Lexikon

Lexikon
Abyss

Velký prostor nacházející se mezi fenomenálním světem a jeho noumenálním zdrojem; to jest mezi manifestací a ne-manifestací.

Abyss, ordálie Abyss

Zcela hraniční zkušenost spirituálního života, která - je-li úspěšná - vnáší na člověka kosmické vědomí.

Aeon Maat

Období, které nahradí přítomný Horův aeon. Podle fra Achada k tomu již došlo - 2.4.1948 e.v.

Aidoneus

Řecká forma Pána Podsvětí, Hádés. Odraz Adoni (=Adonis?),Pána Vyššího světa a forma Plutónského magického proudu, který vládne Abyssu.

Aiwass

Praeter-humanoidní entita, jejímž prostřednictvím byla přijata AL. Jako Aiwass se počítá za 418, jako Aiwaz se počítá za 93. Je jedním z několika kanálů, mezi lidstvem a Velkými Starými.

AL

(Heb.) Bůh, Velký Strarý, Velký. Titul Knihy zákona Liber AL může být interpretován jako Zákon Velkého Starého; je to grimoár obsahující klíče umožňující člověku kontakt s Ním.

Alalla

Magické slovo vyslovené fr. Achadem v roce 1926. Značí Bůh není Nicota (god is not Not) a je to slovo Velkého nebo také Dokonalého Aeonu (Perfect-Ion). Jeho číslo je 93.

Allalia

Varianta Allala, numerace slova je 103, což souhlasí s Almala.

Almass

(Ar.) Lovci pouště Gobi.

Amenta

(Eg.)Podsvětí. Místo Mrtvých nebo Zapomenutých, čili podvědomí.

Amrita

(Skt.)Ambrosie, nektar, med, elixír nesmrtelnosti, rajské víno, vinum sabbati.

Anansi

(Af.)Pavouk, nejvyšší totem kultu Obeah. Onse.

Androgyn

Dvojitý magický proud representovaný mužem-mágem nebo knězem.

Annedoti

Ohavní nebo Odpudiví, Berosův název pro Velké Staré v obojživelné podobě.

Aossic

Jméno entity - prostředníka mezi Velkými Starými a OTO; současný vůdce řádu přijal jeho jméno, aby za pomoci této entity a Aiwasse ustavil spojení mezi lidstvem a Velkými Starými. Vůdce si říká aossic-Aiwass.

Apep

(Eg.) Had symbolizující Ophidiánský magický proud. Je to také symbol drakoniánské tradice a byl přijat současnými kultisty také jako vyjádření Tyfoniánského proudu.

Atum

(Eg.) Červený bůh. Zapadající slunce dne i roku (viz angl. Autumn). Odsud hebrejské Adam, červená země, jíl. Atem je božstvo periodicity, červený jíl.

Azathoth

Aza znamená "zlá matka všech démonů", Thoth je bohem magie. Azathoth je jméno božstva z mýtů Necronomiconu. Je zdůrazněno spojení Thotha a Daatu.

Azyn

Vstupní brána do Abyssu a dál do Universa B. Je to jiná podoba slova Azain, Aeonu Zain a naznačuje použití formulí v tomto Němém aeonu. Numerací Azyn je 718, která slovo spojuje se Stélou zjevení a s Aossic Aiwassem, Velkým Starým, který je v současné době skrz OTO ve spojení s planetou Zemí. -> Dzyan

Ba

(Eg.) Mystický symbol duše, magický symbol mužské plodivé esence.

Babalon

Brána (Babel) slunce (On), titul Šarlatové ženy jako symbolické brány Ba náležející Slunci. Opakování slabiky -ba- upozorňuje na Toho s Dvojitou holí, vládnoucího Dvojitému proudu. Proto je slovo Babylon změněno na Babalon. Nový pravopis je uveden v Liber 418.

Bahlasti

Zaklení, kletba.

Bahti

Skrytí gnómové.

Bath-Kol

(Hebr.) Dcera Hlasu, kněžka ve věštecké (oracular) fázi.

Behemoth

(Hebr.) Stvůra z Hlubin, představovaná hrochem. Ten symbolizuje Ta-Urt, Tarot, Pramáti Otáčejícího se Kola času.

Bes, Besz

(Eg.) Trpasličí zvířecí bůh vládnoucí nad porody. V magickém jazyce to znamená reprodukci představ. Je bohem manifestací ve všech představitelných významech. Besz-Vesz je Aiwaz ministr Hoor-Pa-Kraata. Kraat-Dwarf čili trpaslík je nekonečně malý anatomický bod bindu (Hadit, Set). Je tak představitelem Universa B v podobě zvířete.

Besz-Na-Maut

(Eg. ) Manifestace Besz-Beast jako supa Maut, která požírá představy, které projikuje jako Hadit v pohřební hostině Hoor-paar-Kraatově, a tak redukuje nekonečně velké na nekonečně malé.

Carefour, Baron

(Voo.) Pán křižovatek nebo Čtyř cest. Je identický s Carfaxem. Bod protnutí Hmoty a Ducha nebo Hmoty a Anti-hmoty nebo Universa A a Universa B. Pán smrti.

Cerberus, Kerberos

Pekelný pes, bratr Orthrův - spolu tvoří Sirius.

Chintamani

Kámen splňující přání, Mani-kámen.

Chokmah

Na tomto místě se nachází Chrám Hvězdné Moudrosti.

Choronzon

Strážce Abyssu. Kelly jej popsal jako Mocného ďábla a Crowley jako prvního a nejsmrtelnějšího ze všech sil zla. Jeho číslo, 333, je rovno číslu Shugal, 333. Sečtením dostaneme Bestii 666.

Chozzar

Bůh atlantských mágů. Choronzon je variantou jeho jména.

Chthonos

Substrát hmoty/energie.

Cthulhu

V mýtech Necronomiconu je Cthulhu Skrytým bohem či Velkým Starým, který snící čeká za vlnami potopeného města R´lyeh.

Daath

(Heb.) Takzvané falešní čili 11 sefira Stromu života. Jediná brána pro přístup do Universa B. Je reprezentovaná planetou Pluto.

Dagon

Bůh Hlubiny, jehož číslo je 777. To jej spojuje s magickým proudem Venuše; také skrze rybu, symbol vody (=astrální pláně), zvláště v její nejpozitivnější formě červeného světla nebo měsíční krve.

Darshan

(Skt.) Přímá zkušenost spirituálních energií a sil.

Černý plamen

Titul Maatin jakožto dvojčete Nuitina; Nuit je hvězdami a Maat prázdným prostorem mezi nimi.

Geburah

Silová zóna související se silami Marsu. Tyto síly charakterizují magická vír krvavé bohyně Kálí; proto je v jejím poháru krev svatých.

Goth

409 tj. číslo Svytých a lebky - zde je souvislost s Golgotou.

Goth, Aeon

Literární přepis Yug-Goth, jehož astronomickou reprezentací je Pluto. Pojem se vyskytuje v mýtech Necronomiconu.

Gynander

Dvojitý proud užívaný kněžkou. Toto slovo bylo ponejprv užito francouzským okultistou Josephinem Péladanem, ale v jiném význam. -> Androgyn.

Hadit

Nekonečně malý bod, bindu, sémě manifestace. Haditův kult je proto zván kultem Spermatozoonu.

Hai

Jméno jednoho ze Zapomenutých. Znamená dokončení, tvoření, zrození.

Hastur

Velký Starý, který se manifestuje jako jako mocný nápor větru; stráží Východní Bránu.

Hoor-paar-Kraat

Temné a tiché dvojče Ra-Hoor-Khuitovo. Jeho zástupcem je Aiwass. Hoor-paar-Kraat je totožný se Setem, a se Siriem B. Je známý také jako slepý Horus, trpasličí nmebo zmrzačený bůh. Všechny tyto atributy naznačují souvislost se skrytými říšemi Amenta a s Universem B.

Horus

Dvojče Setovo. Horus je rozdělen do dvou polovin, světlé a temné, representovaných Ra-Hoor-Khuitem a Hoor-paar-Kraatem. Je to Heru nebo Hero (angl. hrdina) solárních kultů. Jeho raná forma měla podobu syna Matky, proto je představitelem původní Draconiánské tradice, kterou Crowley obnovil skrze Liber AL.

Horus-Maat

Dvojitý proud - 93 a 696 - který spojuje aeon Hora a Maaty, a tak otevírá Bránu pro návrat Velkých Starých. Soror Andahadna, zastánkyně Maatina aeonu, otevřela v 1979 stejnojmennou lóži, jejímž účelem bylo uzemnění tohoto proudu. Lóže byla součástí OTO, z textu nevyplývá kterého OTO.

Horův aeon

technické pojmenování současného aeonu, který započal v roce 1904, když Crowley přijal Knihu zákona (Liber AL) prostřednictvím Aiwasse. Tento aeon bude nahrazen aeonem Maat asi za 2000 let. Někteří okultisté ale prohlašují, že k tomu již došlo.

Hriliu

Výkřik či Slovo holubice, který symbolizuje metapsychickou extázi, k níž dochází po sjednocení lidského vědomí s jeho kosmickým odrazem.

Hum

Kořenová či základní vibrace (mručení, angl. hum) Kosmických sil. Těsná blízkost Velkých Starých, přítomnost UFO a další jevy emitují jisté formy těchto vibrací, které jsou někdy i slyšitelné. V tantře je Hum základní mantrou Šivy, který je indickou formou Seta.

Hvězdné spojenectví

Jiný název pro Velké bílé bratrstvo, A.´.A.´.

Iannu

Jméno Velkého Starého ztělesňujícího síly přítomného aeonu, nabízejícího oba směry cesty časem. Janus.

Ignator

Slovo Iniciace v kultu Zapomenutých.

Ignaye

Síly, které invokují a evokují Velké Staré v kultu Zapomenutých a tím je vyrovnávají se silami Proudu 93.

Ion

Viz Aeon. V Egyptě jméno opice, čímž je výraz spojen s Thovtem a s Daath. Jiným významem je "vyjící zvíře v poušti", čímž se spojuje se Setem.

Ipissimus

Jeho vlastní pravé Já. Azman v Hindú. Nejvyšší stupeň spirituálního vývoje, který je možné uskutečnit; je připsán první kosmické silové zóně, Keter (Yuggoth). Stupeň Velkého Bílého Bratrstva (A.´.A.´.), přibližuící se keter/Yuggoth. Je zajímavé, že v tomto aeonu (Yug-Goth) nemůže ten, kdo tohoto stupně dosáhne nikterak působit na vtělenou existenci. Proto je Ipissimus vždy nevtěleným, a proto Nemrtvým.

Ipsos

Slovo aeonu Maatina.

Ipsoslam

Maatiánská mantra pro ivokaci entity Lam. Opačnou formulí je Lamipsos.

Ixaxaar

Tajné nevyslovitelné jméno šedesátikamene. Je to barbarská čili alien formule invokující qliphot. Její číslo je 333, číslo Choronzonovo.

Jod

(heb.) Ruka. Symbolizuje jednak dělohu jako první "držení" a jednak dvojí přirozenost ženy (dvakrát 5). Spojení písmene s maskulinním kreativním ohněm pochází z pozdější, post-stelární fáze mýtů. Pak představuje Kult hada, a to nikoliv jako lunárního proudu, ale jakožto spermatozoonu. Jod je takto totožný s bindu čili principem Hadita.

Kaaba

Podoba Kef, Keb, Qaba - Velká Matka.

Kabala

Předávaná tradice. Říká se, že byla v dávné minulosti předaná anděly. Dnes bychom řekli, že byla přijata Odtamtud.

Kadath

Chladná pustina. Tento pojem z mýtů Necronomiconu popisuje čistou chladnou bělost symbolizující Yuggoth, transplutonické ohnisko sil Odttamtud do známého vesmíru. Pro Makrokosmos je tímtéž, co Hadath (Hadit) pro Mikrokosmos.

Kala, Kalas

Čas, podstata, paprsek, část, číslice. Termín je užíván v tantře k vyjádření podstaty či vůně Suvasini. V časovém významu je z tohoto slova odvozen kalendář, ve smyslu esence či vibrace je příbuzné slovo kolorovat (colour=barva). Květiny Bohyně jsou jejími kalas. Čínská růže nebo krvavě rudý ibišek jsou symboly Kálí, jejíž kalas se manifestují jako barvy v alchymickém procesu transmutace a při destilaci Elixíru života, který jest Vinum Sabbati.

Karezza

Metoda sexuální magick, prosazovaná na západě Thomasem Lake Harrisem (1823-1906), který upravil původní tantrickou praktiku tak, aby člověk byl schopen prostřednictvím erotické stimulace a současně potlačením jejího vyvrcholení na fyzické pláni nashromáždit magickou energii. Ta byla použita ke tvoření astrálních entit či magických pomocníčků.

Khem

Čerň. Starověký název Egypta, jakožto černé nebo červené země.

Koth

V mýtech Necronomiconu jde o název snové věže, strážící Setovy tunely. Koth je také Dutým místem, čili jednoznačně feminním, čili Prázdným.

Kundalini

Ohnivý Had čili Hadí síla; Ophidiánský proud uvnitř lidského těla a kořen veškerých magických a mystických sil.

Lam

Extraterestriální entita, s kterou kontakt navázal Crowley v roce 1919. Posléze měli různí členové O.T.O. magické spojení s Lamem. Je spojnicí mezi hvězdným systém Siria a Andromedy.

Lamal

Palindrom, který odhaluje pravou přirozenost Lamova kultu jakožto přenašeče z AL (Universum A) do, nebo z, LA (Universum B), skrze MA (dceru).

Lambika Yoga

Forma sjednocení (yog) skrze vyšší cunnilinctus, tantrickou praktiku, zpracovávající extrakty kalas Bohyně.

Leng, hrůzná planina

Její astrální umístění je v centrální Asii. Do jejích mystérií byli zasvěceni Roerich a Lovecraft.

Líla

Hra, sport, maska. Vyjadřuje věčnou hru energií a žádostí mezi Šivou a Šakti. Věčná hra Vědomí (Krišna) s objekty vědomí (Rádha).

lmala

Duše není, motto Assicovo v O.T.O. Může být srovnatelné s řeckým hallomai, značící přeskočit, což je spojení s formulí Voltigeurs.

Loroo

Jeden ze Zapomenutých, Prostor mezi hvězdami.

Lutis Nitra

Mantra užívaná v Maatiánském kultu k ovlivnění astrálního těla.

Lux

Světlo Vědomí nebo Čistého Bytí, opak Nox.

Ma

Dcera Maatina, která symbolizuje Poslední cyklus Aeonu Maat, Ma-Ion.

Ma-Ion

Aeon Ma, tj. dceřinný aspekt Maat, poslední cyklus, který se vztahuje k Temnotě dcery. Jako je Set závěrečnou fází Aeonu Horova, Je Ma dokončeným Aeonem Matiným, čili aeonem plné manifestace (angl. Ma-nifestat-ion), čili jde o materialismus nebo materializaci v nejvyšším významu.

Maatiáni

Ti, kdož vytvářejí vědomí Maatina aeonu. Technicky řečeno, Starší bohové jsou Maatiány, kteří se manifestují pomocí Ophidiánského proudu jako Velcí Staří.

Magický proud 93

Viz Proud Ophidiánský

Magus

Octinomoc, osminásobný. Ten kdo dosáhl nejvyššího Magického vědomí a kdo je nositelem aeonického Slova. Stupeň Logos nebo Magus dosahuje k druhé kosmické silové zóně na Stromě života. Tou jest tajný střed kultu Hvězdné moudrosti, Chokmah, sféra hvězd, které nikdy nezapadají.

Mahakalpa, mahayuga

Maha - velká, kalpa nebo yuga - věk, doba, aeon.

Malatan

Krev, talam je druh medu.

Malkah

Nevěsta, desátá kosmická silová zóna Malkuth, reprezentující Zemi, tj. bdělý stav vědomí, kde se sny zdají být spojeny s hmotou.

Manifestation, manifestace

Slovo Ma-Ionu. Nejzazší bod materie, materializace na pokraji dematerializace. První a poslední písmena tvoří Ma-Ion.

Marma

Bod, v němž se protínají linie šriyantry, určující místo erotogenní zóny v lidském organismu. Pojem má hluboký význam v gnostickém vědění Šri Vidya v souvislosti s kalas Bohyně.

Maya

Maximální iluze, mayická či magická hra Vědomí - Lux a Temnoty - Nox.

Megor-Marduk

Jeden ze Zapomenutých.

Meon

Termín užívaný příslušníky kultu La Couleuvre Noir, Černého hada, k popisu Universa B. Mu-Ayon, Mo-Ayin, Ma-Ion.

Mirroir fantastique, Fantastické zrcadlo

Odraz Denní strany Stromu života, který ukazuje stínové rysy a inverzní obrazy Universa A.

Mnar, kámen

V mýtech Necronomiconu je to talisman poskytující ochranu před nekontrolovatelným vpádem Velkých Starých.

Mounam

Ticho. Přísaha mlčení.

Mu

Křik nebo Slovo supice Maat. Formule Ohnivého hada, tj. Ophidiánského proudu, v místě deváté kosmícké silové zóny Jesod, kde se Maat manifestuje jako Maut, supice.

Musarus

Hnus. Termín použil Berosus pro posly ze Siria, čili pro Velké Staré, v podobě obojživelníků.

Nagrikshamish

Jeden ze Zapomenutých.

Necronomicon

Al Azif. Kniha Zákona Mrtvých Jmen. Jeho existence byla popsána H.P.Lovecraftem. Dává základ pro uctívání Velkých Starých.

Neither-Neither

Ani-ani, termín, který zavedl Austin Osman Spare jako popis Meonu.

Nexhagus

Jméno jednoho ze Zapomenutých.

Nia

Obráceně Ain, což znamená Nicota; jejímž determinativem je Oko. To označuje tajnou bránu Dcery (Coph), kterou otevírá do Universa B.

Nodens

Velký bůh Hlubiny, Abyssu, podvědomí. Jeho jméno přijal Fra Aossic jako Vůdce New Isis Lodge.

Nox

Temnota Nevědomí či Nebytí, také Ne-mrtvý.

Nu

Hvězdné nebe

Nu-Isis

Hvězdami osvětlená země, tj. země přijímající hvězdné vlivy Odtamtud.

Nu-Maat

Dvojčenecký komplex spojuje magické proudyy aeonu Horova a Maatina.

Nuit

(eg.) Bohyně nekonečného prostoru a nekonečna hvězd v něm, angl. Infinite Space and Infinite Stars thereof. Ze začátečních písmen lze složit jméno Isis.

Nyarlahotep

Mýty Necronomiconu jej pospisují jako boha bez tváře nebo bez hlavy. Je popisován jako hemživý Chaos, vyjící zpoza hvězd. Říká se, že je obklopen hráči ná flétnu, kteří pozbyli rozumu (idiot flute players).

O.T.O.

Řád východních rytířů, Řád chrámu vycházející hvězdy, Siria. Jeho současný vůdce pro Vnější svět je Aossic-Aiwass 718, který nahradila Crowleye po jeho smrti v roce 1974. O.T.O. je tajnou bránou pro vstup magických sil A.´.A.´. a Velkých Starých.

Ob, aub

(heb.) Had. Aub=9, což naznačuje, že související magický proud sil je lunární podstaty.

Ob, aub

(heb.) Světlo. Aud=11; tím je naznačena magická přirozenost světla, zejména astrálního, které je odickými - či vodickými - silami využíváno v rituálech voodoo.

Obeah

Kořenem slova je Ob. Obeah je vědou a uměním o působení duchů Ob-ey.

Odudua

Nejvyšší bohyně a nevěstka v africkém kultu Kněží fetiše. V její silové zóně, Městě Ado, byl ustaven Chrám prostituce.

Omkara

Mantra Om, základní mantra tvoření. Také vyjadřuje písmena M nebo Ma, jež označují dceru - prostředníka manifestace v aeonu Maat.

Omné

Tvary, spojené s přípravou lidstva na Maatiánské vědomí.

Ompedha

Kletba zjevená v AL. Om=Ma, peh=ústa, da=země. To lze interpretovat jako zemská ústa dcery, částečně ve významu rouhavé urážky.

Orisha

Fetiš nebo talisman ztělesňující duchy - mimolidksé inteligence.

Orissor

Duševní substance.

Orthrus

Dvojče Kerberovo, pes Setův a zvíře pekelné.

Paramahamsa

Stupeň hinduistického spirituálního řádu spojený s kosmickým vědomím, podobný stupni Ipissimus v západním okultním systému.

Paroketh

Závoj Paroketh odděluje spodní infernální triádu od středové sluneční Tiferet, reprezentované Synem. Tím je zóna dcery oddělena od zóny syna. Paro-Koth znamená za Dutou, čili za dcerou. Je závojem Tajné Brány do Universa B, představovaného dcerou.

(heb.) Ústa. Sedmnácté písmeno chaldejské (hebrejské) abecedy je přiřazeno Atu XVI., Věž. V kultu Maat hraje významnou roli.

Peh

(eg.) Ohon nebo stehno lvice, která značí Velkou magickou sílu a locus (symbolické umístění) magických operací. ->Sekhet

Points Chauds

Horká místa čili marmas zmapovaná Michaelem Bertiauxem ve spojení s kalas a jedy Bohyně, které uctívá kult Černého a Rudého hada (couleuvre Noir a Couleuvre Rouge).

Pravá Vůle

Životní rozdíl mezi vůlí a Pravou vůlí nelze vždy jednoznačně specifikovat. Nedostatek vhodného rozlišení mezi oběma je důvodem devadesáti procent ztroskotání, které lemují Magickou cestu. Pravá vůle je životním a kreativním proudem energie, který užívá specifických prostředků pro podporování Kosmického plánu, přinášejíc lidskému vědomí schopnost realizovat konečný osud. Osobní vůle, ego, je obvykle nástrojem zmatení, byť dočasným, tohoto osudového určení.

Proud drakoniánský

Nejstarší okultní tradice, které pochází ze starého Egypta. Pojmenovaná podle Draco, synovy Typhon - primární Matky, která dala své jméno i tarotu (Ta-Urt) jako Matka či Lůno Oběhů. Odsud emanují Kruhy času. Tyto Kruhy (Circle) nebo čakry jsou 11 zónami či sefirot Stromu života.

Proud dvojitý

Proud Horus-Maat, přenášený Setem, Tím s Dvojitou holí, Ďáblem.

Proud Maatiánský

Jedna z větví Dvojitého proudu Horus-Maat, která sjednocuje minulost s budoucností ve vědomé zkušenosti takové intenzity, že Čas je transcendován, Abyss překročen, a přenos do Universa B je znovuzrozením nebo vzkříšením v zcela novém a odlišném stupni reality.

Proud Ophidiánský

Magický proud Ohnivého hada nebo Hadí síly. Magický proud par excellence. Zahrnuje všechny definované proudy a representuje způsob magick, který pracuje s reaktivací všech minulých a budoucích stavů vědomí. Je znám Thelemitům a Maatiánům jako Proud 93 a je spojován s Velkým Starým jménem Aiwass; formule pro Jeho evokaci jsou Láska a Vůle (Agapé & Thelema), jejichž numerací je 93.

Proud Typhoniánský

Původní kult Matky (=času), z jejíhož lůna emanují všechny magické proudy.

Qliphot

(heb.) Slupky, kůry, stíny mrtvých, jejichž jména se objevují v knize Dzyan, V knize Thothově, v Necronomiconu, v AL a v dalších podobných grimoárech zapomenutého Vědění. Až nedávno jsme pochopili, že tato jména obsahují formule nesmírné magické a vědecké potence.

Qof

(heb.) Toto písmeno magické alfabety má hodnotu 100, což je číslo Hekate (její jméno znamená stovku). Qof značí zadní část hlavy, čímž doplňuje předchozí písmeno Reš, znamenající hlavu. Qof souvisí s Lunou, Reš se Sluncem. Tato skutečnost smřuje k formuli konkretizace tvarů skrze lunární proud, který se manifestuje - v bdělém stavu - jako iluzorní svět smyslů, který nás obklopuje a který formuje naši ->mandalu. Zadní část hlavy je tajným sídlem sexuálních energií v lidském organismu.

Ra-Hoor-Khuit

(eg.) Aktivní forma Hora. Horus jako Vstupující čili jako projektor Sil. Jeho formulí je řeč, Slovo. Jeho odrazem je Hoor-paar-Kraat - ticho.

Reš

(hebr.) Hlava. Toto písmeno magické alfabety je přiřazeno Slunci, jako je jeho odraz, Qof, přiřazen Měsíci. Reš popisuje manifestaci ve slunečním světle (denní strana, bdělé vědomí) sil, které byly ustaveny v pohybech snového stavu (astrál) skrze světlo měsíce. ->Qof

Ru

(eg.) Vyslovující ústa; lůno; původ všech představ.

R´lyeh

V mýtech Necronomiconu je R´lyeh potopeným městem, kde sní mrtvý Cthulhu. R´lyeh je tudíž druhem podvědomí, příbytkem Zapomenutých.

Sadhana

(skt.) Cesta spirituálního vývoje. Vyznavačem je sadhaka.

Sakti, Šakti

Síla. V tantře často symbolizuje ženu.

Samedhi, Baron

Doktor Sobota, Pán hrobů; viz Carrefour.

Sandhi

Místa, kde jsou kalas nasměrovány průsečíkem dvou linií ve Šri-jantře či Šri-čakře, jak je také nazývána. Toto křížení linií je známo jako sandhis.

Satan

Odpůrce; protikladem Bytí je Asat (nebytí). V Egyptě je Satan representován boheme Seetem a hvězdným systémem Siria (Sothis); Jeho planetou je Saturn, odpovídající na Stromě života Bíně, Velké Matce, Nejvyšší Šakti.

Sefekh

(eg.) Místo popravy, které je symbolem prolité krve v sexuálním smyslu, podobně jako lunární kala kněžky je reprezentována lunou; nebo když se solární sémě kněze projeví ve chvíli, kdy je jeho "hlava" setnuta. Sefekh takto značí vylévání krve.

Sefiry

Kosmické silové zóny, Emanace Světla (Nejvyššího vědomí) reprezentované Kruhy čili čakrami Stromu života. Daath, jedenáctá zóna, je iluzorní z pohledu z bližší strany Stromu, ale je tunelem přechodu mezi Universem A a Universem B.

Sekhet

(eg.) Bohyně se leví hlavou je představitelkou žhavého horka Jihu, místa Setova; také je představitelkou sexuální vášně a fermentovaného likvoru. V tomto smyslu je Sekhet bohyní sexuální žádosti a těžkého opliství. Jedním z jejích hlavních symbolů je včela, opíjející se nektarem květů (=kalas). Ze Sekhet je odvozeno Sakti, podobná síla, zvláště v přirozenosti sexuální.

Sekhet-Aaru

Krvavá pole; vztah k magnetickým polím Sekhet nebo Šakti.

Sekhmaat

Sekhet, síla na místě Maat. To může být v Yuggoth, kde Maat, nejvyšší rovnováha žije, nebo v Daath, Místě silného slova. Sekhmet.

Sekhmaut

Sekhet jako devátá, jesodická silová zóna, kde je představována supicí. Souvisí s mystérii smrti a sexuality.

Set

Syn Tyfónův, temné dvojče Hórovo. Je prototypem Satana post-drakoniánských tradic. V astronomických pojmech je spojen se Siriem B, kdežto Horus je Siriem A. Stříbrná hvězda (A.´.A.´.) je hvězdou Setovou, Siriem.

Set-An

Spojení Seta a Anubise je prapůvodem slova Satan. Anubis je zalým psem, Set černým - zde je opět souvislost se Siriem, Psí hvězdou. Jeden ze Satanových symbolů je právě černý pes.

Set-Hulhu

Může být ranou podobou Cthulhu. Naznačuje původ Drakoniánství u Velkých Starých, Těch z Hlubin, kteří hrají velkou roli v mýtech Necronomiconu.

Setova poušť

Hvězdná hlubina, přičemž Sirius A je nejjasnější hvězdou a Sirius B tou nejtemnější.

Shagala

Nesmírně tvrdý kov, z něhož je vytvořeno dvojče Siria (=Sirius B). Jeho číslem je 333, čímž přináleží do mystérií Choronzonových a Setových.

Shaitan, Šajtán

Chaldejská forma Seta. Šajtánův kult se vytvořil v Sumeru okolo proroka Yezída, který předešel Muhamada o několik století. Crowley, který byl reinkarnací Yezídovou, tento kult zbovu oživil: AL byla naplněním jeho slibu, který dal jako Yezíd, že napíše knihu, jejíž zdroj bude z věčnosti - čili z extra-terestriálního pramene. Shaitan-Aiwass naplnil tento slib tím, že napomohl přenesení AL.

Shaitan-Aiwass

Nejvyšší ohnisko Thelemického kultu, které zprostředkovává energie ze Siria (Shaitan) skrze vyslanectví Aiwassovo.

Shin (heb.) Písmeno Ducha, symbolizované trojitým plamenem. který je typickým znakem Chozzarovým či Chornozonovým. Je to trojzubec Šivův, trojitý hrot Toho z Hlubiny - což je Neptun, Nodens; a třemi fázemi assyrského Měsíčního božstva. Shub-Niggurath Tato entita je v Necronomiconu popsaná jako Koza s tisíci mladými. Je to choť Yog-Sothotha, a společně s ním dala život monstrózním dvojčatům Nugovi a Yebovi. Shugal Liška nebo šakal, což jsou posvátná zvířata Setova. Jeho číslem je 333, což jej spojuje s Choronzonem, a součet obou čísel dává Bestii 666. Také Sagala - zde je Setovský symbolismus zjevný. Sin

Asyrské měsíční božstvo. AL uvádí, že slovo hříchu je omezení (anglicky: the Word of Sin is Restriction), což lze vysvětlit v souvislosti s uzavřenou periodou v lunárním cyklu ženy. -> Shin, Zain, Zin.

Sothis

Řecká forma Siria, A.´.A.´.

Stéla zjevení

Náhrobní stéla kněze Ankh-af-na-Khonsu. Pochází z 26. dynastie starověkého Egypta, a přesto nastiňuje specifické principy přítomného aeonu Horova, tak jak jej vyhlásil v roce 1904 Crowley (který byl reinkarnací Ankh-af-na-Khonsu), když přijal AL: knihu Velkého Starého, jenž se jmenuje Aiwass. Stéla zjevení je také známá jako Hrůza ze Zpustošení. Její číslo, 718, je číslem Azyn, Brány do Hrůzného, Nevyslovitelného, čili bezeslovného Aeonu ->Zain. Sunyata

Prázdnota; nicota; Abyss, Chaos. Esenciální prázdná přirozenost fenoménů (svět jevů) je realizována pouze tehdy, když její noumenální zdroj (nebytí, čili svět ne-jevů) je zakoušeno jako zdroj Bytí.

Suvasini

Sladká paní. Žena vyvolená pro magické a/nebo tantrické rituály, provoněná květinami (kalas), což jí umožňuje přijmout roli kněžky nebo Šarlatové ženy.

Sušupti

Stav hlubokého a bezesného spánku, v němž vědomí neprožívá žádné vjemy; žádné - jen sebe sama.

Swapna

Stav snění, kde věci jsou zakoušeny myslí ve světle samotného vědomí.

Ta-Urt

(eg.) Matka Setova, kterou Řekové nazývají Tyfonem. Je prototypem kruhu, čakry, lůna nebo věčně se točícího kola. proto je tarot Knihou mystérií o nebeských vlivecg; Rota - Kolo, Thora - zákon; Athor - bohyně Hathor jejíž jméno znamená lůno (At nebo Hat) Horovo. Toto vše lze odvodit z Ta-Urt.

Tanith

Drak Hlubiny; je primární formou Babalon. Forma ophidiánského proudu, která je aktivována spojením dvojitého proudu 93 (Horus) a 696 (Maat). Tím vzniká 789, číslo Tanith. Podobně jako Babalon je Tanith funkce, nikoliv osoba.

Tantra

Magická nebo mystická metoda pro invokaci nebo evokace konkrétního božstva nebo síly. Hindú a buddhistická tantra - to jsou grimoáry plné takovýchto technik. Lze najít v některých dílech Sira Johna Woodroffe (Arthur Avalon).

Tara

Zachránkyně. Bohyně, která je taru (bránou nebo dveřmi) do jiných, obvykle vyyších úrovní bytí. Existuje Bílá Tara a Zelená Tara a Taradravamayi, čili Zachránkyně v tekuté podobě, která je ztělesněním kalas a nejvyšší bohyně tantriků i gnostiků, uctívajících ji jako Charis, charismatickou - jako předkřesťanského (pre-Christian) ženského Krista (Christ).

Tarot

Slovo je obvykle asociováno se 78 kartami magicko-mystického obsahu, které jsou spojeny v Knize Thothově. Jediný balíček karet, použitelný v tomto a budoucích aeonech je ten, který vytvořil Crowley a namalovala Frieda, Lady Harris. ->Ta-Urt.

Tetragammaton

(heb.) IHVH, Svaté čtyřnásobné jméno složené z I - oheň, H - voda, V - vzduch - a H - země. Současně značí I Otce (falos, sémě), H Matku (lůno, krev), V značí Syna (soulož) a konečné H je Dcerou (manifestací čili zrozením ve Hmotě(matter), tj. Maat.

Thelema

Vůle. Společně s láskou, Agapé, dává formuli Láska pod Vůlí, která evokuje/invokuje energie Horovy, aby se manifestovaly a vytvořily vír, který zhmotní magický proud Maat.

Thoth

Egyptský bůh magie nebo iluse. Je identifikován s jedenáctou kosmickou silovou zónou Daath.

Tifereth

Šestá kosmická silová zóna na Stromě života. Je srdečním čili solárním centrem Stromu a místem, z nějž probíhá osvícení (iluminace) vědomí člověkova.

Typhon, Tyfon

Řecká forma Egyptského jména Ta-Urt. Své jméno dává i tyfoniánské tradici, která dens pokračuje v O.T.O.

Typhon, Tyfón

Řecká podoba Egyptské jména ->Ta-Urt. Po ní se jmenuje tyfoniánská tradice, která dnes pokračuje v O.T.O.

Tzaddi, Cade

(heb.) Toto jediné písmeno hebrejské magické alfabety se objevuje v původní formě v textu Knihy Zákona; je to dvojité písmeno, tudíž má zásadní důležitost pro přítomný aeon Horův a také pro aeon Maat. Značí Udici - což může být vysvětleno v souvislosti s Tím z Hlubiny a se Sítí bohyně Nuit, jelikož v minulém aeonu bylo Cade spojováno s Vodnářem, který je typickým představitelem dvojitého proudu a je ve vztahu k Setově hvězdě (Sirius).

Umr At-Tawil

(ar.) Ten kdo hlídá Bránu; Prastarý.

V.V.V.V.V.

Crowleyovo motto v hodnosti Mistr Chrámu A.´.A.´. Značí Vi Veri Vnivesum Vivus Vici, Silou pravdy já, živoucí, dobývám Universum. Iniciály jména jsou podobné stopám velblouda, korábu pouště (Setovy). Pět véček symbolizuje plnou expenzi pentagramu čili pěticípé hvězdy Setovy. Doplňme, že "Síla pravdy" může být čtena "jako šakti Maatina".

Vama

To co je vyvrženo (angl., lat. vomit). Další významy: levý, žena, exkrement.

Vama Marg, cesta Levé ruky

Vama - levá, marg - cesta. Takto nazvána, protože obsahuje užití ženských a/nebo jiných organických substancí, které jsou spojovány s odporností.

Velcí Staří

Termín používaný v Necronomiconu k označení Sil Odtamtud, které usilují o ustavení své vlády na Zemi. Jsou to Starší bohové nebo Maatiané, kteří - když se projeví jako Ophidiánský magický proud - jsou známi právě jako Velcí Staří. Také jsou označováni jako Zapomenutí.

Velké bílé bratrstvo

Řád A.´.A.´. Ohnisko jejich působení je situováno v Yuggoth, První kosmické silové zóně. a nejzazší výspě známého Universa. Skrze tuto Bránu jsou přenášeny vlivy Stříbrné Hvězdy A.´.A.´., či Nu-Isis. Její temný odraz je v Daath, centru morové nákazy známému jako Černá lóže.

Vever

Voodooistická forma jantry; lineární reprezentace loa, tj. zákona, tj. boha.

Vhril

Pojem užil Sir Bulwer-Lytton v souvislosti s Přicházející rasou. Je možné, že slovo je spojeno s výrazem hriliu.

Vinum Sabbati

Víno sabatu. Je destilováíno v Tunelu A´ano´nin a naděluje svým pijanům vize příslušné tomuto tunelu.

Viparita maithuna

(skr.)Obráceně, vzhůru nohama; maithuna značí soulož. Sexuální styk obráceně je magickou formulí, symbolizující obrácení smyslů. Netopýr je nejvyšším zootypem obrácení, a mág jej přijímá v magickém spánku či transu, ve kterém se spojuje s Tamtou stranou.

Višuddha čakra

mikrokosmická silová zóna, umístěná v oblasti hrdla; je místem Slova - Daath. Je symbolizovaná šestnáctiplátkovým lotosem, který značí 8 silových zón muže, reflektovaných v ženské partnerce, šakti.

Voltigeurs

Skokani. Termín se užívá v kultu Černého hada a popisuje speciální metody přeskočení tajnými cestami na noční stranu Stromu života.

Vrihl

Jméno anděla - extra-terestriální entity, Vhril. Crowley u sebe nosil pergamen s tímto jménem - byl zřejmě ve spojení s touto entitou.

Ychronos

Substrát času, ->Chthonos.

Yesod

(heb.) Devátá kosmická silové zóna Stromu života. Jesod značí základ. Je to sexuální centrum astro-magických sil a tajné místo kultu Yezídi, tzv. uctívačů ďábla. ->Shaitan.

Yezídi

Stoupenci Shaitanovi. Uctívali jej ve formě hada nebo páva, symbolů Ophidiánského proudu (had) a multidimensionální Magické vize (tisíc očí páva).

Yig

Lunární had spojený se zónou Jesod.

Yog-Sothoth

V mýtech Necronomiconu ztělesňuje tato entita nejvyšší a konečné rouhání - je aeonem (yog čili yuga) Setovým (Sothoth = Set + Thoth), kterou H.P. Lovecraft popsal jako "škodlivý Yog-Sothoth, pěnící prvotním slizem v nukleárním chaosu za nejspodnější výspou prostoru a času".

Yuggoth

Aeon Goth nebo Guth. V mýtech Necronomiconu je Yuggoth tajným označením Pluta, planety připisované první kosmické zóně Keter. Yuggoth je temnou stranou Ketheru, jejíž čístá běl připomíná nekonečné sněhové pláně, asociované s poslední výspou známého vesmíru. Goth=409, což je číslo Svatých a Místa Lebky, tj. Golgoty.

Zain

(heb.) Sedmé písmeno magické alfabety. Je spojováno s dvojčeneckými silami (Dvojitý proud) písmene Z a s Ain, Prázdnotou čili Abyssem, symbolizovanými Okem (Ayin, yin, Yoni).

Zin

Měsíc (božstvo) známý mágům Atlantidy; Asyřané je později uctívali pod jménem Sin. ->Azyn

Zombie

Nemrtvý. Slovo je odvozeno z egyptského zem-zem, které je výrazem pro znovuoživení těla mumie. "Nevysvětlitelné je zem-zem; je to největší ze všech tajemství." (Kniha mrtvých, kapitola XV.)

Zos Kia

Kult založený v roce 1952 Austinem Osmanem Spare a Kennethem Grantem pro pěstování génia umění, zejména ve smyslu ustavení kontaktu s obyvateli jiných světů a dimenzí. ZOS je tělo považované za celek, KIA je Ani-ani (Neither-neither), vize spojení, které odpečetí Brány do dalších dimenzí skrze zadní stranu Stromu života.

Šarlatová žena

Vtělení nejvyšší kala do žijící ženy. Je chotí Bestie, který ve spojení s ní odpečeťuje Bránu, aby mohly vstoupit alien, mimo-lidské vlivy.

Šemhamforaš

Božské jméno; zázračné Silové slovo, formující 3x 72 písmen, jež reprezentují jména andělů, tj. estra-terestriálních entit. Doplňme, že 216 (3x72) je číslem ->IPSOS; také číslem DBIR (6x6x6), Svatého Svatých.

Šríčakra

Mandala Tripurasundari, nejvyšší bohyně tantry. Šríčakra obsahuje ve svých liniích a úhlech kompletní resumé Šrívbidye, nauky o kalas, v souvislosti s magickým tvořením, jaké zná plně iniciovaná a probuzená kněžka.

Šrívidya

Nejvyšší vědění. Orientální protějšek západní alchymické tradice. Obsahuje speciální nauky o kalas, barvách, kovech, květech a esencích (tattvách).

Šriyantra

Yantra je lineární ztvárnění okultních sil, čímž doplňuje zvuk (mantra) a invokaci (tantra). Šri (nejvyšší) yantra je šríčakra, kruhy vtělené bohyně. Frekvencie mozgu O tzv. "hladinách vedomia", známych ako beta, alfa, théta a delta, vie verejnosť už aj u nás. Známa je tiež aj informácia o tom, ktorá hladina je spojená s akým frekvenčným rozsahom.Delta: 0,1 – 3 Hz (niekde je frekvenčný rozsah hladiny delta uvádzaný od 0,5 – 3, alebo 1 – 3 Hz). Za normálnych okolností je hladina delta spätá s hlbokým spánkom bez snov, alebo so stavmi hlbokého tranzu.

1 Hz – pocit pohody, celkový prehľad vzájomných súvislostí a vzťahov Theta: 3 – 7 Hz. Spojená so spomínaním, fantáziou, imagináciou, kreativitou, inšpiráciou, plánovaním budúcnosti, snívaním, ospalosťou. Takisto sa spája so šamanským stavom vedomia.

3,5 Hz – pocit jednoty so všetkým

5,5 Hz – prechod od vedomostí k poznaniu, ukazuje, kde je potrebný rast

6,3 Hz – mentálna a astrálna projekcia, zrýchlené učenie a zvýšené uchovávanie v pamäti

Alfa: 7 – 13 Hz. Alfa hladina vedomia sa spája s uvoľneným a kľudným stavom vedomia, zameraným do vnútra; integrácia tela a mysle.

7 Hz – mentálna a astrálna projekcia, ohýbanie predmetov, psychická chirurgia

7,5 Hz – uvedomenie si seba a svojho účelu, vedené meditácie, kreatívne myslenie pre umenie, invencie, hudbu a pod., kontakty s duchovnými sprievodcami

7,83 Hz – Beckova, resp. Schumannova, frekvencia rezonácie Zeme

8 Hz – hladina pre regresie do minulých životov

8,3 Hz – vizuálna imaginácia mentálnych objektov

9 Hz – uvedomenie si príčin nerovnováhy tela a ako ho uviesť späť do rovnováhy

10,5 Hz – frekvencia vhodná pre liečenie tela, frekvencia chodenia po žeravom uhlí ("firewalking")

12 Hz – centrovanie v sebe; frekvencia rezonácie Zeme podľa výskumníka Herculesa

Beta: 13 – 30 Hz. Spája sa s bdelým vedomím, obráteným do vonkajšej reality, vyhodnocovaním rôznych údajov a informácií zo zmyslov, prítomnosťou emócií obáv, hnevu, prekvapenia a hladu. Lineárne myslenie a analytický pohľad na svet.

Vyššia Beta: 30 – 500 Hz. V súčasnosti sa nespája so žiadnym stavom mysle. Chýba dostatočný výskum tohto frekvenčného pásma, avšak existujú poznatky o prejavoch niektorých frekvencií tejto hladiny: 35 Hz – prebudenie stredných čakier a ich vyváženie

55 Hz – frekvencia pri tantrickej jóge, stimuluje kundalini

63 Hz – astrálna projekcia

70 Hz – mentálna a astrálna projekcia

80 Hz – uvedomenie si životného smerovania

83 Hz – u niekoho údajne otvára „tretie oko“

90 Hz – pocity bezpečia, pohody a vnútornej rovnováhy

105 Hz – celkový prehľad o celej situácii

108 Hz – totálne poznanie

120 – 500 Hz – pohybovanie predmetmi, premena hmoty a transmutácia.

Pozn.: niektoré zdroje uvádzajú tzv. K - komplex, ktorý označuje frekvencie nad 33 Hz.