SPIRITISMUS


SPIRITISMUS POPIS

Tato nauka spadá do oblasti okkultismu, kde je potřebná víra v nadsmyslové síly a v existenci duchů (spirit = duch). U tzv. spiritistických sezení se s pomocí media (člověka, který slouží jako prostředník mezi lidmi a světem duchů) snaží navázat kontakt s duchem zemřelého.

Člověk, který nabyl zkušeností (a nejen ten) musí vyslyšet hlasu anděla smrti a následovat ho, když ho zavolá. Tělo fyzické, tzv. molekulární smrtí umírá, tělo fluidové za účasti duše však přežívá dál a je možné, za určitých podmínek se s ním spojit.

Vyvolávání duchů

Nezapomeňte, že samotný akt vyvolávání duchů může být velmi nebezpečný. Snažte se, aby vyvolaný duch v pokoji odešel a nijak vám neublížil (toto si udržujte ve své mysli) a nesmíte udělat žádnou chybu, v opačném případě by se mohl na vás zavěsit a velmi vás v životě potrápit.

Různé projevy

Projevy skrze media vzhledem na prostředky (mediumita) jsou zcela běžné a je jich celá řada, uvedu zde příklady mediumity pro fyzické jevy, kde media si ani nemusí být vědoma, že jsou zdrojem těchto sil.

- Klepot a šramot v různých předmětech vzniká proto, že někteří duchové chtějí upozornit nejenom na svou přítomnost, ale i na nějakou významnou událost (úmrtí, nešťastná událost).

- Pohybování stolů byl v minulosti velmi populárním prostředkem ve styku s duchovnem. Další projevy byly klepání stolku, kde počet klepnutí znamenal buď ano, či ne.

- Přímé písmo je vzácnější projev. Do krabičky vložíme tužku a papír, převážeme a zapečetíme. Po procedurách položí přítomní ruce na papír a soustředěně vyčkávají. Po 10 až 30. minutách je slyšet škrábání od tužky a my získáváme velmi pěkné, přímé sdělení. Vezměte v úvahu také existenci přímého hlasu.

- Materializace je jistě nejúžasnějším důkazem existence duchovního světa. Může to být jak materializace částečná, tak i celých, pohybujících se postav. Vzniká pomocí látky zvané ectoplasma často bílé, nebo šedé barvy, vycházející z těla media, dobře viditelná a fotografovatelná. Z této látky se mohou vytvářet pozemská těla zemřelých osob.

Pravidla pro vyvolávání duchů

-Nevyvolávejte ducha pouze pro vaši zábavu nebo na naléhání jiné osoby, a to bez přípravy.

-Vždy buďte alespoň dva, pozvěte vašeho přítele nebo přítelkyni.

-Samotný akt provádějte nejlépe v noci, kdy je nejméně atmosférických poruch.

-V určený den neužívejte alkohol, omezte kávu a kouření, nejste sladkosti, ani maso.

-Vyjděte si do přírody, do lesa, kde jsou mohutné stromy (můžete je i obejmout), meditujte a navštivte nějaký hřbitov a položte květiny na opuštěný hrob.

-Obstarejte si spiritistickou tabulku, která slouží jako pomůcka k navázání kontaktů s jiným světem.

-Podložku dáme na kulatý stůl o jedné noze, který musí být celý ze dřeva, bez kovových šroubů (mějte na mysli, že železo odpuzuje duchy jak dobré, tak i zlé).

-Připravte si malý porcelánový talířek, nebo dřevěné, dobře opracované kolečko a na něm zakreslíme velkou šipku.

-Nezbytné budou taky dvě voskové svíčky, zapálené po celou dobu seance. Pro jistotu položte stroužky česneku k noze stolu pro odpuzení různých astrálních vampírů a zlých duchů.

-Vyberte mezi sebou nejvíce mediální osobu, která bude s duchem hovořit a někoho, kdo bude mimo vytvořený kruh a bude vše zapisovat.

-Místnost, kde budete vše provádět, by měla být dobře vyvětraná a nerušená okolními vlivy.

-Před začátkem se společně pomodlete, nebo se pohroužete do meditace. Buďte klidní a uvolnění.

-Každý účastník musí mít obě nohy položeny pevně na podlaze a oba ukazováčky položeny na okraj talířku, nebo kolečka.

-Vybrané médium poprosí ducha zemřelého, na kterém jste se předem domluvili, aby se objevil.

-Nakonec poděkujte duchům nebo duchovi a představujte si, jak nehmotná bytost odchází v pokoji pryč.

-Poté zapalte kadidlo nebo šalvěj a pro zbavení negativních sil se vykoupejte ve slané vodě.

Mějte na paměti

- Nechtěná materializace zlého ducha může být uskutečněna i takovým způsobem, že vezme na sebe podobu zemřelého, kterého všichni zúčastnění znali, aby vás oklamal.

- Bude-li mezi vámi někdo, kdo si dělá z toho legraci, kontakt se přeruší, nebo se vůbec neuskuteční .

- Otázky si připravte předem a neklaďte hloupé a nesmyslné dotazy (otázky typu: „Kdy zemřu?“ nejsou rozumné).

- Neustále se dotýkejte prsty talířku, vytváříte tím energii, která takto zásobuje ducha.Novodobý spiritismus

Teď přeskočíme několik tisíciletí, abychom se v čase a prostoru přenesli do severoamerického městečka Hydesville, stát New York, rok 1848. Dvě dcery farmáře Foxe, patnáctiletá Lea a dvanáctiletá Katie, slyšely záhadná klepání a v noci cítily dotyky na svém těle. Často nacházely věci ve svém pokoji zpřeházené.

Jednoho dne začala Katie s duchem komunikovat pomocí úderů. Duch sdělil Katie, že je duch podomního obchodníka, který byl v domě jejich rodičů zavražděn a určil místo, kde byla jeho mrtvola zakopána. Jaké bylo překvapení všech, když na určeném místě skutečně objevili zbytky kostry. Obě sestry pokračovaly v komunikaci s duchy.

Z tohoto popudu začaly v USA vznikat četné spiritistické kroužky, za dva roky nato je v USA na 30 000 medií, v roce 1856 je v USA 3 miliony spiritistů. Později se šíří i do Evropy. V Evropě tento nový duchovní proud vzbudil zájem Léona -- Denizard -- Hyppolyté Rivaila, známého spíše pod jménem Allan Kardek (narozen 30. října 1804 v Lyonu).

Tento muž se se začal spiritismem velmi intensivně zabývat a přes počáteční skepsi mu úplně propadl, ze svých zážitků ze seancí vznikly jeho ,,Kniha medií" a ,,Kniha duchů", které dodnes patří mezi dobře prodávané tituly.

Je to především zásluhou A. Kardeka, že se ze spiritismu stalo takřka celosvětově rozšířené náboženství. V Brazílii, Mekce světového spiritismu, je dokonce Allan Kardek považován dosud za světce. Proč tomu tak je? Co bylo oním impulsem, který posunul spiritismus z roviny ,,nevinné" metafyzické zábavy někam úplně jinam ?

Po zážitku při jedné ze seancí si Kardek uvědomil, že zde, na této planetě, už jednou žil i když v těle keltského druida Kardeka, po němž si zvolil svůj pseudonym. Myšlenka reinkarnace byla tou poslední ideou dávající spiritismu jistý řád a cíl.

Spiritismus se stal lékem nemocné lidské společnosti, vysvětloval mysteria širokým davům, znal odpověď na každou otázku.

Spiritismus se opravdu masově rozšířil. V Paříži vznikla Spiritistická škola, která se dokonce těšila četným návštěvám českých spiritistů, vznikají časopisy zaměřené pouze na tento fenomén (v Čechách to byl např. Posel záhrobní).

Začali se s ním dokonce zabývat i vědci. Nejznámější byl asi ředitel pařížské hvězdárny, (tedy astronom) Camille Flammarion, vědec, který se nebál zabrousit i do nevědeckých oblastí a co víc, referovat veřejnosti o výsledcích svých bádání.

Další -- významný ruský chemik Mendělejev -- se stal dokonce členem komise pro vyšetřování spiritistických jevů. Spiritismus zasáhl i kulturní svět, velmi podrobně se jím zabýval i otec proslulého Sherlocka Holmese a lékař sir Arthur Conan Doyle.

Málokdo ví, že pořadatelem a účastníkem mnoha spiritistických seancí byl i Viktor Hugo. Spiritismus se stal předmětem zájmu vědců, spisovatelů, ale i korunovaných hlav a politiků. Byl vyzdvihován i zatracován. A to platí dodnes.