudrost jeví jako obklopující zvěrokruh, ve světě utváření ukazují cyklické dráhy Ofanim své útvary energie a v tomto světě stvoření označuje archanděl Raciel samotné hvězdy jako písmena abecedy moudrosti. Za hvězdami je jejich zdroj a původ v síle v

ACILUTU, Světě počátků, božský aspekt JHVH, JH

Zde se setkáváme se samotným posvátným tetragramem, nevyslovitelným jménem Božím. Pokusy o jeho vysvětlení nebo vyslovení promarnili okultisté a komentátoři snad více času, než se dá spočítat. Řekněte lidské mysli, že něco je nemožné, a stráví zbytek věčnosti pokusy toto tvrzení vyvrátit. Nakonec se jí to podaří.

Symbolická zvuková nebo písmenná glyfa JHVH má být tak mocným jménem, že kdyby byla správně vyslovena, zničila by celý svět. To je doslova a beze zbytku pravda, protože představuje výbušnou sílu prvotního „třesku“, který provázel počátek našeho stvoření. Ekvivalent „třesku“ nebo „vyslovení“ jména bude možné uslyšet, až se naše planeta na konci své existence rozpadne na kosmický prach. JHVH vysloví JHVH a On bude Oním.

Na dosažitelných úrovních vzbuzuje jméno JHVH mimořádný obdiv kabalistů. Snad proto, že kabala je založena na čtyřdílném schematu. Na první pohled se může zdát, že Strom je složen z trojic, ale ty jsou vždy třemi body čtveřice. Jakmile postavíme Malkut do postavení Daat, budou zřetelně viditelné tři čtveřice, tvořící dvanáct uspořádání zvěrokruhu. Ve Jménu jsou skutečně jen tři písmena, protože čtvrté se opakuje.

Jako základ všech okultních i jiných představ a jako klíč k celému procesu našeho aktivního vědomí je zcela jistě non plus ultra. Jakmile ho jednou umístíme uprostřed našeho magického kruhu (ne toho nakresleného na podlaze chrámu, ale uvnitř v nás) a začneme okolo něho stavět, můžeme začít s výstavbou našeho vlastního kosmu. Současně je možné doporučit praktickému kabalistovi, aby umístil jména v těsném středu svého kruhu a začal od nich stavět. Tak je možné dosáhnout moudrost podobně jako i jinými způsoby. Uvnitř jména by ovšem měl být ponechán prostor pro AHIH (vyslov: eheje) a AIN (vyslov: ejn).

JHVH je výbušnou kladnou (mužskou) energií, která je původcem vší činnosti. Říkávalo se, že bohové stvořili člověka mocným výbuchem smíchu, a tím je JHVH. JE HO je božským smíchem samotným. Prvým a také posledním smíchem kosmické radosti, z něhož vznikl lidský život. JU a HU jsou variantami Jména znamenajícími „Pán světla“. Kupodivu nebo vhodně znějí moderní překlady starých modliteb často „Ó Bože, který, atd“. Skutečně neuctiví američtí kněží hovoří o svých nových modlitebních knihách jako o „knihách JOO-HOO“. Nezdá se, že by poznali nejstarobylejší jméno svého stvořitele.

JHVH je skutečně jménem jmen, protože je první silou vědomí a aktu početí. Přemýšlení (kontemplace) o duchu Božím vychází z nekonečného oceánu a vyslovuje slovo světla (JHVH), stávajícího se životem. Tento symbolismus je tak hluboký a základní všemu bytí, že staří kabalisté věřili, že božské jméno je možné vyslovit jen nad skutečnou vodou. Brodili se před úsvitem (počáteční temnota) do vody, až jim sahala ke rtům. Pak „rozechvěli Jméno“ a snažili se, aby si nenabrali vodu do úst. Pokud by si nadšení praktičtí kabalisté chtěli vyzkoušet toto cvičení, hodí se k tomu nejlépe průzračné zátoky Středozemního moře v letní době. Nejméně vhodná jsou místní obecní koupaliště. Teoreticky by se takto vyslovené božské jméno mělo „nést“ přes všechny oceány tohoto světa. Pozůstatkem představy tohoto „Jména nad vodami“ je naše připíjení na zdraví.

Představa počátečního stvoření byla taková, že božství vynořivší se z oceánu svým prvním dechem volalo po světle „EJN SOF ÓR a Keter“, a když prvním, co spatřilo, byl jeho vlastní obraz ve vodě, nazvalo ho ihned JHVH, že to byl jen výkřik čistého úžasu, který způsobil prvotní výbuch vesmíru (I.E.U.). Ať již tomu je, jak chce, prvotní tvůrčí výkřik „Dobrý Bože!“ nebo něco podobného přivedlo Bytí z nicoty do existence.

Ve staré kabalistické tradici bylo božské jméno předáváno jen jednou za sedm let mistrem žáku „z úst do ucha“. V chrámu byl jedině velekněz oprávněn „vyslovovat“ jméno, jenom když vstupoval do jinak tiché svatyně, do níž nesměl vstoupit nikdo jiný. Bezpochyby si plně uvědomoval, že tetragram používaný při této příležitosti byl jen lidskou náhražkou za „ztracené slovo“, které, až bude nalezeno, povýší lidstvo do stavu božství. Možná, že se zvuk tohoto závěrečného slova bude podobat atomovému výbuchu.

Princip „slov (nebo jmen) síly“ je zcela skutečný, jak ví každý psychoanalytik. Jsou to tzv. „mistrovská slova“ nebo „klíčové frekvence“, pronikající až do největších hlubin vědomí a vyvolávající ohlasy z našich nejniternějších zdrojů energie. Všichni různě reagujeme na naše různé klíče. V kabalistickém pátrání po magických klíčcích jsou hledány tyto duchovní „zvuky“, vypočítané tak, aby vyvolaly nejlepší a nejjemnější formy energie dosažitelné lidstvu. Jsou nazývány „božskými jmény“, protože vyvolávají božské síly skryté za pouze lidskou povahou za předpokladu, že s nimi dokážeme rezonovat. To je umění a technika zasluhující samostatné studium.

JHVH je kořenem kabalistické moudrosti. Při jeho použití jako pomůcky při slézání Stromu považujeme prostě písmena za čtyři vrcholy našeho životního kruhu (nebo zvěrokruhu) a vineme okolo nich naše spirálové dráhy ke hvězdám. To vyžaduje značnou péči, protože tak si nevytváříme nic menšího než energické centrum pro celou naši magickou bytost. Chyby v tomto prvotním stupni se budou automaticky opakovat v každém cyklu. Bude-li náš střed v pořádku, bude v pořádku i zbytek celého našeho kosmu.

Není divu, že kabalista zachází s JHVH s největší úctou, protože Jméno určuje světové strany celé jeho vnitřní existence na „magických“ úrovních bytí. Tak, jako se rodíme z tělesných rodičů do tohoto hmotného světa, tak se musíme duchovně znovuzrodit ze sebe sama, právě tak, jako se říká o božství, že stvořilo sebe sama. Z EJN postupujeme jako dítě světla přes Keter, dávající nám bytí, JHVH, dávající nám duchovní dimenze jako otec v moudrosti, a ELOAT, dávající nám duchovní trvání jako naše matka v porozumění. To je naše znovuzrození mimo tělo a na druhé straně Propasti.

Spojení JHVH s prostorem je dáno šesti pečetěmi rozpínání vzhůru, dolů, kupředu, dozadu, vpravo a vlevo. Různí autoři připisovali různé směry zcela různým písmenům a způsobili tak značný zmatek mezi praktickými kabalisty, konstruujícími své obřady. Nejkratší východisko je nejpřesnější. Písmena jsou psána postupně, „ale vyslovována“ najednou. Nejprve setrváme v ústředním EJN SOF ÓR, pak ho rozšíříme podél osy Keter – Daat do výšky a hloubky. Pak přijde expanze JHVH rovnoměrně a současně do čtyř světových stran. JH podél osy jih – sever a VH podél osy východ – západ. Potom můžeme udělat dočasný kruh Binahu a pokračovat v něm v obřadu.

To je ovšem JHVH působící ve vztahu ke zbytku sefirot. Protože ale nyní šplháme vzhůru, musíme zkoumat božskou sílu moudrosti z jiného směru. Co se děje, když se konání vrací k bytí? Užitečnou, i když trochu nejasnou analogií zde je úplně nahraná magnetofonová páska. Spojitost se stala okamžitostí. Vše je sjednoceno. Vše, co bude, a vše, co bylo, se stalo vším, co je. Prvotní výdej energie vstřebá svůj vlastní příkon a dojde k vyrovnání.

Při prvém vyslovení Jména (nebo I.E.U.) bylo uvolněno do činnosti dost energie pro vše, co mělo v následující době existovat. Stále ještě žijeme v ozvěně Prvého slova, a budeme-li opravdu moudří, vrátíme se do jeho zdroje dříve, než jeho rezonance dozní a přejde do ticha. Vnitřní stav božské dokonalosti za Propastí zůstane sebeobnovující rezonancí během svého vlastního nejvyššího okruhu až do konečné absorpce do neprojeveného.

Když proto stoupáme po Stromě, vrací se tvar ke své původní síle v JHVH pro obnovení v nejvyšší poloze v Keter. Poslední se stává prvním a ocas hada je zachycen jeho tlamou. Probíhající čas se promění v okamžitou věčnost. „Revoluce Tetragramatonu“ se otočila. Bylo řečeno, že až budou provedeny všechny možné kombinace jeho písmen, dojde existence ke svému konci a její okruh se uzavře. Kombinace JHVH znamenají bytí prostřednictvím činností. JHVH znamená „Tón, který je“. „HVH“ samo znamená „bytí“ a HJH znamená dýchat, žít, stávat se. Při počátečním stvoření praví VJHJ AUR: (vyslov: va jehi ór) „A bylo světlo.“ Jakkoliv je JHVH vyjádřeno, znamená tetragram život. „V něm není smrti, neboť on je životem věčným.“ HVA je osobním zájmem pro on, ona nebo ono a je zdrojem naší osobní identity, kterou musíme zaměnit za velkou jednotu Keter, monády.

Při sestupu po Stromu je JHVH jedním, stávajícím se mnohými, a při návratu do nekonečna je mnohým, znovu se sjednocujícím do jediného. A to právě dává smysl v angličtině, kde si představujeme I (já – jod), stávající se we (námi – V), jako Him (jeho – H) a Her (jí – H). Při obráceném postupu se monáda jeví opět jako výsledek překombinování mnohého. Je množství způsobů, jak je možné uspořádat tetragram. Jako písmenkový piktogram může znázorňovat lidskou bytost, zvíře, strom, svastiku nebo velké množství obrysů. Čas strávený s tetragramem napsaným na papíru nemusí být ztracený, i když bychom ho měli spíše prožívat, než si ho jen prohlížet.

JHVH se jeví v mnoha jiných způsobech ve spojení s energií a moudrostí, ale kupodivu ho nalezneme i v Lao-ce-ově Taotetingu. Stojí za to citovat zde celý odstavec:

„JE Jas je to, co není vidět, hledíme-li na to.
HE Ticho je to, co nemůžeme slyšet, nasloucháme-li mu.
VE Prázdno je to, co necítíme, uchopíme-li to.“
Tyto, protože jsou nepostihnutelné, mohou být pokládány za jednotu JHV. Není to ani jasné nahoře, ani tmavé dole.

„Nekonečné v působení je to bez jména. Vycházejíc ven, vstupuje to do nebe. Toto je tvářnost nezjeveného, podoba neexistujícího. Toto je nepochopitelné tajemství. Když jdeme před tím, nevidíme jeho obličej, když jdeme za ním, nepozorujeme jeho záda. Ale přesto, řídíme-li své životy prastarou moudrostí J.H.V., znamená to, že jsme nalezli Cestu.“

Je možné ještě popsat JHVH? Jak se můžeme lépe přiblížit moudrosti než silou moudrosti samotné, projevující se tetragramatickým pohybem? Ne jako čtyři oddělené síly, ale jako JEDINÁ SÍLA, působící ve všech rozměrech časoprostoru, ke kterému máme čtyřnásobný vztah.

JHVH je doslova klíčovým symbolem moudrosti, a jakmile si jednou vytvoříme svůj vlastní kompas z jeho čtvrti, staneme se skutečně bohy svého vnitřního světa, který bude ve správném vztahu k JHVH makrokosmu. Všechna kabalistická práce je založena na působení JHVH. Je to tak dokonale prosté, že to bylo naprosto přehlédnuto „chytrými“ lidmi, kteří nikdy nenaleznou moudrost. Nikdo nenalezne světlo díváním se. Nejprve musíme nalézt „Království“ v sobě, kterým je JHVH, a pak dosadit „pravého krále na jeho trůn“, neboli vytvořit svět okolo ústředního bodu, který je rozdílem mezi bytím a nebytím. Bylo řečeno, že žádná invokace, která opomenula zmínku o pravém království, nebyla pravou invokací a JHVH je spojeno především s pořádkem, kontrolou a řízením. Následující uspořádání modlitby Páně vám pomůže při vypracování formule JHVH. Když se nejprve očistí zpět k EJN, pracuje operátor takto:

     1. Otče náš, jenž jsi na nebesích (svislý kruh)
     2. Posvěť se jméno Tvé (JHVH, vodorovný kruh)
     3. Přijď království Tvé (příčný kruh)
     4. Buď vůle Tvá na zemi (základní čep)
     5. Tak i na nebi (vrcholový čep)
     6. Chléb náš vezdejší dej nám dnes (vpředu)
     7. A odpusť nám naše viny atd (vzadu)
     8. A neuveď nás v pokušení (vlevo)
     9. Ale zbav nás od zlého (vpravo)
     10. AMEN (ozvučený střed)
Kterýkoliv prakticky kabalista by měl být schopný přeměnit toto na velmi účinný obřad.

Velice zajímavou, i když málo známou stránkou zvuků nejvyššího jména božího je jejich spojení s rytmem normálního pohlavního styku. AHIH, pronášené jako I HI I HI je zrychleným dechem. JHVH pronášené jako JA VÉ JA VÉ je mužským naléháním, ELOATH, pronášené É LOH Ú LOH, je odezvou ženy a konečně Daat pronesené jako D AAAAAA Th je výdechem při uspokojeném dokončení po vyvrcholení. Spojení Daat je zvláště zajímavé, když si uvědomíme užití tohoto slova v Genesis „a Adam poznal Evu“. Dodnes se oficiálně říká „tělesné poznání“. Pohlavním poznáním také přišel „pád“ jako rozmnožování druhů, které původně měly zůstat jedinečné.

Skutečně existuje pole jogických techniky pránajámy, spojených s kabalistickými jmény Božími, zvláště na nejvyšších úrovních, které by mělo být velmi vděčným polem působnosti pro ty, kdo se na ně budou chtít zaměřit. JHVH je skutečně nevyčerpatelné, jakmile se do něho jednou zahloubáme. Přesto se však musíme nakonec vynořit z jeho silových kruhů a dospět ke konečné rovnováze na vrcholu Stromu, kde je13.

Sefira Keter, Koruna, Vrchol, 1

ASIAH, Svět vyjádření: Primum mobile, mlhovina

Vrcholek Stromu nakonec! Zde jsme na samém vrcholku středního pilíře, odkud již nemůžeme na Stromu života postupovat nikam dál, pokud ho vůbec neopustíme směrem k Nicotě nad ním, nebo neupadneme zpět do Malkut a nezačneme nanovo. Pokud nám na naší cestě vzhůru nenarostla křídla, můžeme jít pouze touto druhou Cestou.

Keter neznamená jen korunu v běžném slovy smyslu, ale i vrcholek jakékoliv výšky, zejména hory nebo sloupu. Přeneseně také znamená něco obklopovat. Přísloví říká „opatrný se odívá věděním (Daat) jako korunou“. To nám dává pěkný obraz nejvyšších sefirot, s korunou Keteru zdobící obezřelé hlavy (Chochma-Binah), které dosáhly poznání v Daat. Někteří moderní kabalisté přiřadili Keteru Uran, i když to sotva může být příliš šťastné, i když má báje o Uranu ve svém základě keterický význam. Jako nejstarší ze všech bohů, vykastrovaný svými potomky, představuje Uranus prvotní tupení bohy, ke kterému dospělo lidstvo strašnými cestami, které se později zmírnily v průběhu civilizace. Naše prvé bohoslužby byly divošské, kruté a surové podle norem normálního moderního chování, vyjma snad jen atomové války. Jinak to nebylo možné. Nic jiného by nedostihlo lidstvo po jeho pádu.

Dnes si dovedeme stěží představit, jak vypadal život na zemi v jeho prvotních stadiích, vyjma rozvratu po atomické katastrofě. Lidé pozorovali důkazy Boží síly s bázní mnohem dříve, než dosáhli stupně lásky. Zemětřesení, sopečná činnost, divoké bouře a jiné přírodní hrůzy, které člověk prožíval během svého pozemského mládí, vyvolaly bázeň Boží, která byla skutečným počátkem moudrosti. Celé kmeny a rodiny zahynuly spolu při požárech, povodních, zemětřeseních a jiných pohromách. Lidé dostávali mnoho důkazů o Božím hněvu, jehož účelem se zdálo být ničení lidského života. Není divu, že prvá náboženství konala lidské oběti. V patetické víře obětovali primitivní kněží hroznému božstvu jediný život, aby ochránili mnohé. Soudili, že je to lepší než všeobecný zánik.

Dnes ti, kdo se zúčastní eucharistické bohoslužby v jejich nejkrásnějších a nejbarvitějších podobách, by si měli vzpomenout na krvavé obřady věků, kdy na obětních kamenech byly obětovány lidské životy krvelačnému božstvu. Měli by si představit obřadní sousta masa podávaná věřícím a krví naplněný pohár z lidské lebky podávaný všem zúčastněným. Nikdo z účastníků tohoto krvavého obřadu nechtěl ani v nejmenším působit oběti bolest nebo pořádat divákům hrůznou podívanou. Takové pocity byly primitivním lidem docela cizí. Krvavé oběti byly prováděny jen proto, že naši předkové si nedovedli představit, že by mohli nějakými jinými prostředky usmířit hrůzu a strach vzbuzující božstvo, v něž opravdu věřili. Z této bázně jsme se pozvedli k moudrosti jen abychom si vytvořili novou bázeň, která by nás dovedla k novému vrcholu moudrosti v jiné Keter.

Ať byly naše představy prvotního Boha jakkoliv kruté podle našich dnešních měřítek, byly přesto neuvěřitelně mocné. Soustavným odosobňováním božství jsme zbavili Urana jeho mužnosti více než jedním způsobem. Nyní musíme pokračovat v kruhu, až se vrátíme ke své staré víře v nové podobě, která přejde z formy do síly a z té pak do nejvyšší existence samotné. Bázeň se musí proměnit v lásku a tak, jako nás bázeň tiskne k zemi, musí nás láska povznášet k věčnému.

Protože Keter je jak prvotní, tak i konečnou silou, je Uranus nejen jejich spojujícím článkem, ale nejlepším asiatickým přívlastkem primum mobile nebo mlhoviny, která se časem stane kosmickým prachem, z něhož jsme vzešli a k němuž se navrátíme. Nesmíme si představovat primum mobile jako kruhové nebo rotující vyjádření síly, které se neobjeví dříve než v Chochmě-Binahu, ale spíše jako nepravidelné vyzařování nebo i kmitání. Nepřesným, ale užitečným přirovnáním jsou nepravidelné otřesy motoru při startování, dokud ještě výbušná směs nezačne pracovat v pravidelných cyklech.

Představíme-li si Keter jako předexplozivní sílu se stvořenou existencí a Chochmu jeho expanzivní explozi usměrněnou v Binahu a ústící do Daat, můžeme mít obraz nejvyšších sil, kterému neschází nic než Onen jediný, který mačká knoflík. Onen jediný, sídlící v Nicotě (EJN) za vším.

Mlhoviny jsou prvým něčím, vycházejícím ze všeho, které je ničím, z našeho hmotného vesmíru. Řekneme-li, že něco je mlhavé, myslíme tím, že je to sotva postižitelné. Škoda, že jsme spojili mlhavost s bezmocností, protože opak je pravdou. Menší síla nevytváří větší. Máme-li mlhavé představy, setkáváme se s nimi ve skutečnosti na jejich nejúčinnější úrovni. Nikdy bychom je nemohli zhmotnit směrem po Stromech dolů, ale to je zaviněno naší neschopností a ne chabostí představ. A stejně nás naše nejmlhavější představy vždy zavedly výše než jiné. Je to jejich povinností, vycházející z Keter. Proto jistě stojí za to je sledovat, jakmile jednou natolik zmoudříme, abychom rozeznali jejich hvězdám podobné světlo.

Jakmile odrosteme této planetě, budou pro nás z mlhoviny stvořeny nové, které nás budou očekávat. Když se naše představy opotřebí, nahradí je lepší, vytvořené z keterických zdrojů. Keter nás vtahuje do sebe stejně jistě, jako nás kdysi prvně vyzářila. Zde se setkáváme se starým výkřikem. I.A.O. (É JAJ JO):

I.
A.
O.
Ono vychází
Stává se, čím chce
Vrací se do nebe

To bylo zvolání Keter, obsahující v sobě všechno ostatní. Je to místo, kam se musí vrátit všechny energie po svém vyčerpání, a Keter má tu vlastnost, že energie, kterou vstřebáváme, se přesně rovná původní síle, kterou vydala. Žádná energie se nikdy nemůže ztratit, ale pouze nekonečně proměňovat. Bod Keter je věčným průsečíkem NYNÍ v celkovém čase nebo nekonečně malým umístěním všudypřítomného ZDE v celém prostoru. Ne božství nebo TO božství, ale jeho přirozené chování.

Lidská mysl nemůže pochopit představu keterické energie. Řekneme-li, že je to síla konečného atomu za atomy, které dnes známe, bude to jen přibližné. A přece tajemství atomového výbuchu je tak děsivě prosté: nashromáždí-li se dostatečné množství kteréhokoliv prvku, vybuchne. To se stalo se silou, kterou nazýváme „bohem“ v nejvyšším smyslu. Když se Bůh stal dostatečně skutečným a silným v sobě, došlo k počáteční explozi (Jménu). Vůbec nikdy bychom neexistovali, kdyby se skutečnost božství takto neprojevila. Proto v Keter Stromu si nesmíme představovat jen prvotní potenciál našeho počátku, ale i nejvyšší stav hlubokého míru, k němuž se musíme časem navrátit.

Při výstupu je naším nejvyšším rovnovážným bodem mezi dvěma pilíři polarizovaná energie. Dokážeme-li přesně v tomto okamžiku „odstartovat“, opustit Strom a vstoupit do Velkého neprojeveného EJN SOF ÓR, pak dosáhneme Nirvánu a Světlo, z něhož není návratu. Když ne, „upadneme“ znovu na stupeň, jaký nám naše povaha dovolí. Gíta praví: „Svůj osud musíš pozvednout výše, nežli je Indrův, nebo s ním klesnout níže, nežli je červ nebo komár.“ To jsou velmi obecné pojmy. Nikdo neklesne níže, než je to nejnižší v něm. Nikoho nic nesrazí, spadneme prostě sami volným pádem. Vše záleží na tom, na jaké úrovni se setkáme s Keter. Denně do ní vstupujeme v menší míře a doufáme, že neklesneme při každém pádu na předchozí úroveň. Naše okamžiky míru mohou být krátké, ale doufáme, že se nakonec protáhnou na celou věčnost.

Stejně jako je Keter ve svém východu preaktivním stavem síly, je i postaktivní stav naplněním síly keterický. Nesmíme si to nikdy představovat jako vyhaslou energii v místě návratu, ale jako ukončenou energii, obnovenou ve svém původním napětí, obohacenou o své „příhody“. Ne, že by se tím zvětšila, ale změnila se, tak jako my, i když jsme v podstatě touž bytostí, můžeme měnit svou osobnost. Průběh života božství i člověka mají ve svých základních principech mnoho společného.

Jako bod přechodu mezi činností a nečinností, žitím a nežitím, je Keter počátečním zárodkem obojího v počátečním stavu nastávajícího buněčného dělení a jeho konečným stavem úplného vstřebání všech samostatných životních jednotek. Můžeme si představit jedinou buňku nebo prvotní životy dělící se do nekonečna, až je celý prostor i čas naplněn nesčetnými životy spojujícími se navzájem tak, až se znovu stanou jedinou buňkou ve zcela odlišných dimenzích bytí. Jako lidé se můžeme s Keter zabývat jen paradoxními a nezvyklými metodami vědomí, neboť je věčnou novinkou a také nejstarším z nejstarších. Díváme-li se na kruh a snažíme-li se nalézt jeho počátek, bude to snadnější než nalézt Keter.

S Keter byla spojována svastika a jsme přirozeně v pokušení představovat si ji jako rotující silový kříž, působící hrom, otáčející se dynamo a podobně. To by mělo být na pozdějších stupních, než je Keter, kde představuje čistý princip síly samé nebo schopnost změny polarity mezi pilíři. Svastika může být znázorňována několika způsoby. Jedním z nich je uspořádání čtyř párů dobytčích rohů, když jsou zvířata spřažena do kruhu okolo mlýna. To je nejstarší představa působící síly, kterou lidé znali. Jiným významem je kříž v neúplném kruhu, ukazující směr pohybu. Dalším významem jsou křídla větrného mlýna, neboť Keter je spojována s dechem života. Ať zkoumáme svastiku jakkoliv, vždy představuje zdroj síly. A tak i Keter je zdrojem síly pro celou existenci, náčrtem schematu života a obnovením ho do jeho původního uspořádání po ukončení cyklů. Svastika je kolem života ve stavu buďto dokončení jeho sestavení před otáčením, nebo v počátku jeho rozebrání, když jeho otáčení skončilo.

Musíme pamatovat, že Keter je na vrcholu Stromu života, a že vrcholek Stromu má řadu jedinečných vlastností. Je to bod, ve kterém se Strom jaksi „vynořuje z ničeho“, i když se ve skutečnosti vynořuje sám ze sebe, což je metafyzicky totéž. Pohlédneme-li na nejtenčí výhonek, vyrážející své důvěřivé lístky ze svého vlastního neviditelného srdce, můžeme se něco poučit o Keter. Otisk nebe je na zemi často zřetelnější, dáme-li si práci s hledáním takovýchto přirozených znaků nebeského písma. Vrcholky stromů mluví jasně o Keter, nasloucháme-li jim ve větru, a jejich pohyby kreslí její schema, ať se na ně díváme, nebo ne.

Abychom vstoupili do Keter, nemusíme DĚLAT nic, ale musíme být vším. Přestáváme dělat a začínáme být. Když jsme vykonali vše, staneme se ničím. Zdroj a úhrn se spojují. Nakonec přicházíme k poznání, že to není obrys, který vytváří schema, ale prázdnota, která nám dovoluje, abychom ji ohraničili.

Keter JE. To nic (EJN) více. Pouze nic více než vše. Abychom dospěli od paty Stromu v Malkut až ke Keter, musíme pilně a tvrdě pracovat na sobě – i na druhých – a razit si cestu vzhůru přes různé větve, jednu po druhé. Nyní, když se blíží naše poslední lekce, přicházíme na to, že jsme vlastně žádnou práci nemuseli konat. Kdybychom prostě otevřeli svůj vrcholek Keter jako mladý výhonek, vyrostli bychom ketericky dokonale přirozeným způsobem, aniž bychom museli učinit cokoliv dalšího. Jako bublina plynu uvolnivšího se z mořského dna bychom lehce vypluli na hladinu, abychom se rozplynuli ve velké atmosféře nad oceánem. Když žijeme jako lidé v Malkut, myslíme si, že KONÁNÍ je tím důležitějším, ale kdybychom žili v Keter, usmívali bychom se tomu, protože bychom pochopili nade vše jasněji, že největším a nejsvrchovanějším je BYTÍ.

Kdybychom chtěli změnit cokoliv, co je konáno, museli bychom nejprve změnit to, čím JSME. Většina lidí se mylně domnívá, že nemohou změnit nic ze své základní povahy. Nejen, že můžeme, ale i musíme měnit své bytosti – stále – až dospějeme ke svému prvotnímu vzoru. Ten jediný je nezměnitelný, protože je naším úhrnem, který nemůže být rozšířen. Velmi málo lidských duší se dokáže dostat až sem. Většina z nás se doposud ani nepozvedla ze země.

Keter v sobě uchovává jednoduchý prvotní vzor, z něhož se vyvinul celý božský plán s celou svou složitostí. Jsou jenom tři základní barvy, ale z nich je možné složit jakýkoliv obraz. Z několika málo písmen je možné vytvořit dostatek slov k vyjádření všech našich myšlenek. Ale v Keter se musíme vrátit k prvotní síle, v níž je všechna energie udržována pohromadě v bytí. Středem pohybu je tišina a v Keter se k ní naposledy přiblížíme.

Nikdy bychom neměli udělat chybu v tom, že bychom si představovali Keter jako něco nesmírně vzdáleného. Ve skutečnosti je ze všech sefirot nejbližší našemu skutečnému bytí. „Keter je Malkut v jiné podobě.“ Musíme se jen držet jejich okruhu uzavřeného v nás a umožnit jim přechod z jednoho do druhého, aby došlo k jejich uzavření a my „vstoupili do království nebeského, které je v nás“. Jakmile jednou překročíme Propast mezi konáním a bytím, budeme dostatečně moudří, abychom porozuměli keterickému axiomu „JSEM, KTERÝ JSEM“ nad „ČIŇ, CO CHCEŠ“.

I když je Keter vrcholkem Stromu, je stále ještě sefirou ve čtyřech světech, a proto musíme pokračovat ve zkoumání za světskými projevy mlhoviny a dosáhnout následujícího vnitřního stupně jako existence v

JECÍŘE, Světě utváření: řád andělů, POSVÁTNÍ ŽIVÍ

Chajot ha Kodeš může být přeloženo jak Posvátní živí tvorové v tom smyslu, že pouze oni jsou schopni žít v čisté svatosti (nebo úplnosti-jedinosti-jednotě) v Keter. Ezechiel je popisuje, když říká: „A co do vzhledu živých tvorů, jejich podoba je jako planoucí uhly a oheň byl jasný a z ohně vycházela záře.“ Jiný vizionář, sv. Jan, je také popisuje: „a Svatý, svatý, svatý Pán Bůh, všemohoucí, který byl, je a bude.“

Chajot ha Kodeš jsou Keter tím, čím jsou Cherubim Malkut – silami věčných živlů, a jejich úkolem je vytvářet prvotní vzory, podle nichž se utvářejí zbývající existence. Nemůžeme si představit beztvarý tvar nebo bezsilou sílu, a přece Chajot jsou spojeny s obojím. Můžeme si je představit jen v symbolických pojmech. Ezechielův popis vzbuzuje dojem radioaktivity a Janův jim přisuzuje vševědoucnost a všudypřítomnost. Symbol okřídleného kola nesoucího vševidoucí oko znázorňuje rozpětí celou prostoročasovou existencí.

Měli bychom mít na paměti, že název „Chajot“ se vztahuje na životy na zvířecí úrovni. Dnes můžeme říci „všichni tvorové Boží“, zahrnující všechny živé jedince, ale Chajot jsou andělé a ne smrtelníci, kteří dosáhli dokonalosti, i když představují vzor dokonalého života. To je oživením v nejprostším a nejvznešenějším stavu. Život pouze o sobě bez jakéhokoliv rozlišení, čím by se měl nebo neměl stát. Život mimo jakoukoliv formu složitosti nebo nahodilosti. Životní jednotka, buňka. Jedno, schopné stát se dvojím, které opět dalším dělením vytvoří čtyřdílný svět života. Buňka je samostatným živočichem a Posvátní Tvorové (neboli Chajot ha Kodeš) jsou buňkami „těla božího“ neboli Makrosofa. Můžeme si je představit jako body, tečky nebo tyčinky, i když si při tom musíme být vědomi, že mají složitější tvary, a my se jen snažíme si je symbolicky znázornit.

I když jsou Chajot vyššími útvary, než jak rozumíme tomuto slovu, nemají vyšší hodnotu ani význam. Jako hrany existence jsou rozlišovateli života v jeho samotném počátku. Kabala učí, že život vznikl ze čtyř zdrojů, a proto předpokládá čtvrtou povahu Posvátných živých tvorů. Opět si symbolizujeme představu čtyř ne jako posloupnost 1 2 3 4, ale jako jediné „okamžité“ ČTYŘI. „Tvar za Tvary“, dokážeme-li si představit skryté za bodem, čárou, obloukem a úhlem, z nichž vychází veškeré utváření. Kombinujeme-li je nejjednodušším způsobem, uvidíme představu kužele, pravé svastiky (která má kruhový obvod nebo snad pár kompasů).

K lepšímu pochopení nám pomůže, představíme-li si pyramidu s jejími čtyřmi stranami, pak si ji přeměníme na kužel a budeme hledat, kam se poděly její stěny. Jsou stále zde, ale všechny v jednom kuse. Navíc se mohou objevit v kterékoliv části jejího obvodu. Díváme-li se po kuželu směrem od vrcholu, bude se rozšiřovat až do nekonečna, a obrátíme-li svou pozornost k vrcholu, vše se zmenší na nic, do kterého musí bod určitě proniknout. Kužel je velmi cennou pomůckou při rozjímání o Keter a byl vhodně umístěn na vrchol hermetického kaduceu, který je jen jiným způsobem znázornění Stromu.

Jako vznikl všechen život ze svého jediného zdroje a pak se počíná rozrůzňovat prostřednictvím Chajot, tak na zpáteční cestě po Stromu vzhůru spřádají Posvátní živí tvorové různé životní tvary zpět do původní jednoty. Posvátnými jsou prostě proto, že činí život úplným, zaměňujíce látku a význam. Jsou prostředky, jimiž se božský život projevuje jako bytí a stahuje se do neprojeveného. Chajot udržují vzájemný styk všeho božského žití, stejně jako si buňky našeho těla udržují kontinuitu po celý náš život.

Tento poslední bod je zajímavý. Je zřejmé, že buňky našeho těla nejsou ke konci našeho života tytéž, jako byly v dětství. Ty už dávno odumřely. Jestliže tělo, ve kterém jsme žili jako děti, je mrtvé, proč stále ještě žijeme a máme pocit, že máme stále totéž tělo? Co nás udrželo v chodu? Paradoxně je to naše nesmrtelnost, která udržuje naše smrtelné složky při životě, a když již nemohou sloužit našemu nesmrtelnému účelu, pak si „život našich životů“ vyhledá nás pro jiné, abychom v nich pokračovali, je-li to naší skutečnou vůlí. „Buňky“ našich jemnějších těl překrývají mezery způsobené neustálým odumíráním našich tělesných buněk a jejich.nesmírně krátká doba znovuzrození. Tělesně neustále odumíráme a rodíme se znovu tak neuvěřitelnou měrou, že to u pozorujícího vědomí vyvolává pocit souvislosti, podobně jako vyvolává u diváků pocit souvislosti sled jednotlivých obrázků filmu.

Chajot ha Kodeš plní tuto úlohu pro božství a také pro nás, za naší úrovní bytí. Jsou nesmrtelnými atomy života, udržujícími boha naživu, od stvoření do zániku. Nekabalisté se diví, proč je v písmech tak málo zmínek o smrti a posmrtných stavech. Je to proto, že za normální podmínky byl považován život a ne smrt. Duše jsou živé, ať sídlí v živých tělech nebo ne a duch života je věčný. Život není omezen na tuto planetu ani na lidstvo. Božství neumírá. Celá představa smrti je kabale cizí. Můžeme mít nekonečně životů v nekonečné rozmanitosti stavů nebo podmínek, můžeme žít navěky v nekonečném množství těl v nespočetných světech, ale všude žijeme a neumíráme. Pro kabalistu je jen jedna smrt, a tou je konečnost Propasti, jestliže se duše rozloží, a pak se o ní nedá říci nic víc.

Pro moderní mysl může být obtížné uznat stanovisko, že vše je život a že ztráta těla je jen přechodem z jedné „buňky“ do druhé, ale právě to je kabalistický postoj. My živí žijeme dál, a to je důvod, proč se písma nezabývají takovou „smrtí“, jako si dnešní lidé představují. Život má smysl, smrt ho nemá, kromě nicoty. I při rozkladu jsou částečky energie všude využívány. Neměli bychom se těšit na změny, ale změny jsou spojeny se životem, ať žijeme chvilku, tisíciletí nebo věčně. Kabala nespojuje „smrt“ s rozpadem hmotného nebo jiného těla a nečiní tak ani písma.

Dnes myslíme na konečnou smrt, když myslíme na ztrátu svého smrtelného těla. Kabala se dívá na tuto událost jen jako na část řetězu života vedoucího od jednoho stavu k druhému. Je to mezihra, propast kterou musíme přejít, změna, kterou musíme prodělat, ale stále část a součást života. K zániku jedince může dojít jen na duševních úrovních, a ne na úrovni hmotné. Nebe a peklo jsou živými zkušenostmi a ne mrtvými. Znovu a znovu se zmiňují písma o ŽIVÉM Bohu. O tom, který žije ve svých vlastních tvorech a jejich prostřednictvím a Chajot ha Kodeš jsou nositeli jejich života. „Mrtví nechválí Boha,“ praví text v tom smyslu, že Chajot (jejichž úkolem je potvrzování Boží přítomnosti) se nezabývají smrtí.

Toto nyní urážlivé a nepěkné slovo „velebit“, popisující hlavní funkci Chajot, klame moderní mysli. Jeho skutečný smysl nemá nic společného s lichocením ani nemá nějaký podobný duchaplný vedlejší význam. Znamená prostě uvědomovat si plnou a skutečnou hodnotu toho, co je velebeno. Jinými slovy, znát Boha. „Zážitkem Keter“ je „poznání Boha“, a tím je ocenění, které můžeme nakonec získat stykem s Chajot. Jejich úlohou v Keter, která je naším Malkut, je právě to – seznamovat se s Bohem nebo dávat nám pociťovat neustálou přítomnost Boží. Za Chajot ha Kodeš, kteří neustále hlídají posvátnost života a jeho božství, je oblast jejich bezprostředního vládce, se kterým se setkáme v

BERIAHU, Světě utváření, archanděl METATRON nebo JOEL

Jako Sandalfon v Malkut (další obdoba), není jméno nejvyššího archanděla Stromu odvozeno z hebrejštiny, ale z řečtiny. Pochází od „meta ton thronos“, což znamená „blízko tvého trůnu“. Je andělem přítomnosti, který jediný se dívá Nejvyššímu tváří v tvář a jímž prochází prvotní síla ke zbytku stvoření.

Tradice nám vypráví, že Metatron je nejsladším ze všech archandělů a že byl kdysi na zemi jako Enoch v lidském těle, který i nebyl, neboť „Bůh si ho vzal“. Když byl Metatron postaven k trůnu Božímu před všechny ostatní anděly, záviděli mu a jejich vůdcové si stěžovali Nejsvětějšímu: „Neříkali Nejstarší právem před Tebou: Netvoř člověka?“ Přesto si Metatron nejen zachoval své postavení, ale byl odměněn titulem „Menší JHVH“, dostal jméno JO-EL, byl nazýván Sairou, Velkým písařem a obdařen dalšími poctami, zejména výlučným dohledem nad nevyslovitelným jménem. Právě o něm se praví, že předal lidstvu kabalu.

Spojení Metatrona s Enochem je mimořádně zajímavé. Jeho jméno pochází od „anochi“ – já, mně, ego. Skutečné, pravé já na božské úrovni. Lidství povznesené k božství nebo božství připravující se sestoupit k lidství. V Genesi jsou uváděni dva Enochové. Prvý byl synem Kainovým a tím i bájným praotcem lidstva. Jako syn vraha znázorňuje primitivní lidstvo zápasící o svoji holou existenci uprostřed nepřátelských podmínek této planety. Přesto znamená přívlastek užívaný ve spojení s ním (Ch H V Kh) nauku o zasvěcení nebo o osvícení. Dávný člověk se musel rychle učit nebo zemřít. Druhým Enochem byl ten, který „šel s Bohem“ a byl synem Jaredovým (sestupovat) a otcem Metusalema. Znázorňuje vzestup člověka po pádu, a když dospěl na vrchol Stromu (kde se stal Metatronem), učil zbytek lidstva, jak ho má následovat (kabala).

Jako Enoch (Já) je Metatron dokonale umístěným archandělem před božským aspektem znamenajícím JÁ JSEM. Je rovnocenný „pocitu Boha“ v lidstvu, bez něhož bychom se nemohli pozvednout nad ostatní živočichy. Dává nám smysl ztotožnění se s božstvím, který nás může buďto ztotožnit, nebo zničit. „Já na já“ zprostředkované Metatronem nás může vést přímo k Bohu, jsme-li schopni udržet vyvážený kontakt s takovou silou. Nepodaří-li se nám to, upadneme znovu na dno Malkut. Zde máme znovu symbol Damoklova meče, který je ostřím, oddělujícím vlasový rozdíl mezi vznešeností a šílenstvím.

Vše záleží na tom, zda se pokusíme uvěznit božství v sobě, nebo se sami rozšířit do božství. Kdokoliv smrtelný se pokusí udržet božskou sílu v mezích své pozemské osobnosti, bude jí rozložen, jak můžeme vidět v našich ústavech pro duševně choré a v politických stranách. Metatron, který je Já, nemůže obsáhnout sílu jejího působení. Otrava Bohem je pro člověka nejhorším jedem. Máme růst k božské síle, a ne ji zadržovat. Ti, kteří hledají božství, aby se pozemsky rozšířili, budou zcela jistě zničeni podle stejného zákona, který trhá přehuštěnou pneumatiku nebo nadměrně nahromaděné plutonium. Po počáteční nestabilitě přichází konečná exploze.

Znovu zde platí, že všechny věci existují ve MNĚ a ne já v nich. Část nemůže být větší než celek a nikdo smrtelný není větší než Bůh. Jak zdůraznil Gótama, pravda neboli JÁ JSEM je mimo já nebo sebe. Božství se rozšiřuje do lidstva, aby ještě jednou zopakovalo proces návratu do svého vlastního bytí. Pokusíme-li se zvrátit tento proces, činíme tak na vlastní nebezpečí. Naše malé pozemské „já“ se musí otevřít do JÁ JSEM tak, abychom se stali TÍM. Metatron ví jak na to a dobře nás to naučí, když ho o to požádáme.

To je jedním z důvodů nápadných neúspěchů mnoha zasvěcenců. Když se „otevřeli“ působení božské energie, snaží se ji využít na čistě osobní, lidské úrovni. Je to, jako když se moucha pokusí sníst na posezení slona. Proto pak musí nevyhnutelně dojít ke zhroucení následkem přetížení. Chyba spočívá ve snaze přinutit nedostatečně zpracovanou božskou sílu, aby působila podle záměrů smrtelného jedince, ať již jakkoliv přestrojených na ušlechtilé nesobecké cíle. Božská energie je tak usměrněna, že její vývod je stvořením propojen s jejím přívodem. Proto může Keter jakkoliv zvláštního Stromu kontrolovat pouze Malkut, pod sebou a na sebe nemá žádný řídící vliv.

To je důvod, proč modlitba „Ne má, ale tvá vůle buď“ má tak nesmírný význam. Vůle (nebo zaměření) pravého JÁ JSEM by měla vládnout nad „Menším JHVH“ neboli Metatronem v každém z nás tak, aby oba průtahy energie pracovaly spolu jako jediný. Zřejmě k tomu nedochází zejména mezi lidmi na zemi, protože jinak bychom museli být zcela jinými bytostmi a ne lidmi.

Metatron je mladým archandělem a o člověku se předpokládá, že je nejmladším typem života na zemi. Keterský zážitek božství je určitě naším posledním zážitkem. Do jisté míry to platí i v obyčejném životě. Pouze když dojdeme na konec inkarnace, pozvedáme se skutečně do smyslu božské přítomnosti, takže náš osobní Metaron je mladý, když jsme staří. Stává se pak duchem mládí, hledajícím nové světy a nová těla, do kterých bychom se mohli zrodit. Mladý stařec nebo mládí, které nemůže zestárnout. Potřebujeme Metatrona více než kohokoliv jiného, aby nás se zdarem prováděl z jednoho života do druhého. Jak můžeme očekávat u Keter, je oběma konci života spojenými dohromady a je průběžným „Já“.

Jako archanděl přítomnosti je Metatron odpovědný za vzájemné představování Boha a člověka. Celý stvořený svět je jeho panstvím, ale pokud lidé shledávají chrámy, kostely, lóže a jiná odrušovací zařízení vhodnými pro přibližování se božství na zemi, vytváří Metatron nezbytná pojítka z látky, kterou mu lidé nabízejí jak hmotně, tak i duchovně. Je to on (nebo jeho ekvivalent v nás), kdo nám zjevuje duchovní obsah jinak nesmyslných náboženských obřadů i s jejich hmotnými náležitostmi. Může nás také přivést před božství sahající od vrcholu až na dno jeho struktury v každém světě a působící všemi druhy prostředků. To je Metatron. V Malkut se učíme o Sandalfonovi jako o noze někoho tak velkého, že z něho není možné víc vidět. Zde v Keter se setkáváme s Metatronem jako s hlavou téže bytosti, ale protože stojí tváří v tvář božství, vidíme pouze týl jeho hlavy. „Nikdo se nemůže dívat do tváře Boží a zůstat naživu.“

Pravda. Vize je daleko za lidskými schopnostmi. Kdybychom jí někdy dosáhli, povznesli bychom se do stavu Metatrona, archanděla nad archanděly, který je v nejužším styku s božským vědomím, a přece se vypracoval z prostých začátků, protože nakonec je největší a z největších je poslední. To nám naznačuje výklad základny a vrcholu dvou trojúhelníků hexagramu. Můžeme mít také za to, že hexagram je stylizovaným „uzlem lidské smrti a osudu“, o němž se zmiňuje básník.

Jedna zbožná rabínská pohádka vypráví o tom, jak se jistý svatý rabín dostal do nejvyššího nebe, kde spatřil Metatrona (ne Boha, neboť rabín byl dosud naživu), a domníval se, že spatřil samotného Hospodina. Začal ho proto podle toho uctívat. Metatron se snažil přesvědčit starce o jeho omylu, ale Židé jsou dobře známi tím, že odmítají měnit své názory. Nakonec si Metatron zavolal anděla mnohem nižšího řádu a poručil mu, aby bičoval rabína ohněm. Teprve to ho přivedlo k poznání, že to by mu skutečný Pán bůh neudělal. I když je mimo lidstvo, ukazuje Metatron lidem rysy, které by čisté božství nemohlo mít a zároveň zůstalo samo sebou.

Vezmeme-li samotné uspořádání archandělů středního pilíře, budeme mít užitečný žebřík, po kterém budeme moci stoupat při rozjímání. Sandalfon, Gabriel, Michael a pak Metatron. Čtyři úrovně stejné bytosti spojující dvě úrovně, které se nakonec slučují v jednu. Vše se nakonec stává jedním v

ACILUTU, Světě počátků božský aspekt AHIH

Zde je – počátek. Prvý a poslední. Vrchol všeho. JÁ JSEM. Věčné AMEN (nebo AUM). Věnujeme mu chvíli přemítavé pozornosti, abychom se naladili na božství všech božství.

Jak se může nějaký smrtelník odvážit definovat nedefinovatelné? Jakým právem se můžeme něco dohadovat nebo něco tvrdit o životě životů? Nemáme takové právo sami ze sebe, ale byla nám vštípena taková touha jménem Toho, jehož ozvěnou to je. Blížíme se nedosažitelnému, protože musíme, a odpovídáme tak na volání, které jsme nikdy neslyšeli. Nemůžeme uniknout nevyhnutelnému. Tak, jako se JEDNO stává VŠÍM, tak se všichni musíme vrátit k jedinému. To je nevyhnutelné.

„Jméno“ AHIH se nevyslovuje. Ono se dýchá, neboť je to zvuk vdechu a výdechu. Prvý vdech živého Boha a poslední výdech bytí. Dva dechy ohraničující život. Dech počátku a dech konce. Jak dýcháme v jednom světě, tak budeme dýchat i v jiné existenci. Čtyřdílné dýchání je znamením toho, který odchází a vrací se zpět k sobě jako posvátní živí tvorové.

Dech byl vždy považován za více než posvátný. Je znamením ducha, protože je nejsnadnějším způsobem, jak vyjádřit nevyjádřitelné. Neviditelnou a nehmatatelnou skutečnost. Dovedeme-li věřit dechu udržujícímu nás při životě, můžeme dosáhnout nejjemnějšího pochopení dechu bytí oživujícího naši duchovní podstatu. Dodnes jsou slova „Přijmi Ducha svatého“ předávána jako dýchnutí nad hlavou kandidáta. Znamením požehnání nejsou ruce vložené na hlavu, ale dech nad námi. Při svěcení svěcené vody na křtění se na ni stále dýchá. Obřadní polibek byl vdechnutím ducha jednoho smrtelníka druhému a dosud je nazýván „polibkem života“. Samotné slovo „duch“ (spirit) znamená dech a bez dýchání nemůžeme žít.

Není potom divu, že živý Bůh je nazýván AHIH. Při každém dechu „vyslovujeme“ posvátné jméno života a bez tohoto vyslovování vůbec nemůžeme zůstat naživu. Proto je jistě nad všemi ostatními jmény tím, že je „bezhlasým zvukem“ a „tichým hlasem“, který hovořil k Mojžíšovi tak, jako hovoří k nám při našem dýchání po celou dobu našeho života. Na něm je založen celý jogický systém pránajámy a západní školy zanedbávaly umění „správného dýchání“ ke své vlastní škodě. Jak lépe si můžeme uvědomit božskou skutečnost, než když ji spojíme s dechem života v nás? Pochováním Boha ve svých tělech můžeme dosáhnout božství ve svých duších.

Nalezení jediné myšlenky obsahující veškeré myšlení, jediného smyslu zahrnujícího všechny pocity a jedinečného bytí, schopného stát se vším, je nejvyšším cílem každé skutečné okultní školy nebo soustavy. Kdybychom se s nimi dovedli ztotožnit, byli bychom „jako bozi“ a jedli bychom ovoce Stromu života. Proto užíváme božské symboly, aby nás spojily s božským ideálem, a právě na vrcholek nebo korunu Stromu umísťuje kabala „posvátný dech“. Na zemi byl jeho napodobením tajuplný oblak Šechina. I vědci – fyzikové předpokládají prvotní vývin kosmického plynu, který „explodoval“ (nebo dýchal) na počátku stvoření světa. To byl onen „výkřik božského smíchu, který nás stvořil“.

Všechny mysterijní školy mají své představy o jménu božím spojené s rezonantním dýcháním. Příkladem toho je AUM brahmánů, HU sufidů a AMEN Egypťanů a Židů. AMEN, dosud zneužívané v ortodoxních křesťanských církvích, není jen jalovou frází, znamenající pouze budiž, ale mělo by to být vyjádřením síly dýcháním. To lze učinit mnoha způsoby, z nichž jedním z méně známých je vdechnutí na písmeno A, rezonantní nafouknutí se při zavřených rtech na M a konečné vydechnutí na EN. Dýchání jmen božích je základním okultním cvičením ve všech tradicích.

AMEN může mít mnoho významů. Musíme pamatovat, že v semitských jazycích znamená AM matku. Jedním z významů AM je „moje matka“ nebo „já matka“. Může také znamenat pravdu, důvěryhodnost, stálost, spolehlivost a obrácení se napravo, vše doslovně i obrazně. Je zde i několik spojení se Stromem. AEMVTH znamená sloupy nebo pilíře a AMTH znamená vysoký ve smyslu hory nebo vrcholku Stromu. AMTH je pravda – spojte si toto vše dohromady a řekne vám to mnoho o Keter.

Tak jako AHIH znamená žít a dýchat, znamená AHBH (B zní jako V) milovat. A zajisté je nejvyšší bytí láskou, neboť jak by mohlo být žití opravdové bez toho či onoho způsobu milování? Láska je prvotním životním principem a to je dostatečně jasně ukázáno na vrcholku Stromu velkým zdrojem a úhrnem života – AHIH AHBH AMEN. Měli bychom si dobře všimnout tohoto důrazu na život, na rozdíl od všeho ostatního v bytí. AHIH je božstvím živé existence a ne specificky všeho, co je. AHIH je životem a ne neživým, zrozením bytí, JÁ ŽIJI. Nesmíme učinit obecnou chybu a předpokládat, že Keter je universálním zdrojem všeho mimo života. Tím je EJN SOF ÓR, neboli stav nicoty, z níž se vynořuje v Keter život, stávající se AHIH neboli prvotním dechem.

Je velice důležité pochopit hned zpočátku tuto kabalistickou koncepci, nebo neporozumíme ani ničemu následujícímu. VŠE vyzařuje z NIČEHO (ani jeden a všichni!) v – EJN SOF ÓR. V Keteru je život, tak jak tomuto slovu rozumíme a jak ho používáme, vynořuje se ze Všeho, které není Ničím, a další stvoření následuje. Abychom si to představili, stačí, když jenom změníme AIN (nic) a ANI (já, muž) a JSEM.

Postup je:

AIN
ANI
AHIH
AHBH
nikdo

jsem
miluji

Je doslova a přesně pravda, říká-li se, že nikdo nám nemůže říci; jak začal život, neboť jedině AIN ví, jak vzniklo ANI, tento počáteční (a konečný) život, zahrnující vše stvoření jako vědomý vesmír, je ŽIVÝM BOHEM, ve kterém existujeme jako jednotky. Jak žije Bůh – žijeme i my, a to jsou meze naší nesmrtelnosti. Životní princip samotný je nejvyšší bytostí.

Nesmíme omezovat svou představu o životě jen na organický život. Dosud jsme nezjistili život v minerálech nebo jiných neústrojných podobách, natož život neupoutaný na hmotné tvary, ale život všeobecně pochází z AHIH z Keter. Keter není nemožně vzdáleným problematickým stavem pochybeného božství, sídlícím mezi mlhovinou a ničím. Vše, co žije, neustále přichází z Keter a vrací se k ní. V bytostech není ani víc ani méně života, než v nich bylo nebo kdy bude. Fráze, kterou mechanicky opakujeme, „jakož bylo na počátku, i nyní a vždycky, až na věky věků, AMEN“, má v sobě tolik pravdy, že vůbec nejsme schopni ji nalézt. Klíč je příliš veliký, než abychom ho mohli vidět, a přesto, že žijeme v zámku, do něhož se hodí, nejsme schopni si to uvědomit.

Názvu Keter „Starý dnů“ odpovídá jeho magický obraz starého krále s plnovousem v profilu. Plnovous je v semitských myslích nerozlučně spjat s důstojností a úctou. Jeho stočené prameny a uspořádání mohou také znamenat cokoliv a vše. Všechny jeho jednotlivé vlasy mohou být navzájem kombinovány a vytvářet nejrozmanitější vzory. Plnovous je věc složená z mnoha samostatných částí a každý vlas má svůj samostatný život. Proto je vhodným symbolem pro jediný život utvářející všechny životy, „jsme vlasy v jeho vousu“, říká úsloví. Starý dnů je ukazován z pravého profilu (hledícího na bílý pilíř), protože: „V Něm není cesta levice.“ Jinými slovy, spirála vývoje od božství k lidství je točená doprava. Naskýtá se otázka, týkající se skryté strany jeho obličeje. Můžeme si ji nějak představit nebo má být vůbec zobrazována? Profil má zde v AHIH svou dobrou příčinu. Druhá strana obličeje není.

Magický obraz božství v počátečním bodě, kde se setkává živé s neživým. Kdyby se nám podařilo zachytit i nejslabší poznání bytosti, jejíž život je jedinečný mezi projeveným a neprojeveným, pak bychom měli užitečné pojítko s věčným životem samotným. Obraz Starého dnů si nikdy nesmíme představovat jako poloviční bytost, ale vždy jako úplný, celistvý pojem. Je i není jako jediné. To je důležité.

Do jisté míry žijeme i my v podobných podmínkách. Jsme tím, čím nejsme. Kdyby již nebylo nic, čím bychom se ještě mohli stát, žili bychom ketericky. To je to, co je myšleno dosažením vrcholu Stromu. Nebýt ničím než čistým božstvím. Keter směřující dolů je Bohem, hledajícím člověka a rozpínajícím se do oblasti smrtelného. Malkut směřující vzhůru je člověkem, hledajícím Boha a rozpínajícím se k božství v AHIH a za ním. Vždy se musíme stávat ničím, abychom byli něčím. Vše záleží na tom, stojíme-li před ničím Keteru nebo Malkut. Keter v nás je hnací silou našich životů, pohánějící nás směrem k božství nebo smrtelnosti, podle toho, na kterou stranu směřujeme. Jsme-li obráceni správně, jak nám napovídá obraz z profilu, měli bychom dosáhnout konečný stav bytí, který byl popisován jako sjednocení se s Bohem, protože již nebudeme ničím. To je mystickým dosažením, hledaným tolika způsoby. Nevysloužíme si ho žádným množstvím vynaloženého úsilí, ale musíme do něho přímo vrůst a stát se jím. Za předpokladu, že nalezneme správný směr, stačí, půjdeme-li stále vpřed, a když už nebudeme nic, čím bychom se ještě mohli stát, budeme s AHIH – a budeme hledět vstříc ještě většímu NIC.

Pokud žijeme, povede nás Keter celým oceánem vědomí, podobně jako příď lodi, která je stále na jednom místě, a přece se stále pohybuje. Moderním přirovnáním by mohl být hrot rakety. Ať se máme stát kýmkoliv, Keter nás tam povede, neboť je pravým vrcholem naší bytosti v kterémkoliv možném smyslu tím, že je vždy před námi. Naučíme-li se tajemství, jak udržet své okamžité i konečné cíle vždy v jedné přímce, můžeme bezpečně plout na oceánu nekonečna. Pokud jsme v Malkut, měli bychom se řídit, a přece směřujeme k NIČEMU.

AHIH je dechem. A snad je také zívnutím. Božským zívnutím při probuzení se nebo při návratu k velkému božímu spánku. Může být také zvukem spícího života mimo bytí. Rytmem skutečností v nestvořeném. Ve slovech modlitby: „Duchu světla, který jsi vydechl, a nesmírné prostory byly zalidněny! Ty, který když vdechneš, vše co z tebe pošlo, k tobě se navrací. Nekonečný pohyb ve věčné stálosti, buď požehnán navždy.“ Kdo může popsat nepopsatelné? Slova samotná jsou nedostatečnými symboly, aby zachytila nesrovnatelné hodnoty, což je důvodem, proč posvátná mysteria používají tolik jiných typů symbolismu. Správně používaná gesta a dech mohou mít víc vědomého obsahu než hromada knih. Čím je úroveň vědomí vyšší, tím je vzdálenější od formálních slov, až dosáhneme samotného dechu, který říká všechna slova beze zvuku, a přece dává všemu význam. AHIH. Nejvyšším zvukem je TICHO.

Jako jsou v jednotce obsažena všechna čísla, tak jsou i v Keter obsaženy všechny sefiroty, podobně jako je v semenu obsažen celý strom nebo celý člověk v embryu. Keter obsahuje vše, čím život vůbec může být. Otázkou je, zda se život musel skutečně projevit na nižší úrovni, nežli je úroveň Keter. Museli jsme se narodit nebo ne? Proč musel probíhat pozvolný vývoj, když celý tento proces nevytvoří nic dokonalejšího, nežli je to, co již existuje v Keter. Co je vrcholem všeho toho mimo Keter?

Bytí, projevující se jako vytvářející se život, nemá jiný vrchol než Keter a mimo něj není nic víc. Taková je představa nirvány, která je pravým opakem toho, co západní mysli považují za nic. Je to nejvyšší možná hodnota všech hodnot. Máme za to, že JSME výdechem toho, čím jsme BYLI, ale zároveň jsme produktem toho, čím BUDEME, nebo CHCEME BÝT.

Jsme na pokraji vstupu do zcela nových dimenzí vědomí, ve kterých se naše dosavadní způsoby myšlení budou zdát jako neohrabané pokusy hloupých dětí hrát si s nevhodnými hračkami. Nemáme si myslit myšlenky, ale BÝT myšlenkami. Nebudeme muset prožívat své životy, protože budeme životem samým. Proč bychom měli něco dělat, když můžeme BÝT vším? Taková je nirvána, ke které má AHIH klíče.

Na konci našich životů, jak individuálně tak i kolektivně, objevujeme celou pravdu, že nepotřebujeme žít proto, abychom zůstali naživu. Našemu „pádu do masa“ jsme se nejen mohli vyhnout, ale neměl ani smysl, protože při vyzáření z Keter jsme se vzdálili celému našemu bytí. Mimo Keter nemá nic jiného smysl.

Zatímco se Bůh díval dolů, musí se člověk dívat vzhůru. „Nikdo se nemůže dívat do tváře Boží a zůstat naživu,“ protože jakmile je jednou konečná vize dosažena, člověk již nemusí být člověkem a není nutné žít, když někdo JE životem.

Střední pilíř Stromu vypráví celý příběh. Když člověk poprvé „upadl“ na zem v Malkut, stali jsme se pouhými pozemskými tvory a plazili se po zemi. Pak se naše vize pozvedly na pozemskou úroveň a setkaly se s měsícem v Jesod, ke kterému jsme se na kolenou modlili. Časem jsme se odvážili pozvednout zrak ke slunci v Tiferet a stát na nohou za vlády slunečního boha. Nyní konečně vzhlížíme ke hvězdám a na zdroj života v Keter. Zde je JÁ JSEM. Člověk jde ke hvězdám, protože musí. Není NIC víc k vykonání a je VŠE k bytí.

Náš Strom je jako kruh, ve kterém se vrchol spojuje se základnou v jedno. Protože má konec, nemůže být ničím víc, než byl počátek, dívejme se na něj s důvěrou, neboť básník (jako obvykle) nám říká, co můžeme očekávat.

„A zatímco pohár, který piješ, rty, které tiskneš,
končí v nicotě, vše končí v ano (AHIH = ANO).
Věř, že ať jsi, Čím chceš,
nejsi ničím, Nebudeš ničím míň.“
Nyní již není nic víc, co by se mohlo říci o Stromu života.14.

Ejn sof ór – Tři záporné závoje

Za sefirotami tvůrčího vědomí přicházíme k nejdůležitějšímu pojmu ze všech – k nicotě, kterou můžeme jinak nazvat nirvánou. Nicotu nemůžeme nijak popsat, a přece je vším. Kabala se pokouší symbolizovat vyzařování všeho z ničeho pomocí analogie světla. Nejprve není NIC (EJN), pak jsou podmínky NEOMEZENOSTI (EJN SOF) a pak je OSVÍCENÁ NEOMEZENOST (EJN SOF ÓR) a nakonec – prvně jediné zhuštěné světlo Keter. Tak si pomáháme, abychom postupně došli k ničemu.

Proč máme dojít k ničemu? Když pro nic jiného, pak proto, že je tak obrovské a my jsme tak maličcí jako samostatné bytosti. Vezměme si jednotlivý lidský život. Pokud se jeho živé duše týká, vše, co bylo před jeho zrozením a co bude po jeho smrti jako smrtelné bytosti, je NIČEM. Stane-li se jeho JÁ (ANI) NE-JÁ (AIN), stane se vším. Vyrovná-li se Ain a Ani, jsme vskutku naplněni. Materiálně založený člověk tráví život za životem hromaděním cárů hmoty jako děcko přehrabující písek nebo bláto a myslí si, že tyto dočasné věci mu dodávají významu a velikostí. Osvícení zasvěcenci poznávají nejvyšší důležitost v získání NIČEHO v pravém smyslu a zasvěcují celé své životy tomuto životně důležitému úkolu. Takový je význam „práce bez upoutání se“ nebo „odpoutání se“.

Tím se mohou opravdu zabývat jen lidé, jsoucí „vně“ čehokoliv. Je to opak lhostejnosti nebo nedostatku zájmu. Je to zcela Všestranný zájem nebo obklopení. Nic, nula nebo O, ve kterém JE VŠE. Snad se můžeme pokusit dojít k představě ničeho rozjímáním o větě NIC JE VŠÍM, VŠE NENÍ NIČÍM. Můžeme také mít za to, že cokoliv je něčím, protože zbytek všeho je jako ničím. Ať na to jdeme z kterékoliv strany, musíme spolehlivě dojít k všezahrnující představě EJN SOF ÓR. Je-li Keter bodem, pak EJN SOF ÓR je kruhem okolo něho. Naše moderní vychované mysli vzdorují představě nicoty ze strachu a z hlouposti. Tak ztrácíme přístup ke všemu, čím bychom se jinak mohli stát, neboť nula je souhrnem všech čísel. Kdybychom jen dokázali změnit svůj postoj k ničemu, mohli bychom všechno. Nic je to, čím nechceme být, ale nikdy ne to, čím bychom nemohli být. Nic není znehodnocováno ničím jiným, než naší nechutí k němu. Nemůžeme se stát čímkoliv bez ničeho. Musíme úplně změnit své představy o ničem a otevřít je klíčové představě, která nás povede k věčné pravdě.

Jednou a provždy musíme prolomit řetězy nevědomosti, strachu a pošetilosti, které nás váží k našim dnešním představám o nicotě, a vrátit nule její původní postavení nejvyšší důležitosti nad Stromem života. Pro život je životně důležitá. Pochopení alespoň části pravého významu NIC (AIN, EJN) je vstupem do nové existence. To je důvodem, proč stará forma přijímání v mysteriích měla zřejmě zápornou formuli: „Není část mě, která by nebyla částí kteréhokoliv vzývaného božstva.“ To bylo také příčinou prázdného svatostánku v chrámu, který neobsahoval nic než ozvěnu jednou za rok pronášeného slova. Navíc převrácením jména božího (AL nebo EL) dostaneme NIC (LA).

Potíž při přístupu k EJN SOF ÓR je v tom, že nedovedeme vnímat nic, ale vždy jen něco. Snad nejdůležitějším způsobem přístupu je způsob, který byl doporučován Tomovi ve Vodních dětech – pozpátku, se psem, který by ho vedl, neboť pes je obráceným bohem (angl. dog–god). Proto se musíme vzdalovat od projeveného světa a dovolit bohu v nás, aby nám ukazoval cestu, s bezmezným světlem svítícím za námi. Musíme pamatovat, že světlo je neviditelné. Jakmile jsme ve světle, nejsme viditelní. Ve slovech staré invokace je stav EJN SOF ÓR přirovnáván ke „světu bez světla, a přece zářícímu světlem, světu bez duše, a přece naplněnému duší“. Opět je zde podobenství o „Světle svítícím zpět a odkazujícím temnotu“. Je zde také popis sv. Jana: „Světlo vyzářilo do temnot, ale temnoty ho nepoznaly.“ To vše jsou neocenitelné pomůcky pro alespoň částečné přiblížení se k EJN SOF ÓR při rozjímání.

Nic musí být spojeno s něčím. Ať jsme čímkoliv, znamená to automaticky také, že NEJSME vším ostatním. Je to jako když sochař odstraňuje nepotřebný kámen okolo sochy, kterou si jeho mysl již vytvořila v kamenném bloku. Nic je pravým a posledním ze VŠEHO tím, že je předpokladem stvoření a konečnou podstatou existence. Jako takové je nejvyšším stavem ducha.

Při provádění magických obřadů vytváří operátor nulový okruh a vyhání z něj všechny ostatní představy mimo té, jíž se chce zabývat. Kdyby se nám podařilo vyvinout podobnou schopnost při obyčejném myšlení, bylo by to pro nás nesmírně výhodné. Proto jsou zasvěcencům ukládána cvičení zaměřená k úplnému vyprázdnění mysli (alespoň pokud je to možné), zvolení si jediné představy, zabývání se jí a opětnému vyprázdnění mysli. V kabale je naší představou ničeho ovšem EJN SOF ÓR a základní cvičení zaměřená na dosažení podobnosti s nulou se provádějí tak, že cvičící prochází vnitřními zážitky bezmezného světla, pak jen neomezeností a pak v prázdnotě EJN. Jakmile jednou dosáhneme stav prázdnoty svou vlastní vůlí, můžeme ho použít vždy, když potřebujeme získat nové pojmy z EJN, z něhož všechny pramení. Ex Nihil, Omnis Est.

Mnoho nezdarů v okultní práci pochází z „nevyčištěného pozadí“ až ke stavu prázdnoty před započetím operace. Tzv. „zapuzení“ má málo společného s vymítáním místních démonů nebo zlých duchů. Jeho vlastním účelem je vytvoření stavu prázdnoty okolo pracoviště. Je to dost podobné vytváření sterilního podkladu pro pěstování jediného druhu baktérií. Ať již pracujeme s magií nebo ne, zásada „zapuzení“ je velmi dobrá. Obřad má být započat na vyčištěném oltáři a myšlenky působí nejúčinněji v jasné mysli, podobně jako duch může nejspíše vcházet do očištěné duše. Dosažení prázdnoty je všeobecně nezbytné.

Jedna stará pohádka vypráví o království postiženém takovými ranami, že lidé všeobecně cítili, že před dalšími pohromami je mohou zachránit jen nějaké neobyčejně velké oběti bohům. Bohatí lidé nahromadili zlato a cennosti na oltáři a byla obětována zvířata i lidé, ale nadarmo. Až nakonec se ke dveřím chrámu dobelhal slepý žebrák a pozvednuv své prázdné sepnuté ruce se modlil: „Ó veliký, nemám nic, co bych ti nabídl. Vezmi tedy to, neboť je to vše, co mám.“ Tato spravedlivá modlitba byla vyslyšena a pohromy přestaly sužovat zemi. Jádrem příběhu je ovšem nesmírná cena ničeho.

Dokud se nenaučíme cenit si a vážit pojmu nicoty v jeho skutečné hodnotě a neobjevíme, jak v ní žít, neučiníme svůj nejlepší pokrok na cestě. To je skutečně hlavní rozdíl mezi východními a západními filosofickými názory. Východní systémy si uvědomily význam pojmu nicoty a jen velmi málo západních systémů o ní ví trochu víc, než že si plete její význam bez naděje na pochopení nebo přiblížení se. Kabala se pyšní tím, že vládne nad celým životem, a když tak učinila, ponechává další bádání jednotlivým zasvěcencům. Vše musí nalézt nicotu svou vlastní cestou.

Hodnota EJN je hodnotou středního pilíře nebo přesně nulovým bodem mezi extrémními hodnotami polarity. Je to absolutní tišina uprostřed pohybu, nikdy zahrnující vždy. Je to podstata Boha. Hrajeme si jen se slovy, když se snažíme popsat nepopsatelné. Kdy se komu povedlo popsat vůni růže slovními symboly? Slova nemohou učinit víc, než dodat lidem odvahu, aby sami hledali takové zkušenosti, a když se to opravu podaří, stane se svého druhu zázrak. Není možné vysvětlit smysl ničeho, a pokud stále hledáme nemožné, mineme svůj konečný cíl na opačném konci Ničeho. Pojem Ničeho nás vede ke kdekoliv a nic víc nezaujme jeho místo.

Dříve nebo později musíme opustit větve Stromu a založit svou vlastní existenci. Opička se musí stát ptákem. Hadu musí narůst křídla. Nejprve musí dojít ke skutečnému oddělení se, než semeno odpadne od rodného stromu a začne samo růst. Gotama pravil: „Kde je osobnost, tam není pravda. Kde je pravda, tam není osobnost.“ Tento výrok by měl být bedlivě zkoumán ve světle EJN SOF ÓR, a pak odhalí cestu vedoucí za záporné závoje.

My, lidé západu, jsme tak zaujati marností našich zběsilých činností, že jsme ztratili kontakt s vnitřní skutečností existence, a pokud nenavážeme správné spojení s těmito životními silami, nemůžeme žít v pravém míru EJN. Toto je perla hozená sviním, opovržený kámen, zlatá dlažba, po které chodíme, aniž bychom si jí pod svýma neklidnýma nohama všimli. Nikdy nebudeme mít vše, pokud nebudeme mít skutečné Nic. Skutečnou hodnotou „věcí“ je to, že nás vyvádějí ven ze země pravdy jejich ne-já. Říká se, že kdysi ukradl zloděj drahokam z posvátné sochy. Mnichy, kteří sochu střežili, to velice rozhněvalo, ale jejich starý moudrý opat jim řekl: „Pošetilý zloděj vzal pouze něco, co bude působit nesnáze a vraždy pro hloupost lidí. Náš největší poklad nám nechal, neboť kdo dokáže ukrást hluboký mír? Jste větší zloději než on, který ukradl jen kámen, ale vy lehkomyslně zahazujete náš nejdrahocennější majetek. Uklidněte se proto, bratři.“

Způsob pravého žití může být téměř shrnut jako být VŠÍM a nedělat NIC. To není proveditelné ve smrtelném těle zde na zemi, ale můžeme k tomu směřovat. Nakonec i k nejvzdálenější hvězdě se můžeme přibližovat jen z úrovně naší země. Jakmile zachytneme záblesk (EJN SOF ÓR), potřebujeme jen udržet jeho třpyt ve svém zorném poli a ono nás povede do svého světla, neboť je jediným trvalým vlastnictvím, které kdy můžeme mít – Nic.

Zaměření naší civilizace nám dovoluje posuzovat nic zcela špatným způsobem a my bychom měli obrátit polaritu vůči němu. Zanedbáváme Nic ke své největší škodě, neboť to je vesmírný život, konečná myšlenka a jedinečný zdroj vší energie. Jakmile dosáhneme dostatečný duchovní vzrůst, abychom mohli řídit sílu z Nic, „budeme jako bozi“, a když vše pro nás nebude znamenat nic, bude nám vše možné. Nejvyšší negace a všemohoucí potvrzení jsou totožné.

To, co považujeme za své „normální“ vědomí nebo intelekt, je zcela nevhodné pro působení Ničeho. To je důvod, proč Boha není možné „dokázat“ žádnou lidskou myslitelnou metodou a to je hroznou slabostí tzv. „vědeckého“ způsobu myšlení. Ortodoxní věda se tak mentálně spoutala, že i nejomezenější a nejzastaralejší náboženská dogmata ponechávají pro výzkum více místa než moderní rozumování založené na hmotě. Protože to, co považujeme za nic, je normálním stavem božské existence v „míru přesahujícím chápání“, musíme buďto nalézt cesty, které nás spojí s takovým stavem, nebo žít jinak v horších podmínkách.

Můžeme říci: „Nikdo si nemůže uvědomovat Nicotu.“ To je docela správné. Proto se musíme stát „nikým“, neuvědomujícím si nic, ale vědomým (může-li být taková nepředstavitelná negace nazvána vědomím) si ničeho. Světlo bez zázraku. Myšlenku bez myšlení. Život bez žití. Každý okultní systém experimentuje s metodami přibližování se k Nicotě. Z prostého úsilí o „vyprázdnění mysli“ až k nejpropracovanějším vymítacím obřadům směřují mystikové všech škol instinktivně k EJN, ať pro tento nejvyšší stav užívají jakéhokoliv jména. Transy, dočasné zastavení pozornosti a nekonečně mnoho obdobných triků bylo vyzkoušeno od počátku mysterií. Přirozenou otázkou je, proč se trápit suchou teorií o nahlédnutí do nicoty a nečekat jednoduše na smrt? Mystici a okultisté nepovažují smrt za nicotu a ani kabalisté vůbec neuznávají smrt, vyjma konečné ztráty identity duše. Dosažení duchovní jednoty v EJN je konečným cílem kabalistů, podobně jako je jím buddhistům nirvána. Pouze nicota obsahuje vše, spojení s EJN je mnohem odlišnějším dosažením než dočasné oddělení se od hmotného těla.

Odpovědí na rituální otázku: „Co obsahuje pohár?“ je – Nic! Náhodný svědek může reagovat dvojím způsobem, může být zklamán a nerozumět tomu nebo pochopit nesmírný význam naznačovaný symbolem prázdného poháru. Pouze duše připravená přijmout takovou hlubinu může nalézt VŠE v NIČEM. Nikdo než Bůh nevytváří všechno z ničeho. To, čím nejsme, z nás tvoří to, čím jsme. Všechny hlavní příkazy zní: „Nesmíš.“ A zlaté pravidlo říká: „Nečiň jiným, co nechceš, aby jiní činili tobě.“ Opět a opět je v písmu a v tradičních naukách zdůrazňován význam nicoty.

Nebytí musí BÝT. Bytí musí NEBÝT. To je zákonem VŠEHO, který je nutně mimo naše porozumění. Život je stálým úsilím stát se tím, čím není. A staré přísloví říká: „Dost je vždy o něco více, nežli jsme schopni kdy mít.“ Lidstvo na zemi slepě usiluje o víc než všechno. Více peněz, více majetku, více výhod, více významu, více čehokoliv. Více ničení. Více nestability. Více lidí. Zasvěcenec hledá více Ničeho, více světla, více míru. To není nějaký druh izolovaného sobectví ani obětování se pro něco bezcenného. Dosažení EJN je nekonečně větší než takový sentimentální cit. Je to LÁSKA v její skutečné dimenzi bytí, neboť zahrnuje a podporuje VŠE.

Pouze EJN nás vede do konečného světla, z něhož není návratu, protože působí v NICOTĚ. Cesta k EJN byla nazvána stezkou zřeknutí se nebo ne-upoutání, ale to neznamená pouhé disponování hmotným majetkem, protože pokud existují rozumová nebo citová pouta k němu, jsou stále ještě závazky. Skutečné zřeknutí se je vnitřním osvobozením se, a ne pochybnou vnější obětí. Musí to být bezbolestný a normální proces, protože když nepřipoutanost působí utrpení, je základní touha po přirozenosti stále živá. Cesta středu leží v nulovém bodě mezi bolestí a rozkoší a kabalisticky se nazývá Kav ha Emcaj – střední čára, která je průměrem nulového kruhu, který hledáme v EJN:

Co nezasvěcení nedokáží pochopit ani v nejmenším stupni, je výhoda výměny vnějších věcí za vnitřní prázdnotu. Říkají s hrůzou: „Cože! Myslíte si, že žijete pro nic a že si můžete nabídnout jen nic? Jste idiot a já s vámi nebudu ztrácet čas.“ Zasvěcenec se usmívá. Ničemu není možné porozumět, ale je třeba si to uvědomit. PRÁZDNOTU není možné uchopit, ale je třeba do ní proniknout. Strom života musí mít okolo sebe prázdno, aby mohl vůbec růst. Čím vlastně jsme? Jsme tělem, myslí, duší, duchem? Jsme ničím, které je nám vším. Nezasvěcený klade nic nakonec a zasvěcenec ho klade na počátek. Jednička by nemohla být, kdyby jí nepředcházela nula. Keter nemůže vzniknout než z EJN a ani Malkut by nemohl existovat, kdyby se nemohl stát EJN.

Pojem Nicoty může být nebezpečný pouze těm, kdo ho považují jen za poukázku na netečnost, lenost a neodpovědnost jakéhokoliv druhu. To by bylo popřením negace a EJN musí být potvrzeno, ne popřeno. Musíme BÝT EJN, jinak budeme ne-nicotou, jakou doposud jsme. Znamená to stát se nejhlasitějším tichem a nejhutnější prázdnotou. Je to nejplnokrevnější plus nejmocnějšího minus. Rozum, úsudek, logika a vědecké myšlení jsou zcela bezcennými nástroji pro nalezení EJN. Podobně i emoce, pocity a vjemy. Čistá víra otevřená k nulovému bodu a zaměřená k nekonečnu je nejužitečnější pomůckou pro dosažení konečného cíle.

Snad se mu více blíží básník. Goethe chápe představu nicoty EJN jako mateřské lůno nebo kadlub, z něhož vše vychází. Nechává říkat Mefistofela ve Faustovi:

„Odhalím nerad vyšší tajemství.
Bohyně trůní mocně v osamění,
vůkol nich prostoru ni času není,
ve zmatek slov se hovor o nich mění
MATKY to jsou!...
...Cesta? Ne!
Nikdo tam nevkročil, tam vkročit není lze,
nikdo tam neprosil, prosba tam platna není.
Ze samot budeš do samot jen hnán.
Tušíš, co je to poušť a osamění?...
Nic netušíš v té věčné prázdné dáli,
krok neuslyšíš, tam kam jdeš,
na ničem rovném stát tam nebudeš...
...Prchej ze stvoření
k obrazů odpoutaných volné říši!
Kochej se zjevy, kterých dávno není...
Posléze žhoucí trojnožka ti dí,
žes dosáh hloubky, hloubky nejhlubší.
V plameni jejím uhlídáš tam matky.
Ty sedí – ony stojí – tam ty jdou
jak vznik a změna sem je zve či zpátky
věčného smyslu věčnou hrou.“
Kdo může mluvit o tichu, ukázat klid pohybu, nebo dělat VŠE Z NIČEHO? My ostatní můžeme než uznat neocenitelné požehnání tohoto tajemství. Když se spojí první s posledním, pak nás nula EJN zve k Bohu. Vyšplhali jsme se po Stromu života až nad něj přes bezmezné světlo do nekonečna a nezvratně jsme dosáhli naplnění NIČEHO. Co víc můžeme ještě dosáhnout? Vše je odrazem. Skutečnost jeDodatek

Zbývá vůbec ještě něco dodat po té, co jsme prošli posledním bodem Stromu? Ano. Všechno znovu od začátku, a to z naprosto jiné, vyšší úrovně zkušenosti jsoucna. Život a nauka jsou navěky neoddělitelné. Největší radost ze studia kabaly by měla pramenit právě z toho, že nikdy nedojdeme na definitivní konec tohoto nekonečného příběhu. Každá její část je uzavřena slovy „pokračování příště“. Jakmile dojdeme na konec díla pojednávajícího o Stromu života, uděláme nejlépe, když studium na chvíli přerušíme v EJN nevědomí a pak opět začneme od opačného konce. Tento nekonečný příběh se každým novým vyprávěním o něco zdokonalí.

Dejme tomu, že tento příběh začneme znovu od nuly a pohlédneme na život ve světle toho, co jsme se doposud naučili. Jaký by asi byl náš první dojem? Pravděpodobně velmi překvapivý. A právě to nás přiměje ke změně našeho dosavadního ortodoxního přístupu k pojetí EJN.

Když se ponoříme k hlubokým kořenům hebrejštiny, zjistíme, že význam slova EJN se nerovná obvyklému smyslu západního slova „Nic“, a ani tomu tak nikdy nebylo. Vzniká ze dvou drobných slovních základů. EH NA? Tedy „kde nebo co nyní?“. „Co dále?“ Jinými slovy, věčná hádanka. „Být či nebýt“ věčně trvajícího života.

Překlad tohoto slova do angličtiny zní „nic“, protože hovoří o bodu, za nímž není znám žádný děj. Neznamená to však, že nemůže být nebo nebude poznáno víc. Tento výraz jednoduše hovoří o hranici vědomí, která může nebo nemusí být postupným vývojem neomezeně rozšiřována. Jeho přesnějším vyjádřením by pravděpodobně bylo „hranice zkušenosti“ či „doposud není poznáno více“. Obrazně vyjádřeno, EJN je pouhým otazníkem namířeným k nekonečnu.

Zasvěcencům do starověkých mystérií bylo často doporučováno „stát se živými otazníky“. Jinými slovy chtějte o životě vědět všechno, avšak vůbec nic od něho nepožadujte. Pro tento i jiné důvody stará zasvěcení tvoří tolik otázek a odpovědí. Jejich smyslem bylo probudit v kandidátovi touhu pochopit vše.

Západní lidé by pravděpodobně udělali dobře, kdyby odložili svůj postoj k EJN jakožto k „ničemu“ a osvojili si namísto něho pojetí otazníku. V žádném případě netoužíme po tom skončit zánikem, který tak často spojujeme se slovem „nic“. Obvykle chceme BÝT, a to NAVĚKY. A právě to slovo EJN vždy znamenalo. Je bodem, v němž se naše vědomí ocitá tak blízko Bohu, že vyvstává otázka: „A co bude teď? Čím BUDEME a co budeme ČINIT společně?“. Je bodem, v němž se opravdu stáváme sebeurčujícími bytostmi v souladu s naším příčinným záměrem. Právě to je EJN, naše skutečné vznikání.

Zajímavým detailem tohoto výkladu je, že zvolání NA představuje přání či podnícení čehosi. Podobně jako výrazy „modlit se“ či „vznést prosbu“ ve staré angličtině. Vyjadřuje naději, záměr či modlitbu za uskutečnění čehosi konkrétního, co prosebník vnitřně potřebuje. Pokud se tedy znovu vrátíme k jeho slovnímu základu, smyslem EJN může být „potřebuji a hledám své skutečné já s vůlí“. Hledáním EJN žádáme pravý opak zániku, naši pravou identitu a nekonečný život.

Věčné AI NA? se neustále ozývá jako základní výkřik z každého lidského srdce. Kde jsi TY? Kde jsem JÁ? Co se MNOU bude? Taková je naše nejstarší úzkost. Mohlo by to být to nejhlubší de profundis v nás. Dítě, které hledá své rodiče. Zoufalý výkřik trpícího, jež se dožaduje smrti. Nářek opuštěné duše doprošující se útěchy, kterou pro něho představuje být milován a potřebován někým druhým. Pravděpodobně i znepokojení duše vyděšené představou ztráty těla a volající po ujištění, že opravdu existuje božský Duch, který se zajímá o to, co se děje s ubohými nepatrnými lidmi. Ať už je čímkoli, starobylé zvolání AI-EEEEEEEE! vyjadřuje nejvyšší naléhavost a zájem, jaké může lidská bytost vyslovit. Takové je AI slova EJN. Naše zoufalé kosmické volání po Bohu.

K EJN bychom měli vždy přistupovat s vědomím jeho spojení s SPH a AVR, jež jsou obvykle překládány jako „bezmeznost“ a „světlo“. Dejme tomu, že je budeme vidět jako svobodu a osvícení. Naše osvobození z omezení nižšího bytí a pochopení významu všeho. Celý náš život je bojem za dosažením těchto duchovních cílů. V každé z inkarnací jich získáme určitý malý díl. Když se tedy pokoušíme pochopit jejich symbolické archetypy na Stromu života, vidíme pouze požadavky k dosažení esence ŽIVOTA SAMÉHO. Svoboda a Světlo. Konečná svoboda před vznikem sama sebe.

Promyšlení a pochopení všech těchto faktorů by mělo uvolnit naprostou záplavu nového smyslu, který vnese nový život do každé oblasti studia kabaly. Dobrou pomůckou by mohlo být vztyčení otazníku nad Keter v piktografu Stromu života do střední části EJN, a to asi takto:

Tento diagram nám ukazuje některé velmi zajímavé souvislosti. Za prvé si můžete všimnout, že celá spirála života se odvíjí z nejvyššího I, tedy absolutního zasvěcení do individuální entity. Oddaní křesťané by mohli s vynaložením fantazie nalézt na pokračující linii ve středu Konstantinovo labárum IXP (Iesus Christos). Ostatní si přečtou kombinace písmen směrem dolů a naleznou toto:

ASA
IPV
NHR
Být silný a léčit.
Velmi krásný.
Proudit. Přeneseně shromáždění lidí.

Lze to snad vyjádřit jasněji? Proud krásné síly, která léčí, (činí úplnými) společně všechny lidi. Soutok vědomí. Pramen samotného života. Vnitřní energie jsoucna. V arabštině slovo EJN značí pramen, a to obzvláště pak posvátný.

Při konvenčních studiích kabaly se celá záležitost jakéhokoli jejího použití často ztrácí ve změti odborných termínů a vedlejších otázek. Záměrem skutečné kabaly v žádném případě není umění předčit své bližní, ale pomoci nám žít lepší, čistší a vyšší životy jedinečných duší, hledajících svou podstatu a pramen. Pokud to komukoli umožní, má nevyčíslitelnou hodnotu. V ostatních případech je pouze časově náročnou hádankou.

S vědomím tajemství EJN může student kabaly poctivě odpovědět každému, kdo by se jej zeptal na jeho motivaci ke studiu, těmito slovy: „Hledám sám sebe. Toho, kým jsem měl být především, a kým se chci ve svém životě nakonec stát. Svou alfu a omegu. Neexistuje nic jiného, co bych o tom mohl říci, než TOTO.“