Magia


Úvod do magie.

Jako všude jinde i zde nutno si uvědomiti literaturu. Je velmi obšírná. Hlavně starověk, ranný i pozdní středověk je pln knih, rituálů a spisů o magii. Renesance přivedla magii k dobrému tónu. V XVIII. století evropskou revolucí byla magická literatura zapomenuta. Zde se odlučuje věda úplně od magie.

Plato není myslitelný bez znalosti magie. Aristotelova Fyzika vyvěrá přímo z magie. Helenismus = filosofie magická. Ve středověku je spousta magických rituálů. Nejdůležitějším magickým pomníkem je z pozdního středověku Sefer Jecirah, kabalistická kniha. Dalším ještě velkolepějším dílem je Sefer Raciel Hamalach – III. a IV. stol. Kniha anděla Raciela. Sefer ha Zohar, kniha jasu, pomník literatury kabalistické. V magii musíme znáti téměř nazpaměť Sefer Jeciru.

Byla nepřístupná, vydal ji Griese v Prostějově. Z celé literatury gnostické nám postačí Jamblichos a Porfyrius. Jamblichos napsal skvělou knihu O mysteriích egyptských. Porfyrius: Jeskyně nymf (vyšlo v češtině ve Sfinze). Tři kabalistické rituály: Klíčky Šalamounovy, pak Enchiridion papeže Lva, skvělý rituál magicko-křesťanský, neobyčejně působivý (jeden z čelných italských velitelů ve světové válce má talisman podle něho), pak lidové rituály: Černý drak, ale lepší je Podivuhodná tajemství Alberta velikého. Tím vyčerpána lidová magie.

Klasikové magie: Díla, která musí magik znáti. Agrippa: Okultní filosofie, synthesa celé magie středověké, novověké a starověké. Je-li Agrippa klasik, pak Paracelsus je romantik. V každé lidské snaze jsou dva směry. Klasicismus a romantismus. Hlavní díla Paracelsova: praktická Archidoxa neboli základy magie, pak mimo spoustu menších děl Filosofia sagax, filosofie ostrovtipu, pravý poklad magického vědění. XIX. století patří již magii moderní. Klasik, otec moderní magie je Elifas Lévi, vl. jménem Constant. Hlavní dílo Dogma a rituál vysoké magie, po Agrippově Okultní filosofii jedno z nejdůležitějších děl.

Další díla El. Léviho: Dějiny magie, Klíč k velkým tajemstvím, Věda duchů. Ostatní díla jsou více nábožensko-filosofická. Lévi opět klasik. Nyní dva romantikové: Američan Randolph, převedl na moderní termíny divošskou magii. Hlavní dílo: Anasairetické mysterium, potom Utrpení mistrovo, Úvod do eulidských mysterií a Magická zrcadla. Druhý romantik evropan Stanislas de Guaita. Hlavní tři díla: Úvahy o vědách prokletých, známá essay Na prahu tajemství (v češtině), dále Chrám Satanův, Klíč k černé magii. Potom vrcholné dílo, ovšem nedokončené Problém zla. Konečně má Francie syntetika, velmi vzdělaného, ale nepříliš hlubokého. Známý Papus, dr. Encausse, lékař.

Hlavní díla: Praktická magie, metodický výklad teoretické magie, v češtině vyšla Věda tajná ve Sfinze, jsou to jednotlivé kapitoly. Časopisy. Můžete-li kde získat pravý poklad magických vědomostí – Initiation. Méně Voile d’Isis (red. Guaita). V Initiation skvělý článek Papusův o rozkladu larvy. Pravý poklad praktických vědomostí. Většinou jsou tyto věci přístupny v češtině. Před 15 lety bylo dosti těžko studovati. Ostatní věci v literatuře jsou dobré, ale dohromady to mnoho nedá.

Nyní přikročíme k magii přímo. Definice pracovní: Magie je věda, jež studuje a využívá astrálních sil. Můžeme říci přírody, ale to je slovo nadbytečné. Rozbor definice: Je to věda? Je. Poněvadž věda je utříděná soustava poznatků, která když má býti exaktní, stanoví zákony dění. magie věda je. Na ni platí definice stejná jako na všechny ostatní vědy, naopak je daleko přesnější. Historie je považována za vědu, ale zákony nestanoví. Magie je věda, nikoliv jen nauka. Studuje: tím je vyjádřena teorie. Dříve než mohu použíti síly, musím ji znáti. Bez teorie není praxe. Biologie je věda teoretická, pakliže působí prakticky, je to již hygiena.

Astrální síly: Mnozí říkají, že dříve byla magie jenom věda. Věda studuje hmotné síly světové, kdežto magie síly astrální. V tom je veliký rozdíl. Magie studuje astrální hodnoty. Ku příkladu: tabák existuje v astrálnu a zároveň i ve světě duchovém. Zatímco věda se bude zabývati tabákem po stránce hmotné, magie po stránce astrální. Magie je věda, která studuje a využívá astrálních sil. Když je to věda, musí stanoviti zákon: První zákon: Člověk, příroda, je trojjediná.

Samozřejmě Bůh také, tedy vše, co bytuje, je složeno ze tří principů a je to jediná bytost. V přírodě rozeznáváme hmotu, duši a ducha. Má kámen ducha? Má, ale je nesmírně ztajen na úkor onoho principu hmotného. Má duši? Také, ale hmotný princip převládá. Nyní máme rostlinu. Tam duše je více znáti, u zvířete blízká již duchu, u člověka duch převládá. Anděl, vysoká theurgická bytost má také hmotu, ale nepatrně. Převládá princip duševní a duchovní. Tyto principy se navzájem mezi sebou váží, takže hmota působí na duši a duše na ducha. Tím právě vznikají přerůzné věci. Také síra, rtuť a sůl. Každý princip lze štěpiti dále na tři. Kabalistické devatero (viz Synt. magie), celek potom je desítka.

Druhý zákon: Člověk, příroda , Bůh jsou obdobné. Teorie mikrokosmu a makrokosmu. To je počátek teorie a nyní praxe. Magie využívá astrálních sil, to znamená, že působí na síly astrální. Astrální síly jsou pak ony, jež vyvozuje bytost živá. Jsou to jakési odrazy života, životní atomy, a poněvadž vše žije, jak hmota, tak anděl, člověk i Bůh, odrazy všech těchto životů tvoří astrální sílu, na kterou lze magicky působiti:

1. Na člověka a jeho tělo astrální, a) na sebe sama, b) na druhého. Dnes se těmto věcem říká magnetismus, hypnotismus, hermetické lékařství, ovšem patří to do magie jako práce spadající do oboru magického působení na člověka. Mistrovský kousek této odrůdy je vědomé vybavení astrálního těla.

2. Působení na astrální bytosti věcí. Každá věc má svůj astrál. Ku př. hýbání stolečkem a rozmanité přínosy, to je magické působení na astrál věci.

3. Působení na elementály, neboli magie živlová.

To jsou tři způsoby magického působení. Toto působené se děje:

a. pohledem (magický pohled),

b. magickým slovem (magická formule, inkantace),

c. posismem, neboli posuňky a jejich zhmotněním. Magické písmo, magické obrazy.

A co s těmi nástroji? Ty nástroje a ten rituál slouží jenom jako pomůcka k tomu. Je hudba klavír? Ne, ale na ten klavír se musí hrát, aby byla hudba. Co dělá praktická magie? Učí pohledu, slovu, posismu. V hudbě nástrojové, vokální a poněvadž sólový zpěv by nebyl pěkný sám o sobě, musí se doprovázet. Ten rituál a ty nástroje to je ten klavír, ten doprovod k sólovému zpěvu.

Přikročíme k otázce působení: Magické působení pohledem, slovem, posismem. Jak cvičíme magický pohled? Základní cviky jsou klid, koncentrace, dech. Když umíme tyto tři věci, můžeme nacvičovati magický pohled. Daleko důležitější než magický pohled je magické slovo. Kabala velmi krásně ukazuje, proč slovo je tak nesmírně mocné. Znáte Chladného obrazce? Jak krásné tvary působí pravidelné tóny. Příroda zná jenom hřmoty, zvuky. Teprve člověk má v sobě tón. Kabala učí, že každé chvění na fysické úrovni má za následek chvění na úrovni astrální a duchové. Tibetská magie učí, že slovo je původem všeho. Proto svastika je symbolem zvukovým, udává prapodstatu všeho v pohybu. Slovo je trojjediné. Na pláni hmotné vzniká zvuk, fenomén fysikální. Na astrální pláň působí dech a na pláň duchovou působí vyjádření myšlenky.

Slovo je bytost opět trojjediná, jako vše od Boha až k hmotě. Tělo slova je zvuk, astrálním tělem je dech, vznikající pohybem rtů, jazyka a hrtanu, a duchem slova je pak idea, kterou slovo označuje a představuje. Proto máme-li míti dokonalé slovo, nutno míti svá mluvidla správně akusticky vyrovnovážena. Nemylte se, že magické slovo může vyjíti z úst koktavého neb s vadou řeči. Když máme akusticky bezvadný tón, cvičí se nejlépe hraním a zpíváním škály, můžeme dostati magické slovo tónově vyrovnovážené. Vyrovnovážit lze jenom škálou. Každý člověk se má naučit natolik zpěvu, aby jeho slovo zvučelo v tónu. Duší slova je dech. Naše fysické tělo se živí hmotou, astrální tělo dechem. Joginské cviky dechové. Joginsky máme dýchati na plné plíce.

Po cvičení dechu hravě práce utíká. Nakonec musí míti slovo ducha. Slovo musí míti ideu a má-li býti dokonale magické, musí to býti správná a pravdivá idea. Proto kladou magové důraz na správnost idejí, od toho matematika jejich. Správná idea se musí vztahovati k pravdě. Máme-li v pořádku mluvidla a plíce a svůj mozek, máme všechny předpoklady, aby naše slovo se stalo magickým. Slovo je bytostí, která existuje. Na pláni astrální existuje duše slova poněkud déle než na pláni fysické. Duchové tělo také. To trvání slova, chceme-li aby slovo bylo živé a trvalé, toto trvání slova závisí od mozkového napjetí, jímž bylo slovo vysloveno. Psychologicky řečeno. Magicky řečeno, od množství slova vyslaného.

Když umíte klid, koncentraci, vteřinovou koncentraci a vyslovíte slovo, to se stává magickým a nabývá určitého trvání. I když máme mnoho jiných pomůcek, slovo zůstává nejpodstatnějším projevem. Vidíte to i v rituálu mše sv. V rituálu čte kněz tiše, nahlas a některé partie zpívá. Slovo vzniká fysicky dechem a představou. Představa musí býti správná. Chcete-li míti v magii úspěch, musíte míti správné představy.

Proto nutno studovati filosofii, logiku. Posuňky jsou velmi důležité. Slovo musí býti provázeno vhodným gestem. Řekli jsme, že magie je všemocná. Na počátku naší magické práce musíme spolupracovati s přírodou. Jako ten zahradník, který zasadí květinku a co nyní dělá, aby mu kvetla? On ji dal do země, zalévá a tu další práci obstará příroda. Magik činí totéž. Příroda roste kolem nás a dává život všemu.

Magik je takový zahradník, který občas přikropí, aby to odpovídalo jeho záměru. Prozatím musíme pracovati vždy se silami přírodními. Nejlepším ukazovatelem v přírodě je astrologie. Není tím řečeno, že je to beznadějně nutné, ale máme zde plán. Zkuste podati žádost, když Saturn dělá kvadrát na MC. Uvidíte jak dopadnete. Ale podejte si ji, když tam bude Jupiter. Budete míti okamžitě úspěch. Proto chceme-li konati magické dílo, musíme anebo máme působiti pomocí osudových sil ve shodě s celou přírodou.

Každý magický čin musí míti přípravu. Touto přípravou osudovou je právě příprava astrologická. Nadání pro magii poznáme nejlépe z poměru mezi Martem a Merkurem: konjunkce a oposice je způsobilost naprostá. Trigon a sextil vyrovnovážená. Menší aspekty potom klesají až na 18°, kde je způsobilost velmi malá. Není-li tohoto aspektu mezi Martem a Merkurem počínaje od Merkura, způsobilost pro magii není žádná. Dále poznáme podle postavení Jupitera, ke které práci se hodíme. Je-li Jupiter v IX. domě, je způsobilost pro obřadní magii úžasná. Je-li ve XII. domě, učiní nositel lépe, když bude pracovati skrytě. Příprava hygienická spočívá v regulaci jídla a pití, když ne po celý život, tedy alespoň v době každé práce a regulaci pohlavního života. Všeobecně řečeno doporučuje se k přípravě naprostá zdrženlivost od masa, alkoholu a od všech jiných dráždidel a naprostá zdrženlivost pohlavní, nejenom fysická, ale i myšlenková. tím je vykonána příprava tělesná.

Příprava astrální: dech; děje se regulací dechu a vdechování určitých vůní. Proto se v magii používá kuřidel. Tím se připravuje bytost astrální. Kouřiti tabák, cigarety k saturnské práci. Možno páliti tabák pouze na pánvičce. Nakonec je nutná příprava duchovní. Na tu se obyčejně často zapomíná. To je příprava uměním a filosofickou nebo teologickou meditací. Když jsme vykonali cvičení klidu a koncentrace, když umíme ovládati dech a známe magický pohled (pozor, nepoužívat často, může se státi nebezpečím) a vykonali jsme tuto přípravu, nemůže se státi, že by se nepodařil magický čin.

Mezi slovy je určitý nepoměr. Proto slova mrtvých řečí, která jsou naprosto dokonale fixována v astrálnu, jsou daleko mocnější než slova jazyka živého. Proto vysloveně magickým jazykem je stará čínština, sanskrt, stará hebrejština, stará řečtina, latina, z našich nejpůsobivější je starobulharština, řeč církevně-slovanská. Potom se používají určité nástroje, které nejsou podstatou, ale případkem, dále posismus a rozmanité pantakly, které představují rozmanitě fixované posuňky. Nemáme-li pantaklu, musíme vhodně použíti posismu.

Konečně vytváříme náboje, to je dosti nesnadné, dosti těžké. Obtíž spočívá v tom, že ten náboj musíte vytvořiti u sebe – mentální náboj a nyní musíte učiniti emisi, vyslati jej. Každá taková emise má však zpětný odraz. V magii všechno jde na dvakrát. Magické myšlení jde v kruhu nebo elipse, vrací se tedy k vysílajícímu. Nejtěžší je okamžitě po emisi přerušiti styk mezi psychou, mezi nábojem. Není-li styk dokonale přerušen, dostává operatér odraz. Může se proti němu chrániti, ale není-li to dobře vykonáno, odraz se dostaví. V oratoři je odraz minimální. Někdy je třeba materializovati. Normální media i magikové propůjčují fenoménům svoji vlastní sílu. To je magicky zakázáno. V tom případě ten zjev žije z vašeho životního světla. Představte si, že by krev kolovala mimo život. Když astrální tělo koluje mimo astrální centra, tehdy nebezpečí ještě větší. Stará magie používala k tomu krve.

V sexuální magii používají k tomu sexuálních nábojů. To dnes neděláme, to je prasáctví. Je však možno docíliti velmi jemné hmoty pálením určitých drog a rostlin. Kvintesence z otočníku nejlepším kuřidlem, chcete-li materialisovati myšlenku vznešenější a vyšší. Otočník je základnou, pak podle signatur dne. Magické působení je vědomé, kdežto v mystice a spiritismu běží o nevědomé fenomény. Magik nikdy do transu neupadá, magie se koná za plného vědomí a záměrně. Docilujeme výsledků takových, jakých si přejeme.

Magicky pracovati počínáte záměrně, záměrné dílo, záměrně se připravujete a když provádíte toto dílo, jste si vědomi sami sebe a můžete průběh této reakce kontrolovati jako když se díváte na reakci chemickou. Metoda parapsychologie je v jádře nesprávná, poněvadž mediální trans se dostavuje pouze za určitých astrologických předpokladů. Silný dokonalý mediální trans se dostaví tehdy, když transit Marta běží III. neb IX. domem horoskopu media. Nebo lehčí trans jako při spiritických seancích, když tudy běží Luna. Jinak se trans dostavuje u zdravé osoby neobyčejně nesnadno.

Proto když zkoumáte medium v tomto okamžiku můžete verifikovati všechny mediální úkazy naprosto dokonale. Každé medium je profesionální, poněvadž nemůže čekati až mu půjde Luna určitým domem. Proto ten trans markýruje a tím si vysvětlíme, že i paní Silbertová, nadané medium, byla chycena při podvodu. Tím pak trpí celá věc, jakoby vše bylo podvodem. Crookes dělal skvělé pokusy, ale nakonec mu dokázali podvod. Magie nebude nikdy pracovati s osobami v transu, nikdy nebude bráti člověku svobodnou vůli, poněvadž to je zakázáno, ne že by to nešlo. Moderní magik nesmí člověka uspávati, nesmí ho magnetisovati na dálku, aby ho ovládl. Vždycky se volt a magnetisace budou díti jen na svolení a přání toho kterého člověka.

Jednej jako Bůh, chceš-li uskutečniti Boha. Jednej jako Bůh tím, že ctíš svobodnou vůli člověka. Proto Bůh nezakročí, aby nebylo válek, poněvadž respektuje svobodnou vůli svého tvorstva. Nikdy neporušte tento mravní zákon. Někteří křižáci, rosekruciáni, používali určitých kouzel. Jednalo se o davovou kolektivní představu, o tvoření magického shluku určitou představou a jeho emise. Byla to kouzla kolektivní davové představy. Fluidický kondensátor slouží k nabíjení emise a v případě potřeby se z něho vypustí.