Popis učenia

Popis učenia"Asannam"

Asannam alebo človek ako viacej úrovňová bytosť

Od samého počiatku ľudské existencie ľudia určitým spôsobom tušili, že fyzické telo je iba ta najzákladnejšia biologická časť človeka, ktorá má vo vyšších rovinách nadradené ďalšie úrovne- dušu a ducha. Týmto sa vlastne človek odlišuje od ostatnej živej a neživej prírody. Podľa svojho stupňa vývoje, poznania, a náboženstva ľudia tuto nehmotnú časť tela delili na rôzne úrovne, pomenovali ich a prisudzovali im dané úlohy a schopnosti. Keď sa vývoj súčasnej Vesmírnej etapy zavŕšil človekom, jeho pozícia nebola ľahká. Zvieratá mali drápy, mocné zuby, husté kožušiny a mnohé aj veľkú silu. Vedeli rýchlo behať, skákať, lietať, plávať. Človek nič z ich vlastností nemal, alebo len v nepatrnej miere. Bol slabý, bezbranný. Mal len niečo, čo chýbalo zvieratám. Schopnosť myslieť, uvažovať, predvídať, pamätať si. Preto sa mohol učiť. Ukladať poznatok k poznatku. Z tejto jeho schopnosti postupne vyrastala sila, ktorá ho urobila pánom prírody. Žiaľ', málo láskavým, málo tolerantným a často brutálnym, chtivým, sebeckým a nenásytným. Po jeho stopách šla zvyčajne skaza, nivočenie a smrť. Náš praprapredok veľmi skoro zistil, že okolo neho sú neznáme a mocné sily. Rozum mu poradil, že urobí dobre, ak s nimi bude vychádzať a ešte lepšie, ak získa ich priazeň a podporu. Rýchlo našiel množstvo spôsobov, ako to dosiahnuť. Použil tance, kresby, spevy, zariekania, dary a rozmanité formy zbožňovania úcty. To všetko bol pravek mystiky, z ktorej neskôr vyrastali náboženstvá, umenia, vzdelania i vedy, slovom, všetky Ľudské poznatky. Pravda, je že Ľudia, ktorí sa špecializovali na styk s neznámymi silami, nehovorili o získaných znalostiach a kontaktoch. Uvedomovali si, že vedomosti sú obrovskou silou a nechceli sa o ňu deliť s ostatnými. Hovorili iba o tom, čo všetci videli. Keď vychádzalo Slnko, príroda sa prebúdzala. Vtáci začali spievať, zvieratá vyšli z nor a začali sa pásť, alebo loviť. Každý poznal, že Slnko dáva svetlo, teplo, teda život. Pochopil, že bez neho by nebolo rastlín, zvierat, ani Ľudí. Oživovalo prírodu, dávalo jej tvorivý rytmus. Po jeho západe sa na oblohe objavovali svetielkujúce body, hviezdy a medzi nimi plával bledý Mesiac. Raz veľký ako hlava, inokedy zmenšujúci sa, skrytý a znovu narastajúci. Zistili, že jeho premeny sa pravidelne opakujú. Neostalo im utajené, že s jeho existenciou boli spojené určité úkazy. Menilo sa počasie, stúpala voda v mori a vlhkosť v stromoch. V ľuďoch narastal pocit zdravia alebo depresie a ovplyvňoval ich nálady. Pochopili, že Slnko a Mesiac musia patriť k najmocnejším silám prírody. Podobne ako blesk, ktorý lámal a zapaľoval stromy, vietor, ktorý priháňal a odháňal mračná ... V spojitosti s týmito úkazmi vznikali kulty, rituály, obrady a na svete bola mystika. Už pred tridsiatimi, päťdesiatimi tisíckami rokov kreslil človek podoby zvierat na kamene. Robil to preto, aby mal úspech pri ich love. Z toho, čo získal a neskôr dopestoval, nechával časť ako odmenu a obeť bohom. Objavil miesta, kde im bol najbližšie, kde najpresvedčivejšie cítil ich blízkosť a tak vznikli obetištia a neskôr chrámy. Bolo na svete náboženstvo. Žreci, šamani, kúzelníci a mágovia sa špecializovali na styk s neznámymi silami, duchmi, príšerami, bohmi. Starobylá mágia bola ekologickým vzťahom medzi človekom a prírodou. Ľudia si uctili krásny buk, mocný dub, šumejúcu lipu, večne zelenú borovicu, čistú rieku, žblnkotajúci prameň a vzdávali im úctu. Odborníci na tajomné záležitosti, neznáme sily, organizátori rituálov, boli prieskumníkmi poznania, objaviteľmi na neprebádaných cestách. Pozorovali pôsobenie Slnka, Mesiaca, hviezd, fyzikálnych zákonov, psychických energií, prebudeného podvedomia. Na základe mnohoročných hodnotení dokázali vyvodiť pravidlá o pôsobení vzdialenej i blízkej prírody na človeka i o pôsobení človeka na prírodu a všetky energie, ktoré z nej vychádzali. Presvedčili sa o tom, že človek má nielen vôľu a vedomie, ale aj sily a schopnosti neovplyvňované vedomím. Zistili, že podvedomé sily sú mocnejšie ako tie ktoré ovláda vôľa, a že existujú spôsoby, ako sa na ich energiu napojiť a využiť ju. Prax ich presvedčila, že myšlienka, slovo, kresba, vôňa, zvuk, tanec, farba, symbol, rituál, slovom všetko možno využiť v prospech človeka i proti nemu. Bez ohľadu na to, či im hovorili mágovia, šamani, kúzelníci, Žreci alebo inakšie, stali sa odborníkmi na využívanie tajných síl vesmíru a človeka, na spojenie s duchmi, bohmi, príšerami, diablami, na cestovanie do astrálnych hyperpriesorov priestorov. Pretože si dobre uvedomovali, že znalosti im dávajú novú silu, dvíhajú ich nad ostatných, utajovali ich. Preto mágia od počiatku a všetky jej odnože neskôr boli chránené pred masami silou zaklínania, vôle i spravodlivosti. Do spoločnosti mystikov sa dostávali iba vyvolení, iba oni sa postupne dozvedali tajomstvá života, osudu, zdravia, chorôb, smrti. Jednou zo základných poučiek, ktorá platila pre mystika i adepta bolo: Uč sa a spolupracuj ! Je veľmi pravdepodobné, že mystické poznatky boli dovedené do dokonalosti v starobylej Atlantíde. V tejto tajomnej ríši dosiahli duchovné sily taký stupeň, že premieňali kovy, vykonávali fyzické práce, ovládali duchov i démonov a umožňovali znalcom výlety do astrálneho sveta, ale aj do Astrálno Kozmickej databanky, kde sú zaznamenané všetky udalosti a naznačený vývoj budúcich sfér a inkarnácii.. Podľa toho, čo vypátrali jasnovidci, zneužitie týchto obrovských síl viedlo k zániku Atlantídy. Časť jej obyvateľov sa však zachránila a tí postupne všeličo zo svojich magických znalostí poodovzdávali Egypťanom, Indom, Tibeťanom. Nositelia tajomstva však získaným poznatkom vtlačili pečať svojej kultúry a rasy a tak vznikli odlišnosti v mystickej praxi Orientu a Západu. Vzhľadom na našu západnú orientáciu sú Európanom západné teórie oveľa bližšie, aj keď východné majú veľa do seba. Veľmi zaujímavým spôsobom ovplyvnili teóriu i prax mystiky Židia, ktorí do egyptskej školy vniesli svojské prvky. Z biblie vieme, že ich mystikovia nielen úspešne zápasili s egyptskými a dokázali urobiť také zázraky, ako oni, ale vedeli rozdeliť aj morské vody, dať vytrysknúť vode z kameňa a urobiť iné nezvyčajné činy. Ich teoretické a ideové názory na mágiu veľmi presvedčivo vyjadruje Kabala. Je v nej vyjadrený vzťah medzi duchovným, božským a pozemským životom, rozpracovaná magická sila slova (22 písmen hebrejskej abecedy), vzťah medzi číslicami, duchmi, magickými operáciami. V našich zemepisných pásmach mali spomínané teórie veľkú ozvenu, a tak sa okrem pohanských rituálov uplatňovali v priamej alebo v pozmenenej forme aj zásady židovskej mystiky. Po rozšírení kresťanstva sa pod jeho vplyv dostala nielen oblasť verejného a súkromného života a kultúra, ale aj mágia. Mnohé pohanské alebo židovské rituály boli nahradené kresťanskými, dostali sa do nich výrazy vlastné novému náboženstvu a začali sa v nich pravidelne vyskytovať mená nových svätých alebo bohov. Hoci katolícka cirkev bojovala proti takémuto vývoju, aj proti mystike, nedosiahla úspech. V bielej, ale predovšetkým v čiernej mágii sa uplatňovali kresťanské symboly, obrátený kríž, hostia, omšové víno, kuridlá, svätená voda, pozmenené modlitby. Pokiaľ v pohanských časoch znalosti mystiky boli utajené, teraz došlo k ich odhaleniu. V deformovanej podobe, skreslene a neúplne. Takto sa magické praktiky zakorenili v podobách sedliackej, pastierskej, kováčskej a cigánskej mystiky(cigánsky Tarot). Jej tvorcovia už pravidelne používali mená Boh, Ježiš Kristus, Panna Mária, posvätené sviečky, tymián, svätenú vodu a pod. Robia to aj v súčasnosti. Pravda je aj v kresťanskom náboženstve sa používajú viaceré magické rituály, ako napr. premena vína na krv Krista Pána, premena oblátok na jeho telo, zmývanie dedičného hriechu svätenou vodou a iné. O tomto fakte sa zmieňujem iba preto, aby som poukázal na to, že mystika prenikla do všetkých oblastí a jej vplyv sa prejavil všade. Všetky veštecké disciplíny majú svoj magický pôvod. Zo senzibilných ľudí sa stávali jasnovidní a postupne sa v nich objavila schopnosť čítať v Astrálno kozmickej kronike o dávno uplynulých udalostiach a zoznámiť sa s budúcimi. Pokiaľ ide o minulosť, už ju nemožno zmeniť. ČO sa stalo, už sa neodstane. Minulé deje však možno odlišne vykladať. To sa prejavuje v závislosti nad duševnými a ideovými vlastnosťami jednotlivých cestovateľov do astrálu. Aj tí, ktorí nemajú jasnovidné schopnosti, si vždy zo získaných informácií vyberali a preto sa dnes stretávame s odlišnými názormi a teóriami. V spojitosti s pokusmi nazrieť do včerajška alebo zajtrajška vyvinula mágia stovky vešteckých metód. Vykladalo sa prakticky zo všetkého: z hviezd, z dlaní, z oči, farieb, číslic, letu vtákov, ohňa, dymu, vody, zrkadla, čaju, rozhodených kostí, vnútorností zvierat, plameňa, kariet, snov atď. Mystika priamo alebo sprostredkovane ovplyvňovala vedu, fyziku, chémiu, medicínu, astronómiu.., Jej obrovskou prednosťou bolo, že nikdy nestrácala kontakt s prírodou a človeka považovala za jej dôležitú súčasť. Preto mnohý liečitelia, či lekári -mystikovia, ako napríklad Paracelzus, dosahovali neočakávane dobré výsledky. Nejeden z nich sa stal zázrakom. Dnes, každý kto trochu pozná problém vie, že človek má schopnosti -hodne zanedbané -aktivizovať svoje sebaliečiteľské sily, rozvíjať podvedomie a prostredníctvom neho prekročiť hranice známeho sveta, prejsť do astrálnych a duchovných oblastí hyperpriestoru a kontaktovať sa s tamojšími bytosťami. O tom, že takéto spojenia sú užitočné, hovoria prípady, keď, z hľadiska vedy, laikovia dosiahli väčšie liečiteľské úspechy ako profesori a akademicí Ale v dobe technickej revolúcie, začína byť toto učenie potlačované materialisticky založenými ľuďmi, pracujúcimi v rôznych oboroch vedeckej činnosti. Ľuďom je hromadnými zdelovacími prostriedkami vnucovaný názor, že všetko, čo nejde technickými prostriedky "zmerať", je nepravdivé a zavádzajúce. Dá sa však napr. zmerať "duša"? Existuje nejaký prístroj, ktorý by zmeral stupeň či úroveň duše? Nedá, ale napriek tomu nikto, okrem vedcov o nej nepochybuje. Čo si má človek myslieť o renomovanom vedcovi, ktorý vystupuje v televízii, aby dokázal ľudom, ktorý sa duchovnou činostou zaoberajú mnoho rokov, že nemajú naprosto v ničom pravdu? Na otázku, čo vlastne o tejto činností vie a čo v tejto oblasti naštudoval, odpovie, že čítal jeden článok v časopise! U inteligentného človeka sa len s údivom dá prijať jeho obmedzenosť a dá sa snáď vysvetliť iba tím, že je natoľko zaslepený svojim úzkym oborom vedeckej činnosti, že stratí súdnosť a zosmiešni sa pred duchovne vyspelejšími ľuďmi. Ľudia sú zdelovacími prostriedky väčšinou zahlcovaní názormi, že existuje iba hmotný svet a že všetko, čo by mohlo byť mimo neho, je iba klamná predstava určitej skupiny ľudí. Ale údaje z pozorovaní a pokusov dokazujú, že jeden z najzvláštnejších orgánov človeka, neokortex (časť mozgu korešpondujúca s tretím okom), sa vo výnimočných prípadoch, na rozdiel od všedných normálnych základných funkcií, môže zúčastniť v prúde informácií hyperpriestoru, či už ide o získanie informácie alebo o jej prenos, zmenu. Vnímanie mimo zmyslov (ESP, extrasenzorícká percepcia) a ostatné paranormálne javy sa tiež úzko viažu k určitému energetickému priebehu prúdenia informácii, v ktorom psychická energia zdanlivo poruší zákony prírody a hmoty.

Psychofyzikálny tunel-Tretie oko

Biofyzikálne a fyzikálne pochody v mozgovej kôre a v jej mozgových bunkách cez elektromagnetické priestorové vzťahy generujú predstavy psychiky, ktoré sú charakteristické základné prvky ľudského myslenia a umožňujú a zabezpečujú jej postupnú činnosť. Keďže proces myslenia sa len vďaka paranormálnemu prenosu informácií môže dostať k predstavám, ktoré v astrálnom psychopriestore pochádzajú z virtuálnych a lokalizovaných množín vynúteného kmitania elektromagnetického poľa a astralneho poľa existuje psychofyzikálna bránu, ktorá len vo výnimočných prípadoch prepúšťa informácie, odrážajúce sa vo vedomí ako paranormálne pozorovania alebo predstavy. Tento psychofyzikálny tunel -Tretie oko selektuje paranormálne prenos informácií medzi astrálným psychopríestorom a naším svetom, časopríestorom. To je príčinou, že len vo zvláštnych prípadoch a príležitostiach sa môžu dostať informácie cez astrálnu psychofyzikálnu bránu. Musíme robiť rozdiel medzi spontánnym a selektívnym tokom informácií. Spontánne sa nám môže aktivizovať tretie oko len výnimočne a na veľmi krátku dobu ! Selektívne aktivizovanie Tretieho oka sa deje cez energetický model(zasvätenie)ktorý trvalo sprostredkováva ľudskej psychike možnosť kontaktu s astrálno energetickým poľom ktoré je, základnou osobitosťou Vesmíru. Selektívne prúdenie informácie totiž umožňuje, aby sa vhodná informácia dostala na vhodné miesto. Bez toho by vo Vesmíre nastal chaos, zanikli by základné podmienky inteligentného bytia. Astralne silové pole pre lepšiu manipuláciu nazývame v astrálnim psychomagnetickým poľom, aby sme ho odlíšili od klasického elektromagnetického poľa. Psychomagnetické pole a jeho kvantum, psychón, (astrálny virtuálny fotón je schopný prenášať informácie v časopriestore aj v priestorových variáciách) má hyperpriestorové charakteristiky. Práve to je príčinou energetického myšlienkového toku informácií a spojenie časových dejoch, ktoré boli pozorované pri paranormalných javoch. Na základe tohoto svojrázneho správania sa energie ktorá sa nachádza v prítomnosti a ktorá pôsobením cez astrálno informačný tok na hmotu ,čas a priestor vytvára možnosť energetického spájania alebo rozdeľovania svetov fyzických a duchovných. Energia Tretieho oka je schopná manipulovať s priestorovými, časovými a fyzikálnymi vlastnosťami látky. Organizovaná energeticko astralna vlna priestorovej energie je uložená v časopriestore a možno ju usporiadať do rozličných štruktúr, útvarov, respektíve zobraziť (astrálno priestorový hologram). V živých organizmoch budia astrálno elektromagnetické polia molekulárne obvodové prúdy, a to tak, že elektrónový mrak uložený okolo atómových jadier pre svoje pohybové vlastnosti vydáva elektromagnetické žiarenie, čiže fotóny .Astralno psychomagnetické žiarenie, má hyperpriestorovú charakteristiku, lebo energetické vlny vysielaných psychonov sa šíria v časopriestore, ale aj v priestorových variáciách. Astralno virtuálne fotóny je elektrón je obklopený tzv. Vákuovo polarizačným mrakom a tento fakt môže mať prekvapujúce následky. Okrem iného toto pozadie jemnej štruktúry vyvoláva kvantovo chromodynamické ,(QCD) efekty, ktoré vedú k hyperjemnému štiepeniu energetickej hladiny reality. Na týchto hladinách dokáže vzájomným pôsobením astrálno psychomagnetického poľa vytvoriť spojenie s fyzikálnym pozadím, uskutočniť paranormálne prúdenie informácií, ktoré sú dnes ešte považované za nemožné. V elektrodynamike vzniká príťažlivá sila medzi dvoma opačne nabitými elektromagnetickými poliami tak, že náboje si vymenia astrálno virtuálne fotóny. Astrálno virtuálny fotón je pozitívna častica astrálneho poľa a jej náboj, má schopnosť prenosu informácie. Vysvetlenie týchto typických časových dejov so zreteľom na vzájomné Pôsobenie astralno psychomagnetického poľa poukazuje na nutnosť poznania nových teóríí látky, pomocou ktorých môžeme objaviť nové svety v zjednotených priestoroch dimenzii tela a ducha.

Vyššia energia v človeku

Izokortex(Tretie oko), tvoriaci najväčšiu časť ľudskej mozgovej kôry, sa delí na šesť bunkových vrstiev. V tejto oblasti, hlavne prostredníctvom vzťahov vrstvených buniek, zabezpečuje nerušenú činnosť zložitá sieť, ale o nespočetnom množstve neuronálnych činností miliónov mozgových buniek vieme len veľmi málo. Bioelektrické priebehy mozgovej činnosti sa dajú vysvetliť obsahom iónov v bunkách, keďže živé bunky obsahujú elektrolyt a v porovnaní s prostredím vykazujú určité koncentračné gradienty. Na rozhraniach vznikne elektrická dvojvrstva v dôsledku rozličných pohybov iónov a vyvoláva difúzny potenciál za normálnych podmienok s hodnotou niekoľkých desiatok milivoltov. Pri týchto údajoch musíme prihliadnuť na to, že vytrhnuté zo živého prostredia buniek sa nedajú interpretovať, pretože elektrické vplyvy vlastných molekulárnych a elektrónových štruktúr membran môžu zmeniť membránový potenciál. Na základe toho všetkého sa vytvorí biologická polovodivosť, ktorá ukazuje nápadnú podobnosť s charakteristickými údajmi kryštalickej(energia mineralov) polovodivosti. Na stykových povrchoch nervových ukončení a nervových vlákien v tzv. synapsách sa transformuje frekvencia, podobne ako pri Gunnovom efekte v polovodičoch, čiže jednosmerné napätie vyvolá striedavý akčný potenciál. Keďže synapsy vyvíjajú svoju činnosť v mozgovej kôre v miliardovom množstve, môžu rozoznať a pretvoriť takmer každý frekvenčný kód. Podľa niektorých výskumníkov znaky dráždenia s určitou frekvenciou zostanú v neuronálnej sieti a takto vzniká pamäť. Keď tvrdíme niečo o činnosti mozgovej kôry, v mnohých ohľadoch chodíme po trasovisku, ale výskumy ešte nepovedali posledné slovo. Môžeme však vyhlásiť, hoci podmienečne, že parapsychologické javy rozhodne ukazujú súvislosť s činnosťou centrálnej nervovej sústavy človeka, hlavne s psychickou činnosťou mozgovej kôry.

Energia a Funkcia Astralneho Elektromagnetickeho Pola

Videli sme, že živý stav látky je v úzkej súvislosti s elektrickými fyzikálnymi javmi. Nie je to až také prekvapujúce, ak si uvedomíme, že všetky stavebné kamene neživej prírody majú nejaké elektrické vlastnosti. Živý stav vznikne pomocou špeciálnych vzájomných pôsobení neživých atómov a molekúl, v ktorých má hlavnú úlohu elektrina. Ak to uznáme, nerobí nám problém pochopiť tvrdenie, podľa ktorého každý živočích, teda aj človek, je v priamom spojení s okolitým svetom. Samozrejme tento vzťah sa delí na úrovne, a to ďalej komplikuje situáciu človeka vo svete. Keď sledujeme len najvyšší stupeň ľudskej činnosti, vznik duševných a duchovných hodnôt, musíme prísť na to, že sa isto dajú odvodiť z fyzikálnych procesov. Nevieme však, ako ďaleko môžeme zájsť v našich predpokladoch pochádzajúcich zo zložitých súvislostí jednotlivých úrovní. Ohraničuje to totiž vedecká rozvážnosť a rozpory medzi parapsychológiou, spadajúce mimo naše skúsenosti a neprispôsobujúce sa im. Táto okolnosť však nemôže brzdiť rozmach skutočne vedeckých výskumov tematiky napriek tomu, že získaním ďalších poznatkov sa môže znovu dostať do veľmi nebezpečných oblastí. Psychologická vlastnosť človeka je teda spleťou fyzikálnych, hlavne astrálna elektromagnetických vzájomných vplyvov. Dnes ešte ťažko definovateľné, ale účinné astrálne elektromagnetické energie a informácie nevyjdú nazmar, ale ostanú zachytené do vhodného astrálno energetického obrazca sa uchovajú v neviditeľnom pozadí ako astralný obraz zapísaný na veky v akašistickej kronike. Existuje však takéto pozadie? Musíme povedať áno a ešte k tomu nie niekde vo vesmíre, ale až veľmi blízko nás, žijeme v ňom. Takto funguje vekmi overené stanovisko mystikov a mágov, že slabé astrálna elektromagnetické vlny vyžiarené psychikou sa dostanú k svojmu cieľu vo fyzickej rovine a slúžia na spoznávanie fyzikálnych základov ,divergentných výrazov a na skonštruovanie ich matematických rovníc skoncipovaních na základe mysticko duchovnej praxe. Súbežne s tým vypracovali aj kvantovú teóriu priestorov zbavených vzájomného pôsobenia. To je Schrôdingerovo, Diracovo a elektromagnetické pole. Kvantová teória priestoru pretvorí priestor považovaný doteraz za kontínuum na diskontinuntný, kvantuje ho, čo znamená asi toľko, že ho v mysli rozdelí na menšie jednotky. Viaczložkové polia aj astrálna elektromagnetické pole sa nachádza tak isto v tomto poli pôsobenia a vyžarovania Aby sme predpokladanú látkovú sústavu mohli fyzikálne popísať, pochopiť, potrebujeme stanoviť hodnoty určitých operátorov, ktoré môžu byť pozitívne alebo negatívne podľa toho, koľko negatívnych energetických stavov je zaplnených na negatívnych hladinách poľa. Diracovo more energie nie je tradičnými spôsobmi detekovatelné, nanajvýš sa dajú vykázať len odchýlky od stavu vákua, ktoré vyvoláme prenosom energie na negatívnych hladinách. Môže sa to udiať aj s elektromagnetickým žiarením, keď pod jeho vplyvom niekoľko elektrónov opustí Diracovo more a sú vnímatemé ako normálne elektróny. Miesto po elektrónoch, ktoré vystúpili, sa ohlási ako nedostatok elektrónu vo forme diery alebo pozitrónu, čiže pozorovateľný náboj určujú pozitívne elektróny a zostávajúce "diery", pozitróny. Problémy, vyskytujúce sa v kvantovej teórii, sa objavujú kvôli divergentným prejavom vystupujúcim v rámci preturbačných výpočtov. Medzi tieto divergencie patrí aj vákuová polarízácia. Podľa kvantovej elektrodynamiky to môže mať dve príčiny: vlastná hmotnosť elektrónov, pochádzajúca zo vzájomného pôsobenia radiačného poľa, práve tak ako vlastný náboj založený na vákuovej polarízácii. Vlastná hmotnosť sa môže chápať ako vlastná energia alebo elektromagnetická hmotnosť, ktorá podľa teórie relativity stávajú do vzájomného pôsobení a s týmto pre nás nevnímateľným, ale existujúcim astralno akašistiskím pozadím, kde sa informácie nášho sveta zafixujú a uchovajú ako v nejakom kozmickom počítači, čiže sa nachádzajú v akašistickej zbernici informačného toku Psychonov.

Astrálno Akašistický Psychopriestor

Ak rýchlosť elektrónov v atóme dosiahne v porovnaní s rýchlosťou svetla značnú hodnotu, na popis javu potrebujeme relativistickú kvantovú mechaniku. Dualízmus vlnovej častice látky si vyžiadal rozšírenie kvantovej mechaniky aj na výskum astrálno elektromagnetického žiarenia. V dôsledku toho, ale aj na základe výskumov Feynmana, Dysona a iných, sa vyvinula kvantová elektrodynamika, ktorá umožnila spoznávanie a riadenie poľa pochádzajúceho zo vzájomného pôsobenia a kolísania vákua. Nakoniec to v kvantovej elektrodynamike znamená vzájomné pôsobenie elektrónového poľa a vákuového kolísania elektromagnetického poľa, ku ktorému sa pripájajú tieto astrálno virtuálne procesy: elektrón vyžiari virtuálny fotón a sám sa dostane do medziľahlého astrálno virtuálneho stavu, potom znovu absorbuje fotón a vráti sa do svojho pôvodného stavu. V druhom pripade negatívne elektróny Diracovho mora tak isto vyžiaria a potom absorbujú astrálna virtuálne fotóny, zatiaľ čo vo vákuu nastane zmena vlastnej energie. Vieme, že fyzikálnymi spôsobmi sa dá dokázať len nehomogénna vákuová polarizácia. Keďže vlastné pole elektrónu pozostáva z astrálno virtuálnych fotónov, tieto vytvárajú astrálno virtuálne páry elektrón -pozitrón, ktoré sa vo vákuu hlásia ako indukovaný prúd, čím sa dostávajú do vzájomného pôsobenia s vonkajším elektromagnetickým poľom a výsledkom je polarizačný prúd. Tento prúd je už merateľný, teda vonkajšie elektromagnetické pole môže vytvoriť nehomogénnu polarizáciu vákua. Polarizačný prúd v našom prípade má veľmi malú hodnotu, vo vlastnom polí je. však schopný vzájomnej reakcie. Je dôležité zdôrazniť, že vzájomné pôsobenia vzniknuté v elektrodynamike sa dejú vždy výmenou fotónov a tento fakt budeme neskôr ešte potrebovať. Všetci žijeme v mori energie, nie je to pre nás cudzie prostredie, len neznáme. Astrálno Elektromagnetické vlny vysielané mozgovou kôrou, astrálno psychomagnetické vlny, sa môžu s týmto fyzikálnym pozadím dostať do vzájomného vzťahu. Ľudská myšlienka alebo psychika môže fyzikálnym silovým pôsobením vyvolať zvláštne prírodné procesy a ich prejavy vysvetľované ako paranormálne. Zjavne existujúce javy prekognície, clairvoyance a telepatie sa len v tom prípade dajú vysvetliť na fyzikálnom základe, ak predpokladáme že astrálne prostredie je schopné prijať a uchovať masu informácií zredukovaných na psychofotón. Každú informáciu, ktorá sa vo vesmíre objavila, alebo sa objaví, vlastne uchováva táto astrálno akašistická databanka. Psychika s paranormálnymi schopnosťami svojím astrálno elektromagnetickým –astrálno psychomagnetickým -silovým poľom uskutoční spojenie s astralno informačným energetickým poľom, v ktorom sa uchovávajú "svetové informácie" a týmto paranormálnym spôsobom sa možno dostať k tajným informáciám. Toto astrálno informačné energetické pole nazývame astrálnim psychopoľom, pokiaľ sa spája so subjektívnou psychikou. Mimozemské inteligencie podobné nám biologickou štruktúrou, ak niekoľkokrát pretvorili svoje kozmické prostredie, prostredníctvom autoevolúcie sa už mohli niekoľkokrát "znovu- zrodiť", dostatočne sa vzdialiť od pôvodnej telesnej štruktúry, vziať na seba rozličné látkové masky energií vesmíru a v najprekvapujúcejších formách a spôsoboch sa môžu objaviť v našom svete. Na to ich oprávňuje poznanie a obsiahle využitie energie a informácií vesmíru. A teraz je rad na nás, aby sme vyspelí v mysticko kozmickú civilizáciu.

Vedecký výskum Astralneho Hyperpriestoru

Ako funguje fyzický svet

Sústava vlnenia -Opis
Stovky rokov sa trápime otázkou, či existuje astrálne žiarenie alebo nie. Hľadáme prostredie pre šírenie svetla, aby sa ono svojimi transverzálnymi vlnami (spomeňme si teraz na vlnovú čiaru, sínusoidu) mohlo nerušene šíriť. Naše skúsenosti nevykazujú žiadny pevný charakter... Už ani vzduch nie je tvrdý, a vákuum už vôbec nie. Je to problém, pretože sa potom vo vesmíre nemôže šíriť svetlo, čo je v úplnom rozpore s pozorovanými javmi. Môžeme povedať, že svetlo ani nie je? Neexistuje a hotovo!?

Modifikácia a výskum merania Hyperpriestoru

Samozrejme, že nieje problém so svetlom, ale naše chápanie musí byť veľmi ťažkopádne a naša lenivosť a konzervatívny malomyseľný dogmatizmus to len kazia. Väčšie je už len naše hlúpe protestovanie proti každej novej myšlienke. Nedávno sme s majstrom polemizovali o Astrále a o jeho predpokladanej pevnej existencii, o čom vedci polemizujú od začiatku nášho storočia a táto polemika ešte nepriniesla žiadny výsledok. Takže niečo, čo nazývame Astral, používame len v oblasti rádiovej techniky, tam sa používa výraz "na vlnách éteru". Desiaty rok sa zaoberáme .výskumom gravitačných vĺn. Už od začiatku bolo jasné, že na uvedené otázky by sa patrilo konečne nájsť uspokojujúce odpovede. Je hanba, že s toľkými prostriedkami a s toľkou námahou sme sa nedostali k žiadnemu podstatnému výsledku. Potom vyšlo najavo, že k objaveniu veci stačí aj medená podložka, len v sebe musíme oživiť takmer zabudnuté pocity zvedavosti a mystického dobrodružstva. Bolo mi jasné, že tu nejde o elektromagnetické vlny, ale o niečo základnejšie, o nejakú oveľa podstatnejšiu vec. Einsteinova teória relativity (1905) bola založená na dvoch postulátoch: 1. Každý pohyb je relatívny. 2. Rýchlosť svetla je v každej ineraciálnej sústave konštantná. V jednej debate počas môjho štúdia u majstra sa objavil výborný návrh, čo by bolo treba prešetriť v zásadách minulých storočí o astralnom energetickom vyžarovaní. Ja som predpokladal, že zo svetla rozličných rýchlostí vnímame len "spektrum pokoja", takže svetlo nás mohlo dobre oklamať. Zdalo sa že je to konečne cesta, ktorá ma povedie po ceste duchovného vývoja. Povedal som svoj názor majstrovi s ktorým sme sa snažili skoncipovať nové priestorové merania astralnej hyperpriestorovej látky. Merania pomocov Repulzatora(špeciálny pristroj na meranie hladiny astrálno energetickeho hyperpriestoru)nám ukázal že naše výpočty sú úplne správne. Napriek všetkým tvrdeniam astrál EXISTUJE. Ba čo viac! Existuje viacej druhov astralnej energetickej dĺžky a kvality! Všetko sa skladá z astrálu, všetko sa vplyvom astrálu dostáva do vzájomného pôsobenia, čiže pomocou neho sa nám prejavuje naša existencia a cely priestor v našom okolí. Z neho sa skladá priestor vesmíru, svetlo a aj látka našej fyzickej existencie cez hyperpriestorové energetické vnímanie.

Vlny Astrálu

Bez zdroja nie je vlna, takže vlnové rovnice našej atómovej fyziky nestoja za nič. Smelo môžeme zahodiť vytvorené vzorce o 1átke alebo o svetle, veď úbohými sínusoidami nikdy nemôžeme nájsť riešenia. Potom sa doteraz opakované Maxwellove alebo Schrodingerove omyly dostanú na svoje miesto... do archívu. Vlnová mechanika Astrálu. Už aj ten názov signalizuje kŕčovité chápanie. Pozornosť musíme sústrediť na zdroje, a tieto zdroje nemôžu mať hmotnosť nie sú to častice, nie sú to vlny, v tradičnom zmysle slova sa nedajú ani chytiť. Sú časové. V každom ohľade. .Toto najmenšie niečo sú časové oscilátory. Musia vždy budiť guľové časové sféry, ktoré sa rozširujú, rozplývajú veľmi podobne tomu, ako sa Minkovsky snažil pri vytváraní časového priestoru štruktúru času za- hrnúť do geometrického priestoru. Moje navrhnuté niečo pochádza nie z analógovej oscilácie, ale z oscilácie medzi "našou" existenciou a nejakou inou existenciou. Je vrstvené ako šupy cibule, prúdi zvnútra von. Medzera -šupa, medzera -šupa... Ak takýto systém "stojí", dá sa znázorniť koncentrickými guľami, čo môžeme nazvať tardyónmi. Ak na takéto časové oscilátory postavíme náš svetový obraz, dostaneme sa do veľmi príjemnej situácie. Ich dynamizmus a vzniknuté variačné možnosti nás ušetria množstva nepríjemných sklzov a násilných vysvetlení doterajších hypotéz. Teóriu relativity môžeme rozšíriť na subatomový svet, ale časové existencie nám ponúkajú možnosti presnejšie definovať makrokozmos. Niektorý človek sa môže , čo má vôbec človek spoločné s Astralom. Len toľko, že tieto rozplývajúce sa časové plochy, guľové a toroidné časové štruktúry, kužeľový toroid či časové vrstvy môžeme nazvať vlnami Astrálu. Časovými vlnami, ale úplne presne vlnami primárnych a kopírovaných (astrálno virtuálnych) existenčných oscilátorov. Naše rozprávky sa začínajú tajomstvom stvorenia: Kde bolo, tam bolo... Napíšem to aj druhýkrát nebude to ale žiadna rozprávka! Tieto guľovité: vlny sú vzhľadom na ostatné: zdroje odpudzujúce, a preto ich aj Platón nazval tvrdými. Druhý zdroj prúdi pozdĺž vlastností "cibuľovej šupy" v inom čase. Ich pohyb je relatívny.

Dynamický Rozmer

Toroid astralneho pohybu

Pred chvíľou som spomenul dve slová: kužeľový toroid. Táto zvláštnosť vzniká pri rotujúcich zdrojoch, ktoré nosí v sebe dosiahnuteľnosť znovu pripojenia času a zásadu zachovania sveta. Krásne a veľmi zložité organizovanie časových fraktálov, postavených na veľmi jednoduchých a pochopiteľných zásadách. Z môjho výskumu vysvitlo, že etnografovia (národopisci) chápu fyziku oveľa lepšie ako samotní fyzici. Existujú presné popisy štruktúry času a zásad jeho činnosti. Kto chce o tom vedieť viac, môže čerpať informácie z pôvodných ľudových báji a mýtov a taktiež študovaním pravekých motívov sa môže dozvedieť najväčšie a najvzrušujúcejšie človekom pochopiteľné tajomstvo: z čoho je a ako funguje svet.

Duchovné vedomie a kozmos

Čo rozumie pod týmto pojmom?

Je známe, že štruktúra vedomia sa po dosiahnutí "určitej "vývojovej" a energetickej úrovne rozptýli. (Mimochodom, nie je pravdepodobné, že je to násilne vykonávaný proces.) Takto vznikajúcu "množinu vedomia" nazývame entitou. Toto pomenovanie pochádza od Jane Robertsovej. Novo vzniknuté štruktúry entity, respektíve "materské vedomie", spájajú pravdepodobne pevné putá. Po akte stvorenia" "materské vedomie" pozorne sprevádza a pomáha pri vývoji ďalším členom entity. Väčšina pozemských ľudí si tento fakt vôbec neuvedomuje, len máloktorí prežijú zážitok zo stretnutia s druhým JA.

Známa Bytost astralny ochránca

Ľudia ktorý sa pohybujú v astralnom energetickom Hxperpriestore často hovoria, že takmer neustále sa nimi zaoberá bytosť, ktorá je im veľmi povedomá. Majú pocit, akoby táto bytosť poznala každú ich myšlienku, dokonca aj viac, ako vedia sami o sebe.Pojem entity označuje skupinu vedomia, ktorej jednotlivé časti sú v úzkej spojitosti napriek tomu; že môžu existovať na rozličnej úrovni našho vývoja vo fyzickej forme.

Vnímanie receptorov psychických

Veľakrát uplynie dlhý čas, kým si uvedomíme a položíme nasledovnú otázku: som to ja, alebo to nie som ja? Naše logické JA vtedy protestuje , nemôže chápať túto informáciu, hoci v skutočnosti ide len o to, že sa konfrontujeme s druhou časťou našej entity ktorá sa nachádza v hyperpriestorovom poli pôsobenia našej inkarnačnej energie na fyzickom poli našej Existencie. Jednotlivé časti (zlomky) entity môžu existovať aj na rozličných iných rovinách existencie, ale v danom prípade sa môžu vyskytnúť aj na jednej rovine. Stavy našej energetickej štruktúry s vyšším kmitočtom štruktúry vedomia) sú však nepretržite v styku jednak s materským vedomím, ale aj s ostatnými časťami nezávisle od ich existenčného stavu. Naši takzvaní duchovný radcovia sú vo všeobecnosti časťou našej vlastnej entity existujúcej vo vyspelejšej, alebo práve v inej rovine hyperpriestoru.

Kozmické Druhy stvorenia

V poslednom čase sa zistilo (poukazujú na to aj jednotlivé časti komunikačných zápisníc hlbokého vedomia), že neexistuje len jedno Centrálne vedomie. Z toho sme vyvodili predpoklad, že vesmírom môžeme nazývať sústavou so všetkými existenčnými rovinami a formami, ktoré patria k jednému Centrálnemu Hyperpriestorovému vedomiu(Boh). Z toho vyplýva, že neexistuje len jeden vesmír, ale nespočetné množstvo a tie sa k sebe pripájajú ako bunkové tkanivo. Z toho sme vytvorili našu tzv. teóriu bunkového tkaniva vesmíru. V súčasnosti nevieme ani to, či existenčné formy "druhého" vesmíru môžu vstúpiť do nášho vesmíru, hoci pokladám za pravdepodobné, že tzv. civilizácia Andromeda patrí k susednému vesmíru (bunke). Predpokladom je, že jednotlivé vesmíry z hľadiska pozemskej astronómie patria k jednotlivým galaxiám, čiže z toho vychádzajúc, náš vlastný vesmír vo "fyzickej" rovine znamená Mliečnu dráhu, extragalaxie už patria k iným vesmírom. Pri zrode súčasných štruktúr nášho vesmíru jednotlivé skupiny pravedomia (praentít) vytvorili rozličné biologické organizácie, tieto (respektíve ich potomkovia) tvoria dnes jednotlivé kozmické druhy. Ako môžeme vidieť, výskum stavby a mechanizmu činnosti kozmu je ešte panenskou oblasťou. Pomerne neskúsene sa pohybujeme v odhalení tejto oblasti, veď je obrovská, v súčasnosti vyžaduje takmer neprehľadné množstvo poznávacej látky a neobmedzené možnosti výskumu stavby vesmíru a jeho častíc a priestorov.

Vývoj v ďalších sférach astrálneho a vesmírneho bytia

V ďalších dimenziách za hranami hmotného sveta, tj. po smrti fyzického tela, prebieha neustále jemnohmotný vývoj duše a ducha, ktorý má vlastné zákony. Tieto naväzujú na zákony karmické, ktorým je podriadený ľudský duch v pozemskom život. Ich plnením získava duch požadované kvality duchovného vedomia, ktoré potom umožňujú plnenie iných úloh a poslaní v jemnohmotnom svete ďalších dimenzii. Ľudský duch sa opakovane vracia do fyzického tela na Zem tak dlho, až splní svoje poslanie v hmotnom svete. V medziobdobí, tj. po smrti fyzického tela, plní poslanie v iných dimenziách, do tej doby než opäť nastane vhodný okamžik pre ďalšiu reinkanaciu jeho ducha na Zemi alebo do inej úrovne bytia. Na našej ceste nám bude dobrým pomocníkom naša iniciácia cez Asannam. Hoci si to nie všetci dokážeme predstaviť, existuje okolo nás jemnohmotný svet, ktorý nie je vidieť, ale ktorý sa v našom živote prejavuje. Tretím okom nazývame priestor uprostred čela. Niektoré teórie hovoria, že tam kedysi mali ľudia zrakový orgán. Skôr je však pravdepodobné, že tieto teórie vznikli preto, lebo existujú dôkazy o tom, že v minulosti ľudia vedeli vnímať aj to, čo "normálnymi" očami nevideli, avšak takúto schopnosť si nevedeli vysvetliť inak, než tým, že na čele mali zázračné tretie oko. Schopnosť vnímať za hranice fyzických vnemov je realita, ktorá však nesúvisí s "ozajstným" viditeľným okom uprostred čela, ale s centrom vnímania, ktoré máme v tomto priestore. Máme ho všetci, nie každý ho však má rovnako rozvinuté. Tí, ktorí pracujú s jemnohmotným svetom, s energiami, hovoria tomuto priestoru šiesta čakra a medzi jej funkciami uvádzajú intuíciu či schopnosť telepatie, jasnovidnosti, vnímanie aury a pod. Ako sme už spomenuli, tretie oko má každý vyvinuté v inej miere. Preto aj práca s ním je pre každého iný oriešok. Samozrejme ak je niekto od prírody vnímavý, má dobrú intuíciu, je senzitívny, mal by s takýmito danosťami pracovať, v opačnom prípade riskuje možné psychické ťažkosti, ktoré môžu viesť až k chorobám. Pracovať s tretím okom bez učiteľa je veľmi nebezpečné. Vo svete jemných vibrácií fungujú ako pozitívne, tak i negatívne sily a práve tie môžu pri nekoordinovanej práci s tretím okom spôsobiť spomínané poruchy. Preto je potrebné, tak ako v iných odboroch, vzdelávať sa aj v tejto oblasti pod vedením učiteľa, a to v každom prípade, aj vtedy, ak napr. niekto vidí auru od narodenia. Keďže ide o veľmi silné energie, pracovať s tretím okom sa neodporúča tým, ktorí s energiami nepracujú. Ideálne je, ak má niekto III. stupeň Reiki, a to preto, lebo v takomto prípade je prečistený ako na tele tak i na duchu a je schopný zvládnuť aj náročnejšie energie. Tibetské duchovné učenie Asannam, ktoré nás dostáva za hranicu racionálneho logického vnímania a umožňuje nám pracovať s energiami, ktoré boli popierané dlhý čas ateistického socializmu, je branou k hlbokému mystickému zážitku. Možno preto máme v sebe zábrany uveriť možnostiam, ktoré nám toto, ako aj iné duchovné učenia, umožňujú. Asannam pracuje so symbolmi, ktoré pomáhajú uzdravovať seba samého, iných, harmonizovať ich vnútorné prostredie, otvárať myseľ pre vnemy, ktoré pred tým neboli možné. Ako keď zvýšite v rádiu rozsah prijímača a zrazu môžete počúvať aj také frekvencie, ktoré inak nie je možné vnímať.

Nehmotné nižšie a vyššie bytosti

Vo vesmírnych a astrálních sférach žijú jemnohmotné inteligencie - vesmírne a astrálne bytosti. Sú vývojovo staršie a vyššie postavené ako človek. Sú to napr. "archanjeli, mocnosti, sily, panstva, serafovia a anjeli". Každá hierarchia zastupuje obrovskou ríšu zo špecifickou činnosťou a poslaním. Počas vývoja sa bytosti diferencovali z neutrálnych na bytosti dobré a bytosti vzdialené od zákonu dobra -bytosti temnôt, ktoré majú vládcu Satana. V jemnohmotnom svete sa vyskytujú bytosti obidvoch typov. Sú zosobnením vlastností jednotlivých sfér a sú to vykonávatelia jednotlivých dejov a Božej vôle. V astrálních sférach sa vyskytujú vyššie a nižšie astrálne bytosti, patrí sem i ľudské astrálne duše. Sú pozitívneho i negatívneho charakteru. Astrálních duší je veľké množstvo a nesú vždy vedomie svojich tvorcov -ich myšlienok, citov a činností. Patria sem i duše rodových predkov. Ked sú tieto astrálne bytosti a duše pozitívne, poskytujú ľuďom v pozemskej i astralnej sfére ochranu a umožňujú prepojenie do vyšších sfér. Vyskytujú sa v blízkosti dobrých ľudí vyznačujú sa vyžarovaním kladnej energie, na posvätných miestach a všade tam, kde sa koncentruje pozitívna energia, Môžu vstupovať do snov, prenášať informácie a pôsobiť príjemné pocity a vnemy. Pomocou tretieho oka môžeme s nimi komunikovať a spolupracovať. Pokiaľ ide o astrálne bytosti negatívne, tieto môžu pôsobil svojimi negatívnimi vibráciami na astrálne telo človeka. Sú priťahované podľa zákona združovania k iným negatívnim myšlienkovým štruktúram -zlým myšlienkam, ktoré ľudia vytvárajú. Ich pôsobení na človeka sa zosiluje v prípade jeho zoslabenej alebo poškodenej aury, tj. v prípade fyzického a psychického vyčerpania, alebo žitia človeka v prostredí zla, nenávisti a agresie. Vo spánku sa ich pôsobenie môže prejavovať desivými snami . Ochrana proti týmto negatívnym astrálnim bytostiam v prvom rade spočíva v práci s energiou a v pozitívnom myslení a to aj najťažších a najhorších situáciách. Týmto spôsobom si človek vybuduje silnú bariéru z vlastných pozitívnych energických a myšlienkových štruktúr, ktoré negatívnym astrálnim bytostiam nevyhovujú, ale odrážajú ich naspäť do ich astrálneho priestoru. U ľudí veriacich v Boha účinne pomáha prosba a modlitba k Bohu a anjelom strážnym. Čisté vibrácie Duchovného svetla vysielané z ľudskej dimenzie do vesmírneho duchovného spoločenstva umožňuje nepretržitý kontakt s vyššími duchovnými bytosťami. Cez tie to čisté vibrácie svetla je umožnení kontakt týchto bytosti a anjelov do hmotných pozemských sfér. které na Zemi vládnou. Vyššie duchovne bytosti vesmírneho spoločenstva vysielajú svoje vibrácie v podobe krásnych obrazcov farieb, tónov, vôní a tvarov, a tak to odmeňujú tých čo si to zaslúžia. Vetšinou je každý človek pod ochranou jedného až dvoch anjelov vo reálnom i astrálnom svete. Výnimočne ich môže byť viac. Taktiež sa môže stáť, že človek najprv čaká na ich napojenie, pokiaľ žije veľmi hmotne a popiera vyšší princíp bytia. Toto spojení s anjelmi môže byť aktivizovane Asannamom a modlitbou k Bohu. Každý anjel má svoje meno a poslanie. Mimozmyslovým napojením cez Asannam sa tieto údaje o nich dajú zistiť, ako aj ich znaky a farby. Duchovne vnímavý človek si môže časom sám vytvoriť napojení a kontakt s týmito bytosti Môže k tomu dochádzať aj v spánku Poznámka: Zisťovanie pomocou Asannamu bližších údaju o osobných anjelských bytostiach je energeticky a časovo nenáročná práca. Naviazanie kontaktu s nimi sa po určitej dobe začne dariť každému. Medzi jemnohmotné vesmírne bytosti patria hierarchie archanjelov. Sú to najvyššie anjelské bytosti, ktoré bývajú v priamom kontakte s duchovnými učiteľmi, majstrami a vyžarujúcimi čisté svetlo do svojho okolia v symboloch dokonalosti a harmónie. Sú to sprievodcovia ľudského duchu ,určení Bohom k pozitívnemu pôsobeniu na Zemi. Anjelske bytosti pôsobia na 4. a 6.čakru.Negatívne astrálne bytosti pôsobia na 7.čakru a charakterizuje povahové rysy človeka. Tieto bytosti reagujú v prípade negatívnych myšlienok, skutkov a emócii, ktoré posúvajú človeka záporne späť v jeho karmickom vývoji. V priestore okolo človeka, v jeho okolí a aj astrálnich dimenziách, sa nachádza mnoho útvarov, štruktúr a astrálních bytostí. Stručne uvádzame ich prehľad:

Larvy

Nižšie astrálne štruktúry žiarenia a vybráci sa môžu za určitých situácii tvoriť z negatívnych ľudských myšlienok a emócii a to ako vlastných tak aj z ostatných ľudí. Myšlienky a emócie predstavujú silné vedomé vibrácie, ktoré majú energii a môžu niesť negatívne informácie. Sú vždy najsilnejšie v blízkosti svojho hosťitela. Pri určitej intenzite myšlienok a emócii, obzvlášť pri afektoch sa postupne uvoľňujú do priestoru, kde sú podľa zákona podobnosti priťahované ku takým istím vibračným štruktúram a tie sa potom kumulujú do veľkých skupín. Pohybujú sa v astrálnom priestore nad zemou a stávajú sa súčasťou astrálneho smogu, ktorý zahlcuje a ovplyvňuje ľudské aury. Nižšie duševne bytosti astrálneho sveta -duše a duševná štruktúry pochádzajúce z vedomia predkov(KARMAN) a iných zomretých ľudí. Môžu živé bytosti ovplyvňovať pozitívne i negatívne.

Dalšie využitie Asannamu všetky ekvivalenty spadajú do kompetencie tretieho oka a jeho aktivizácie

-Aktivizácia Metagrafologie{Jasnovidný nákres)

-Nákres aury, čakier, duchovných tiel.

-Nákres vyžarovania predmetov do priestoru.

-Nákres energetických polí a energetických zoskupení.

-Nákres fyzických, duševných, duchovných disharmónii v tele.

-Nákres bytostí obývajúcich astrálne uhly.

-Aktivizácia Kryptosthesie(Paranormálny postreh zmyslových vnemov a to buď zrakom, sluchom, čuchom alebo dotykom.)

-Aktivizácia Praemonici(Predtuchy o udalostiach prítomných, ale zatiaľ neznámych, alebo tiež budúcich.)

- Aktivizácia Glossolalie(Mediálna komunikácia s duchmi.)

- Aktivizácia Xenoglosie(Schopnosť hovoriť cudzími jazykmi ktoré bežne neovládame.)

- Aktivizácia Diapsyche(Paranormálné pôsobenie dvoch alebo aj viac psyche na seba. Taktiež známe pod názvom :telepathia.)