Runy

RUNY

Runová magie je hluboké vědění o kosmických a skrytých přírodních silách, nebeských i zemských proudech, vlnách, bytostech a mocnostech. Všechna vznešená moudrost, všechno tajné vědění světa je jen kusé. Byloť během dob větším dílem znetvořeno a pokaženo, ale právě magie run obsahovala to vše v původních panenských hodnotách. Praví se, že všechny řeči světa vyšly z božské řeči run. Runové písmo je písmo všech písem. Runy však nejsou jenom písmena, slovní značky, nýbrž živoucí tajemné magické prasymboly, které je možno runovými pozicemi, též i tanci, smyslově zažít k vlastnímu dobru, ba snad i k požehnání celého lidstva. kdo vědomě svým tělem pózuje a prociťuje runy, tomu se zjevují veliká tajemství éterických světů a sil. Za ideálního vyššího projeví se u cvičícího jasnovidnost, astrální vnímavost a nejčistší manifestace mediumity. Následující cvičení mají míti výlučně tendenci ušlechtilou a požehnání je pak ovocem tohoto snažení.


Osmnáctipísmenná runová abeceda Futhork Pro poznání mysterií run přichází v úvahu hlavně nejstarší runová abeceda – osmnáctipísmenný Futhork – t. j. prvních šest písmen abecedy; je to tedy název zcela obdobný našemu slovu “abeceda”. – Jeho kosmická a magická zákonitost nedá se lépe nahradit žádnou jinou runovou řadou.

F-Fa–Runa

Jí začínalo pragermánské slovo Fa-tor = něm. Vater, otec. (Čtenáři je jistě zřejmo, že všechna následující etymologie je na německém podkladě.Česká etymologie by se značně vymykala z daných forem originálu a vyžádala by si tudíž nového, výrazově odlišného pojetí.) Znamení plození v duchovnu i ve hmotě. Jest runou ohně, ohněm zplozenou tvůrčí silou magickou, věčným návratem Otce, čistou láskou, jež neustále tvoří.Číselná hodnota Fa-runy je 1.


U-Ur–Runa

Ur- je stará germánská předpona, vyjadřující původ, počátek; odpovídá české předponě pra-.Např.: něm. Ur-zeit = pra-věk, Ur-mutter = pra-máti, Ur-grund = pra-původ, Ur-sprung = pra-počátek, prvopočátek.V germánské mytologii sudička Ur-dh je personifikovaná Minulost.Jest tedy Ur–runa runou prvotního ohně, prvotního plození, prvotního zrození, prvotního ducha, světla, stavu, prvotního vznikání, bytí, zanikání atd. Prapůvod všech jevů ve vesmíru i na zemi je Ur.Její číselná hodnota je 2.


Th-Thor–Runa

Runa hromu, znějícího slunce, runa osudu života.Nordický Thor, staroněmecký Donar [Don-Aar = znějící slunce], zobrazovaný s kladivem, byl bohem bouře, blesku a hromu; odtud něm. Donner, hrom.Ale od téhož kořene je německé Dorn, trn, osten. Znamená tedy také osten osudu, osten života, ale také osten smrti, jenž vede k znovuzrození.Není života bez smrti, není smrti bez života.Ohlas toho máme i v pohádce o Šípkové Růžence [Dornröschen], probuzené ze spánku ostnem života. Jiná etymologie původního thor je něm. Tor, brána [zlatá a smolná brána v pohádkách].Její číselná hodnota je 3.


O-Os–Runa

Obsažená v něm.Osten, východ, a Ostern, velikonoce.Ger. bohyně Ostara byla bohyní jara, vesny, totéž co naše Vesna.Os–runa je runou duchovního i tělesného plození; duchovní řeči, moci.Duchovním plozením přemáhá člověk všechno násilí. jest lůnem, připraveným k početí.Plod ducha a lásky se stává skutečností.Její číselná hodnota jsou 4.


R-Rit–Runa

Je runou spravedlnosti a poctivosti a kosmického rytmu. Jest obsažena v německých slovech: Recht – právo, Rat – rada, latinsky Rota –kolo, jako symbol svatého nezranitelného práva.Sem patří také slova: rytíř, rek, Ararita, zákon, symbol vesmírového rytmu a konečně něm. slovesa: raunen – šeptati, rasen – zuřiti, rollen – rachotiti, reiben – tříti, dříti, rauschen – šuměti, hučeti.Číselná hodnota Rit–runy jest 5.


K-Ka-Runa

Jest runou příčiny a následku, vyrovnávající spravedlnosti.Její hláska “K” ukazuje na duševní i tělesné schopnosti, kralování, umění [něm. Können, König, Kunst].Sem patří také staroněmecké kano, novoněmecké Kahn, člun, jako ženský symbol; jest tedy Ka–runa spíše ženskou runou.Její číselná hodnota je 6.


H-Hagal–Runa

Původní význam slova Hagal, novoněm. Hagel, byl asi hrad, hradisko; jeho kořen Hag znamená místo ohrazené živým plotem.Slovesa odvozená – hegen, einhegen – znamenají vedle jiných významů hlavně: ohraditi, skrývati v sobě, obsahovati.Proto také Hagal = Hag-All [nebo obráceně All-Hag], tedy kosmos v hranicích. Hagal–runa je tedy runou světa; kolem jejího středu se otáčí celý tělesný i duševní svět.Jest runou harmonie se všehomírem, runou svaté Sedmičky, smyslů, tónů, barev, harmonie vůbec, věčné moudrosti a zákonitosti v božském, vše objímajícím Já.Jest klíčem ke všem runám, k svatému velikému kosmu.Její hodnota číselná jest 7.


N-Not–Runa

Také Naut–, Nit–runa.Jak její název Not – nouze říká, jest runou nouze a smrti, osudové nutnosti, runou sudby.Jest to osudová nutnost, která pomáhá snášet zkoušku nouze, jíž jsme sami původci. Nouze působí obrat k vyšší duchové astrální pláni, jakož i znovuzrození.Jejím ovládnutím vyroste člověk nad nouzi a smrt.Číselná hodnota této runy je 8.


I-Is–Runa

Starogermánské Is znamená něm. Ich – Já.Jest to tedy runa vědomého Já, runa sebeovládání, bílé magie.Odpovídá jedničce, jednotce, veliké Jednotě.Jednička je nejdokonalejší z čísel, představuje tedy také vědomého božského člověka.Is–runa je devátou runou v abecedě a ukazuje na magickou 9 dovršení, na opravdového, energického, vědomého vůdce – Mága.Jejím symbolem je světová osa, sloup “Irmin”, “Irminsul”.Její číselná hodnota je 9.


A-Ar–Runa

Germánská Ar je něm. Aar – [= Adler] – orel, vlastně Sonnenaar – orel zlatý.Proto jest to runa slunce, duchovního slunce, ohně.Jest však také runou lékařství, léčitelství.Její číselná hodnota je 10.


S-Sig–Runa

[také Sal–, Sol–runa].Germánská Sig je něm. Sieg – vítězství; jest to tedy runa vítězství, vítězství světla, sluneční síly, zapalujícího blesku.Jest runou bojovníka, vítěze, propůjčuje vítězství a činí nepřítele chorobným, neduživým [něm. siech], bezmocným.Kromě kořene Sieg – sem patří slova Sieb – síto, Siebener – sedmička [hlava obce], Sippe, got sibja – příbuzenstvo krevní.Číselná hodnota Sig–runy je 11.


T-Tyr–Runa

je runou štěstí, duchovního vítězství, znovuzrození, plození, ale také zničení a věčné přeměny.Znamená také skrývání.Jest také kořenem slova “tři”, proto v ní působí také trojice: vznikání – bytí – zanikání; následuje nový vznik, proto točení, snaha vzhůru.Jí náleží trojitá síla, spirálovité proudění, kosmický rytmus.Její podoba je hrotem šípu a kopí. Číselná hodnota její je 12.


B-Bar–Runa

V ní je skryto několik významů, ale původní je zachován v něm. příponě bar – přinášející, nesoucí, např. frucht-bar, plodný. Zachoval se také v něm. gebären – roditi. Geburt – narození, ale také Bahre – nosítka, máry.Přídavné jméno bar znamená odkrytý, obnažený. Offen-barung, zjevení možno vyložit z obou uvedených významů.Sem patří i něm. Born, studnice, léčivý pramen.A konečně v názvu keltského pěvce Bard jsou vlastně ukryty všechny předcházející významy.Jest tedy Bar–runa runou plození a zrození, skrývání a skrytosti.Bar-bar-bar – znamená třikrát znovuzrozený. Bar–runa nám zjevuje zrození z “Praskrytosti”.Její číselná hodnota je 13.


L-Laf–Runa

[také lagu–, laug–runa; lagu – moře, laug – louh].Sem spadá mnoho německých slov tohoto kořene, jako Labe – občerstvení; Laub – listí, Lache – louže, Loch – otvor, díra; avšak také Leben – život, Leber – játra, Liebe – láska, Luft – vzduch, Lohe – plápol atd.Znamená tedy tato runa život, životní světlo, zákon, hluboký pohled do života.Laf–runa jest proto runou zasvěcení do vyššího života, zasvěcovací runou, ale také runou zkušeností a zkoušek.Sem patří i jméno Sudičky Budoucnosti "Kale", tajemství, zahalení i překroucení.Její číselná hodnota je 14.


M-Man–Runa.

Její jméno [něm. Mann – muž] ukazuje na samého Manna, syna germ. boha Tuista, jenž sám ze sebe Manna zplodil.Tato runa svým šepotem v nitru nás napomíná, abychom si uvědomili svou vnitřní božskou jiskru.Jest runou dechu, pravdy, moci a positivní síly mužovy, runou ducha, duše, těla, probuzení, působení, vlády, zániku, duchovního zmrtvýchvstání, což ukazují i její tři ramena, směřující vzhůru.Jest oním tajemným Amen, omen, om, jež znamená člověka božího, a tím také osvícení.Její číselná hodnota je 15.


Y-Yr–Runa

Znamená něm. Irr-, Irrtum – blud, omyl; rovněž sem patří Iris – bohyně duhy, duha, tedy přelud.Tato runa znamená omyl, bloudění, zmatek, šílenství, obrácení, popírání, zničení, převrat, pokušení, poblouzení v lásce.Jest to pobloudilý člověk, stojící na hlavě.Jest runou zbloudilé lásky, bolesti a rozkoše, radosti, žalu, smíchu a pláče.Její hodnota je 16.


E-Eh–Runa

Je runou něm. slova Ehe – manželství, souznačného se staroněm. ewa – zákon [přídavné jméno ewin – věčný]; jest to tedy přirozená zákonitost vztahů mezi mužem a ženou, dvěma “Já”, dvěma životy, které se čistou láskou spojily a splynuly v manželství a duševním i tělesným vzájemným přepólováním dosahují vyššího života.Eh–runa je velikou runou lásky.Její číselná hodnota je 17.


G-Ge-Gibor–Runa

Je v něm. slovech Gott – Bůh, Gabe – dar, Geber [= Gibor] – dárce a ve známém řeckém gnos – země.Jest to runa hákového kříže, Svastiky, ohně lásky, stálého plození a věčného znovuzrozování.Giboraltar je oltář Otce–dárce všehomíra.V ní je obsažen kříž.Jest to tedy i runa ukřižování, sloučení dvou “Já”, dvou sil, jest runou vysoké moudrosti runické; harmonického chvění ve vesmíru, splynutí s Otcem, spirálový běh slunce, obrácení v sebe.Gibor – věčný v lidském srdci, Gibur – Arahari znamená buď: Člověče, buď jedno s Bohem, nebo: Dej nám svou prasílu, duše slunce Arahari.Číselná hodnota této runy je 18.


Kouzla na splnění vašeho přání- láska,peníze,zničení negativity

Runové kouzlo pro peníze

Potřeby: Bankovka vyšší hodnoty, olej na peníze

Postup: Na bankovku nejvyšší hodnoty, jakou máte, nakreslete olejem na peníze runu peněz- bohatství . Vložte ji do své peněženky nebo náprsní tašky a snažte se ji co nejdéle neutratit. Pokaždé, když se na bankovku podíváte, představte si, jak runa znova posiluje svou moc. To k vám přitáhne peníze. Až nastane čas utracení bankovky, magickým olejem Peníze na ní v načtrtněte znovu runu peněz, to vám zajistí brzký návrat bankovky.

Runová prosba

Potřeby: Pergamenový papír, olej, byliny, nádoba nebo kotlík

Postup: Na oltář dejte kousek pergamenového papíru, doprostřed nakreslete runu vašeho přání. pokud chcete můžete přidat trošku bylinek, které symbolizují vaše přání, nebo potřít papír odpovídajícím olejem( přátelství, peníze, klid, harmonie, lásku, antikletbu, posílení vlastnosti měsíčního znamení nebo planety, sex, ...........) Pak papír přehněte a zatímco si představujete - vizualizujete své přání, pevně ho držte. Pak ho přibližte k ohni a vhoďte do plamenů...nebo zapalte svíčku a podržte papír s prosbou nad plamenem, pak ho vhoďte do kotlíku nebo jiné žáruvzdorné nádoby, a nechte ho dohořet. Pokud plamen nespálí celý papír, druhý den ho znovu zapalte a kouzlo opakujte spolu s vizualizací.

Runové kouzlo lásky

Potřeby: Kořen kosatce nebo dřevo z jabloně

Postup: Na kořen kosatce nebo kousek dřeva vyryjte runu lásky. Když to uděláte, představte si typ člověka, s jakým byste se chtěli setkat. Po tři dny s sebou runu noste, v noci ji mějte v posteli. Třetího dne hoďte večer kořen nebo dřevo do řeky, potoka, jezera,.... Runa vám pomůže uskutečnění vašeho skutečného přání.

Runové kouzlo na zničení negativity nebo škodlivé situace

Potřeby: Černý magický inkoust -( vyrobený ze sazí, myrhy nebo kadidla, které rozmícháte v horké vodě a špetce arabské gumy), runu, kterou chcete použít, bílou barvu, pergamenový papír.

Postup: Nakreslete runu, představující negativitu (neuspořádané myšlenky, válka, jed) černým inkoustem na kousek pergamenového papíru. Dívejte se na ni, představujte si škodlivý vliv, zvyk nebo situaci. Potom najednou runu přelijte barvou. Zatímco bude barva schnout, představujte si na papíru runy štěstí, útěchy, vymažte veškeré negativní myšlenky na problémy.

Runové kouzlo s provazem

Potřeby: Šňůra patřičné barvy, potřebná runa

Postup: Vezměte šňůru, provázek, provaz a vytvarujte jej do patřičné runy nebo obrazu předmětu, který potřebujete: auto, dům, platební šek,.... Zatímco vykonáváte tohle, představte si - vizualizujte si žádaný předmět - probuďte sílu a vyšlete jí, aby se projevila.. Tak to i bude.